Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Protokół z I Sesji Rady Gminy Nadarzyn

Protokół z I Sesji Rady Gminy Nadarzyn odbytej w dniu 21 listopada 2018 r.

Sekretarz Gminy - p. Edyta Gawrońska powitała zebranych przed rozpoczęciem I Sesji Rady Gminy. Poinformowała, że I sesję zwołano zgodnie z Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Nadarzyn /w załączeniu postanowienie/. Pani Sekretarz poprosiła Przewodniczącą (Anetę Dziergowską) i Wiceprzewodniczącą (Natalię Jakubowską) Gminnej Komisji Wyborczej o wręczenie zaświadczeń o wyborze radnych i zaświadczenia o wyborze wójta.
Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej wydała zaświadczenia o wyborze: w pierwszej kolejności 14 radnym Rady Gminy Nadarzyn, a następnie Wójtowi Gminy Nadarzyn.
Pani Sekretarz Gminy poinformowała, że zgodnie z art. 20, ust. 2c ustawy o samorządzie gminnym, pierwszą sesję nowo wybranej rady gminy, do czasu wyboru przewodniczącego rady, prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji. W Radzie Gminy Nadarzyn najstarszym wiekiem radnym jest p. Jan Perzyna.

1. Prowadzący sesję radny Jan Perzyna dokonał powitania i otworzył I Sesję Rady Gminy Nadarzyn. Stwierdził quorum (obecnych 14 radnych, nieobecna p. Małgorzata Wąsiewicz) oraz prawomocność obrad.

2. Prowadzący sesję poprosił najmłodszego radnego - Jacka Żukowskiego - o odczytanie roty ślubowania radnych. Radny Żukowski odczytał rotę ślubowania radnych o następującej treści: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”. Po odczytaniu roty wywołani kolejno przez prowadzącego sesję radni powstali i wypowiadali słowo: „ślubuję” z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg”. Ślubowanie złożyło 14 radnych.

3. Wójt Gminy Nadarzyn - p. Dariusz Zwoliński - złożył ślubowanie wobec Rady Gminy Nadarzyn o następującej treści: „Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Ślubuję”.

4. Prowadzący obrady radny Jan Perzyna zaproponował 3 osobowy skład Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia tajnego głosowania przy wyborze przewodniczącego rady. Rada w głosowaniu 14 ”za” ustaliła 3 osobowy skład Komisji Skrutacyjnej. Radni zgłosili z rady następujących kandydatów: Elżbieta Kościelnicka, Jacek Żukowski, Marcin Karczmarczyk. Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na udział w pracy Komisji Skrutacyjnej. Rada jednogłośnie /14”za”/ zatwierdziła powyższy skład osobowy Komisji Skrutacyjnej.

5. Prowadzący obrady poinformował, że Rada przystąpi do podjęcia uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Nadarzyn, poprosił o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego rady. Radny Eugeniusz Kucharski zgłosił kandydaturę p. Danuty Wacławiak, która wyraziła zgodę. Następnie Prowadzący zarządził 5 min. przerwy. Komisja Skrutacyjna ukonstytuowała się, wybierając z pośród siebie przewodniczącego - Jacka Żukowskiego - który następnie przedstawił radnym instrukcję głosowania.
Komisja przeprowadziła tajne głosowanie. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej, informując, iż radna Danuta Wacławiak otrzymała 13 głosów „za”, 1 „wstrzym.” i została wybrana na Przewodniczącą Rady Gminy Nadarzyn / VIII kadencji/. Nowo wybrana Przewodnicząca podziękowała radnym za zaufanie i wyraziła nadzieję, że wzajemna współpraca będzie się dobrze układała. Rada w głosowaniu 14 ”za” podjęła uchwałę w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Nadarzyn - protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi integralną część uchwały. Radna Danuta Wacławiak przystąpiła do prowadzenia dalszego ciągu I Sesji. Przewodnicząca RG powitała p. Agnieszkę Kuźmińską - członka Zarządu w Powiecie Pruszkowskim - oraz p. Stanisława Dymurę - Przewodniczącego Rady Powiatowej w Pruszkowie.

6. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Nadarzyn. Przewodnicząca RG zgłosiła kandydaturę radnego Andrzeja Pietrzaka na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Pan Andrzej Pietrzak wyraził zgodę na kandydowanie.

Komisja Skrutacyjna /w składzie jak przy wyborze przewodniczącego RG/ przeprowadziła tajne głosowanie. Czternastu radnych otrzymało opieczętowane i podpisane karty do głosowania z zapisanym imieniem i nazwiskiem kandydata. Komisja Skrutacyjna dokonała przeliczenia kart z głosowania, a następnie sporządziła protokół z przeprowadzonego tajnego głosowania. Przewodniczący Komisji odczytał protokół. Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że w głosowaniu tajnym Rada Gminy wybrała głosami 14 ”za” na Wiceprzewodniczącego Rady radnego Andrzeja Pietrzaka. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi integralną część uchwały. Karty z głosowania w zamkniętej i opieczętowanej kopercie oraz protokół Komisja przekazała jako załącznik do uchwały i protokołu Sesji. Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Andrzej Pietrzak podziękował Radzie za wybór.

Przewodnicząca RG Gminy złożyła wniosek o rozszerzenie porządku obrad o następujące punkty:

podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej;
podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych komisji;
podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Inwestycji i Finansów;
podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Geodezji i Gospodarki Przestrzennej;
podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rolnej, Ochrony Środowiska i Gospodarki;
podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku;
podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki  Społecznej;
podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Kultury Fizycznej i Sportu;
podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej i Regulaminowej.

W głosowaniu jawnym 14 „za” Rada przyjęła wniosek o rozszerzenie porządku obrad o ww. punkty. Następnie Przewodnicząca odczytała nazwiska radnych, którzy wyrazili chęć pracy w poszczególnych komisjach i poprosiła ich o potwierdzenie tej decyzji poprzez wyrażenie zgody.

7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. Rada w głosowaniu /14 „za”/ podjęła uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej w składzie:
- Burakowski Krzysztof,
- Karolak Sylwester,
- Kucharski Mieczysław,
- Pietrzak Andrzej,
- Siwa Tomasz.
Karta z imiennym wykazem głosowania stanowi integralną część protokołu.

8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Rada w głosowaniu /14 „za”/ podjęła uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w składzie:
- Karczmarczyk Marcin,
- Kościelnicka Elżbieta,
- Siwa Tomasz,
- Wasilewski Andrzej.
Karta z imiennym wykazem głosowania stanowi integralną część protokołu.

9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych komisji. Rada w głosowaniu /14 „za”/ podjęła uchwałę w sprawie powołania stałych komisji. Karta z imiennym wykazem głosowania stanowi integralną część protokołu.

10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Inwestycji i Finansów. Rada w głosowaniu /14 „za”/ podjęła uchwałę w sprawie powołania Komisji Inwestycji i Finansów w składzie:
- Jakubowski Dariusz,
- Karolak Sylwester,
- Pietrzak Andrzej,
- Siwa Tomasz,
- Żukowski Jacek.
Karta z imiennym wykazem głosowania stanowi integralną część protokołu.

11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Geodezji i Gospodarki Przestrzennej. Rada w głosowaniu /14 „za”/ podjęła uchwałę w sprawie powołania Komisji Geodezji i Gospodarki Przestrzennej w składzie:
- Burakowski Krzysztof,
- Jakubowski Dariusz,
- Karolak Sylwester,
- Kościelnicka Elżbieta,
- Żukowski Jacek.
Karta z imiennym wykazem głosowania stanowi integralną część protokołu.

12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rolnej, Ochrony Środowiska i Gospodarki. Rada w głosowaniu /14 „za”/ podjęła uchwałę w sprawie powołania Komisji Rolnej, Ochrony Środowiska i Gospodarki w składzie:
- Burakowski Krzysztof,
- Kościelnicka Elżbieta,
- Kucharski Eugeniusz,
- Kucharski Mieczysław,
- Perzyna Jan,
- Wasilewski Andrzej.
Karta z imiennym wykazem głosowania stanowi integralną część protokołu.

