Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nadarzyn

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.nadarzyn.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Kalendarium

«luty 2024»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.nadarzyn.pl

Treść strony

Protokół z V Sesji Rady Gminy Nadarzyn

Protokół V sesji Rady Gminy Nadarzyn z dnia 23 stycznia 2019 r.

1. Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn, p. Danuta Wacławiak, zarządziła minutę ciszy dla śp. Pawła Adamowicza. Następnie powitała zebranych na sali obrad radnych, sołtysów, mieszkańców Gminy Nadarzyn oraz pracowników urzędu. Przewodnicząca Rady dokonała otwarcia V Sesji zwołanej na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. /Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, 1349, 1432, 2500/.

2. Na podstawie listy obecności przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że na sali obrad jest obecnych 13 radnych /1 - usprawiedliwiony/, co stanowi quorum wobec ustawowego składu Rady, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

3. Przewodnicząca zapytała, czy są jakieś wnioski do porządku obrad. Radni nie zgłosili wniosków. W głosowaniu - 13 „za” porządek obrad został przyjęty.

4. Rada przystąpiła do przyjęcia protokołu z IV Sesji Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2018 r. Przewodnicząca RG poinformowała, że radni nie wnieśli uwag na piśmie. Rada w głosowaniu /13 ”za”/ przyjęła protokół z IV Sesji Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2018 r.

5. Wójt Gminy Nadarzyn, p. Dariusz Zwoliński, złożył sprawozdanie z działalności między sesjami RG. Rada jednogłośnie /13 „za”/ przyjęła sprawozdanie Wójta za okres między sesjami /w załączeniu/.

6. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nadarzyn. Uzasadnienie przedstawiła p. Maria Arlekińska - dyrektor GZO. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej przedstawiła pozytywną opinię Komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada w głosowaniu /12 „za”, 1 „przeciw”/ podjęła uchwałę w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nadarzyn /imienny wykaz głosowania w załączeniu/.

7. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Ruścu, ul. Osiedlowa 72. Uzasadnienie przedstawiła p. Maria Arlekińska - dyrektor GZO. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki społecznej przedstawiła pozytywną opinię Komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /13 „za”/ podjęła uchwałę w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Ruścu, ul. Osiedlowa 72 /imienny wykaz głosowania w załączeniu/.

8. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody. Uzasadnienie przedstawiła p. Sylwia Łazowska - kierownik referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki - oraz zgłosiła autopoprawkę. Przewodniczący Komisji Rolnej, Ochrony Środowiska i Gospodarki przedstawił pozytywną opinię Komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /13 „za”/ podjęła uchwałę w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody /imienny wykaz głosowania w załączeniu/.

9. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn /Urzut/. Uzasadnienie przedstawiła p. Maria Przywoźna - inspektor ds. inwestycji. Przewodniczący Komisji Geodezji i Gospodarki Przestrzennej przedstawił pozytywną opinię Komisji dotyczącą projektów uchwały w pkt 9 i 10. Rada jednogłośnie /13 „za”/ podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn /Urzut/ /imienny wykaz głosowania w załączeniu/.

10. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn /Młochów/. Uzasadnienie przedstawiła p. Maria Przywoźna - inspektor ds. inwestycji. Rada jednogłośnie /13 „za”/ podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn /Młochów/ /imienny wykaz głosowania w załączeniu/.

11. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nadarzyn, położonej w obrębie Nadarzyn, gm. Nadarzyn. Uzasadnienie przedstawiła p. Anna Rodkiewicz - kierownik Referatu G i GP. Przewodniczący Komisji Geodezji i Gospodarki Przestrzennej przedstawił pozytywną opinię Komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /13 „za”/ podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nadarzyn, położonej w obrębie Nadarzyn, gm. Nadarzyn /imienny wykaz głosowania w załączeniu/.

12. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmiany „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017 - 2022” Przedsiębiorstwa Komunalnego Nadarzyn Sp. z o.o. w Nadarzynie. Uzasadnienie przedstawił p. Piotr Kozłowski - wiceprezes Zarządu PKN Sp. z o.o. Radny Dariusz Jakubowski zapytał, czy jest znany termin przetargu na realizację kanalizacji w Urzucie. Pan Piotr Kozłowski odpowiedział, że na realizację kanalizacji Urzucie najprawdopodobniej przetarg będzie ogłoszony w przyszłym tygodniu, natomiast na realizację oczyszczalni w Młochowie - możliwe, że jeszcze w tym tygodniu. Przewodniczący Regulaminowej i Statutowej przedstawił pozytywną opinię Komisji dotyczącą projektów uchwał od pkt 12 do 14. Rada jednogłośnie /13 „za”/ podjęła uchwałę w sprawie zmiany „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017 - 2022” Przedsiębiorstwa Komunalnego Nadarzyn Sp. z o.o. w Nadarzynie /imienny wykaz głosowania w załączeniu/.

13. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Nadarzyn ze Stowarzyszenia „Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina”. Uzasadnienie przedstawiła p. Edyta Gawrońska - Sekretarz Gminy. Rada jednogłośnie /13 „za”/ podjęła uchwałę w sprawie wystąpienia Gminy Nadarzyn ze Stowarzyszenia „Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina” /imienny wykaz głosowania w załączeniu/.

14. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/359/2003 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 września 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw. Uzasadnienie przedstawiła p. Edyta Gawrońska - Sekretarz Gminy. Rada jednogłośnie /13 „za”/ podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XV/359/2003 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 września 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw /imienny wykaz głosowania w załączeniu/.

15. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2019-2026. Uzasadnienie przedstawiła p. Magdalena Sieczka - Skarbnik Gminy. Zastępca przewodniczącego Komisji Inwestycji i Finansów przedstawił pozytywną opinię Komisji dotyczącą projektów uchwał od pkt 15 do 17. Rada jednogłośnie /13 „za”/ podjęła uchwałę w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2019-2026 /imienny wykaz głosowania w załączeniu/.

16. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale budżetowej na rok 2019, Nr IV.42.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2018 r. Uzasadnienie przedstawiła p. Magdalena Sieczka - Skarbnik Gminy. Rada jednogłośnie /13 „za”/ podjęła uchwałę w sprawie dokonania zmian w Uchwale budżetowej na rok 2019, Nr IV.42.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2018 r. /imienny wykaz głosowania w załączeniu/.

17. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV.43.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2018 r. dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pruszkowskiemu. Uzasadnienie przedstawiła p. Magdalena Sieczka - Skarbnik Gminy. Rada jednogłośnie /13 „za”/ podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr IV.43.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2018 r. dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pruszkowskiemu /imienny wykaz głosowania w załączeniu/.

18. Rada przystąpiła do wyboru radnych do Rady Seniorów. Przewodnicząca RG poinformowała, kto zgłosił kandydatów i o blokowym systemie głosowania. Następnie odczytała listę kandydatów, informując że każdy z nich wyraził zgodę na kandydowanie i złożył stosowny podpis. Przewodnicząca poprosiła o głosowanie. Rada jednogłośnie /13 „za”/ dokonała wyboru radnych do Rady Seniorów II kadencji.

19. Przewodnicząca przypomniała przewodniczącym Komisji o zrobieniu planów pracy poszczególnych komisji na 2019 rok oraz o konieczności złożenia oświadczeń majątkowych do końca kwietnia.

20. Po wyczerpaniu porządku obrad, przewodnicząca RG dokonała zamknięcia V Sesji Rady Gminy Nadarzyn.

Protokołowała: Justyna Kusio

Przewodniczyła: Danuta Wacławiak

drukuj (Protokół z V Sesji Rady Gminy Nadarzyn)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Gminy Nadarzyn
  data wytworzenia: 2019-02-27
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2019-03-12 09:58

Pliki do pobrania:

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Gminy Nadarzyn
  data wytworzenia: 2019-02-27
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2019-03-12 09:59

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 75545
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-02-06 12:20