Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Protokół z XLII Sesji Rady Gminy Nadarzyn

Protokół XLII Sesji Rady Gminy Nadarzyn z dnia 21 marca 2018 r.

1. Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn p. Danuta Wacławiak dokonała powitania zebranych na sali obrad radnych, sołtysów, mieszkańców Gminy Nadarzyn. Przewodnicząca Rady dokonała otwarcia XLII Sesji zwołanej na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. /Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm./.
2. Na podstawie listy obecności przewodnicząca RG poinformowała, że na sali obrad jest obecnych 14 radnych co stanowi quorum wobec ustawowego składu rady przy, którym rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały. Jedna radna jest nieobecna - usprawiedliwiona.
3. Przewodnicząca RG przypomniała zaproponowany porządek obrad w zawiadomieniu o zwołaniu XLII. Przewodnicząca RG poinformowała, że skarżący działalność dyrektora SP w Ruścu zwrócił się z prośbą o zdjęcie z porządku obrad punktu 15 dotyczącego rozpatrzenia skargi na dyrektora SP w Ruścu, który nie może uczestniczyć w dniu dzisiejszym na Sesji RG. W głosowaniu - 14 ”za” rada zdjęła z porządku obrad pkt 15. Przewodnicząca RG zapytała czy radni mają uwagi do zaproponowanego porządku obrad? Wiceprzewodniczący RG p. Andrzej Pietrzak zgłosił wniosek Komisji Inwentaryzacyjnej o wprowadzenie do porządku obrad punktu o treści: podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn. Na wniosek wiceprzewodniczącego, Rada w głosowaniu 14 ”za” wprowadziła dodatkowy /po pkt 24/ pkt porządku obrad. Rada jednogłośnie 14 ”za”przyjęła porządek obrad z uwzględnieniem powyższych przegłosowanych wniosków.
4. Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że radni nie wnieśli na piśmie uwag do protokołu z XLI Sesji z dnia 6 marca 2018 r. Zapytała, czy Rada jest za przyjęciem protokołu? Rada jednogłośnie /14 ”za”/ przyjęła protokół z XLI Sesji z dnia 6 marca 2018 r.
5. Wójt Gminy Nadarzyn p. Dariusz Zwoliński złożył sprawozdanie z działalności między sesjami RG /w załączeniu sprawozdanie/. Radna K. Jach zapytała, czy planowane są zmiany inspektora nadzoru budowlanego przy remontach dróg? Wójt odpowiedział, że nie przewiduje zmian personalnych w tym zakresie. Rada jednogłośnie 14 ”za” przyjęła sprawozdanie Wójta Gminy za okres między sesjami /w załączeniu sprawozdanie/.
6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Sportu w Nadarzynie za 2017 rok przedstawiła p.o. dyrektora GOS p. Kamila Klincewicz /w załączeniu sprawozdanie/. Przewodniczący Komisji KF i Sportu poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie.
Rada jednogłośnie - 14 ”za” przyjęła sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Sportu w Nadarzynie za 2017 rok.
7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Oświatowego za 2017 rok przedstawiła p. Maria Aleksińska - dyrektor GZO /w załączeniu sprawozdanie/. Przewodnicząca Komisji Oświaty przedstawiła pozytywną opinię komisji dotyczącą sprawozdania. Rada jednogłośnie - 14 ”za” przyjęła sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Oświatowego za 2017 rok.
8. Sprawozdanie z działalności Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury za rok 2017 przedstawiła p. Kamila Michalska - dyrektor NOK /w załączeniu sprawozdanie/. Przewodnicząca Komisji Oświaty przedstawiła pozytywną opinię komisji dotyczącą sprawozdania. Rada jednogłośnie - 14 ”za” przyjęła sprawozdanie z działalności Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury za rok 2017.
9. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Nadarzyn przedstawiła p. Ewa Marjańska dyrektor Biblioteki Publicznej /w załączeniu sprawozdanie/. Przewodnicząca Komisji Oświaty przedstawiła pozytywną opinię komisji dotyczącą sprawozdania. Rada  jednogłośnie - 14 ”za”przyjęła sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Nadarzyn za rok 2017.
10. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2017 przedstawiła p. Grażyna Witkowska - kierownik GOPS w Nadarzynie /w załączeniu sprawozdanie/. Radna Bożena Kapitan zapytała, czy za kartę dużej rodziny trzeba płacić? Pani Witkowska poinformowała, ze karta dużej rodziny jest bezpłatna. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej przedstawiła pozytywną opinię komisji dotyczącą sprawozdania. Rada jednogłośnie - 14 ”za” przyjęła sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2017.
11. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Nadarzyn za 2017 rok przedstawiła p. Grażyna Witkowska - kierownik GOPS w Nadarzynie /w załączeniu sprawozdanie/. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej przedstawiła pozytywną opinię komisji dotyczącą sprawozdania. Rada jednogłośnie - 14 ”za” przyjęła sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Nadarzyn za 2017 rok.
12. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ogniska Dz.-M ”Tęcza” za rok 2017 przedstawiła p. Krystyna Masłowska - dyrektor Ogniska M-D Tęcza w Nadarzynie /w załączeniu sprawozdanie/. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej przedstawiła pozytywną opinię komisji dotyczącą sprawozdania. Rada jednogłośnie - 14 ”za” przyjęła sprawozdanie z działalności Gminnego Ogniska Dz.-M ”Tęcza” za rok 2017.
13. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nadarzynie za 2017 r. przedstawiła p. Krystyna Masłowska - pełnomocnik Wójta Gminy ds. uzależnień /w załączeniu sprawozdanie/. Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przedstawił pozytywną opinię komisji dotyczącą sprawozdania. Rada w głosowaniu: 13 ”za”, 1 ”wstrzym” przyjęła sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nadarzynie za 2017 r.
14. Sprawozdanie z działalności Straży Gminnej w Nadarzynie za rok 2017 przedstawił p. Adam Piskorz - Komendant Straży Gminnej. Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przedstawił pozytywną opinię komisji dotyczącą sprawozdania. Rada w głosowaniu - 14 ”za” przyjęła sprawozdanie z działalności Straży Gminnej w Nadarzynie za rok 2017.
15. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ruścu. Przewodnicząca RG poinformowała, że skargę rozpatrywała Komisja Rewizyjna i stwierdziła, że skarga na dyr. SP w Ruścu jest bezzasadna. Na sesję przybyła skarżąca. Skarżąca poinformowała, że jako przedstawiciel Związków Zawodowych „Solidarność” reprezentuje wszystkich pracowników Szkoły Podstawowej w Ruścu, złożyła skargę na działalność dyrektora SP w Ruścu /w załączeniu skarga/ oprócz tego złożyła skargę do Sądu Pracy - toczy się postępowanie wobec dyrektora SP w Ruścu. Wójt Gminy zapytał, czy są w szkole pracownicy, którzy są członkami innych związków zawodowych, i jaka jest ich opinia w sprawie działalności dyrektora szkoły. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że na podstawie posiadanych dokumentów komisja uznała skargę na dyrektora SP w Ruścu za bezzasadną. Przewodnicząca RG poinformowała, że Rada Gminy wystąpi do innych Związków Zawodowych o stanowisko w sprawie działalności dyrektora SP w Ruścu. Po wyczerpującej dyskusji radnych i wysłuchaniu skarżącej, Rada Gminy podjęła uchwałę w głosowaniu 10 ”za”, 3 ”przeciw”, 1 ”wstrzym” uznając skargę za bezzasadną. Rada Gminy stwierdziła, że przy rozpatrywaniu skargi powinny być co najmniej opinie dwóch Związków Zawodowych.
16. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli prowadzących gimnastykę korekcyjną, oraz udzielających uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej. Uzasadnienie przedstawiła p.M. Aleksińska - dyrektor GZO w Nadarzynie oraz zgłosiła autopoprawkę w tytule projektu uchwały. Przewodnicząca Komisji Oświaty poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały z autopoprawką. Rada jednogłośnie 14 ”za” podjęła uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli udzielających uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej.
17. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie opinii dot. pozbawienia charakteru ochronnego lasu nie stanowiącego własności Skarbu Państwa na działce o nr ew. 176/3 położonej w miejscowości Strzeniówka w gm. Nadarzyn. Uzasadnienie przedstawiła p. S. Bandyra - kierownik Referatu AiU. Przewodniczący Komisji Planu przedstawił pozytywną opinię komisji dot. powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie 14 ”za” podjęła uchwałę w sprawie opinii dot. pozbawienia charakteru ochronnego lasu nie stanowiącego własności Skarbu Państwa na działce o nr ew. 176/3 położonej w miejscowości Strzeniówka w gm. Nadarzyn.
18. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie opinii dot. pozbawienia charakteru ochronnego lasu nie stanowiącego własności Skarbu Państwa na działce o nr ew. 844 położonej w miejscowości Strzeniówka w gm. Nadarzyn. Uzasadnienie przedstawiła p. S. Bandyra - kierownik Referatu AiU. Przewodniczący Komisji Planu przedstawił pozytywną opinię komisji dot. powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie 14 ”za” podjęła uchwałę w sprawie opinii dot. pozbawienia charakteru ochronnego lasu nie stanowiącego własności Skarbu Państwa na działce o nr ew. 844 położonej w miejscowości Strzeniówka w gm. Nadarzyn.
19. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nadarzyn w roku 2018. Uzasadnienie przedstawiła p. Sylwia Łazowska - p.o kierownika Referatu Rolnictwa i Ochr. Środowiska. Przewodniczący Komisji Rolnej i Ochrony Środowiska przedstawił pozytywną opinię komisji dot. przedstawionego projektu uchwały. Rada jednogłośnie 14 ”za” podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nadarzyn w roku 2018.
20. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nadarzyn do roku 2020”. Uzasadnienie przedstawił p. K. Pietrzykowski - inspektor ds. ochrony środowiska. Poinformował, ze okresie prowadzonych konsultacji społecznych wpłynął jeden wniosek, który wykraczał po za kompetencje gminy. Przewodniczący Komisji Rolnej i Ochrony Środowiska przedstawił pozytywną opinię komisji dot. przedstawionego projektu uchwały. Rada jednogłośnie 14 ”za” podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nadarzyn do roku 2020”.
21. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn /Kajetany - gazociąg/. Uzasadnienie przedstawiła p. M. Przywoźna - inspektor ds. inwestycji. Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej przedstawił pozytywną opinię komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie - 14 ”za” podjęła uchwałę  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn /Kajetany - gazociąg/.
22. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn /Wolica - przyłącze gazowe ul. Szlachecka/. Uzasadnienie przedstawiła p. M. Przywoźna - inspektor ds. inwestycji. Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej przedstawił pozytywną opinię komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie - 14 ”za” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn /Wolica - przyłącze gazowe ul. Szlachecka/.
23. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn /Wolica - przyłącze gazowe ul. Pastelowa/. Uzasadnienie przedstawiła p. M. Przywoźna - inspektor ds. inwestycji. Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej przedstawił pozytywną opinię komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie - 14 ”za” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn /Wolica - przyłącze gazowe ul. Pastelowa/.
24. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn /Nadarzyn/. Uzasadnienie przedstawiła p. M. Przywoźna - inspektor ds. inwestycji. Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej przedstawił pozytywną opinię komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie - 14 ”za” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn /Nadarzyn/.
25. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie podziału gminy Nadarzyn na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Uzasadnienie przedstawiła p. E. Gawrońska - Sekreatrz Gminy Nadarzyn. Poinformowała, że na podstawie art. 413, art. 414, art. 418 § 1 i § 4, art. 420 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 15 z późn. zm.) Rada Gminy na wniosek Wójta, dokonuje podziału gminy na 15 stałych jednomandatowych okręgów wyborczych. Podziału gminy na okręgi wyborcze dokonuje się w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 130 z późn. zm.) w terminie 60 dni od dnia wejście w życie tej ustawy. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 91 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2018 r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 2172) w gminie Nadarzyn wybieranych będzie 15 radnych; po 1 w każdym okręgu wyborczym (gminach wiejskich okręgiem wyborczym jest jednostka pomocnicza, czyli sołectwo). Przy ustalaniu podziału gminy na okręgi wyborcze uwzględnia się liczbę mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców danej gminy na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, w którym dokonuje się podziału tzn. na dzień 31 grudnia 2017 r. Liczba mieszkańców Gminy Nadarzyn na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosiła 13186 osób. Norma przedstawicielstwa (tj. liczba mieszkańców podzielona przez liczbę wybieranych radnych „13186 : 15”) wynosi 879 osób. Przy podziale na okręgi liczba mieszkańców w danym okręgu powinna mieścić się pomiędzy 0,50 a 1,49 normy przedstawicielstwa. Wskazany w załączniku do projektu uchwały podział na okręgi wyborcze spełnia te wskaźniki, z wyjątkiem okręgu nr 11 obejmującym sołectwo Stara Wieś. W związku z powyższym w 13 okręgach wyborczych określono takie same granice okręgów wyborczych jakie obowiązują dotychczas, co jest zgodne z zapisem art. 419 § 1, że podział na okręgi wyborcze jest stały. W okręgu wyborczym nr 11 wzrost liczby mieszkańców do 1334 spowodował przekroczenie normy przedstawicielstwa, która obecnie wynosi 1,51 co narusza przepisy Kodeksu wyborczego. W związku z zaistnieniem przesłanki wynikającej z art. 421 § 1 Kodeksu wyborczego dokonuje się zmiany granic okręgu wyborczego nr 11 poprzez przeniesienie części sołectwa Stara Wieś do bezpośrednio graniczącego okręgu nr 1. W wyniku dokonanej zmiany (przyłączenia części sołectwa Stara Wieś) w okręgu nr 1 norma przedstawicielstwa jest zgodna z przepisami. Analizie poddano cały podział jednostki na okręgi wyborcze, szukając zgodnego z przepisami oraz uwarunkowaniami geograficznymi i społecznymi. Ze względu na usytuowanie geograficzne najbardziej logiczne i społecznie uzasadnione jest przyłączenie 6 ulic graniczących z okręgiem wyborczym Nadarzyn 1 do tego okręgu. Z uwagi na związki społeczne dokonanie innych zmian jest niemożliwe. Projekt podziału w niniejszej formie był konsultowany z Delegaturą Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie. Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej i Statutowej przedstawił pozytywną opinię komisji dotyczącą przedstawionego projektu uchwały. Rada jednogłośnie - 14 ”za” podjęła uchwałę w sprawie podziału gminy Nadarzyn na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
26. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie.
Przewodnicząca RG poinformowała, że na podstawie art. 48 ust. 5 i 6 pkt. 2 ustawy z dnia z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.) Rada Gminy Nadarzyn jako organ założycielski Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie powołuje Radę Społeczną, która jest organem inicjującym i opiniodawczym dla Gminy Nadarzyn.
Na przewodniczącego Rady Społecznej Wójt Gminy p. Dariusz Zwoliński wskazał radnego Tomasza Siwa /w załączeniu pismo/. Na członków zgłosili się wcześniej oraz złożyli oświadczenia wyrażające zgodę na kandydowanie: Renata Bajerska, Wiesława Mlekicka, Anna Szabat oraz radny Andrzej Pietrzak /wyraził zgodę/ zgłoszony przez przewodniczącą RG.
Brak przedstawiciela Wojewody Mazowieckiego wynika z faktu nie udzielenia odpowiedzi na pismo Przewodniczącej Rady Gminy z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie wskazania przedstawiciela do Rady Społecznej SPGZOZ w Nadarzynie. W głosowaniu jednogłośnie ustalono, że Rada Społeczna będzie liczyć 6 osób. Następnie Rada jednogłośnie - 14 ”za” wybrała Radę Społeczną w następującym składzie: Przewodniczący - Tomasz Siwa, Członkowie: Renata Bajerska, Wiesława Mlekicka, Anna Szabat, Andrzej Pietrzak.
27. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy Nadarzyn. Uzasadnienie przedstawiła p. M. Sieczka Skarbnik Gminy. Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada jednogłośnie - 14 ”za” podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy Nadarzyn.
28. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX.96.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 24 czerwca 2015 r. dotyczącej  zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Programu „Efektywne wykorzystanie energii” - LEMUR - Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej, na realizację zadania „Budowa budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z halą sportową na działce 647 w miejscowości Rusiec Gmina Nadarzyn oraz zagospodarowanie terenu”. Uzasadnienie przedstawiła p. M. Sieczka Skarbnik Gminy. Poinformowała, że w ramach Przedsięwzięć ustalonych w WPF Gminy Nadarzyn na lata 2014-2026 wykonane zostało zadanie „Budowa budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z halą sportową na działce 647 w miejscowości Rusiec Gmina Nadarzyn oraz zagospodarowanie terenu” na realizację którego Gmina zaciągnęła długoterminową pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, program LEMUR - Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej na warunkach preferencyjnych z możliwością umorzenia. Uruchomienie 95% środków z pożyczki w kwocie 7 999 000,00 zł nastąpiło w roku budżetowym 2015, pozostałe 5% w kwocie 421 000,00 zł (pierwotnie planowane na rok 2017 nie zostało zaciągnięte) wypłacone zostanie w roku budżetowym 2018. Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada jednogłośnie - 14 ”za” podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr IX.96.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 24 czerwca 2015 r. dotyczącej zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Programu „Efektywne wykorzystanie energii” - LEMUR - Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej, na realizację zadania „Budowa budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z halą sportową na działce 647 w miejscowości Rusiec Gmina Nadarzyn oraz zagospodarowanie terenu”.
29. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2018-2026, Nr XL.500.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. Uzasadnienie przedstawiła p. M. Sieczka Skarbnik Gminy. Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada jednogłośnie - 14 ”za” podjęła uchwałę w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2018-2026, Nr XL.500.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.
30. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Rady Gminy Nadarzyn na rok 2018, Nr XL.501.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. Uzasadnienie przedstawiła p. M. Sieczka Skarbnik Gminy. Pani Skarbnik zgłosiła auto[poprawki do projektu uchwały. Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada jednogłośnie - 14 ”za” podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej Rady Gminy Nadarzyn na rok 2018, Nr XL.501.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. z autopoprawkami.
31. Pani K. Dombska przekazała informację dla mieszkańców gminy dotyczącą wymiany pieców c.o. w ramach programu OZE. Poprosiła, aby zainteresowani mieszkańcy składali wnioski w kancelarii urzędu.
Przewodnicząca RG przypomniała radnym o składaniu oświadczeń majątkowych za 2017 rok.
Radna K. Jach zapytała Pana Wójta, kiedy planuje opuścić mieszkanie służbowe. Pan Wójt poinformował, że mieszkanie wynajmuje Jego żona, która jest nauczycielką. Radna B. Kapitan zapytała, dlaczego Skate park jest planowany w Walendowie, a nie w Nadarzynie? Pan Wójt poinformował, że Gmina posiada teren zieleni w Walendowie, jest możliwość dojazdu i będą miejsca parkingowe przy parku Radna K. Jach zapytała, czy jest możliwość zmodernizowania ul. Dworskiej i połączenie jej z ul. Klonową w Kajetanach? Zapytała również o utwardzanie dróg destruktem i tłuczniem? Pan Wójt odpowiedział, że ilość dróg do utwardzenia będzie zależało od ilości destruktu i kosztów z tym związanych. Do jesieni br będzie trzeba naprawić /utwardzić/ jak najwięcej dróg gruntowych. W pierwszej kolejności będą remontowane drogi najczęściej uczęszczane.
32. Przewodnicząca RG podziękowała za udział w obradach i ogłosiła zamknięcie XLII Sesji RG.

Protokołowała: Teresa Czerniawska

Przewodniczyła: Danuta Wacławiak

drukuj (Protokół z XLII Sesji Rady Gminy Nadarzyn)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Gminy Nadarzyn
    data wytworzenia: 2018-04-26
  • opublikował: Michał Wilczak
    data publikacji: 2018-04-26 15:44

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3980
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-02-01 13:24

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Gmina Nadarzyn

ul. Mszczonowska 24

05-830 Nadarzyn

NIP 534-22-54-841

Regon 013269195

Kod terytorialny 1421052

Dane kontaktowe

tel. 22 729 81 85

fax 22 729 81 85 w. 109

e-mail: gmina@nadarzyn.pl

ePUAP: /8420yasifl/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek: 9.00 - 18.00

wtorek - czwartek: 8.00 - 16.00

piątek: 8.00 - 15.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2191373
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-25 14:37

Stopka strony