Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Protokół z XL Sesji Rady Gminy Nadarzyn

Protokół XL Sesji Rady Gminy Nadarzyn z dnia 31 stycznia 2018 r.

1. Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn p. Danuta Wacławiak dokonała powitania zebranych na sali obrad radnych, sołtysów, mieszkańców Gminy Nadarzyn. Przewodnicząca Rady dokonała otwarcia XL Sesji zwołanej na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. /Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm./.
2. Na podstawie listy obecności przewodnicząca RG poinformowała, że na sali obrad jest obecnych 15 radnych co stanowi quorum wobec ustawowego składu rady przy, którym rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.
3. Przewodnicząca RG przypomniała zaproponowany porządek obrad w zawiadomieniu o zwołaniu XL Sesji RG. Przewodnicząca RG zapytała p. Komisarza /p.o. Wójta Gminy/ p. Dariusza Nowaka Nadarzyn, czy będzie na sesji składał sprawozdanie z działalności wójta. Pan Nowak oświadczył, że złoży sprawozdanie. Rada w głosowaniu 12 ”za”, 3 ”wstrzym” uzupełniła porządek obrad jako pkt 5: Sprawozdanie p.o. Wójta za okres między sesjami. Rada w głosowaniu 14 ”za”, 1 ”wstrzym” przyjęła porządek obrad rozszerzony o powyżej przegłosowany punkt.
4. Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że radni nie wnieśli na piśmie uwag do protokołu z XXXIX Sesji z dnia 28 grudnia 2017 r. Zapytała, czy Rada jest za przyjęciem protokołu? Rada jednogłośnie /15 ”za”/ przyjęła protokół z XXXIX Sesji z dnia 28 grudnia 2017 r.
5. Pan Dariusz Nowak - p.o. Wójta gminy przedstawił informację z bieżącej realizacji inwestycji gminnych /w załączeniu/. Radni zadali kilka pytań do p. Komisarza. Pan Komisarz udzielał odpowiedzi. Przewodnicząca RG zapytała: Czy prawda jest, że Wiadomości Nadarzyńskie będą wydawane przez Urząd Gminy, a nie NOK, jeśli tak to czy są zabezpieczone na ten cel środki w budżecie gminy Pan Nowak poinformował, że czasopismo Wiadomości Nadarzyńskie będzie wydawane przez Urząd Gminy - referat Promocji, a nie przez NOK. Przewodnicząca RG przypomniała, że dotychczas wydawane Wiadomości Nadarzyńskie są finansowane ze środków pochodzących z reklam i dlatego wydawcą tego czasopisma jest NOK. Przewodnicząca RG zapytała, czy nadal to czasopismo będzie utrzymywać się ze środków finansowych pozyskanych z reklam. Pan Nowak poinformował, że Wiadomości Nadarzyńskie będą utrzymywać się z funduszy gminnych bez reklam. Przewodnicząca RG zapytała Pana Nowaka: czy zamierza Pan kandydować na Wójta Gminy i czy wywiad z Panem /który ukazał się w formie elektronicznej/ będzie zamieszczony w Wiadomościach Nadarzyńskich i publikowany ze środków podatników? Pan Nowak poinformował, że decyzję o kandydowaniu na Wójta Gminy podejmie.
Przewodnicząca RG zwróciła uwagę na nie prawdziwe informacje w wywiadzie z p. Nowakiem; twierdził Pan że Gmina nie dysponuje wolnymi mieszkaniami, co okazało się nieprawdą, ponieważ pogorzelcy otrzymali mieszkanie z zasobów gminnych, a jest jeszcze jedno wolne mieszkanie. Pan Nowak poinformował, ze mieszkanie które zostało przydzielone pogorzelcom było wcześniej zarezerwowane, ale rezerwację przesunięto. Pan Nowak zaapelował do osób, które zajmują lokale komunalne, a mają własne mieszkania, aby z honorem opuścili te mieszkania. Poinformował, że są mieszkańcy w trudnych sytuacjach i proszą o zabezpieczenie mieszkań komunalnych.
Pani Wacławiak zapytała, czy p. Komisarz jest nadal członkiem Zarządu w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie, bo na stronie internetowej jest taka informacja. Pan Nowak poinformował, ze złożył rezygnację z prac w Zarządzie Starostwa i nie pobiera wynagrodzenia, a strona internetowa jest jeszcze nie zaktualizowana. Pani Wacławiak zapytała, jakie wynagrodzenie otrzymuje Pan Nowak jako komisarz. Pan Nowak poinformował, że jest zatrudniony na tych samych warunkach płacowych jak śp. Wójt. Pani Wacławiak zapytała, czy w referacie promocji jest zatrudniony nowy pracownik. Pan Komisarz poinformował, ze Pan Krzysztof Bukowski wspiera działalność referatu promocji. Pani Przewodnicząca poinformowała, że słyszała od pracowników urzędu, że w pokoju p. zastępcy komisarza przebywa Pan, który przegląda dokumenty. Zapytała, kim jest ten Pan i czy ma pełnomocnictwo i upoważnienie od Komisarza do wglądu w dokumenty. Pan Komisarz poinformował, ze w I tygodniu pracy w Urzędzie ten Pan był Jego doradcą.
