Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Protokół z LI Sesji Rady Gminy Nadarzyn

Protokół LI Sesji Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 października 2018 r.

1. Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn, p. Danuta Wacławiak, powitała zebranych na sali obrad radnych, sołtysów, mieszkańców Gminy Nadarzyn. Przewodnicząca Rady dokonała otwarcia LI Sesji zwołanej na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. /Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz.1000, 1349, 1432/.

2. Na podstawie listy obecności przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że na sali obrad jest obecnych 12 radnych, co stanowi quorum wobec ustawowego składu Rady, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

3. Przewodnicząca RG przypomniała porządek obrad zaproponowany w zawiadomieniu o zwołaniu LI sesji. Przewodnicząca zgłosiła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu: Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie gminy. Rada jednogłośnie /12 „za”/ przyjęła porządek obrad z uwzględnieniem ww. wniosku. Na salę obrad wszedł radny Andrzej Jakubowski.

4. Przyjęcie protokołu z L Sesji Rady Gminy Nadarzyn z dnia 26 września 2018 r. Przewodnicząca RG poinformowała, że radni nie wnieśli uwag na piśmie. Rada w głosowaniu /13 ”za”/ przyjęła protokół z L Sesji Rady Gminy Nadarzyn z dnia 26 września 2018 r.

5. Wójt Gminy Nadarzyn, p. Dariusz Zwoliński, złożył sprawozdanie z działalności między sesjami RG /w załączeniu sprawozdanie/. Rada jednogłośnie /13 ”za”/ przyjęła sprawozdanie Wójta Gminy za okres między sesjami.

6. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn /w Krakowianach/. Uzasadnienie przedstawiła p. Maria Przywoźna - inspektor ds. inwestycji. Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej i Statutowej poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał od pkt 6 do pkt 10. Rada jednogłośnie /13 „za”/ podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn /w Krakowianach/.

7. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn /Stara Wieś ul. Klasyczna/. Uzasadnienie przedstawiła p. Maria Przywoźna - inspektor ds. inwestycji. Rada jednogłośnie /13 „za”/ podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn /Stara Wieś ul. Klasyczna/.

8. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn /Stara Wieś ul. Południowa/. Uzasadnienie przedstawiła p. Maria Przywoźna - inspektor ds. inwestycji. Rada jednogłośnie /13 „za”/ podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn /Stara Wieś ul. Południowa/.

9. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn /Stara Wieś - przyłącze wodociągowe/. Uzasadnienie przedstawiła p. Maria Przywoźna - inspektor ds. inwestycji. Rada jednogłośnie /13 „za”/ podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn /Stara Wieś - przyłącze wodociągowe/.

10. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn./Wola Krakowiańska - przyłącze wodociągowe/. Uzasadnienie przedstawiła p. Maria Przywoźna - inspektor ds. inwestycji. Rada jednogłośnie /13 „za”/ podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn /Wola Krakowiańska - przyłącze wodociągowe/.

11. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu sali gimnastycznej wraz z wyposażeniem mieszczącej się w Szkole Podstawowej im. Witolda Doroszewskiego w Nadarzynie. Uzasadnienie przedstawiła p. Beata Wypych-Bilińska - inspektor ds. gospodarki nieruchomościami. Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej i Statutowej poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał od pkt 11 do pkt 15. Rada jednogłośnie /13 „za”/ podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu sali gimnastycznej wraz z wyposażeniem mieszczącej się w Szkole Podstawowej im. Witolda Doroszewskiego w Nadarzynie.

12. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Nadarzyn nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Nadarzyn. Uzasadnienie przedstawiła p. Beata Wypych-Bilińska - inspektor ds. gospodarki nieruchomościami. Rada jednogłośnie /13 „za”/ podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Nadarzyn nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Nadarzyn.

13. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Nadarzyn nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Nadarzyn. Uzasadnienie przedstawiła p. Beata Wypych-Bilińska - inspektor ds. gospodarki nieruchomościami. Przewodnicząca udzieliła głosu mieszkańcowi, który oznajmił, że nie wyraził zgody na przekazanie tej części, ponieważ są prowadzone postępowania związane są z tym, że sąsiedzi samowolnie podnoszą teren. Przewodnicząca odpowiedziała, że powyższa uchwała nie przesądza o przekazaniu gruntu i żeby do tego doszło każdy ze współwłaścicieli musi przekazać grunt notarialnie. P. Beata Wypych-Bilińska wyjaśniła, że uchwała tylko otworzy drogę do podjęcia dalszych kroków. Wójt dodał, że aby móc coś zrobić na tej drodze, to gmina musi być jej właścicielem, a ta uchwała jest tylko intencyjnym działaniem świadczącym o tym, że gmina jest zainteresowana przejęciem i urządzeniem tej drogi. Bez przekazania gruntu gmina nie może ani podnieść ani obniżyć gruntu. Rada w głosowaniu /10 „za”, 3 „wtrzym.”/ podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Nadarzyn nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Nadarzyn.

14. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Nadarzyn nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Rusiec. Uzasadnienie przedstawiła p. Beata Wypych-Bilińska - inspektor ds. gospodarki nieruchomościami. Rada jednogłośnie /13 „za”/ podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Nadarzyn nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Rusiec.

15. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmian w statucie gminy. Uzasadnienie przedstawiła p. Edyta Gawrońska - sekretarz gminy - oraz zgłosiła 3 autopoprawki. Rada jednogłośnie /13 „za”/ podjęła uchwałę w sprawie zmian w statucie gminy.

16. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Stara Wieś. Uzasadnienie przedstawiła p. Beata Wypych-Bilińska - inspektor ds. gospodarki nieruchomościami. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej przedstawiła pozytywna opinię Komisji dotyczącą projektów uchwał od pkt 16 do pkt 18. Rada jednogłośnie /13 „za”/ podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Stara Wieś.

17. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kajetany. Uzasadnienie przedstawiła p. Beata Wypych-Bilińska - inspektor ds. gospodarki nieruchomościami. Rada jednogłośnie /13 „za”/ podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kajetany.

18. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Młochów. Uzasadnienie przedstawiła p. Beata Wypych-Bilińska - inspektor ds. gospodarki nieruchomościami. Rada jednogłośnie /13 „za”/ podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Młochów.

19. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie ustalenia stawki podatku rolnego na rok 2019. Uzasadnienie przedstawiła p. Iwona Myśliwy - kierownik Referatu Realizacji Podatków i Opłat. Przewodniczący Komisji Rolnej i Ochrony środowiska przedstawił pozytywną opinię Komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /13 „za”/ podjęła uchwałę w sprawie ustalenia stawki podatku rolnego na rok 2019.

20. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych obowiązujących od 2019 roku. Uzasadnienie przedstawiła p. Iwona Myśliwy - kierownik Referatu Realizacji Podatków i Opłat. Przewodniczący Komisji Rolnej i Ochrony środowiska przedstawił pozytywną opinię Komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /13 „za”/ podjęła uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych obowiązujących od 2019 roku.

21. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Nadarzyn a Gminą Brwinów dotyczącego wykonywania zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich /Brwinów - Nadarzyn/. Uzasadnienie przedstawiła p. Edyta Gawrońska - sekretarz gminy. Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej poinformował, ze Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada jednogłośnie /13 „za”/ podjęła uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Nadarzyn a Gminą Brwinów dotyczącego wykonywania zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich /Brwinów- Nadarzyn/.

22. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Nadarzyn a Gminą Brwinów dotyczącego wykonywania zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich /Nadarzyn - Pruszków/. Uzasadnienie przedstawiła p. Edyta Gawrońska - sekretarz gminy. Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej poinformował, ze Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada jednogłośnie /13 „za”/ podjęła uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Nadarzyn a Gminą Brwinów dotyczącego wykonywania zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich /Nadarzyn - Pruszków/.

23. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2018-2026, Nr XL.500.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. Uzasadnienie przedstawiła p. Magdalena Sieczka - skarbnik gminy. Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej poinformował, ze Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada jednogłośnie /13 „za”/ podjęła uchwałę w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2018-2026, Nr XL.500.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.

24. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Rady Gminy Nadarzyn na rok 2018, Nr XL.501.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. Uzasadnienie przedstawiła p. Magdalena Sieczka - skarbnik gminy - oraz wprowadziła autopoprawki. Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej poinformował, ze Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada jednogłośnie /13 „za”/ podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej Rady Gminy Nadarzyn na rok 2018, Nr XL.501.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.

25. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski. Przewodnicząca poinformowała, że wszyscy radni złożyli oświadczenia majątkowe w ustawowym terminie jak również Urząd Skarbowy przysłał informację dotyczącą prawidłowości złożonych oświadczeń ze wskazaniem uwag kilku radnym. Przewodnicząca RG odczytała nazwiska radnych, którym wskazano uwagi. Sekretarz gminy poinformowała, że z zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym przekazuje raport o stanie oświadczeń majątkowych Urzędu Gminy /analiza oświadczeń majątkowych w załączeniu/. Wójt poinformował, że 10 listopada 2018 r. odbędzie się uroczysta sesja RG, a 11 listopada obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.

26. Po wyczerpaniu porządku obrad, przewodnicząca RG podziękowała za udział i ogłosiła zamknięcie LI Sesji Rady Gminy Nadarzyn.

Protokołowała: Teresa Czerniawska, Justyna Kusio

Przewodniczyła: Danuta Wacławiak

drukuj (Protokół z LI Sesji Rady Gminy Nadarzyn)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Gminy Nadarzyn
    data wytworzenia: 2018-11-10
  • opublikował: Michał Wilczak
    data publikacji: 2018-11-16 13:54

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3979
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-02-01 13:24

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Gmina Nadarzyn

ul. Mszczonowska 24

05-830 Nadarzyn

NIP 534-22-54-841

Regon 013269195

Kod terytorialny 1421052

Dane kontaktowe

tel. 22 729 81 85

fax 22 729 81 85 w. 109

e-mail: gmina@nadarzyn.pl

ePUAP: /8420yasifl/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek: 9.00 - 18.00

wtorek - czwartek: 8.00 - 16.00

piątek: 8.00 - 15.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2191357
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-25 14:37

Stopka strony