Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nadarzyn

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.nadarzyn.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Kalendarium

«październik 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.nadarzyn.pl

Treść strony

Zarządzenie Nr 17/2021

Zarządzenie Nr 17/2021
Wójta Gminy Nadarzyn
z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie przygotowania stanowiska kierowania Wójta Gminy Nadarzyn w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym w województwie mazowieckim

Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 19 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 372), w związku z § 11 ust. 2 pkt 2, ust. 4 pkt 1-2, § 15, 16 oraz § 18 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz. U. poz. 978, z 2016 r. poz. 917 oraz z 2018 r. poz. 474) oraz zarządzenia Nr 387 Wojewody Mazowieckiego w sprawie przygotowania stanowiska kierowania bezpieczeństwem narodowym w województwie mazowieckim, zarządza się co następuje: 

§ 1. Zarządzenie określa:
1) strukturę organizacyjną oraz zasady przygotowania i funkcjonowania Stanowiska Kierowania Wójta Gminy Nadarzyn, zwanego dalej „stanowiskiem kierowania”;
2) referaty, samodzielne stanowiska oraz podległe gminne jednostki organizacyjne odpowiedzialne za przygotowanie struktury umożliwiającej sprawne funkcjonowanie stanowiska kierowania;
3) zakres odpowiedzialności osób funkcyjnych biorących udział w procesie przygotowania stanowiska kierowania.
§ 2. Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:
1) Urząd – Urząd Gminy Nadarzyn;
2) Wójt – Wójta Gminy Nadarzyn;
3) Gmina – Gminę Nadarzyn;
4) komórki organizacyjne - wymienione w regulaminie organizacyjnym referaty i samodzielne stanowiska oraz podległe gminne jednostki organizacyjne;
5)  plan operacyjny - Plan Operacyjny Funkcjonowania Gminy Nadarzyn, w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny; 
6) zadania obronne – zadania realizowane w ramach powszechnego obowiązku obrony wynikające z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, jak również innych wydanych na jej podstawie obowiązujących aktów prawnych; 
7)  SK - stanowisko kierowania Wójta Gminy Nadarzyn - odpowiednio przygotowaną i wyposażoną infrastrukturę, obiekty, rejony, w których rozmieszcza się elementy struktury organizacyjnej (lub ich część) wraz z elementami zabezpieczenia, zapewniającą Wójtowi wykonywanie zadań w razie zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny;
8)  ZMP - Zapasowe Miejsce Pracy - wyznaczone, inne od stałego, miejsce wykonywania zadań Wójta i pracowników Urzędu wchodzących w skład SK;
9) Inspektor ds. OIN, BI oraz O i W – inspektora ds. ochrony informacji niejawnych, bezpieczeństwa informacji oraz obronnych i wojskowych.

§ 3. 1. Stanowisko kierowania przygotowuje się w celu zapewnienia ciągłości podejmowania decyzji i działań dla utrzymania bezpieczeństwa narodowego, w tym: 
1) monitorowania źródeł, rodzajów, kierunków i skali zagrożeń; 
2) zapobiegania powstawaniu zagrożeń, a także usuwania ich skutków; 
3) kierowania realizacją zadań obronnych w gminie.
2. Schemat organizacji stanowiska kierowania określa załącznik nr 1 do zarządzenia. 

§ 4. 1. W skład stanowiska kierowania wchodzą:
1) Skarbnik Gminy;
2) Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego;
3) Kierownik Referatu Organizacyjnego;
4) Kierownik Referatu Inwestycji;
5) Kierownik Referatu Realizacji Podatków i Opłat;
6) Kierownik Referatu Działalności Gospodarczej;
7) Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki;
8) Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Przestrzennej;
9) Kierownik Referatu Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych;
10) Kierownik Referatu Promocji i Rozwoju Gminy;
11) Inspektor ds. ochrony informacji niejawnych, bezpieczeństwa informacji oraz obronnych i wojskowych;
12) Inspektor ds. gospodarczych;
13) Inspektor ds. administrowania siecią;
14) Inspektor ds. organizacyjnych;
15) Inspektor ds. promocji i rozwoju gminy;
16) Dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego;
17) Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
18) Komendant Straży Gminnej;
19) Stały Dyżur Wójta Gminy.
2. Schemat struktury organizacyjnej SK Wójta Gminy określa załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 5. Stanowiska kierowania organizuje wójt w oparciu o wydzielone pomieszczenia w siedzibie Urzędu Gminy Nadarzyn oraz planuje w zapasowym miejscu pracy, w obiekcie budowlanym będącym w trwałym zarządzie Gminy Nadarzyn w uzgodnieniu z Wojewodą Mazowieckim.

§ 6. 1. Wójt określa zasady i tryb pracy w ramach funkcjonowania stanowiska kierowania, przy czym charakter pracy zawsze ma wymiar całodobowy. 
2. Ciągłość pracy zapewnia się poprzez dwu zmianowy system pracy.

§ 7. 1. W trakcie działań podejmowanych w ramach funkcjonowania stanowiska kierowania, obowiązuje poniższa zasada podległości:
1) Wójt wydaje polecenia wiążące dla kierowników referatów i samodzielnych stanowisk oraz podległych gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 8. W stanie gotowości obronnej państwa czasu wojny w ramach funkcjonowania stanowiska kierowania zapewnieniem realizacji zadań obronnych na obszarze gminy kieruje Wójt.

§ 9. Strukturę organizacyjną stanowiska kierowania określa Wójt stosownie do zasięgu działania. 