Pan Komisarz zwrócił uwagę, że na sali obrad są osoby z Urzędu Gminy, którzy przebywają na urlopie i na zwolnieniach. Radny T. Siwa zapytał Pana Komisarza, czy w związku ze zwolnieniem sekretarz gminy pani Edyty Gawrońskiej były ze strony Pana kierowane wcześniej jakiekolwiek uwagi co do wykonywanych obowiązków, czy wcześniej udzielał Jej Pan upomnienia, nagany bądź innej kary, czy zasięgał opinii związków zawodowych, czy zwolnienie p. E. Gawrońskiej nie wpłynie na prawidłową organizację zbliżających się przedterminowych wyborów wójta gminy. Pan Komisarz poinformował, że Pani Gawrońska nie wykonywała swoich obowiązków prawidłowo, jako nadzór nad dyrektorem NOK oraz nie sprawowała kontroli zarządczej. Została zwolniona z ustawowym okresem wypowiedzenia, jest obecnie na urlopie. O istnieniu związków zawodowych pracowników UG p. komisarz oświadczył, że nie został poinformowany. Przewodnicząca RG poinformowała, że informacja o związkach zawodowych została przekazana do p. Komisarza na piśmie za pośrednictwem kancelarii UG.
Pan Siwa zapytał, czy w związku ze zwolnieniem z pracy p. K. Michalskiej - dyrektor NOK i zaskarżeniem przez Nią do sądu zarządzenia dot. niesłusznego zwolnienia Jej z pracy, po wygranej sprawie kto zapłaci Pani Michalskiej odszkodowanie, czy Pan Nowak, czy z pieniędzy podatników. Pan Komisarz poinformował, że Pani Michalska została zwolniona z pracy ponieważ złamała prawo. Pani radna Jach zapytała, kto do tej pory z urzędu płacił za przegrane sprawy w sądzie? Przewodnicząca RG poinformował, że nie było przegranych spraw. Radny A. Pietrzak zgłosił kilka zapytań dotyczących zwolnienia z pracy p Edyty Gawrońskiej ze stanowiska sekretarza Gminy. Czy wcześniej były kierowane uwagi do pracy p. Gawrońskiej. Pan Komisarz poinformował, że nie miał możliwości, aby upominać p. Gawrońską. Przewodnicząca RG poprosiła p. Edytę Gawrońską /obecnie przebywającą na urlopie/ o wyjaśnienia w sprawie zwolnienia jej z pracy ze stanowiska sekretarza. Pani E. Gawrońska poinformowała, że nie udzielała upoważnień pracownicy obsługi kancelaryjnej i sekretariatu do prowadzenia kontroli zarządczej. Pracownica jedynie była koordynatorem w przepływie informacji między nią a referatami i samodzielnymi stanowiskami. Za kontrole zarządcze odpowiada w Urzędzie Skarbnik i sekretarz Gminy. Radny J. Żukowski zwrócił uwagę na wydatkowanie środków finansowych z budżetu starostwa powiatowego na zadania inwestycyjne na terenie Gminy Nadarzyn. Stwierdził, że zadania powiatowe są wykonywane w większości z funduszy gminnych. Pan Nowak stwierdził, że współpraca między Gminą Nadarzyn a Starostwem w Pruszkowie nie układała się najlepiej. Pan Nowak obiecał, że teraz sytuacja się zmieni. Radna M. Wąsiewicz przypomniała, że Rada Gminy Nadarzyn wyraziła zgodę na wykonywanie zadań powiatowych z funduszy gminnych. Radny J. Żukowski stwierdził, że Rada Gminy podejmowała takie decyzje dla dobra mieszkańców Gminy Nadarzyn. Radny Siwa poinformował, że wielokrotnie zwracał się do Starostwa Powiatowego o wykonanie zadań należących do powiatu a znajdujących się na terenie Gminy Nadarzyn, długo oczekiwał na odpowiedzi i wówczas sprawy pilne dla mieszkańców w ramach porozumienia wykonywano ze środków budżetu gminy. Pani K. Jach poinformował, że światła sygnalizacyjne w Kajetanach i w Woli Krakowiańskiej wykonano przez Starostwo Powiatowe w Pruszkowie, natomiast nie wiele w jej okręgu wykonano z budżetu Gminy. Sołtys z Kajetan p. B. Stępień poinformowała, że ze środków budżetu gminy wykonano wodociąg w Kajetanach. Radny S. Karolak zapytał Pana Komisarza, czy firmy które wpłaciły na reklamy w Wiadomościach Nadarzyńskich otrzymają zwrot pieniędzy? Pan Komisarz poinformował, że firmy otrzymają zwrot wpłaconych pieniędzy na reklamy.
