Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nadarzyn

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.nadarzyn.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Kalendarium

«luty 2024»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.nadarzyn.pl

Treść strony

Protokół XV sesji Rady Gminy Nadarzyn

Protokół XV sesji Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 października 2019 r.

1. Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn, p. Danuta Wacławiak, powitała zebranych na sali obrad radnych, sołtysów, mieszkańców Gminy Nadarzyn oraz pracowników urzędu. Przewodnicząca Rady dokonała otwarcia XV Sesji zwołanej na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. /Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, 1696, 1815/.

2. Na podstawie listy obecności przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że na sali obrad jest obecnych 14 radnych /nieobecna radna Elżbieta Kościelnicka - usprawiedliwiona/, co stanowi quorum wobec ustawowego składu Rady, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

3. Przewodnicząca RG zapytała czy są jakieś wnioski do porządku obrad. Radni nie zgłosili wniosków. W głosowaniu /14 „za”/ porządek obrad został przyjęty.

4. Rada przystąpiła do przyjęcia protokołu z XIV Sesji Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 września 2019 r. Przewodnicząca RG poinformowała, że radni nie wnieśli uwag na piśmie. Rada w głosowaniu /14 ”za”/ przyjęła protokół z XIV Sesji Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 września 2019 r.

5. Wójt Gminy Nadarzyn, Dariusz Zwoliński, złożył sprawozdanie z działalności między sesjami /w załączeniu sprawozdanie/. Rada jednogłośnie /14 „za”/ przyjęła sprawozdanie Wójta za okres między sesjami /w załączeniu/.

6. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Komendanta Straży Gminnej w Nadarzynie. Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - radny Andrzej Wasilewski przedstawił treść skargi oraz poinformował, że komisja uznała skargę za bezzasadną przedkładając Radzie projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. Rada w głosowaniu: 11 ”za”, 3 ”wstrzym.” podjęła Uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Komendanta Straży Gminnej w Nadarzynie /imienny wykaz głosowania - w załączeniu/.

7. Rada przystąpiła do podjęcia Uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Nadarzyn na 2020 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Uzasadnienie przedstawił Arkadiusz Wencel - inspektor ds. organizacyjnych, obronnych i wojskowych. Przewodniczący Komisji Statutowej i Regulaminowej przedstawił pozytywną opinię w sprawie projektu uchwały. Rada w głosowaniu: 13 ”za”, 1 ”wstrzym.” podjęła Uchwałę w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Nadarzyn na 2020 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego /imienny wykaz głosowania - w załączeniu/.

8. Rada przystąpiła do podjęcia Uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej znajdujących się pod administracją Urzędu Gminy Nadarzyn, Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury oraz placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nadarzyn. Uzasadnienie przedstawiła p. Edyta Gawrońska - sekretarz Gminy - oraz zgłosiła autopoprawki /w załączeniu projekt uchwały z autopoprawkami/. Przewodniczący Statutowej i Regulaminowej przedstawił pozytywną opinię w sprawie projektu uchwały z autopoprawkami. Rada jednogłośnie /14 „za”/ podjęła Uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej znajdujących się pod administracją Urzędu Gminy Nadarzyn, Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury oraz placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nadarzyn wraz z autopoprawkami /imienny wykaz głosowania - w załączeniu/.

9. Rada przystąpiła do podjęcia Uchwały w sprawie zmiany statutu Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury. Uzasadnienie przedstawiła p. Kamila Michalska - dyrektor NOK. Przewodniczący Statutowej i Regulaminowej przedstawił pozytywną opinię w sprawie projektu uchwały. Rada jednogłośnie /14 „za”/ podjęła Uchwałę w sprawie zmiany statutu Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury /imienny wykaz głosowania - w załączeniu/.

10. Rada przystąpiła do podjęcia Uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI.270.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 31 października 2016 r., w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo - księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nadarzyn. Uzasadnienie przedstawiła p. Maria Aleksińska - dyrektor GZO. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej przedstawiła pozytywną opinię komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /14 „za”/ podjęła Uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XXI.270.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 31 października 2016 r., w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo - księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nadarzyn /imienny wykaz głosowania - w załączeniu/.

11. Rada przystąpiła do podjęcia Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII.147.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród. Uzasadnienie przedstawiła p. Maria Aleksińska - dyrektor GZO. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej przedstawiła pozytywną opinię komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /14 „za”/ podjęła Uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII.147.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród /imienny wykaz głosowania - w załączeniu/.