13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Rada w głosowaniu /14 „za”/ podjęła uchwałę w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w składzie:
- Jakubowski Dariusz,
- Karczmarczyk Marcin,
- Kościelnicka Elżbieta,
- Perzyna Jan,
- Wasilewski Andrzej,
- Zdzebel Elżbieta,
- Żukowski Jacek.
Karta z imiennym wykazem głosowania stanowi integralną część protokołu.

14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej. Rada w głosowaniu /14 „za”/ podjęła uchwałę w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej w składzie:
- Karczmarczyk Marcin,
- Kucharski Mieczysław,
- Pietrzak Andrzej,
- Wasilewski Andrzej,
- Zdzebel Elżbieta.
Karta z imiennym wykazem głosowania stanowi integralną część protokołu.

15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Kultury Fizycznej i Sportu. Rada w głosowaniu /14 „za”/ podjęła uchwałę w sprawie powołania Komisji Kultury Fizycznej i Sportu w składzie:
- Jakubowski Dariusz,
- Perzyna Jan,
- Siwa Tomasz,
- Zdzebel Elżbieta,
- Żukowski Jacek.
Karta z imiennym wykazem głosowania stanowi integralną część protokołu.

16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej i Regulaminowej. Rada w głosowaniu /14 „za”/ podjęła uchwałę w sprawie powołania Komisji Statutowej i Regulaminowej w składzie:
- Burakowski Krzysztof,
- Karolak Sylwester,
- Kucharski Eugeniusz,
- Zdzebel Elżbieta.
Karta z imiennym wykazem głosowania stanowi integralną część protokołu.

17. Przewodnicząca RG odczytała treść oświadczenia p. Małgorzaty Wąsiewicz o zrzeczeniu się mandatu radnego wraz z oświadczeniem o odmowie złożenia ślubowania. Przewodnicząca poinformowała, że będą przeprowadzone wybory uzupełniające w Starej Wsi. Radna Wacławiak przypomniała radnym o konieczności złożenia oświadczeń majątkowych w ciągu miesiąca od złożenia ślubowania. Przewodnicząca poinformowała, że dziś o godz. 18 w kościele w Nadarzynie i Młochowie odbędzie się msza święta imieninowa w intencji śp. Janusza Grzyba.
Przewodnicząca zakomunikowała, że kolejna sesja odbędzie się 28 listopada o godz. 14. Wójt Gminy podziękował osobom, które pracowały w komisjach wyborczych, pogratulował mieszkańcom gminy wyniku wyborczego zwłaszcza w zakresie frekwencji i podziękował wszystkim za udział w wyborach samorządowych. Mieszkańców zapewnił, że będzie sumiennie wykonywał obowiązku wójta, kierując się dobrem lokalnej społeczności oraz liczy na wzajemną pomoc i zaangażowanie.

18. Przewodnicząca Rady Gminy - Danuta Wacławiak - podziękowała wszystkim za udział w obradach i ogłosiła zamkniecie I Sesji RG.

Protokołowały: Justyna Kusio, Teresa Czerniawska

Przewodniczyli: Jan Perzyna, Danuta Wacławiak

drukuj (Protokół z I Sesji Rady Gminy Nadarzyn)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Gminy Nadarzyn
    data wytworzenia: 2018-11-28
  • opublikował: Michał Wilczak
    data publikacji: 2019-01-31 15:22

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3977
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-02-01 13:24

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Gmina Nadarzyn

ul. Mszczonowska 24

05-830 Nadarzyn

NIP 534-22-54-841

Regon 013269195

Kod terytorialny 1421052

Dane kontaktowe

tel. 22 729 81 85

fax 22 729 81 85 w. 109

e-mail: gmina@nadarzyn.pl

ePUAP: /8420yasifl/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek: 9.00 - 18.00

wtorek - czwartek: 8.00 - 16.00

piątek: 8.00 - 15.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2191325
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-25 14:37

Stopka strony