Zapytania radnych do Pana Nowaka stanowią załączniki do protokołu. Pan Nowak na poszczególne zapytania złożył ustnej odpowiedzi /powyżej/.
6. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Nadarzyn /Nr 1/. Przewodnicząca RG poinformowała, że rozpatrzeniem skargi zajmowała się Komisja Rewizyjna. Skarżący był zawiadamiany o sposobie rozpatrzenia skargi oraz o sesji Rady Gminy. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że po zapoznaniu się z dokumentacją geodezyjną, komisja stwierdziła, że zarzuty podniesione w skardze mają charakter bezzasadny, gdyż opierają się na subiektywnych i niepopartych żadnymi przepisami prawa oczekiwaniami skarżącego. Przykładowo, niemożliwym do spełnienia i merytorycznie nieuzasadnionym jest choćby wniosek o zamknięcie (prywatnej) ulicy Rubinowej. Rada w głosowaniu: 11 ”za”, 4 ”wstrzym" podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Nadarzyn /Nr 1/ uznając skargę za bezzasadną.
7. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego złożonej skargi na działalność Przewodniczącej Rady Gminy Nadarzyn - nr 2. Przewodnicząca RG poinformowała, że rozpatrzeniem skargi zajmowała się Komisja Rewizyjna. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, z treść skargi można zinterpretować jako skargę na Przewodniczącą Rady Gminy. Treść pisma, mimo dużej chaotyczności, sprowadza się zasadniczo do zastrzeżeń w zakresie sposobu rozpatrywania wcześniejszych skarg Pana Janusza Gajewskiego dot. działań Zastępcy Wójta Gminy Nadarzyn. Powyższe zarzuty mają charakter bezzasadny, gdyż opierają się na subiektywnych i niepopartych żadnymi przepisami prawa oczekiwaniach skarżącego. Dotychczasowe działania Przewodniczącej Rady Gminy, w szczególności przekazanie zgodnie z właściwością Wójtowi Gminy Nadarzyn skargi na Zastępcę Wójta należy uznać za prawidłowe i wynikające wprost z przepisów KPA. Brak w tym zakresie podstaw do sformułowania jakichkolwiek uzasadnionych zastrzeżeń. Skarżący otrzymywał i otrzymuje merytoryczne odpowiedzi na wielokrotnie kierowaną, często niezrozumiałą korespondencję, co także znajduje potwierdzenie w aktach sprawy. Mając na uwadze powyższe okoliczności, Komisja skargę uznaje za bezzasadną. Rada w głosowaniu 12 ”za”, 3 ”wstrzym.” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego złożonej skargi na działalność Przewodniczącej Rady Gminy Nadarzyn.
8. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Nadarzyn - nr 3. Przewodnicząca RG poinformowała, że rozpatrzeniem skargi zajmowała się Komisja Rewizyjna. Skarżący był zawiadamiany o sposobie rozpatrzenia skargi oraz o sesji Rady Gminy. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że Wojewoda Mazowiecki przekazał Radzie Gminy Nadarzyn skargę na działalność Wójta Gminy Nadarzyn. W oparciu o dokumenty i wyjaśnienia pracownicy Referatu Geodezji, komisja stwierdziła, że wobec nieprecyzyjnie i niejednoznacznie sformułowanej treści pisma, można wnioskować, że przedmiotem zastrzeżeń skarżącego był rzekomy brak reakcji na jego postulat obejmujący wystąpienie o przejęcie przez Gminę Nadarzyn działki nr 5/12 w obrębie Strzeniówka. Zauważyć należy, że pismem z dnia 01 grudnia 2017 r. skarżący został poinformowany, że stosowne wystąpienie, niezwłocznie po zgromadzeniu wymaganych dokumentów, zostało skierowane do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (następca prawny ANR). Mając na uwadze powyższe skargę należy uznać za bezprzedmiotową i tym samym także bezzasadną. Rada w głosowaniu: 13 ”za”, 2 ”wstrzym." podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Nadarzyn /Nr 1/ uznając skargę za bezzasadną.
9. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury - nr 4. Przewodnicząca RG poinformowała, że rozpatrzeniem skargi zajmowała się Komisja Rewizyjna. Skarżący był zawiadamiany o sposobie rozpatrzenia skargi oraz o sesji Rady Gminy. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że skarżący złożył do Rady Gminy Nadarzyn skargę na działalność Dyrektora Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury w zakresie udzielania informacji publicznej. Po zapoznaniu się z treścią skargi oraz stanowiskiem reprezentanta dyr. NOK - p. Mec. K. Zygrzak, komisja uznała skargę za bezzasadną. Pan Mec. Zygrzak zwrócił szczególną uwagę, że żaden ze sporów pomiędzy skarżącym a Nadarzyńskim Ośrodkiem Kultury nie został prawomocnie zakończony, a załączoną decyzją SKO w Warszawie umorzyło postępowanie, pozostawiając rozstrzygnięcie merytoryczne Sądowi. Z akt sprawy wynika, że pomiędzy skarżącym a organem istnieje spór m.in. w zakresie zastosowania art. 29a ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Na obecnym etapie sprawy nie sposób przesądzić o racjach skarżącego, tym bardziej, że w działaniach NOK brak jest znamion złej woli czy też jakichkolwiek zaniedbań formalnych. Kwestie odmiennych interpretacji prawnych muszą podlegać rozstrzygnięciu niezależnych sądów. Dopiero niewykonanie prawomocnego wyroku mogłoby stanowić podstawy ewentualnej skargi, którą na obecnym etapie należy uznać za przedwczesną i przez to bezzasadną. Radne B. Kapitan i M. Wąsiewicz zapytały p. mecenasa, czy w umowie o którą występował skarżący była zawarta klauzla zastrzegająca udostępniania gaży artystki? Pan Mec. Drwięga oświadczył, że nie zna zapisów w tej umowie. Rada w głosowaniu: 11 ”za”, 3 ”przeciw”, 1 ”wstrzym" podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury - uznając skargę za bezzasadną.
10. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn /ul. Szlachecka w Wolicy/. Uzasadnienie przedstawiła p. Maria Przywoźna – inspektor ds. inwestycji. Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej i Statutowej przedstawił pozytywną opinię dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie 15 ”za” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn /ul. Szlachecka w Wolicy/.
11. Rada przystąpiła do podjęcia w sprawie zmiany uchwały Nr XXV.328.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nadarzyn. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła p. M. Aleksińska - dyrektor GZO. Poinformowała, że w związku ze zmianą przepisów prawo oświatowego oraz podjęciem uchwały Nr XXX.363.2017 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, dostosowaniu uległ zapis § 1 ust. 4 pkt 4) uchwały Nr XXV.328.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nadarzyn. Przewodnicząca Komisji Oświaty przedstawiła pozytywną opinię komisji dotyczącą przedstawionego projektu uchwały. Rada jednogłośnie 15 ”za” podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XXV.328.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nadarzyn.
12. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XVI.207.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 24 lutego 2016 r., w sprawie ustalenia regulaminu określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, zasady, kryteria i tryb przydzielania nagród ze specjalnego funduszu nagród, a także wysokości i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła p. M. Aleksińska - dyrektor GZO. Poinformowała, że niniejszy projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XVI.207.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 24 lutego 2016 r., jest podyktowany koniecznością dostosowania prawa miejscowego do nowych przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203). Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 29 listopada 2017 r. i wchodzi w życie w części dotyczącej dodatku mieszkaniowego dla szkół od 1 stycznia 2018 roku. Przewodnicząca Komisji Oświaty przedstawiła pozytywną opinię komisji dotyczącą przedstawionego projektu uchwały. Rada jednogłośnie 15 ”za” podjęła uchwałę zmieniającą Uchwałę Nr XVI.207.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 24 lutego 2016 r., w sprawie ustalenia regulaminu określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, zasady, kryteria i tryb przydzielania nagród ze specjalnego funduszu nagród, a także wysokości i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
13. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nadarzyn. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła p. M. Aleksińska - dyrektor GZO. Poinformowała, że w dniu 1 stycznia 2018 r. weszły w większości w życie zapisy ustawy z 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Z zakresu zaproponowanych zmian wynika, że konieczne jest podjęcie nowych uchwał podejmowanych na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty, określających wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci, które do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat - art. 52 w związku z art. 106 u.f.z.o. Przewodnicząca Komisji Oświaty przedstawiła pozytywną opinię komisji dotyczącą przedstawionego projektu uchwały. Rada jednogłośnie 15 ”za” podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nadarzyn.
14. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła p. M. Aleksińska - dyrektor GZO. Poinformowała, że niniejszy projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania jest podyktowany koniecznością dostosowania prawa miejscowego do nowych przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203). Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 29 listopada 2017 r. i wchodzi w życie w części dotyczącej dotacji dla szkół od 1 stycznia 2018 roku. Przewodnicząca Komisji Oświaty przedstawiła pozytywną opinię komisji dotyczącą przedstawionego projektu uchwały. Rada jednogłośnie 15 ”za” podjęła uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
15. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2026. Skarbnik Gminy p. M. Sieczka przedstawiła objaśnienia do projektu uchwały oraz odczytała opinię pozytywną RIO dot. projektu WPF na lata 2018-2026. Przewodniczący Komisji Budżetowej poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały z poprawkami. Rada jednogłośnie 15 ”za” podjęła uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2026.
16. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały budżetowej Gminy Nadarzyn na rok 2018.
a. Projekt uchwały budżetowej wraz ze zgłoszonymi poprawkami omówiła p. M. Sieczka - Skarbnik Gminy,
b. Przewodniczący Komisji Budżetowej poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały z poprawkami.
c. Pani Skarbnik odczytała uchwałę RIO w sprawie pozytywnej /z uwagami/ opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu i opinii w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu,
d. W toku dyskusji nad projektem uchwały budżetowej głos zabrał radny P. Ciemiński. Stwierdził, ze w projekcie budżetu na wydatki inwestycyjne dla sołectwa Rusiec jest zaplanowane tylko 300 tys zł - nie są ujęte w budżecie wnioski mieszkańców Ruśca. Pani Skarbnik poinformowała, że w zaplanowanych projektach z funduszy UE są zawarte inwestycje dla kilku sołectw w tym dla Ruśca np. budowa ścieżek rowerowych. Przewodnicząca RG poinformowała, że też ma małe fundusze zaplanowane w budżecie dla jej okręgu wyborczego i pozostali radni też nie wszyscy są zadowoleni z zaproponowanego budżetu.
e. Rada jednogłośnie 15 ”za” przyjęła poprawki do projektu uchwały budżetowej zgłoszone przez radnych i Panią Skarbnik,
f. Rada jednogłośnie 15 ”za” podjęła uchwałę budżetową na rok 2018 z uwzględnieniem przegłosowanych poprawek.
17. Sprawozdanie z działalności komisji Rady Gminy za rok 2017 oraz plany pracy komisji na rok 2018. Przewodnicząca RG poinformowała, ze radni otrzymali w materiałach sprawozdania z działalności komisji za rok 2017 oraz plany pracy na rok 2018. Zaproponowała przegłosowanie przyjęcia sprawozdań oraz zatwierdzenie planów pracy na rok 2018 do października wg kolejności dla poszczególnych komisji:
Komisja Rewizyjna - sprawozdanie za rok 2017 przyjęte - 15 ”za” oraz zatwierdzono plan pracy na 2018 rok - 15 ”za”,
Komisja Gospodarcza i Budżetowa - sprawozdanie za rok 2017 przyjęte - 15 ”za” oraz zatwierdzono plan pracy na 2018 rok - 15 ”za”,
