Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nadarzyn

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.nadarzyn.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Kalendarium

«sierpień 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.nadarzyn.pl

Treść strony

Informacje dla Wyborców

INFORMACJE DLA WYBORCÓW
W SPRAWIE WYBORÓW PRZEDTERMINOWYCH WÓJTA GMINY NADARZYN

Kontakt:
Urząd Stanu Cywilnego w Nadarzynie
ul. Mszczonowska 24, 05-830 Nadarzyn
pok. 226

tel. 22 729 81 85 wew. 130, 134
 fax 22 729 81 75, e-mail: usc@nadarzyn.pl

Wybory uzupełniające Wójta Gminy Nadarzyn zostały zarządzone na dzień 04 marca 2018 r.
Głosowanie odbędzie się w godzinach od 7.00 do 21.00.

1. Komu przysługuje prawo udziału w głosowaniu

Prawo udziału w głosowaniu (prawo wybierania) w wyborach przedterminowych Wójta Gminy Nadarzyn ma obywatel polski oraz obywatel Unii Europejskiej, który:

 • najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
 • nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
 • jest wpisany do stałego rejestru wyborców w gminie Nadarzyn (tzn. posiada w gminie Nadarzyn zameldowanie na pobyt stały i nie wpisał się do rejestru wyborców w innej gminie albo został wpisany do rejestru wyborców w gminie Nadarzyn na swój pisemny wniosek).

Wyborcy spełniający powyższe warunki zostaną wpisani z urzędu do spisu wyborców sporządzanego dla obwodu głosowania właściwego dla ich miejsca zamieszkania.

Osoba stale zamieszkująca na obszarze gminy Nadarzyn bez zameldowania na pobyt stały może zostać wpisana do rejestru wyborców prowadzonego przez Wójta Gminy Nadarzyn, jeżeli złoży w tej sprawie pisemny wniosek (do pobrania tutaj) wraz z pisemną deklaracją (do pobrania tutaj), w której potwierdza adres stałego zamieszkania na terenie gminy Nadarzyn. Do wniosku i deklaracji należy załączyć kserokopię ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy.
Obywatel UE zostanie ujęty w rejestrze wyborców prowadzonym przez Wójta Gminy Nadarzyn, jeżeli stale zamieszkuje na terenie tej gminy i złoży pisemny wniosek wraz
z deklaracją o wpisanie do tutejszego rejestru wyborców.

UWAGA !
Osoby zameldowane na terenie gminy Nadarzyn na pobyt czasowy nie zostaną ujęte w spisie wyborców.

2. Głosowanie przez pełnomocnika

Pełnomocnictwa może udzielić wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat.

Pełnomocnikiem może być wyłącznie osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co mocodawca.

Nie można udzielić pełnomocnictwa:

 • osobie wchodzącej w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania mocodawcy (tej, gdzie głosowałaby osoba udzielająca pełnomocnictwa),
 • mężowi zaufania,
 • kandydatowi w danych wyborach.

Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed Wójtem Gminy Nadarzyn lub przed upoważnionym pracownikiem Urzędu Gminy. Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wniosek wyborcy wniesiony do Wójta, najpóźniej w 9. dniu przed dniem wyborów, tj. do 23 lutego 2018 r.

Wniosek powinien zawierać: imię (imiona) i nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz adres zamieszkania, zarówno wyborcy, jak i osoby, której ma być udzielone pełnomocnictwo do głosowania, a także wyraźne oznaczenie wyborcy, którego dotyczy pełnomocnictwo do głosowania.

Do wniosku należy dołączyć:

 • pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa,
 • aktualne orzeczenie informujące o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wyborcy w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 ze. zm.) – nie  dotyczy wyborcy udzielającego pełnomocnictwa, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat.

Akt pełnomocnictwa jest sporządzany z zasady w miejscu zamieszkania wyborcy, chyba że wyborca we wniosku zwróci się o jego sporządzenie w innym miejscu na obszarze gminy.
Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa. Cofnięcie pełnomocnictwa następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów stosownego oświadczenia wójtowi gminy, w której sporządzono akt pełnomocnictwa, lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania. Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa, może głosować osobiście w lokalu wyborczym, jeżeli wcześniej nie oddał głosu pełnomocnik. Głosowanie osobiste przez wyborcę powoduje wygaśnięcie pełnomocnictwa.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do pobrania tutaj.
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do pobrania tutaj.

UWAGA !
Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w gminie Nadarzyn.

3. Głosowanie przez osobę niepełnosprawną

Wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborców w danej gminie ma prawo do uzyskiwania informacji o właściwym dla siebie okręgu wyborczym i obwodzie głosowania, terminie wyborów oraz godzinach głosowania, komitetach wyborczych biorących udział
w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów, warunkach oraz formach głosowania.

Powyższe informacje przekazują upoważnieni pracownicy urzędu gminy, w tym telefonicznie lub w drukowanych materiałach informacyjnych przesyłanych na wniosek wyborcy niepełnosprawnego, w tym w formie elektronicznej. Zostaną one przekazane wyborcy niepełnosprawnemu po podaniu przez wyborcę jego nazwiska, imienia (imion) oraz adresu stałego zamieszkania.

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.
W zgłoszeniu wyborca obowiązany jest wskazać właściwy dla niego obwód głosowania.

Wyborca niepełnosprawny może głosować przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a.

Osoba niepełnosprawna może również głosować przez pełnomocnika – patrz pkt 2 lub korespondencyjnie – patrz pkt. 4.

4. Głosowanie korespondencyjne

Głosowanie korespondencyjne jest wyłączone w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wyborach wójta z wyjątkiem osób niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 ze. zm.).

Wyborca niepełnosprawny zamiar głosowania korespondencyjnego może zgłosić ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej w Urzędzie Gminy Nadarzyn najpóźniej
do dnia 23 lutego 2018 r. Wyborca może zażądać dołączenia do pakietu wyborczego nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a.

Do zgłoszenia wyborca zobowiązany jest dostarczyć kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności.

Wniosek w sprawie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborcę niepełnosprawnego do pobrania tutaj.

5. Udostępnienie spisów wyborców

W Urzędzie Stanu Cywilnego w Nadarzynie przy ul. Mszczonowskiej 24 (pok. 226) w godzinach pracy urzędu:
- w poniedziałek od 9.00 do 18.00,
- we wtorek, środę i czwartek od 8.00 do 16.00,
- w piątek od 8.00 do 15.00
zostaną udostępnione do sprawdzenia spisy wyborców stale zamieszkałych na terenie gminy Nadarzyn i uprawnionych do udziału w wyborach przedterminowych Wójta Gminy Nadarzyn, zarządzonych na dzień 4 marca 2018 r.

Zainteresowanych wyborców zapraszamy z ważnym dokumentem tożsamości.

drukuj (Informacje dla Wyborców)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Malinowska
  data wytworzenia: 2018-02-05
 • opublikował: Andrzej Zalesiński
  data publikacji: 2018-02-05 14:53
 • zmodyfikował: Michał Wilczak
  ostatnia modyfikacja: 2018-02-26 08:48

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 86892
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2018-03-05 11:27