12. Rada przystąpiła do podjęcia Uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XV.195.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Nadarzyn na lata 2016 - 2020. Uzasadnienie przedstawiła p. Krystyna Masłowska - kierownik GOPS. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej przedstawiła pozytywną opinię komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /14 „za”/ podjęła Uchwałę zmieniająca Uchwałę Nr XV.195.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Nadarzyn na lata 2016 - 2020 /imienny wykaz głosowania - w załączeniu/.

13. Rada przystąpiła do podjęcia Uchwały w sprawie w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych i schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Uzasadnienie przedstawiła p. Krystyna Masłowska - kierownik GOPS. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej przedstawiła pozytywną opinię komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /14 „za”/ podjęła Uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych i schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi /imienny wykaz głosowania - w załączeniu/.

14. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały zmieniającej Uchwałę Nr IV.29.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Nadarzyn na lata 2019 - 2021. Uzasadnienie przedstawiła p. Krystyna Masłowska - kierownik GOPS. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej przedstawiła pozytywną opinię komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /14 „za”/ podjęła Uchwałę zmieniającą Uchwałę Nr IV.29.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Nadarzyn na lata 2019 - 2021 /imienny wykaz głosowania - w załączeniu/.

15. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn (przyłącze wodociągowe - Krakowiany). Uzasadnienie przedstawiła p. Maria Przywoźna - inspektor ds. inwestycji. Rada jednogłośnie /14 „za”/. Przewodniczący Komisji Geodezji i Gospodarki Przestrzennej przedstawił pozytywną opinię w sprawie powyższej uchwały. Rada jednogłośnie /14 „za”/ podjęła Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn (przyłącze wodociągowe - Krakowiany) /imienny wykaz głosowania - w załączeniu/.

16. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn (przyłącze wodociągowe - Nadarzyn). Uzasadnienie przedstawiła p. Maria Przywoźna - inspektor ds. inwestycji. Rada jednogłośnie /14 „za”/. Przewodniczący Komisji Geodezji i Gospodarki Przestrzennej przedstawił pozytywną opinię w sprawie powyższej uchwały. Rada jednogłośnie /14 „za”/ podjęła Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn (przyłącze wodociągowe - Nadarzyn) /imienny wykaz głosowania - w załączeniu/.

17. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn (telekomunikacja - Wolica). Uzasadnienie przedstawiła p. Maria Przywoźna - inspektor ds. inwestycji. Przewodniczący Komisji GiGP przedstawił pozytywną opinię komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /14 „za”/ podjęła Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn (telekomunikacja - Wolica) /imienny wykaz głosowania - w załączeniu/.

18. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn (telekomunikacja - Stara Wieś, Nadarzyn). Uzasadnienie przedstawiła p. Maria Przywoźna - inspektor ds. inwestycji. Przewodniczący Komisji GiGP przedstawił pozytywną opinię komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /14 „za”/ podjęła Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn (telekomunikacja - Stara Wieś, Nadarzyn) /imienny wykaz głosowania - w załączeniu/.

19. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ew. 427/8 w Nadarzynie w Gminie Nadarzyn. Uzasadnienie przedstawiła p. Katarzyna Rutkowska-Dorn - projektantka planu. Przewodniczący Komisji GiGP poinformował, ze komisja zaopiniowała projekt uchwały w głosowaniu: 2 ”za”, 2 ”przeciw”. Rada w głosowaniu: 9 ”za”, 3 ”przeciw”, 2 ”wstrzym.” podjęła Uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ew. 427/8 w Nadarzynie w Gminie Nadarzyn /imienny wykaz głosowania - w załączeniu/.

20. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na cel publiczny na rzecz Zarządu Powiatu Pruszkowskiego nieruchomości stanowiących własność Gminy Nadarzyn, położonych w obrębie i gm. Nadarzyn. Uzasadnienie przedstawiła p. Anna Rodkiewicz - kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Przestrzennej oraz zgłosiła autopoprawki - skreślenie słowa „Zarządu” w projekcie uchwały. Przewodniczący Komisji GiGP przedstawił pozytywną opinię komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały z autopoprawkami. Rada jednogłośnie /14 „za”/ podjęła Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na cel publiczny na rzecz Powiatu Pruszkowskiego nieruchomości stanowiących własność Gminy Nadarzyn, położonych w obrębie i gm. Nadarzyn z autopoprawkami /imienny wykaz głosowania - w załączeniu/.

21. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Urzut. Uzasadnienie przedstawiła p. Anna Rodkiewicz - kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Przestrzennej. Przewodniczący Komisji GiGP przedstawił pozytywną opinię komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /14 „za”/ podjęła Uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Urzut /imienny wykaz głosowania - w załączeniu/.

22. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wolica. Uzasadnienie przedstawiła p. Anna Rodkiewicz - kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Przestrzennej. Przewodniczący Komisji GiGP przedstawił pozytywną opinię komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /14 „za”/ podjęła Uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wolica /imienny wykaz głosowania - w załączeniu/.

23. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od 01.01.2020 roku na terenie Gminy Nadarzyn. Uzasadnienie przedstawiła p. Iwona Myśliwy - kierownik Referatu Realizacji Podatków i Opłat. Przewodniczący Komisji Inwestycji i Finansów przedstawił pozytywną opinię komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /14 „za”/ podjęła Uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od 01.01.2020 roku na terenie Gminy Nadarzyn /imienny wykaz głosowania - w załączeniu/.

24. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie ustalenia stawki podatku rolnego na rok 2020. Uzasadnienie przedstawiła p. Iwona Myśliwy - kierownik Referatu Realizacji Podatków i Opłat. Przewodniczący Komisji Inwestycji i Finansów przedstawił pozytywną opinię komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /14 „za”/ podjęła Uchwałę ustalenia stawki podatku rolnego na rok 2020 /imienny wykaz głosowania - w załączeniu/.

25. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Nadarzyn a Gminą Brwinów dotyczącego wykonywania zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich. Uzasadnienie przedstawiła p. Edyta Gawrońska - sekretarz Gminy. Przewodniczący Komisji Inwestycji i Finansów przedstawił pozytywną opinię komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /14 „za”/ podjęła Uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Nadarzyn a Gminą Brwinów dotyczącego wykonywania zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich /imienny wykaz głosowania - w załączeniu/.

26. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Nadarzyn a Gminą Michałowice dotyczącego wykonywania zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich. Uzasadnienie przedstawiła p. Edyta Gawrońska - sekretarz Gminy. Przewodniczący Komisji Inwestycji i Finansów przedstawił pozytywną opinię komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /14 „za”/ podjęła Uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Nadarzyn a Gminą Michałowice dotyczącego wykonywania zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich /imienny wykaz głosowania - w załączeniu/.

27. Rada przystąpiła do podjęcia Uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2019 - 2026. Uzasadnienie przedstawiła p. Magdalena Sieczka - skarbnik Gminy - oraz wprowadziła autopoprawkę. Przewodniczący Komisji Inwestycji i Finansów przedstawił pozytywną opinię Komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /13 „za”/podjęła Uchwałę w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2019 - 2026 wraz z autopoprawką /imienny wykaz głosowania - w załączeniu/.

28. Rada przystąpiła do podjęcia Uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale budżetowej na rok 2019, Nr IV.42.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2018 r. Uzasadnienie przedstawiła p. Magdalena Sieczka - skarbnik Gminy. Przewodniczący Komisji Inwestycji i Finansów przedstawił pozytywną opinię w sprawie projektu uchwały. Rada jednogłośnie /14 „za”/ podjęła Uchwałę w sprawie dokonania zmian w Uchwale budżetowej na rok 2019, Nr IV.42.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2018 r. /imienny wykaz głosowania - w załączeniu/.

29. Przewodnicząca RG poinformowała, że wszyscy radni złożyli oświadczenia majątkowe w ustawowym terminie jak również Urząd Skarbowy przysłał informację dotyczącą prawidłowości złożonych oświadczeń ze wskazaniem uwag kilku radnym. Przewodnicząca RG poprosiła, aby radni z uwagami zapoznali się w Biurze Rady Gminy. Przewodnicząca RG odczytała informację Wojewody Mazowieckiego stwierdzającą prawidłowość złożonych oświadczeń majątkowych przez Wójta Gminy - Dariusza Zwolińskiego i Przewodniczącą RG - Danutę Wacławiak. Zgodnie z art. 24h ust 12 ustawy o samorządzie gminnym, Sekretarz Gminy - p. Edyta Gawrońska przedstawiła analizę oświadczeń majątkowych złożonych Wójtowi Gminy za 2018 rok /analiza oświadczeń majątkowych w załączeniu do protokołu/.

30. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski - brak.

31. Po wyczerpaniu porządku obrad przewodnicząca RG dokonała zamknięcia XV Sesji Rady Gminy Nadarzyn.

Protokołowały: Teresa Czerniawska, Justyna Kusio

Przewodniczyła: Danuta Wacławiak

drukuj (Protokół XV sesji Rady Gminy Nadarzyn)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Gminy Nadarzyn
  data wytworzenia: 2019-11-27
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2019-12-04 13:25

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 75548
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-02-06 12:20