Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nadarzyn

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.nadarzyn.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Kalendarium

«maj 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.nadarzyn.pl

Treść strony

Informacje dla wyborców

Informacje dla Wyborców

Kontakt:
Urząd Stanu Cywilnego w Nadarzynie
ul. Mszczonowska 24, 05-830 Nadarzyn
pok. 226 lub 225
tel. 22 729 81 85 wew. 130 lub 132,
 fax 22 729 81 75, e-mail: usc@nadarzyn.pl

Referendum ogólnokrajowe odbędzie się w dniu 6 września 2015 r.
Godziny głosowania od 6.00 do 22.00.

1. Komu przysługuje prawo udziału w referendum

Prawo udziału w głosowaniu w referendum ogólnokrajowym ma obywatel polski, który:
• najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
• nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
• nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu,
• nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
• jest wpisany do stałego rejestru wyborców w gminie Nadarzyn (tzn. posiada w gminie Nadarzyn zameldowanie na pobyt stały i nie wpisał się do rejestru wyborców w innej gminie albo został wpisany do rejestru wyborców w gminie Nadarzyn na swój pisemny wniosek).

Wyborcy spełniający powyższe warunki zostaną wpisani z urzędu do spisu wyborców sporządzanego dla obwodu głosowania właściwego dla ich miejsca zamieszkania.

Można być wpisanym tylko do jednego spisu wyborców.

UWAGA !
Osoby zameldowane na terenie gminy Nadarzyn na pobyt czasowy nie zostaną ujęte w spisie wyborców. Jeżeli chcą głosować w gminie Nadarzyn powinny złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców, o którym mowa w pkt 2.

2. Głosowanie w miejscu pobytu czasowego, po dopisaniu do spisu wyborców na wniosek wyborcy
• głosowanie w innym obwodzie niż właściwy dla miejsca stałego zamieszkania,
• głosowanie w wybranym przez siebie obwodzie (lokalu wyborczym), w tym w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wyborca może głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym w gminie Nadarzyn (innym niż właściwy dla jego miejsca stałego zamieszkania w gminie) jeżeli złoży pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców.

Wyborca przebywający czasowo w gminie Nadarzyn w dniu wyborów może głosować na terenie gminy Nadarzyn jeżeli złoży pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców.

Wniosek składa się w Urzędzie Gminy Nadarzyn – Urząd Stanu Cywilnego, najpóźniej w 5. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 1 września 2015 r. w godzinach pracy urzędu, tj. poniedziałek 9.00 - 17.00, od wtorku do piątku 8.00 – 16.00.

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców jest dostępny tutaj.

Wniosek może dotyczyć każdego lokalu wyborczego, w tym lokalu przystosowanego do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. Informacja o siedzibach obwodowych komisji wyborczych (lokalach wyborczych), w tym o lokalach wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, podawana jest do wiadomości publicznej przez Wójta Gminy Nadarzyn w obwieszczeniu o numerach i granicach obwodów głosowania. (do pobrania tutaj)

Wyborca dopisany do spisu wyborców na własny wniosek zostanie z urzędu skreślony ze spisu w miejscu stałego zamieszkania.

UWAGA!
Po dopisaniu wyborcy do spisu wyborców w gminie Nadarzyn, wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu z Urzędu Gminy Nadarzyn, zaświadczenia o prawie do głosowania.

3. Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania

Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w Urzędzie Gminy Nadarzyn – Urząd Stanu Cywilnego, jeżeli wyborca będzie ujęty w gminie Nadarzyn w spisie wyborców, najpóźniej w 2. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 4 września 2015 r. Może on zostać złożony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania jest dostępny tutaj.

Do odbioru zaświadczenia wyborca może upoważnić inną osobę. Wówczas wyborca sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienie (może to być jeden dokument), w którym wskazuje swoje imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL, a także dane osoby upoważnionej do odbioru zaświadczenia.

Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania.

