Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nadarzyn

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.nadarzyn.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Kalendarium

«luty 2024»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.nadarzyn.pl

Treść strony

Protokół z XI Sesji Rady Gminy Nadarzyn

Protokół XI sesji Rady Gminy Nadarzyn z dnia 19 czerwca 2019 r.

1. Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn, p. Danuta Wacławiak, powitała zebranych na sali obrad radnych, sołtysów, mieszkańców Gminy Nadarzyn oraz pracowników urzędu. Przewodnicząca Rady dokonała otwarcia XI Sesji zwołanej na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. /Dz. U. z 2019 r. poz. 506/.

2. Na podstawie listy obecności przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że na sali obrad jest obecnych 14 radnych, co stanowi quorum wobec ustawowego składu Rady, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały. Nieobecność na sesji usprawiedliwił radny Sylwester Karolak.

3. Przewodnicząca zapytała, czy są jakieś wnioski do porządku obrad. Przewodniczący Komisji Rolnej i Ochrony Środowiska zgłosił wniosek komisji o wprowadzenie do porządku obrad pkt 10 o treści: Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Nadarzyn. Rada jednogłośnie przyjęła do porządku powyżej wskazany punkt zatwierdzając porządek obrad.

4. Rada przystąpiła do przyjęcia protokołu z X Sesji Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 maja 2019 r. Przewodnicząca RG poinformowała, że radni nie wnieśli uwag na piśmie. Rada w głosowaniu /14 ”za”/ przyjęła protokół z X Sesji Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 maja 2019 r.

5. Wójt Gminy Nadarzyn, p. Dariusz Zwoliński, złożył sprawozdanie z działalności między sesjami /w załączeniu sprawozdanie/. Rada jednogłośnie /14 „za”/ przyjęła sprawozdanie Wójta za okres między sesjami /w załączeniu/.

6. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora SP w Kostowcu. Przewodnicząca RG poinformowała, że skargę rozpatrywała Komisja Skarg, wniosków i Petycji. Przewodniczący komisji p. Tomasz Siwa poinformował, że dniu 22 maja 2019 r. do Biura RG za pośrednictwem Wójta Gminy wpłynęła skarga na nauczycieli i dyrektora SP w Kostowcu. Skarżąca zarzuciła brak miejsca w autokarze dla jej dziecka wyjeżdżającego na Zieloną Szkołę do Malborka oraz brak reakcji ze strony kadry nauczycielskiej. Pani dyrektor SP w Kostowcu udzieliła wyczerpujących wyjaśnień w odniesieniu do ww. skargi. Poinformowała, że nie zgadza się z przedstawionymi zarzutami, wyjaśniając, że dziewczynka wraz z mamą przyszły na zbiórkę wycieczki, kiedy uczniowie siedzieli w autokarze, ale trwały jeszcze czynności organizacyjne. Kiedy okazało się, że autokar jest za mały, aby pomieścić wszystkich uczestników, Pani Dyrektor, w tym czasie, była przed autokarem. Gdy jedna z nauczycielek przekazała jej tę informację, Dyrektor podjęła szereg działań, aby tę sprawę wyjaśnić. Poleciła kierownikowi wycieczki, aby natychmiast zadzwonił do właścicielki biura podróży, rozmawiała z kierowcą, dopytując o pełną liczbę miejsc, następnie rozmawiała z pilotem wycieczki w celu wyjaśnienia, dlaczego doszło do takiej sytuacji i jak zamierza ten problem rozwiązać. Z treści przedłożonego pisma wynika, że Dyrektor Szkoły podjęła szereg czynności, by skutecznie rozwiązać zaistniały problem. Po zapoznaniu się z treścią skargi oraz stanowiskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kostowcu, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała skargę za bezzasadną i przedłożyła Radzie Gminy projekt uchwały. Rada jednogłośnie /14 „za”/ podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora SP w Kostowcu uznając skargę za bezzasadną.

7. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Stara Wieś w Gminie Nadarzyn dla obszaru II. Uzasadnienie przedstawiła P. Anna Rodkiewicz - Kierownik Referatu GiGP. Wiceprzewodniczący Komisji Geodezji i Gospodarki Przestrzennej przedstawił pozytywną opinię Komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /14 „za”/ podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Stara Wieś w Gminie Nadarzyn dla obszaru II.

8. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn /przyłącze kanalizacyjne w Strzeniówce/. Uzasadnienie przedstawił p. Mateusz Sielski - inspektor ds. inwestycji. Wiceprzewodniczący Komisji Geodezji i Gospodarki Przestrzennej przedstawił pozytywną opinię Komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /14 ”za”/ podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn /przyłącze kanalizacyjne w Strzeniówce/.

9. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn /przyłącze kanalizacyjne w Nadarzynie/. Uzasadnienie przedstawił p. Mateusz Sielski - inspektor ds. inwestycji. Wiceprzewodniczący Komisji Geodezji i Gospodarki Przestrzennej przedstawił pozytywną opinię Komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /14 ”za”/ podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn /przyłącze kanalizacyjne w Nadarzynie/.

10. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Nadarzyn. Uzasadnienie przedstawiła p. Sylwia Łazowska kierownik Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Przewodniczący Komisji Rolnej i Ochrony Rada Środowiska przedstawił pozytywną opinię Komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /14 ”za”/ podjęła uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Nadarzyn.

11. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2026. Uzasadnienie przedstawiła p. Magdalena Sieczka - Skarbnik. Przewodniczący Komisji Inwestycji i Finansów przedstawił pozytywną opinię Komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /14 ”za”/ podjęła uchwałę w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2026.

12. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale budżetowej na rok 2019, Nr IV.42.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. Uzasadnienie przedstawiła p. Magdalena Sieczka - Skarbnik Gminy. Pani Skarbnik zgłosiła autopoprawki do projektu uchwały. Przewodniczący Komisji Inwestycji i Finansów przedstawił pozytywną opinię Komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /14 ”za”/ podjęła uchwałę w sprawie dokonania zmian w Uchwale budżetowej na rok 2019, Nr IV.42.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. z autopoprawkami.

13. Wójt Gminy Nadarzyn - Dariusz Zwoliński omówił raport o stanie Gminy Nadarzyn za 2018 rok, który został przedłożony Radzie Gminy Zarządzeniem Nr 58/2019 z dnia 31 maja 2019 r. Przewodnicząca RG poinformowała, ze zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym raport o stanie gminy Nadarzyn za 2018 został złożony do Rady w terminie. Przed podjęciem uchwały przez Radę Gminy w sprawie Wotum zaufania mogą zabrać głos mieszkańcy jeśli złożą do przewodniczącego RG pisemne zgłoszenie poparte przez co najmniej 20 osób najpóźniej do 18 czerwca br do godz. 16:00. Formularze zgłoszeń były w Biurze RG oraz w kancelarii UG. W wyznaczonym terminie nie wpłynęło od mieszkańców ani jedno zgłoszenie do udziału w debacie.

14. Rada jednogłośnie /14 ”za”/ podjęła uchwałę w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Nadarzyn.

15. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nadarzyn za rok 2018. Sprawozdania omówiła p. Magdalena Sieczka - Skarbnik Gminy oraz przedstawiła pozytywną opinię RIO w Warszawie dotyczącą sprawozdania. Przewodniczący Komisji Inwestycji i Finansów przedstawił pozytywną opinię Komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /14 ”za”/ podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nadarzyn za rok 2018.

16. Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nadarzyn w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Nadarzyn za rok 2018 przewodniczący komisji - Mieczysław Kucharski. Poinformował, że wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie.

17. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nadarzyn za 2018 rok. Przewodniczący Komisji Inwestycji i Finansów przedstawił pozytywną opinię Komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /14 ”za”/ podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nadarzyn za 2018 rok.

18. Wójta Gminy - Dariusz Zwoliński podziękował radnym za udzielenie absolutorium i dobrą współpracę z radnymi i sołtysami oraz duże zaangażowanie w pracy pracownikom Urzędu Gminy.

19. Po wyczerpaniu porządku obrad przewodnicząca RG ogłosiła zamknięcie XI Sesji Rady Gminy Nadarzyn.

Protokołowały: Teresa Czerniawska, Justyna Kusio

Przewodniczyła: Danuta Wacławiak

drukuj (Protokół z XI Sesji Rady Gminy Nadarzyn)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Gminy Nadarzyn
  data wytworzenia: 2019-06-19
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2019-08-01 15:04

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 75544
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-02-06 12:20