Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nadarzyn

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.nadarzyn.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Kalendarium

«luty 2024»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.nadarzyn.pl

Treść strony

Zarządzenie Nr 58/2018

Zarządzenie Nr 58/2018
Wójta Gminy Nadarzyn
z dnia 15 maja 2018 r.

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Nadarzyn

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.)  zarządza się, co następuje:

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Nadarzyn, stanowiącym załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2017 Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 3 stycznia 2017 r., zmienionego Zarządzeniem Nr 37/2018 Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 3 kwietnia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

§ 6 ust. 1 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

Referat Organizacyjny (RO) w skład, którego wchodzą:
a. Kierownik referatu,
b. Stanowiska ds. organizacyjnych,
c. Stanowisko ds. organizacyjnych, obronnych i wojskowych,
d. Portier.

§ 2

§ 27 otrzymuje brzmienie:

Do zadań samodzielnego stanowiska ds. ochrony informacji niejawnych, bezpieczeństwa informacji oraz obronnych i wojskowych należy w szczególności:
1. Zapewnienie w Urzędzie Gminy Nadarzyn ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego.
2. Zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne.
3. Zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowaniem ryzyka.
4. Kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzeganie przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa (co najmniej raz na trzy lata) kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów.
5. Opracowywanie i aktualizowanie, wymagającego akceptacji kierownika jednostki organizacyjnej, planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego i nadzorowanie jego realizacji.
6. Prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych.
7. Prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających.
8. Prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostce organizacyjnej albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto.
9. Przekazywanie odpowiednio ABW lub SKW do ewidencji, o których mowa w art. 73 ust. 1, danych, o których mowa w art. 73 ust. 2, osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych, a także osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub wobec których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa, na podstawie wykazu, o którym mowa w pkt 8.
10. Informowanie administratora danych, podmiotów przetwarzających oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich.
11. Monitorowanie w podmiotach przetwarzających przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, działania zwiększające świadomość, szkolenia pracowników uczestniczących w operacjach przetwarzania danych oraz powiązane z tym audyty.
12. Udzielanie na żądanie podmiotów przetwarzających zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania.
13. Współpraca z organem nadzorczym.
14. Pełnienie dla podmiotów przetwarzających funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.
15. Prowadzenie dla podmiotów przetwarzających, ewidencji przyznanych poszczególnym użytkownikom uprawnień związanych z dostępem do zbiorów danych.
16. Aktualizacja w podmiotach przetwarzających polityki bezpieczeństwa oraz instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych.
17. Kontrola w podmiotach przetwarzających stanu wydanych upoważnień oraz ewidencja osób upoważnionych.
18. Nadzór w podmiotach przetwarzających w zakresie obowiązków związanych z zabezpieczeniem danych w systemach informatycznych, kontrola poprawności stosowania procedur dotyczących ochrony danych osobowych przez wszystkie upoważnione osoby.
19. Odpowiedzi związane z kontrolami organu nadzorczego w podmiotach przetwarzających.
20. Opracowywanie planu zasadniczych przedsięwzięć w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych.
21. Opracowywanie projektu Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy na czas wojny oraz projektu zarządzenia wprowadzającego ww. regulamin w życie.
22. Opracowywanie dokumentacji dotyczącej podwyższania gotowości obronnej Urzędu Gminy.
23. Opracowywanie i uaktualnianie dokumentacji Stałego Dyżuru Wójta.
24. Opracowywanie dokumentacji oraz organizowanie innych przedsięwzięć przygotowawczych do prowadzenia Akcji Kurierskiej.
25. Planowanie, organizowanie szkolenia obronnego oraz prowadzenie dokumentacji szkoleniowej.
26. Planowanie i prowadzenie kontroli problemowych a także doraźnych z zakresu realizacji zadań obronnych w jednostkach podległych i nadzorowanych.
27. Prowadzenie dokumentacji Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego.
28. Wykonywanie przedsięwzięć dotyczących przygotowania Stanowiska Kierowania Wójta Gminy.
29. Wykonywanie przedsięwzięć dotyczących Planu Operacyjnego Gminy.
30. Sprzedaż i likwidacja zbędnego mienia gminnego.
31. Zagospodarowanie wolnego mienia gminy łącznie z udokumentowaniem przekazań.
32. Kontrola nad mieniem przekazywanym innym jednostkom a znajdujących się w ewidencji Urzędu Gminy Nadarzyn.
33. Inne prace zlecone przez Wójta Gminy, Zastępcę Wójta oraz Sekretarza Gminy.

