Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Protokół z XLVII Sesji Rady Gminy Nadarzyn

Protokół XLVII Sesji Rady Gminy Nadarzyn z dnia 11 lipca 2018 r.

1. Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn, p. Danuta Wacławiak, powitała zebranych na sali obrad radnych, sołtysów, mieszkańców Gminy Nadarzyn. Przewodnicząca Rady dokonała otwarcia XLVII Sesji zwołanej na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. /Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz.1000/.
2. Na podstawie listy obecności przewodnicząca RG poinformowała, że na sali obrad jest obecnych 12 radnych /2 usprawiedliwionych/, co stanowi quorum wobec ustawowego składu Rady, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.
3. Przewodnicząca RG przypomniała porządek obrad zaproponowany w zawiadomieniu o zwołaniu XLVII sesji. Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej zgłosił wniosek Komisji dotyczący zdjęcia z porządku obrad punktu 15 w sprawie przyjęcia dofinansowania z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Nadarzyn”. Rada jednogłośnie /12 „za”/ przyjęła wniosek. Kolejno przewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej zgłosił wniosek o wprowadzenie w porządek obrad, jako pkt 15: podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi pruszkowskiemu. Wniosek przyjęty przez Radę jednogłośnie /12 „za”/. Rada jednogłośnie /12 „za”/ przyjęła porządek obrad z uwzględnieniem powyższych wniosków.
4. Przyjęcie protokołu z XLV Sesji Rady Gminy Nadarzyn z dnia 20 czerwca 2018 r. Rada jednogłośnie /12 ”za”/ przyjęła protokół z XLV Sesji Rady Gminy Nadarzyn z dnia 20 czerwca 2018 r.
5. Przyjęcie protokołu z XLVI Sesji Rady Gminy Nadarzyn z dnia 23 czerwca 2018 r. Rada jednogłośnie /12 ”za”/ przyjęła protokół z XLVI Sesji Rady Gminy Nadarzyn z dnia 23 czerwca 2018 r.
6. Wójt Gminy Nadarzyn, p. Dariusz Zwoliński, złożył sprawozdanie z działalności między sesjami RG /w załączeniu sprawozdanie/. Radny Perzyna zapytał, czy będzie realizacja ścieżek rowerowych z Młochowa przez Krakowiany do końca granicy Gminy (kierunek Tarczyn). Wójt odpowiedział, że po otrzymaniu dofinasowania nastąpi wykonanie ścieżek. Radny Ciemiński zapytał, jakie podjęto kroki, aby poprawić cieśnienie wody w Ruścu. Wójt poinformował, że są prowadzone kontrole jaka jest skala wykorzystywania wody do podlewania ogródków działkowych, co powoduje zmniejszenie ciśnienia wody. Poinformował również, że będzie rozbudowywana infrastruktura wodociągowa w Ruścu - jeszcze w tym roku przystąpi się do realizacji po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Sołtys Rozalina - p. Agnieszka Palmowska - wystąpiła o ustawienie ławek pod wiatą przy ścieżce rowerowej na terenie Rozalina. Wójt poinformował, że po zakończeniu budowy ścieżek rowerowych będą wykonywane inne drobne prace. Radny Jacek Żukowski wnioskował, aby zwrócić się do Starostwa Powiatowego o uzupełnienie drogi powiatowej 50 m od ul. Centralnej. Radny Siwa zapytał, czy prawdą jest, że były prezes PKN (za rządów komisarza) pan Krzysztof B. chciał podnieść stawki wody i ścieków i taką propozycję chciał przedstawić RZGW Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie. Wójt poinformował, że taki dokument został złożony przez p. Krzysztofa B., ale go nie podpisał, a RZGW odrzuciło propozycję byłego prezesa. Wójt oświadczył, że nie przewiduje się podwyżek opłat za wodę i ścieki. Rada jednogłośnie /12 ”za”/ przyjęła sprawozdanie Wójta Gminy za okres między sesjami /w załączeniu sprawozdanie/.
7. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nadarzyn. Uzasadnienie przedstawił Zastępca Prezesa PKN Sp. z o.o. - p. Kozłowski. Przewodniczący Komisji Rolnej przedstawił pozytywną opinię Komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /12 „za”/ podjęła uchwałę w sprawie przekazania do zaopiniowania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nadarzyn.
8. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie ustalenia na terenie Gminy Nadarzyn maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania oraz odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych. Uzasadnienie przedstawiła p. Krystyna Masłowska. Wójt zapytał o wpływ mieszkańców w sprawie powyższego projektu uchwały. P. Masłowska poinformowała, że mieszkańcy w większości pozytywnie zaopiniowali powyższy projekt uchwały. Przewodnicząca Rady Gminy zapytała, czy były na zebraniach zapytania dotyczące nocnej sprzedaży napojów alkoholowych. P. Masłowska poinformowała, że nie było wniosków o wprowadzenie takiego punktu do projektu uchwały. Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada jednogłośnie /12 „za”/ podjęła uchwałę w sprawie ustalenia na terenie Gminy Nadarzyn maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania oraz odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych.
9. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn /ul. Smyczkowa w Walendowie/. Uzasadnienie przedstawił inspektor ds. inwestycji - Robert Kowalik. Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej i Statutowej poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał od pkt 9 do 14 porządku obrad. Rada jednogłośnie /12 „za”/ podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn /ul. Smyczkowa w Walendowie/.
10. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Nadarzyn nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Młochów, gm. Nadarzyn. Uzasadnienie przedstawiła A. Rodkiewicz - kierownik ref. GiGP oraz przedstawiła autopoprawkę. Rada jednogłośnie /12 „za”/ podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Nadarzyn nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Młochów, gm. Nadarzyn.
11. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Nadarzyn nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Nadarzyn, gm. Nadarzyn. Uzasadnienie przedstawiła A. Rodkiewicz - kierownik ref. GiGP. Rada jednogłośnie /12 „za”/ podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Nadarzyn nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Nadarzyn, gm. Nadarzyn.
12. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Nadarzyn nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Nadarzyn, gm. Nadarzyn. Uzasadnienie przedstawiła A. Rodkiewicz - kierownik ref. GiGP. Rada jednogłośnie /12 „za”/ podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Nadarzyn nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Nadarzyn, gm. Nadarzyn.
13. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Nadarzyn nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Rozalin, gm. Nadarzyn. Uzasadnienie przedstawiła A. Rodkiewicz - kierownik ref. GiGP. Rada jednogłośnie /12 „za”/ podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Nadarzyn nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Rozalin, gm. Nadarzyn.
14. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Nadarzyn nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Urzut, gm. Nadarzyn. Uzasadnienie przedstawiła A. Rodkiewicz - kierownik ref. GiGP. Rada jednogłośnie /12 „za”/ podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Nadarzyn nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Urzut, gm. Nadarzyn.
15. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi pruszkowskiemu. Uzasadnienie przedstawiła p. M. Sieczka - skarbnik gminy. Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej przedstawił pozytywną opinię dotyczącą powyższego projektu. Rada jednogłośnie /12 „za”/ podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi pruszkowskiemu.
16. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków. Uzasadnienie przedstawiła p. M. Sieczka - skarbnik gminy oraz zgłosiła autopoprawki w §7. Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej przedstawił pozytywną opinię dotyczącą powyższego projektu. Rada jednogłośnie /12 „za”/ podjęła uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.
17. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2018-2026, Nr XL.500.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. Uzasadnienie przedstawiła p. M. Sieczka - skarbnik gminy oraz zgłosiła autopoprawki - wprowadzenie projektu Parkuj i Jedź. Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej przedstawił pozytywną opinię dotyczącą powyższego projektu. Rada jednogłośnie /12 „za”/ podjęła uchwałę w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2018-2026, Nr XL.500.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.
18. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Rady Gminy Nadarzyn na rok 2018, Nr XL.501.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. Uzasadnienie przedstawiła p. M. Sieczka - skarbnik gminy oraz zgłosiła autopoprawki. Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej przedstawił pozytywną opinię dotyczącą powyższego projektu. Rada jednogłośnie /12 „za”/ podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej Rady Gminy Nadarzyn na rok 2018, Nr XL.501.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.
19. Sołtys z Kajetan - p. B. Stępień poprosiła Wójta o wyjaśnienia dotyczące pism przesłanych od Wójta do mieszkańców w sprawie doniesienia do prokuratury. Wójt poinformował, że pisma wysłane do mieszkańców informują o tym, że komisarz gminny złożył doniesienie do prokuratury o niezgodności rejestrów: ewidencji ludności i opłat za wywóz odpadów komunalnych. Radny Żukowski podziękował Radzie Gminy i Wójtowi za przyjęte zmiany w budżecie gminy - przesunięcie środków na inwestycje w Wolicy. Wójt podziękował Radzie za podjęcie uchwał w sprawach przejęcia dróg na rzecz Gminy Nadarzyn.
20. Przewodnicząca Rady zakończyła obrady XLVII Sesji Rady Gminy Nadarzyn.

Protokołowała: Teresa Czerniawska

Przewodniczyła: Danuta Wacławiak

drukuj (Protokół z XLVII Sesji Rady Gminy Nadarzyn)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Gminy Nadarzyn
    data wytworzenia: 2018-08-29
  • opublikował: Michał Wilczak
    data publikacji: 2018-10-08 16:49

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3976
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-02-01 13:24

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Gmina Nadarzyn

ul. Mszczonowska 24

05-830 Nadarzyn

NIP 534-22-54-841

Regon 013269195

Kod terytorialny 1421052

Dane kontaktowe

tel. 22 729 81 85

fax 22 729 81 85 w. 109

e-mail: gmina@nadarzyn.pl

ePUAP: /8420yasifl/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek: 9.00 - 18.00

wtorek - czwartek: 8.00 - 16.00

piątek: 8.00 - 15.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2191312
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-25 14:37

Stopka strony