UWAGA!
Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania.
W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

4. Głosowanie przez pełnomocnika

Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed Wójtem Gminy Nadarzyn lub przed upoważnionym pracownikiem Urzędu Gminy. Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wniosek wyborcy, wniesiony do Wójta, najpóźniej w 9. dniu przed dniem wyborów, tj. do 28 sierpnia 2015 r.

Wniosek powinien zawierać: imię (imiona) i nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz adres zamieszkania, zarówno wyborcy, jak i osoby, której ma być udzielone pełnomocnictwo do głosowania, a także wyraźne oznaczenie wyborcy, którego dotyczy pełnomocnictwo do głosowania.

Do wniosku należy dołączyć:
• pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa,
• kopię aktualnego orzeczenia informujące o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wyborcy w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721), jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat.

Akt pełnomocnictwa jest sporządzany z zasady w miejscu zamieszkania wyborcy, chyba że wyborca we wniosku zwróci się o jego sporządzenie w innym miejscu na obszarze gminy.

Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa. Cofnięcie pełnomocnictwa następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów stosownego oświadczenia wójtowi gminy, w której sporządzono akt pełnomocnictwa, lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania. Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa, może głosować osobiście w lokalu wyborczym, jeżeli wcześniej nie oddał głosu pełnomocnik. Głosowanie osobiste przez wyborcę powoduje wygaśnięcie pełnomocnictwa.

Wniosek o udzielenie aktu pełnomocnictwa do pobrania tutaj (wniosek, zgoda).

5. Głosowanie w kraju wyborców stale zamieszkałych za granicą

Wyborca stale zamieszkały za granicą, który będzie przebywał w Polsce w dniu referendum, może wziąć udział w głosowaniu w dowolnym obwodzie głosowania, jeśli przedłoży obwodowej komisji wyborczej ważny polski paszport oraz dokument potwierdzający, że stale zamieszkuje za granicą. Dokumentem takim może być np. karta stałego pobytu, dokument potwierdzający zatrudnienie za granicą lub dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania ze świadczeń ubezpieczenia społecznego za granicą. Na tej podstawie obwodowa komisja wyborcza dopisze taką osobę do spisu wyborców, zaznaczając to w paszporcie przez odciśnięcie pieczęci komisji i wpisanie daty na ostatniej stronie przeznaczonej na adnotacje wizowe.

Wyborca stale zamieszkały za granicą może również głosować na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego przez konsula, o ile został na swój wniosek wpisany do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą.

6. Głosowanie korespondencyjne

Zamiar głosowania korespondencyjnego wyborca (wpisany do stałego rejestru wyborców w gminie Nadarzyn) zgłasza do dnia 24 sierpnia 2015 r.

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, faksem lub na adres: usc@nadarzyn.pl

Wzór zgłoszenia o zamiarze głosowania korespondencyjnego jest dostępny tutaj.

Wnioski można też składać w Urzędzie Stanu Cywilnego w Nadarzynie. 

Zgłoszenie musi zawierać: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL, oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w gminie Nadarzyn, wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy lub deklarację osobistego odbioru pakietu wyborczego w Urzędzie Stanu Cywilnego w Nadarzynie.

PROSIMY O PODAWANIE NUMERÓW TELEFONÓW W CELU UŁATWIENIA KONTAKTU Z WYBORCĄ.

W zgłoszeniu wyborca może zażądać przesłania mu wraz z pakietem wyborczym nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a.

Nie mają prawa do głosowania korespondencyjnego wyborcy przebywający w:

• zakładach opieki zdrowotnej,
• domach pomocy społecznej,
• zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ich oddziałach zewnętrznych,
• domach studenckich,
• polskich statkach morskich,
• głosujący przez pełnomocnika.

Wyborca zostanie skreślony ze spisu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania i ujęty w spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla obwodowej komisji wyborczej wyznaczonej dla celów głosowania korespondencyjnego w gminie Nadarzyn.

