Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nadarzyn

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.nadarzyn.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Kalendarium

«luty 2024»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.nadarzyn.pl

Treść strony

Protokół z VII Sesji Rady Gminy Nadarzyn

Protokół VII sesji Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 marca 2019 r.

1. Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn, p. Danuta Wacławiak, powitała zebranych na sali obrad radnych, sołtysów, mieszkańców Gminy Nadarzyn oraz pracowników urzędu. Przewodnicząca poinformowała, że w dniu dzisiejszym na emeryturę odchodzi wieloletnia pracownica - Krystyna Żurawska inspektor ds. płac UG. Wójt Gminy - Dariusz Zwoliński wręczył odchodzącej pracownicy pamiątkową tabliczkę dziękując za współpracę. Przewodnicząca Rady dokonała otwarcia VII Sesji zwołanej na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. /Dz. U. z 2019 r. poz. 506/.

2. Na podstawie listy obecności przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że na sali obrad jest obecnych 15 radnych, co stanowi quorum wobec ustawowego składu Rady, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

3. Przewodnicząca RG zgłosiła wniosek o zdjęciu z porządku obrad pkt 28 „Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nadarzyn”. W głosowaniu /15 „za”/ wniosek o zdjęcie punktu 28 z porządku obrad został przyjęty. Przewodnicząca RG zapytała, czy są jakieś wnioski do porządku obrad. W głosowaniu /15 „za”/ porządek obrad został przyjęty uwzględniając wniosek przewodniczącej.

4. Rada przystąpiła do przyjęcia protokołu z VI Sesji Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 lutego 2019 r. Przewodnicząca RG poinformowała, że radni nie wnieśli uwag na piśmie. Rada w głosowaniu /15 ”za”/ przyjęła protokół z VI Sesji Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 lutego 2019 r.

5. Wójt Gminy Nadarzyn, p. Dariusz Zwoliński, złożył sprawozdanie z działalności między sesjami RG /w załączeniu sprawozdanie/. Rada jednogłośnie /15 „za”/ przyjęła sprawozdanie Wójta za okres między sesjami /w załączeniu/.

6. Rada przystąpiła do przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Sportu w Nadarzynie za 2018 rok. Sprawozdanie przedstawiła p. Kamila Klincewicz - p.o. dyrektora GOS. Przewodniczący Komisji KF i Sportu poinformował, że komisja pozytywnie oceniła sprawozdanie. Rada jednogłośnie /15 ”za”/ przyjęła sprawozdanie.

7. Rada przystąpiła do przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Zespołu Oświatowego za 2018 rok. Sprawozdanie przedstawiła p. Maria Aleksińska - dyrektor GZO. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie. Rada jednogłośnie /15 ”za”/ przyjęła sprawozdanie.

8. Rada przystąpiła do przyjęcia sprawozdania z działalności Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury za 2018 rok. Sprawozdanie przedstawiła p. Kamila Michalska - dyrektor NOK. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie. Rada jednogłośnie /15 ”za”/ przyjęła sprawozdanie.

9. Rada przystąpiła do przyjęcia sprawozdania z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Nadarzyn za 2018 rok. Sprawozdanie przedstawiła p. Beata Fedorka - dyrektor Biblioteki Publicznej. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie. Rada jednogłośnie /15 ”za”/ przyjęła sprawozdanie.

10. Rada przystąpiła do przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2018 rok. Sprawozdanie przedstawiła p. Krystyna Masłowska - kierownik GOPS. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie. Rada jednogłośnie /15 ”za”/ przyjęła sprawozdanie.

11. Rada przystąpiła do przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Nadarzyn za 2018 rok. Sprawozdanie przedstawiła p. Krystyna Masłowska - kierownik GOPS. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie. Rada jednogłośnie /15 ”za”/ przyjęła sprawozdanie.

12. Rada przystąpiła do przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ogniska Dz.-M. „Tęcza” za 2018 rok. Sprawozdanie przedstawiła p. Agata Sierputowska - dyrektor Gm. Ogniska D-M „Tęcza”. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie. Rada jednogłośnie /15 ”za”/ przyjęła sprawozdanie.