§ 3

§ 21 otrzymuje brzmienie:

Do zadań Referatu Organizacyjnego należy w szczególności:

1. Prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej oraz nadzór nad ich załatwianiem przez komórki organizacyjne.
2. Prowadzenie spraw związanych z realizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym związanych z udzielaniem dotacji oraz merytorycznej kontroli realizacji zadania.
3. Prowadzenie spraw związanych z „Kartą Nadarzyniaka” oraz Kartą Zarządu Transportu Miejskiego.
4. Opracowywanie materiałów promocyjno-reklamowych (np. kubki, koszulki i in. gadżety) we współpracy z Referatem Promocji i Rozwoju Gminy Nadarzyn.
5. Przygotowywanie i opracowywanie okolicznościowych życzeń, dyplomów, podziękowań itp.
6. Współpraca z administratorem sieci w zakresie prowadzenia i obsługi BIP.
7. Współpraca z Referatem Promocji i Rozwoju Gminy Nadarzyn w zakresie publikacji informacji na istniejących stronach internetowych Gminy Nadarzyn.
8. Prowadzenie spraw związanych z techniczną obsługą budynku urzędu gminy.
9. Prowadzenie i nadzór spraw związanych z serwisem, montażem i zabezpieczeniem iluminacji świątecznych.
10. Współpraca przy organizowaniu spotkań, imprez i uroczystości.
11. Obsługa organizacyjna spotkań i narad zwoływanych przez Wójta - prowadzenie dokumentacji, a w szczególności przyjmowanie materiałów dotyczących spraw poruszanych na spotkaniach i weryfikowanie ich pod względem formalnym, sporządzanie protokołów ze spotkań i narad.
12. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi gminy i innymi referatami urzędu.
13. Analizowanie wniosków wojskowego komendanta uzupełnień w sprawie świadczeń na rzecz obrony, a także prowadzenie postępowania wyjaśniającego i przygotowanie decyzji o przeznaczeniu osób lub rzeczy na potrzeby świadczeń na rzecz obrony.
14. Opracowywanie rocznych planów świadczeń osobistych i doraźnych świadczeń rzeczowych przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i wojny.
15. Aktualizacja i realizacja zadań wynikających z Planu Obrony Cywilnej.
16. Planowanie i organizowanie szkolenia z zakresu powszechnej samoobrony ludności gminy.
17. Nadzór i zabezpieczenie w sprzęt Obrony Cywilnej zgodnie z instrukcją o gospodarowaniu sprzętem OC oraz prowadzenie magazynu ze sprzętem OC.
18. Organizowanie, przeprowadzanie rejestracji osób podlegających kwalifikacji wojskowej oraz przygotowywanie dokumentacji do kwalifikacji.
19. Pełnienie dyżurów i obsługa radiostacji krótkofalowej dla wykonywania ćwiczeń i łączności OC.
20. Wykonywanie przedsięwzięć z zakresu przygotowań służby zdrowia na potrzeby obronne państwa.
21. Prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem żołnierzy rezerwy od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w czasie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
22. Wykonywanie przedsięwzięć z zakresu przygotowań służby zdrowia na potrzeby obronne państwa.
23. Nadzorowanie prawidłowości działania Systemu Wykrywania i Alarmowania oraz Wczesnego Ostrzegania.
24. Zaopatrzenie materiałowo-biurowe urzędu.

§ 4

§ 18 otrzymuje brzmienie:

Do zadań Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki należy w szczególności:
1. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zezwoleń na prowadzenie działalności polegającej na usuwaniu, wykorzystywaniu i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych, prowadzeniu działalności ochronnej przed bezdomnymi zwierzętami i schronisk dla bezdomnych zwierząt.
2. Prowadzenie spraw wynikających z zadań gminy określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, a także bieżąca kontrola obszaru gminy w tym zakresie.
3. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie udzielania zezwoleń na wycięcie drzew i krzewów, konserwacji drzew - pomników przyrody oraz w sprawach dotyczących samowolnych usunięć drzew i krzewów.
4. Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem należytego stanu sanitarnego, czystości i porządku na terenach stanowiących własność gminy.
5. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji środowiskowych.
6. Wykonywanie zadań gminy wynikających z prawa wodnego.
7. Opiniowanie rocznych planów łowieckich.
8. Przygotowywanie zezwoleń na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie.
9. Prowadzenie postępowania w zakresie ubezpieczenia mienia komunalnego i urzędu.
10. Udział w inwentaryzacji mienia komunalnego i urzędu.
11. Utrzymanie czystości i porządku w budynku urzędu oraz na posesji.
12. Współpraca z instytucjami i urzędami pracującymi na rzecz rolnictwa i gospodarki żywnościowej, w szczególności: inspekcją ochrony roślin, inspekcją ochrony środowiska, wojewódzkim ośrodkiem doradztwa rolniczego, stacją sanitarno-epidemiologiczną, komendą policji, komendami straży pożarnych, radnymi, sołtysami, radami sołeckimi.
13. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi urzędu.
14. Prowadzenie rejestru i wydawanie zaświadczeń o wpisie działalności regulowanej.
15. Wdrażanie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.
16. Przygotowanie i realizacja programu ochrony środowiska zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska.
17. Prowadzenie prac związanych z dofinansowaniem i utylizacją eternitu.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 roku.

Wójt Gminy Nadarzyn
(-) Dariusz Zwoliński

drukuj (Zarządzenie Nr 58/2018)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Żaneta Wójtowicz
  data wytworzenia: 2018-05-15
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2018-05-15 15:45

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 102702
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-02-08 13:01