§ 10. Za przygotowanie SK Wójta Gminy odpowiadają:
1)  Inspektor ds. OIN, BI oraz O i W, w zakresie:
a)  opracowania regulaminu i instrukcji pracy na SK,
b)  ujęcia w planach operacyjnych zamierzeń związanych z przemieszczeniem i funkcjonowaniem SK,
c)  opracowania dokumentacji związanej z przemieszczeniem na ZMP,
d)  zorganizowania systemu powiadamiania i alarmowania o zagrożeniu z powietrza oraz skażeniach i zakażeniach,
e)  planowania i koordynowania przedsięwzięć związanych z organizowaniem i funkcjonowaniem ZMP,
f)  koordynowania przedsięwzięć związanych ze szkoleniem i przygotowaniem pracowników wyznaczonych do pracy na SK,
g)  zapewnienia obsady SK zgodnie z przyjętą strukturą organizacyjną;
h)  współdziałania z właściwą służbą ochrony państwa w zakresie ochrony kontrwywiadowczej SK,
i)  organizowania i zapewnienia ciągłości pracy kancelarii niejawnej na potrzeby funkcjonowania SK, zdolnej do przyjmowania i przekazywania korespondencji niejawnej,
j)  zapewnienia przestrzegania przepisów i zasad ochrony informacji niejawnych na SK,
k) zapewnienia bezpieczeństwa w procesie przekazywania informacji niejawnych na SK, między SK nadrzędnymi i współpracującymi, a także stałym dyżurem,
l)  współudziału w organizowaniu systemu ochrony, w tym ochrony informacji niejawnych w ZMP,
m)  ustalenia obowiązujących na SK zasad i trybu obiegu informacji, w tym informacji niejawnych,
n) nadzoru na obiegiem informacji niejawnych,
2) Kierownik Referatu Organizacyjnego w zakresie przygotowania SK:
a) wyposażania w urządzenia łączności zapewniające możliwość niezakłóconej pracy,
b) wyposażania w urządzenia techniczne, których działanie jest niezależne od ogólnodostępnej infrastruktury techniczno-użytkowej,
c) wyposażania w urządzenia techniczne i sanitarne oraz sprzęt biurowy i kwaterunkowy niezbędny do pracy i odpoczynku,
d) zorganizowanie żywienia i zaopatrywania w artykuły codziennego użytku,
3)  Inspektor ds. administrowania siecią w zakresie:
a) udziału przy współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w przygotowaniu i zorganizowaniu infrastruktury umożliwiającej konfigurowanie i podłączanie jawnych i niejawnych systemów teleinformatycznych,
b) planowania i wykonania niezbędnych modernizacji istniejących sieci komputerowych w rejonach, obiektach oraz pomieszczeniach przewidzianych do organizacji SK,
c) utrzymania i rozwoju systemów i sieci teleinformatycznych w szczególności przez realizację wsparcia technicznego dla usług oraz systemów informatycznych.

§ 11. Kierowników referatów, samodzielne stanowiska oraz podległe gminne jednostki organizacyjne gminy, według ich właściwości zobowiązuje się do współuczestniczenia w procesie przygotowania SK, w tym opracowania instrukcji i regulaminu pracy oraz dokumentacji pomocniczej, a także wykonania zadań wynikających z planu operacyjnego, a w szczególności:
1) uzgodnienia potrzeb kadrowych w zakresie zadań pozostających we właściwości danej komórki organizacyjnej, realizowanych w ramach funkcjonowania SK;
2) wskazania odpowiednio przygotowanych merytorycznie pracowników, zdolnych do realizacji zadań na SK; 
3) utrzymywania w gotowości do użycia rezerwowej grupy pracowników na wypadek zaistnienia potrzeby zamiany lub uzupełnienia wskazanego wcześniej składu osobowego SK; 
4) opracowania wykazów sprzętu, urządzeń biurowych, materiałów i wyposażenia przewidzianego do przemieszczenia wraz z pracownikami w rejony rozwinięcia SK;
5) przekazania opracowanych wykazów, celem ujęcia ich w procesie planowania przedsięwzięć związanych z przemieszczeniem do ZMP; 
6) stałej współpracy i współdziałania w ramach realizacji zadań związanych z przygotowaniem i przystosowaniem SK do działania;
7) umożliwienia udziału pracownikom wytypowanym do realizacji zadań w ramach funkcjonowania SK, w przedsięwzięciach szkoleniowych organizowanych przez Inspektora ds. OIN, BI oraz O i W.

§ 12. Ochronę SK Wójta Gminy organizuje i prowadzi Komendant Straży Gminnej.

§ 13. Finansowanie zadań realizowanych w ramach przygotowania stanowiska kierowania należy do zadań własnych gminy.

§ 14. W sprawach nieuregulowanych przedmiotowym zarządzeniem stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz. U. poz. 978, z 2016 r. poz. 917 oraz z 2018 r. poz. 474). 

§ 15. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się inspektorowi ds. OIN, BI oraz O i W.

§ 16. Wobec osób pełniących nadzór nad realizacją spraw określonych przez zarządzenie, realizujących zadania z niego wynikające oraz współpracujących w jego realizacji stosuje się przepisy o ochronie informacji niejawnych w zakresie dostępu do tych informacji. 

§ 17. Traci moc zarządzenie nr 65 Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie Stanowiska Kierowania Wójta Gminy Nadarzyn i zapasowego miejsca pracy w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym w województwie mazowieckim.

§ 18. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Nadarzyn
(-) Dariusz Zwoliński

drukuj (Zarządzenie Nr 17/2021)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wiesław Sobczyński
  data wytworzenia: 2021-03-30
 • opublikował: Andrzej Zalesiński
  data publikacji: 2021-04-07 14:39
 • zmodyfikował: Andrzej Zalesiński
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-07 14:40

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 51323
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-10-19 12:46