13. Rada przystąpiła do przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nadarzynie za 2018 rok. Sprawozdanie przedstawiła p. Krystyna Masłowska - pełnomocnik Wójta ds. interdyscyplinarnych. Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie. Rada jednogłośnie /15 ”za”/ przyjęła sprawozdanie.

14. Rada przystąpiła do przyjęcia sprawozdania z działalności Straży Gminnej w Nadarzynie za 2018 rok. Sprawozdanie przedstawił p. Adam Piskorz - Komendant Straży Gminnej w Nadarzynie. Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie. Rada jednogłośnie /15 ”za”/ przyjęła sprawozdanie.

15. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora SP w Ruścu. Uzasadnienie przedstawił p. Tomasz Siwa - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Przewodniczący Komisji zgłosił autopoprawkę do uzasadnienia. Rada w głosowaniu: 14 „za”, 1 ”przeciw” podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora SP w Ruścu wraz z autopoprawką /imienny wykaz głosowania - w załączeniu/.

16. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV.31.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dla osób, dzieci i uczniów objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Uzasadnienie przedstawiła p. mec. Daniela T. Przewodniczący Komisji Statutowej i Regulaminowej przedstawił pozytywna opinię Komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada w głosowaniu: 14 „za”, 1 ”przeciw”, podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr IV.31.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dla osób, dzieci i uczniów objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 /imienny wykaz głosowania - w załączeniu/.

17. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nadarzyn. Uzasadnienie przedstawiła p. Maria Aleksińska - dyrektor GZO. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej przedstawiła pozytywna opinię Komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /15 „za”/ podjęła uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nadarzyn /imienny wykaz głosowania - w załączeniu/.

18. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI.270.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 31 sierpnia 2016 r., w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nadarzyn. Uzasadnienie przedstawiła p. Maria Aleksińska - dyrektor GZO. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej przedstawiła pozytywna opinię Komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /15 „za”/ podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XXI.270.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 31 sierpnia 2016 r., w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nadarzyn /imienny wykaz głosowania - w załączeniu/.

19. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku Nr 1 „Zaczarowany Ogród” w Ruścu. Uzasadnienie przedstawiła p. Marta Jędrzejewska – dyrektor Gminnego Żłobka Nr 1. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej przedstawiła pozytywna opinię Komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada w głosowaniu: 14 „za”, 1 ”wstrzym.”, podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku Nr 1 „Zaczarowany Ogród” w Ruścu /imienny wykaz głosowania - w załączeniu/.

20. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn. Uzasadnienie przedstawił p. Mateusz Sielski - inspektor ds. inwestycji. Przewodniczący Komisji Geodezji i Gospodarki Przestrzennej przedstawił pozytywną opinię Komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /15 „za”/ podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn /imienny wykaz głosowania - w załączeniu/.

21. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn. Uzasadnienie przedstawił p. Mateusz Sielski - inspektor ds. inwestycji. Przewodniczący Komisji Geodezji i Gospodarki Przestrzennej przedstawił pozytywną opinię Komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /15 „za”/ podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn /imienny wykaz głosowania - w załączeniu/.

22. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nadarzyn, położonej w obrębie gm. Nadarzyn. Uzasadnienie przedstawiła p. Anna Rodkiewicz - kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Przestrzennej. Przewodniczący Komisji Geodezji i Gospodarki Przestrzennej przedstawił pozytywną opinię Komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /15 „za”/ podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nadarzyn, położonej w obrębie gm. Nadarzyn /imienny wykaz głosowania - w załączeniu/.

23. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV.333.2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nadarzyn. Uzasadnienie przedstawiła p. Anna Rodkiewicz - kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Przestrzennej. Przewodniczący Komisji Geodezji i Gospodarki Przestrzennej przedstawił pozytywną opinię Komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /15 „za”/ podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XXV.333.2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nadarzyn /imienny wykaz głosowania - w załączeniu/.

24. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II.17.2018 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Nadarzyn nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Kajetany, gmina Nadarzyn. Uzasadnienie przedstawiła p. Anna Rodkiewicz - kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Przestrzennej. Przewodniczący Komisji Geodezji i Gospodarki Przestrzennej przedstawił pozytywną opinię Komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /15 „za”/ podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr II.17.2018 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Nadarzyn nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Kajetany, gmina Nadarzyn /imienny wykaz głosowania - w załączeniu/.

25. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Stara Wieś (ul. Białej Brzozy). Uzasadnienie przedstawiła p. Anna Rodkiewicz - kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Przestrzennej. Przewodniczący Komisji Geodezji i Gospodarki Przestrzennej przedstawił pozytywną opinię Komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /15 „za”/ podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Stara Wieś (ul. Białej Brzozy) /imienny wykaz głosowania - w załączeniu/.

26. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Stara Wieś (ul. Srebrnej Wierzby). Uzasadnienie przedstawiła p. Anna Rodkiewicz - kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Przestrzennej. Przewodniczący Komisji Geodezji i Gospodarki Przestrzennej przedstawił pozytywną opinię Komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /15 „za”/ podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Stara Wieś (ul. Srebrnej Wierzby) /imienny wykaz głosowania - w załączeniu/.

27. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nadarzyn w roku 2019. Uzasadnienie przedstawiła p. Sylwia Łazowska - kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki. Przewodniczący Komisji Rolnej, Ochrony Środowiska i Gospodarki przedstawił pozytywną opinię Komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /15 „za”/ podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nadarzyn w roku 2019 /imienny wykaz głosowania - w załączeniu/.

28. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2020. Uzasadnienie przedstawiła p. Magdalena Sieczka - skarbnik Gminy. Przewodniczący Komisji Inwestycji i Finansów przedstawił pozytywną opinię Komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /15 „za”/ podjęła uchwałę w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2020 /imienny wykaz głosowania - w załączeniu/.

29. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2019-2026. Uzasadnienie przedstawiła p. Magdalena Sieczka - skarbnik Gminy - oraz wprowadziła autopoprawkę. Przewodniczący Komisji Inwestycji i Finansów przedstawił pozytywną opinię Komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /15 „za”/ podjęła uchwałę w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2019-2026 wraz z autopoprawką /imienny wykaz głosowania - w załączeniu/.

30. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale budżetowej na rok 2019, Nr IV.42.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2018 r. Uzasadnienie przedstawiła p. Magdalena Sieczka - skarbnik Gminy - oraz wprowadziła autopoprawkę. Przewodniczący Komisji Inwestycji i Finansów przedstawił pozytywną opinię Komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /15 „za”/ podjęła uchwałę w sprawie dokonania zmian w Uchwale budżetowej na rok 2019, Nr IV.42.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2018 r. wraz z autopoprawką /imienny wykaz głosowania - w załączeniu/.

31. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski; Przewodnicząca RG odczytała pismo Rady Seniorów Gminy Nadarzyn w sprawie akcji sprzątania na terenie Gminy Nadarzyn w dniu 11 maja 2019 r. Seniorzy zapraszają do udziału w takiej akcji wszystkich mieszkańców gminy. Inicjatywę seniorów wspiera Urząd Gminy Nadarzyn.
Wójt Gminy poinformował, że w dniu 29 marca br o godz. 18:00 w NOK-u odbędzie się otwarcie wystawy Instytutu Władysława Bartoszewskiego.
Wójt poinformował, że w 2013 r. rząd wprowadził „rewolucję śmieciową”, która nałożyła na samorządy obowiązek organizacji systemu odbioru odpadów od mieszkańców. „Unijne regulacje rzadko bywają tak przydatne jak w przypadku gospodarki odpadami. System odbioru odpadów miał być w całości finansowany z pobieranych od mieszkańców opłat. Jednak rynek negatywnie zweryfikował założenia. Okazało się, że pozyskane w ten sposób środki nie pokrywają całości kosztów odbioru, transportu, odzysku czy unieszkodliwiania odpadów.
Obecnie sytuacja na rynku odbioru i zagospodarowania odpadów znacznie się pogorszyła. Koszty zagospodarowania odpadów komunalnych rosną, a mają na nie wpływ m.in.: tzw. opłata za składowanie opadów, która jest ustalana w drodze rozporządzenia Rady Ministrów i waloryzowana w drodze obwieszczenia Ministra Środowiska; zwiększenie ilości odpadów i związane z tym przepełnienie instalacji, które w pierwszej kolejności przyjmują do przetwarzania odpady z dużych inwestycji budowlanych; decyzje Chin, Malezji i Tajlandii o zaprzestaniu skupowania odpadów gromadzonych selektywnie z Europy; malejąca liczba instalacji do zagospodarowywania odpadów doprowadziła do monopolizacji rynku i drastycznego wzrostu cen. Przepełnione odpadami RIPOK-i wprowadzają ograniczenia ilości odbieranych odpadów i radykalnie podnoszą ceny; z roku na rok rosną koszty pracy i opłata środowiskowa. Z doświadczenia sąsiednich samorządów wynika, że podwyżek nie unikną także mieszkańcy naszej gminy. Wszędzie mieszkańców czekają większe lub mniejsze podwyżki. Jesienią ubiegłego roku ceny zaczęły nagle rosnąć, a w gminach pojawiły się problemy z zapewnieniem stabilnego odbioru odpadów. Np. w Grodzisku Mazowieckim za odpady segregowane opłaty w wysokości 19 zł od osoby, a za niesegregowane 29 zł od osoby. W Podkowie Leśnej opłata za segregowane odpady wynosi 15 zł, za nie segregowane 30 zł, w Izabelinie odpowiednio 29 i 58 zł, w Babicach 29 i 62 zł. W Błoniu 14,50 i 29 zł, w Radziejowicach 29 i 58 zł (I przetarg unieważniono, gdyż opłata wynosiłaby 35 zł miesięcznie od osoby w przypadku śmieci gromadzonych w sposób selektywny). W Żabiej Woli opłaty wynoszą odpowiednio 17 i 29 zł, w Grodzisku Mazowieckim stawki przejściowe wynoszą 19 i 29 zł, w Michałowicach 11 i 22 zł (gmina dokłada 1,8 mln z budżetu), w Makowie Mazowiecki opłaty wynoszą 19 i 38 zł, a w Brwinowie 16 i 32 zł (gmina dokłada około 3,1 mln z budżetu). Trudna sytuacja jest w Piasecznie. Od kwietnia mieszkańcy za śmieci posegregowane zapłacą 27 zł od osoby, zaś za zmieszane - 54 zł. Zaś od stycznia do czerwca gmina obsługiwana jest w trybie awaryjnym. Pojawiają się pomysły zmiany metody naliczania opłaty za śmieci i uzależnienie jej od ilości zużywanej wody lub metrażu. Takie naliczanie opłat funkcjonuje w Lesznowoli, osoby segregujące odpady od kwietnia zapłacą 4 zł za 1 m sześć. zużytej wody, zaś ci, którzy zaniechają segregacji - 8 zł za 1 m sześć. zużytej wody.
Przewodnicząca RG przypomniała radnym o składaniu oświadczeń majątkowych na dzień 31 grudnia 2018 r. w terminie do końca kwietnia br.

32. Po wyczerpaniu porządku obrad, przewodnicząca RG dokonała zamknięcia VII Sesji Rady Gminy Nadarzyn.

Protokołowała: Teresa Czerniawska, Justyna Kusio

Przewodniczyła: Danuta Wacławiak

drukuj (Protokół z VII Sesji Rady Gminy Nadarzyn)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Gminy Nadarzyn
  data wytworzenia: 2019-04-24
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2019-05-06 16:57

Pliki do pobrania:

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Gminy Nadarzyn
  data wytworzenia: 2019-04-24
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2019-05-06 16:58

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 75551
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-02-06 12:20