Komisja Planu - sprawozdanie za rok 2017 przyjęte - 15 ”za” oraz zatwierdzono plan pracy na 2018 rok - 15 ”za”,
Komisja Rolna i Ochr. Środow. - sprawozdanie za rok 2017 przyjęte - 15 ”za” oraz zatwierdzono plan pracy na 2018 rok - 15 ”za”,
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku - sprawozdanie za rok 2017 przyjęte - 15 ”za” oraz zatwierdzono plan pracy na 2018 rok - 15 ”za”,
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Op. Społ. - sprawozdanie za rok 2017 przyjęte - 15 ”za” oraz zatwierdzono plan pracy na 2018 rok - 15 ”za”,
Komisja KF i Sportu - sprawozdanie za rok 2017 przyjęte - 15 ”za” oraz zatwierdzono plan pracy na 2018 rok - 15 ”za”,
Komisja Inwentaryzacyjna i Statutowa - sprawozdanie za rok 2017 przyjęte - 15 ”za” oraz zatwierdzono plan pracy na 2018 rok - 15 ”za”.
18. Przewodnicząca RG poinformowała, że radni w materiałach również otrzymali sprawozdanie z działalności Rady Seniorów Gminy Nadarzyn za rok 2017. Rada jednogłośnie 15 ”za” przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Seniorów.
19. Przewodnicząca RG poinformowała, że radni zapoznali się także ze sprawozdaniem z działalności Młodzieżowej Rady Gminy Nadarzyn za rok 2017. Rada jednogłośnie 15 ”za” przyjęła sprawozdanie z działalności Młodzieżowej Rady Gminy.
20. Przewodnicząca RG poinformowała, że do Biura RG wpłynęła informacja z MODR dotycząca szkolenia dla rolników w sprawie dopłat bezpośrednich oraz Rada Seniorów złożyła apel w sprawie przywrócenia portretu śp Janusza Grzyba - Wójta Gminy w holu Urzędu Gminy. Z-ca Komisarza p. Laskowski poinformował, że po wejściu do urzędu Komisarza przez 2 tygodnie portret śp. Wójta stał na stoliku w holu urzędu, a po tym czasie Komisarz i Ja poleciliśmy usunięcie portretu ponieważ w sobotę w Urzędzie Gminy był ślub. Pan Zastępca Komisarza jako osoba bezstronna uważa, że śp. Januszowi Grzyb nie potrzebna jest teraz awantura o portret a tylko modlitwa.
Radny T. Siwa stwierdził, że odbywały się śluby w urzędzie i jak do tej pory ten portret nie przeszkadzał - poparł apel Rady seniorów o przywróceniu portretu. Radna K. Jach uważa, że hol urzędu to nie jest miejsce aby ustawiać ołtarzyki z portretem - żałoba już minęła. Radny A. Pietrzak uważa, ze ten portret śp J. Grzyba w holu powinien stać przynajmniej do wyborów wójta w wyborach przedterminowych. Przewodnicząca RG poparła stanowisko radnych Siwa i Pietrzaka. Radna E. Zdzebel poinformowała, że mieszkańcy z Rynku Nadarzyna pytali dlaczego nie ma w holu portretu śp. Wójta. W głosowaniu 11 ”za”, 3 ”przeciw”, 1 „wstrzyma” rada poparła apel Rady Seniorów o przywrócenie portretu śp. Janusza Grzyba - b. Wójta Gminy w holu Urzędu Gminy do wyborów nowego wójta. Z-ca Komisarza poprosił sołtysów aby wspierali przy organizacji wyborów przedterminowych i wszystkie obwieszczenia zamieszczali ma tablicach ogłoszeń w sołectwach.
21. Przewodnicząca RG podziękowała za udział w obradach i ogłosiła zamknięcie XL Sesji RG.

Protokołowała: Teresa Czerniawska

Przewodniczyła: Danuta Wacławiak

drukuj (Protokół z XL Sesji Rady Gminy Nadarzyn)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Gminy Nadarzyn
    data wytworzenia: 2018-04-11
  • opublikował: Michał Wilczak
    data publikacji: 2018-04-11 15:45
  • zmodyfikował: Michał Wilczak
    ostatnia modyfikacja: 2018-04-11 15:50

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3985
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-02-01 13:24

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Gmina Nadarzyn

ul. Mszczonowska 24

05-830 Nadarzyn

NIP 534-22-54-841

Regon 013269195

Kod terytorialny 1421052

Dane kontaktowe

tel. 22 729 81 85

fax 22 729 81 85 w. 109

e-mail: gmina@nadarzyn.pl

ePUAP: /8420yasifl/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek: 9.00 - 18.00

wtorek - czwartek: 8.00 - 16.00

piątek: 8.00 - 15.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2191489
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-25 14:37

Stopka strony