Osoba uprawniona do udziału w referendum, nie później niż 31 sierpnia 2015 r., otrzyma z Urzędu Gminy Nadarzyn pakiet referendalny, który zostanie doręczony wyłącznie do rąk własnych wyborcy, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru. Jeżeli  wyborca we wniosku zadeklarował osobisty odbiór pakietu referendalnego, pakiet ten we wskazanym terminie (po wydrukowaniu kart do głosowania) będzie możliwy do odebrania w Urzędzie Gminy Nadarzyn – Urząd Stanu Cywilnego, ul. Mszczonowska 24, pok. 226.

W przypadku nieobecności wyborcy pod wskazanym adresem doręczający umieści zawiadomienie o terminie powtórnego doręczenia w skrzynce na listy lub, gdy nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania. Termin powtórnego doręczenia nie może być dłuższy niż 3 dni od dnia pierwszego doręczenia.

W skład pakietu wyborczego przekazywanego osobie uprawnionej do udziału w referendum wchodzą: koperta zwrotna, karta do głosowania, koperta na kartę do głosowania, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania, instrukcja głosowania korespondencyjnego i ewentualnie nakładka na kartę do głosowania sporządzona w alfabecie Braille'a — jeżeli wyborca zażądał jej przesłania.

Sposób przekazania kopert zwrotnych:
wyborca odsyła kopertę zwrotną nadając ją (za pokwitowaniem) w dowolnej placówce Poczty Polskiej – koperty nie należy wrzucać bezpośrednio do skrzynki pocztowej z uwagi na brak możliwości uzyskania potwierdzenia nadania przesyłki. Kopert przekazuje się:
• najpóźniej w dniu 2 września 2015 r. – w dowolnej placówce Poczty Polskiej na terenie kraju,
• najpóźniej w dniu 3 września 2015 r. – w placówce Poczty Polskiej usytuowanej w gminie Nadarzyn, w której wyborca jest wpisany do rejestru wyborców,
• uprawniony wyborca niepełnosprawny może najpóźniej w dniu 3 września 2015 r. przekazać – w swoim miejscu zamieszkania – kopertę zwrotną przedstawicielowi Poczty Polskiej jeśli zgłosił taką potrzebę przy odbiorze pakietu wyborczego.

Wyborca może przed dniem głosowania osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do Urzędu Gminy Nadarzyn (w godzinach pracy urzędu) lub w dniu głosowania, do czasu jego zakończenia, osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej, której adres znajduje się na kopercie zwrotnej.

W przypadku, gdy wyborca zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego, wyborcy temu nie wydaje się zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów po wysłaniu do wyborcy pakietu wyborczego, chyba że zwrócił on pakiet wyborczy w stanie nienaruszonym.

7. Udostępnienie spisów wyborców

W okresie między 18 sierpnia 2015 r. a 28 sierpnia 2015 r. każdy wyborca może sprawdzić w Urzędzie Gminy Nadarzyn – Urząd Stanu Cywilnego pok. 226, w godzinach pracy urzędu, tj. poniedziałek 9.00 - 17.00, od wtorku do piątku 8.00 – 16.00, czy został uwzględniony w spisie wyborców.

Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek wyborcy zawierający dane osobowe umożliwiające odnalezienie wyborcy w spisie tj. imię (imiona), nazwisko oraz adres zamieszkania. Na żądanie wyborcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie.

Wniosek o udostępnienie spisu wyborców jest do pobrania tutaj.

Przygotowała:
Iwona Malinowska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Malinowska
  data wytworzenia: 2015-08-21
 • opublikował: Andrzej Zalesiński
  data publikacji: 2015-08-21 12:29
 • zmodyfikował: Andrzej Zalesiński
  ostatnia modyfikacja: 2015-08-21 12:43

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 56995
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2015-09-04 09:56
baner toplayer
Szanowni Państwo, z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego, z związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, prosimy o ograniczenie wizyt w Urzędzie Gminy Nadarzyn.