Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Protokół z XLIII Sesji Rady Gminy Nadarzyn

Protokół z XLIII Sesji Rady Gminy Nadarzyn z dnia 18 kwietnia 2018 r.

1. Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn p. Danuta Wacławiak powitała zebranych na sali obrad radnych, sołtysów, mieszkańców Gminy Nadarzyn. Poinformowała, że w dniu dzisiejszym zmarł Pan Leon Giżycki - Prezes Honorowy OSP w Nadarzynie, członek Rady Seniorów Gminy Nadarzyn. Rada Gminy uczciła minutą ciszy pamięć zmarłego Leona Giżyckiego. Przewodnicząca Rady dokonała otwarcia XLIII Sesji zwołanej na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. /Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm./.
2. Na podstawie listy obecności przewodnicząca RG poinformowała, że na sali obrad jest obecnych 15 radnych co stanowi quorum wobec ustawowego składu rady przy, którym rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.
3. Przewodnicząca RG przypomniała zaproponowany porządek obrad w zawiadomieniu o zwołaniu XLIII sesji. Rada jednogłośnie 15 ”za” przyjęła porządek obrad.
4. Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że radni nie wnieśli na piśmie uwag do protokołu z XLII Sesji z dnia 21 marca 2018 r. Zapytała, czy Rada jest za przyjęciem protokołu? Rada jednogłośnie /15 ”za”/ przyjęła protokół z XLII Sesji z dnia 21 marca 2018 r.
5. Wójt Gminy Nadarzyn p. Dariusz Zwoliński złożył sprawozdanie z działalności między sesjami RG /w załączeniu sprawozdanie/. Wójt poinformował o możliwościach pozyskania środków finansowych na projekty: III etap budowy ścieżek rowerowych oraz Parkuj i Jedź oraz pozyskaniu środków finansowych z Urzędu Marszałkowskiego na remont OSP w Nadarzynie. Wójt poinformował, że odbyło się spotkanie z przedstawicielami Władz Gminy Michałowice w sprawie wyrządzanych szkód przez bobry na rowie melioracyjnym biegnącym przez Gminy Michałowice i Nadarzyn /Wolica/. W Gminie Michałowice nie funkcjonuje spółka wodna. Wystosowano do Gminy Michałowice projekt porozumienia o udrożnienie rowu melioracyjnego po jej stronie. Wójt poinformował, że w Urzędzie Gminy dokonano zmniejszenia liczby referatów. Połączono referaty: Geodezji z Ref. AiU oraz Referat Funduszy Zewnętrznych z częścią Referatu Inwestycji /zamówienia publiczne/. W obu przypadkach dwie panie kierowniczki byłych referatów pozostały przy tych samych uposażeniach. Kolejne zmiany nastąpią w związku z wdrożeniem w urzędzie RODO. W związku ze skargami na dyrektora SP w Ruścu, przeprowadzono rozpoznanie sytuacji w SP w Ruścu. Radny P. Ciemiński zapytał, czy już jest znany termin zamknięcia węzła drogowego w Ruścu? Wójt poinformował, że w maju jest planowane wyłączenie z ruchu węzła w Ruścu o czym mieszkańcy będą zawiadamiani na stronach internetowych i w sposób zwyczajowo przyjęty. Panie radne: K. Jach i B. Kapitan zapytały dlaczego zdjęto z kierowniczych stanowisk Panie K. Dombską i S. Bandyra? Wójt poinformował, że przy łączeniu referatów funkcję kierowniczą w referacie może pełnić jedna osoba, a nie dwie. Pan Ziółkowski - sołtys ze Starej Wsi zapytał o przydział tłucznia z rezerwy dla Starej wsi. Wójt odpowiedział, że jak będzie rezerwa tłucznia to przeznaczy dla Starej Wsi. Rada jednogłośnie 15 ”za” przyjęła sprawozdanie Wójta Gminy za okres między sesjami /w załączeniu sprawozdanie/.
6. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ruścu. Przewodnicząca RG poinformowała, że w związku ze skargą (...) na działalność dyrektora SP w Ruścu dokonano dodatkowych kontroli oraz przeprowadzono rozmowy w środowisku szkolnym na temat pracy p. dyrektora szkoły. Przewodnicząca RG odczytała pismo grupy pracowników SP z Ruśca wyrażające pozytywną opinię dot. działalności dyrektora tej placówki. Dyrektor GZO p. M. Aleksińska poinformowała o wynikach kontroli przeprowadzonych w SP w Ruścu. Kontrola nie wykazała uwag ani zarzutów do działalności dyrektora SP w Ruścu. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej podziękował p. dyrektor GZO za wystąpienie. Poinformował, że Komisja Rewizyjna rozpatrzyła skargę (...) i uznała ją za bezzasadną. Rada w głosowaniu: 11 ”za”, 2 „przeciw”, 2 ”wstrzym.” podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ruścu uznając skargę za bezzasadną.
7. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn /Kajetany - sieć wodociągowa/. Uzasadnienie przedstawiła p. Maria Przywoźna - inspektor ds. inwestycji. Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej i Statutowej poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada jednogłośnie - 15 ”za” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn /Kajetany - sieć wodociągowa/.
8. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn /Krakowiany - gazociąg z przyłączem/. Uzasadnienie przedstawiła p. Maria Przywoźna - inspektor ds. inwestycji. Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej i Statutowej poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada jednogłośnie - 15 ”za” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn /Krakowiany - gazociąg z przyłączem/.
9. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn /Stara Wieś - przyłącze gazowe/. Uzasadnienie przedstawiła p. Maria Przywoźna - inspektor ds. inwestycji. Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej i Statutowej poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada jednogłośnie - 15 ”za” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn /Stara Wieś - przyłącze gazowe/.
10. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn /Wolica - przyłącze gazowe/. Uzasadnienie przedstawiła p. Maria Przywoźna - inspektor ds. inwestycji. Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej i Statutowej poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada jednogłośnie - 15 ”za” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn /Wolica - przyłącze gazowe/.
11. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie podziału gminy Nadarzyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Uzasadnienie przedstawiła p. Edyta Gawrońska - Sekretarz Gminy Nadarzyn. Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej i Statutowej poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada jednogłośnie - 15 ”za” podjęła uchwałę uchwały w sprawie podziału gminy Nadarzyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
12. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Nadarzyn za rok 2017. Uzasadnienie przedstawiła p. Grażyna Witkowska - Kierownik GOPS w Nadarzynie. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, … przedstawiła pozytywną opinię komisji dot. projektu uchwały. Rada w głosowaniu: 14 ”za”, 1 ”wstrzym.” podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Nadarzyn za rok 2017.
13. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Stara Wieś /ul. Drozda/. Uzasadnienie przedstawiła p. Anna Rodkiewicz - kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Przestrzennej. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, … przedstawiła pozytywną opinię komisji dot. projektu uchwały. Rada jednogłośnie - 15 ”za” podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Stara Wieś /ul. Drozda/.
14. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Stara Wieś /ul. Szczygła/. Uzasadnienie przedstawiła p. Anna Rodkiewicz - kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Przestrzennej. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, … przedstawiła pozytywną opinię komisji dot. projektu uchwały. Rada jednogłośnie - 15 ”za” podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Stara Wieś /ul. Szczygła/.
15. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wola Krakowiańska /ul. Pławska/. Uzasadnienie przedstawiła p. Anna Rodkiewicz - kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Przestrzennej. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, … przedstawiła pozytywną opinię komisji dot. projektu uchwały. Rada jednogłośnie - 15 ”za” podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wola Krakowiańska /ul. Pławska/.
16. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Uzasadnienie przedstawiła p. M. Sieczka - Skarbnik Gminy Nadarzyn. Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej przedstawiła pozytywną opinię komisji dotyczącą przedstawionego projektu uchwały. Rada w głosowaniu: 11 ”za”, 4 ”przeciw” podjęła uchwałę w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
17. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2018-2026, Nr XL.500.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. Uzasadnienie przedstawiła p. M. Sieczka - Skarbnik Gminy Nadarzyn. Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej przedstawiła pozytywną opinię komisji dotyczącą przedstawionego projektu uchwały. Rada w głosowaniu: 12 ”za”, 2 „przeciw”, 1 „wstrzym.” podjęła uchwałę w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2018-2026, Nr XL.500.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.
18. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Rady Gminy Nadarzyn na rok 2018, Nr XL.501.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. Uzasadnienie przedstawiła p. M. Sieczka - Skarbnik Gminy Nadarzyn. Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej przedstawiła pozytywną opinię komisji dotyczącą przedstawionego projektu uchwały. Rada w głosowaniu: 11 ”za”, 2 „przeciw”, 2 „wstrzym.” podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej Rady Gminy Nadarzyn na rok 2018, Nr XL.501.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.
19. Przewodnicząca RG przypomniała radnym o składaniu oświadczeń majątkowych za 2017 rok. Radna B. Kapitan zapytała, jaką pomoc z gminy otrzymali pogorzelcy z Ruśca? Wójt odpowiedział, że otrzymali pomoc w postaci sprzętu. Radna Kapitan zapytała, czy jest prawdą, że będą sprzedawane mieszkania przy ul. Mszczonowskiej. Wójt odpowiedział, ze nic o tym nie wie. Pani K. Jach zapytała czy znany jest termin powołania komisji mieszkaniowej z nowym składem. Wójt odpowiedział, ze odbyły się posiedzenia komisji w obecnym składzie. Pani Kapitan zapytała, dlaczego w rejestrze umów anonimowane są niektóre umowy. P. mec. odpowiedział, że za prowadzenie rejestru umów odpowiada Wójt Gminy. Pani Kapitan zapytała, czy wszystkie organizacje są zapraszane na galę sportu. Wójt poinformował, że w dniu 24 kwietnia br w SP w Ruścu odbędzie się I Gala Sportu na którą zaprasza. Pani Kapitan zapytała, czy Wojewoda Mazowiecki odpowiedział na pismo w sprawie delegata do Rady Społecznej SPGZOZ. Przewodnicząca RG poinformowała, że od stycznia br jest brak odpowiedzi od Wojewody na pismo w sprawie delegata do RS SPGZOZ w Nadarzynie. Wójt Gminy poinformował, że dnia 19 maja br o godz. 17:00 odbędzie się uroczystość 20 lecia Orkiestry OSP Nadarzyn w Sali Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „MAZOWSZE” w Otrębusach.
20. Przewodnicząca RG podziękowała za udział w obradach i ogłosiła zamknięcie XLIII Sesji RG.

Protokołowała: Teresa Czerniawska

Przewodniczyła: Danuta Wacławiak

drukuj (Protokół z XLIII Sesji Rady Gminy Nadarzyn)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Gminy Nadarzyn
    data wytworzenia: 2018-06-27
  • opublikował: Michał Wilczak
    data publikacji: 2018-06-27 12:30

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3984
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-02-01 13:24

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Gmina Nadarzyn

ul. Mszczonowska 24

05-830 Nadarzyn

NIP 534-22-54-841

Regon 013269195

Kod terytorialny 1421052

Dane kontaktowe

tel. 22 729 81 85

fax 22 729 81 85 w. 109

e-mail: gmina@nadarzyn.pl

ePUAP: /8420yasifl/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek: 9.00 - 18.00

wtorek - czwartek: 8.00 - 16.00

piątek: 8.00 - 15.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2191403
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-25 14:37

Stopka strony