Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nadarzyn

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.nadarzyn.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Kalendarium

«grudzień 2023»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.nadarzyn.pl

Treść strony

Protokół z VI Sesji Rady Gminy Nadarzyn

Protokół VI sesji Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 lutego 2019 r.

1. Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn powitała zebranych na sali obrad radnych, sołtysów, mieszkańców Gminy Nadarzyn oraz pracowników urzędu. Przewodnicząca Rady dokonała otwarcia VI Sesji zwołanej na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. /Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz.1000, 1349, 1432, 2500/.

2. Na podstawie listy obecności przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że na sali obrad jest obecnych 14 radnych, co stanowi quorum wobec ustawowego składu Rady, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

3. Przewodnicząca Rady Gminy przypomniała, że z okręgu wyborczego nr 11 Pani M. W. złożyła rezygnację z funkcji radnej. Wojewoda Mazowiecki zarządził wybory uzupełniające. Gminna Komisja Wyborcza zarejestrowała tylko jednego kandydata na radnego tj. p. Bogdan Perzyna. Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej, p. Natalia Jakubowska, wręczyła p. Bogdanowi Perzynie zaświadczenie o obsadzeniu mandatu radnego w okręgu wyborczym nr 11. Przewodnicząca RG odczytała rotę ślubowania radnego. Radny Bogdan Perzyna wypowiedział słowa ”ślubuję - tak mi dopomóż Bóg”. Radny B. Perzyna podpisał listę obecności na sesji. Obecnych na sali obrad 15 radnych.

4. Przewodnicząca RG poinformowała, że wnosi do porządku obrad następujące uchwały:

- w punkcie 19 - podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr IV.30.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego osłonowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;
- w punkcie 20 - podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej;
- w punkcie 21 - podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Inwestycji i Finansów;
- w punkcie 22 - podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rolnej, Ochrony Środowiska i Gospodarki;

Radny Karolak zaproponował zdjęcie z porządku obrad punktu 10 do wyjaśnienia przez Radę Sołecką.

W  głosowaniu /15 „za”/ porządek obrad z powyższymi zmianami został przyjęty.

5. Rada przystąpiła do przyjęcia protokołu z V Sesji Rady Gminy Nadarzyn z dnia 23 stycznia 2019 r. Przewodnicząca RG poinformowała, że radni nie wnieśli uwag na piśmie. Rada w głosowaniu /15 ”za”/ przyjęła protokół z V Sesji Rady Gminy Nadarzyn z dnia 23 stycznia 2019 r.

6. Wójt Gminy Nadarzyn, p. Dariusz Zwoliński, złożył sprawozdanie z działalności między sesjami RG. Wójt poinformował m.in. o wizycie w Urzędzie Gminy w Nadarzynie Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika. Głównym celem spotkania było przekonanie Pana Marszałka o celowości projektowania i wykonania drogi wojewódzkiej tzw. „Paszkowianki” na całym odcinku od węzła Paszków na S8 (trasa katowicka) do węzła Pruszków na A2 (Autostrada Wolności). W rozmowach udało się uzyskać wstępną deklarację i poparcie dla ww. wniosków.
Wójt poinformował także o spotkaniu przedstawicieli władz Starostwa Powiatowego w Pruszkowie ze Starostą Krzysztofem Rymuzą, członkami Zarządu Starostwa: Agnieszką Kuźmińską i Grzegorzem Kamińskim oraz pracownikami wydziału inwestycji. Tematem były drogowe inwestycje powiatowe, głównie przebudowa skrzyżowań oraz budowa ciągów pieszo-rowerowych przy drogach powiatowych. Remonty bieżące dróg, odwodnienie pasa drogowego, konserwacja urządzeń drogowych oraz zmiany organizacji ruchu mające na celu zwiększenia bezpieczeństwa uczestników ruchu. Rozmowy dotyczyły także przejęcia części dróg powiatowych przez Gminę oraz finansowania i organizacji transportu publicznego pomiędzy Gminą Nadarzyn, a siedzibą Starostwa - miastem Pruszków. Wójt poinformował, że udało się uzyskać wsparcie władz powiatu w działaniach na rzecz doprowadzenia do projektowania budowy „Paszkowianki” od węzła Paszków do Kań. Gmina określiła potrzeby inwestycyjne i remontowe. Władze Powiatu podeszły bardzo przychylnie i zadeklarowały, że do końca kwietnia powstanie plan i kalendarium tych działań. Oprócz rozmów odbył się objazd dróg powiatowych. Następnie w toku dyskusji radni poruszali tematy związane m.in. z oświetleniem dróg, bezpieczeństwie na drogach, kanalizacji, oddaniem odcinka trasy S8, odwodnienia ulic powiatowych, ścieżek rowerowych.
Rada jednogłośnie /15 „za”/ przyjęła sprawozdanie Wójta za okres między sesjami /w załączeniu/.

7. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały zmieniającej Uchwałę Nr V.46.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody. Uzasadnienie przedstawiła p. Maria Latoszek - podinspektor ds. ochrony środowiska. Przewodniczący Komisji Rolnej, Ochrony Środowiska i Gospodarki przedstawił pozytywną opinię Komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada w głosowaniu /15 „za”/ podjęła uchwałę zmieniającą Uchwałę Nr V.46.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody /imienny wykaz głosowania w załączeniu/.

8. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/142/2011 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie utworzenia Straży Gminnej w Nadarzynie i nadania jej regulaminu. Uzasadnienie przedstawił p. Adam Piskorz - komendant Straży Gminnej w Nadarzynie. Przewodniczący Komisji Statutowej i Regulaminowej przedstawił pozytywną opinię Komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /15 „za”/ podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/142/2011 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie utworzenia Straży Gminnej w Nadarzynie i nadania jej regulaminu /imienny wykaz głosowania w załączeniu/.

9. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Nadarzyn nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Rusiec, gm. Nadarzyn. Uzasadnienie przedstawiła p. Anna Rodkiewicz - kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Przestrzennej. Przewodniczący Komisji Geodezji i Gospodarki Przestrzennej przedstawił pozytywną opinię Komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /15 „za”/ podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Nadarzyn nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Rusiec, gm. Nadarzyn /imienny wykaz głosowania w załączeniu/.

10. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie warunków udzielenia osobom fizycznym oraz spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Nadarzyn oraz ustalenia stawki procentowej. Uzasadnienie przedstawiła p. Anna Rodkiewicz - kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Przestrzennej. Przewodniczący Komisji Geodezji i Gospodarki Przestrzennej przedstawił pozytywną opinię Komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /15 „za”/ podjęła uchwałę w sprawie warunków udzielenia osobom fizycznym oraz spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Nadarzyn oraz ustalenia stawki procentowej /imienny wykaz głosowania w załączeniu/.

11. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nadarzyn. Uzasadnienie przedstawiła p. Anna Rodkiewicz - kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Przestrzennej - oraz zgłosiła autopoprawkę do rysunku graficznego. Przewodniczący Komisji Geodezji i Gospodarki Przestrzennej przedstawił pozytywną opinię Komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /15 „za”/ podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nadarzyn wraz z autopoprawką /imienny wykaz głosowania w załączeniu/.

12. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wolica w Gminie Nadarzyn - obszar w rejonie skrzyżowania al. Katowickiej i drogi wojewódzkiej nr 721. Uzasadnienie przedstawiła p. Anna Rodkiewicz - kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Przestrzennej. Przewodniczący Komisji Geodezji i Gospodarki Przestrzennej przedstawił pozytywną opinię Komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /15 „za”/ podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wolica w Gminie Nadarzyn - obszar w rejonie skrzyżowania al. Katowickiej i drogi wojewódzkiej nr 721 /imienny wykaz głosowania w załączeniu/.

13. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV.322.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ew. 83/1 i 83/2 w Ruścu w Gminie Nadarzyn. Uzasadnienie przedstawiła p. Anna Rodkiewicz - kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Przestrzennej. Przewodniczący Komisji Geodezji i Gospodarki Przestrzennej przedstawił pozytywną opinię Komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /15 „za”/ podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV.322.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ew. 83/1 i 83/2 w Ruścu w Gminie Nadarzyn /imienny wykaz głosowania w załączeniu/.

14. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII.580.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 01 sierpnia 2018 r. dotyczącej określenia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji i sposobu jej rozliczania spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Nadarzyn. Uzasadnienie przedstawiła p. Magdalena Sieczka - Skarbnik Gminy. Przewodniczący Komisji Inwestycji i Finansów przedstawił pozytywną opinię Komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada w głosowaniu /14 „za” 1 „wstrzym.”/ podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII.580.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 01 sierpnia 2018 r. dotyczącej określenia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji i sposobu jej rozliczania spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Nadarzyn /imienny wykaz głosowania w załączeniu/.

15. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pruszkowskiemu. Uzasadnienie przedstawiła p. Magdalena Sieczka - Skarbnik Gminy. Przewodniczący Komisji Inwestycji i Finansów przedstawił pozytywną opinię Komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada w głosowaniu /14 „za” 1 „wstrzym.”/ podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pruszkowskiemu /imienny wykaz głosowania w załączeniu/.

16. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2019-2026. Uzasadnienie przedstawiła p. Magdalena Sieczka - Skarbnik Gminy. Przewodniczący Komisji Inwestycji i Finansów przedstawił pozytywną opinię Komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /15 „za”/ podjęła uchwałę w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2019-2026 /imienny wykaz głosowania w załączeniu/.

17. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale budżetowej na rok 2019, Nr IV.42.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2018 r. Uzasadnienie przedstawiła p. Magdalena Sieczka - Skarbnik Gminy - oraz zgłosiła autopoprawkę. Przewodniczący Komisji Inwestycji i Finansów przedstawił pozytywną opinię Komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały wraz z autopoprawką. Rada jednogłośnie /15 „za”/ podjęła uchwałę w sprawie dokonania zmian w Uchwale budżetowej na rok 2019, Nr IV.42.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2018 r. /imienny wykaz głosowania w załączeniu/.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV.30.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego osłonowego  programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Uzasadnienie przedstawiła p. Krystyna Masłowska - kierownik GOPS. Przewodniczący Regulaminowej i Statutowej przedstawil pozytywną opinię Komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /15 „za”/ podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr IV.30.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego osłonowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

19. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej. Rada jednogłośnie /15 „za”/ podjęła uchwałę w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej.

20. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Inwestycji i Finansów. Rada jednogłośnie /15 „za”/ podjęła uchwałę w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Inwestycji i Finansów.

21. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rolnej, Ochrony Środowiska i Gospodarki. Rada jednogłośnie /15 „za”/ podjęła uchwałę w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rolnej, Ochrony Środowiska i Gospodarki.

22. Rada przystąpiła do przyjęcia planów pracy Komisji.
Rada jednogłośnie /15 „za”/ przyjęła plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej na 2019 rok.
Rada jednogłośnie /15 „za”/ przyjęła plan pracy Komisji Rolnej, Ochrony Środowiska i Gospodarki na 2019 rok.
Rada jednogłośnie /15 „za”/ przyjęła plan pracy Komisji Inwestycji i Finansów na 2019 rok.
Rada jednogłośnie /15 „za”/ przyjęła plan pracy Komisji Statutowej i Regulaminowej na 2019 rok.
Rada jednogłośnie /15 „za”/ przyjęła plan pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2019 rok.
Rada jednogłośnie /15 „za”/ przyjęła plan pracy Komisji Geodezji i Gospodarki Przestrzennej na 2019 rok.
Rada jednogłośnie /15 „za”/ przyjęła plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.
Rada jednogłośnie /15 „za”/ przyjęła plan pracy Komisji Kultury Fizycznej i Sportu na 2019 rok.
Rada jednogłośnie /15 „za”/ przyjęła plan pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządki na 2019 rok.

23. Wójt poinformował, że 28 lutego 2019 r. odbędzie się zebranie w sprawie Spółki Wodnej. Po tym przekazał głos radnemu Bogdanowi Perzynie, który zaprosił na to spotkanie zebranych. Wójt poinformował o sprawozdawczo-wyborczych zebraniach sołeckich. Następnie Wójt poruszył temat umowy z firmą Hetman i cen za wywóz odpadów komunalnych oraz planowanego spotkania z przedstawicielem ww. firmy oraz m.in. komendantem Straży Gminnej, Policji w celu rozmowy o funkcjonowaniu firmy Hetman na terenie Gminy.

24. Po wyczerpaniu porządku obrad, przewodnicząca RG dokonała zamknięcia VI Sesji Rady Gminy Nadarzyn.

Protokołowała: Teresa Czerniawska, Justyna Kusio

Przewodniczyła: Danuta Wacławiak

drukuj (Protokół z VI Sesji Rady Gminy Nadarzyn)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Gminy Nadarzyn
  data wytworzenia: 2019-03-27
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2019-04-02 15:45

Pliki do pobrania:

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Gminy Nadarzyn
  data wytworzenia: 2019-03-27
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2019-04-02 15:46

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 73615
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-02-06 12:20