Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nadarzyn

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.nadarzyn.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Kalendarium

«luty 2024»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.nadarzyn.pl

Treść strony

Protokół z XXXII Sesji Rady Gminy Nadarzyn

Protokół z XXXII Sesji Rady Gminy Nadarzyn z dnia 21 czerwca 2017 r.

1. Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn p. Danuta Wacławiak dokonała powitania zebranych na sali obrad radnych, sołtysów, mieszkańców Gminy Nadarzyn. Przewodnicząca Rady dokonała otwarcia XXXII Sesji zwołanej na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. /Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm./

2. Na podstawie listy obecności przewodnicząca RG poinformowała, że na sali obrad jest obecnych 14 radnych, nieobecny usprawiedliwiony był radny Paweł Ciemiński - co stanowi quorum wobec ustawowego składu rady przy, którym rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały /lista obecności w załączniku/.

3. Przewodnicząca RG przypomniała zaproponowany porządek obrad w zawiadomieniu o zwołaniu XXXII Sesji RG. Przewodnicząca Rady zapytała, czy radni mają uwagi do zaproponowanego porządku obrad? Zastępca Przewodniczącego Komisji Gospodarczej i Budżetowej p. Andrzej Jakubowski zgłosił wniosek komisji o wprowadzenie do porządku punktu dot. podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Partnerskiej pomiędzy Gminą Nadarzyn, a Miastem Stołecznym Warszawą, dotyczącej realizacji projektu pn. „Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, zgłoszonego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości, Działanie 3.2 Internacjonalizacja MŚP, Poddziałanie 3.2.1 Promocja gospodarcza regionu w ramach ZIT). Przewodnicząca Rady zaproponowała aby ten punkt został wprowadzony do porządku po punkcie 16. Pani Przewodnicząca Danuta Wacławiak zapytała „kto z radnych jest „za” wprowadzeniem dodatkowego punktu do porządku obrad?” Rada jednogłośnie - 14 „za” przyjęła dodatkowy punkt do porządku obrad. Następnie Rada przystąpiła do głosowania za przyjęciem proponowanego porządku obrad - rada jednogłośnie przyjęła porządek - 14 „za” XXXII Sesji RG /w załączeniu do protokołu porządek XXXII Sesji RG/.

4. Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że radni nie wnieśli na piśmie uwag do protokołu z XXXI Sesji z dnia 24 maja 2017 r. Zapytała, czy Rada jest za przyjęciem protokołu? Rada jednogłośnie /14 ”za”/ przyjęła protokół z XXXI Sesji z dnia 24 maja 2017 r.

5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności za okres między sesjami Rady Gminy przedstawił p. Janusz Grzyb /sprawozdanie w załączeniu/. Radna Jach zapytała o umieszczanie przez gminę tabliczek z nazwami ulic? Wójt odpowiedział, iż są one sukcesywnie umieszczane na terenie naszej gminy, pierwszeństwo mają nowo nazwane ulice oraz ulice gdzie te tabliczki są zniszczone. Ponadto p. Anna Rodkiewicz - kierownik referatu geodezji poinformowała, że p. Beata Stępień - sołtys Kajetan wystąpiła już z wnioskiem o zamieszczenie nowych tablic z nazwami ulic. Radny Siwa zapytał o oświetlenie ulicy Leśnej związane z jej obecnym remontem. Wójt  Gminy rozgraniczył kwestie remontu drogi od oświetlenia ulicy Leśnej, wyjaśnił, iż są to dwa odrębne projekty - remont dotyczy naprawy kompleksowej dróg, a nie budowy oświetlenia. Radna Wąsiewicz zapytała o pokazową drogę z destruktu? Wójt odpowiedział, iż zwiększona została pula pieniędzy na destrukt i zostanie wszczęte postępowanie przetargowe po uchwaleniu przez radę uchwały dotyczącej zmiany w budżecie. Radna Zdzebel zapytała o weryfikacje numerów policyjnych na domach mieszkańców Gminy Nadarzyn. Wójt odpowiedział, że taką weryfikacje na bieżąco przeprowadza straż gminna. Sprawozdanie wójta zostało przyjęte jednogłośnie. W związku z zakończeniem kadencji Rady Społecznej SPG ZOZ w maju 2017 r., Wójt Gminy Nadarzyn - p. Janusz Grzyb dokonał podziękowania za zaangażowanie i współpracę dla jej członków.

6. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Nadarzyn - nr 1. Przewodnicząca Rady poinformowała, że skarżący został poinformowany o terminie i miejscu XXXII Sesji Rady Gminy, na której rozpatrywana będzie skarga. Treść skargi przybliżył Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. A. Jakubowski. Następnie poinformował obecnych, iż członkowie Komisji Rewizyjnej po dokładnym przeanalizowaniu materiałów dot. ww. skargi i spotkaniu z prezesem Spółki Wodno-Melioracyjnej p. Franciszkiem Majkiem oraz pracownikami ref. inwestycji uznali skargę za bezzasadną. Radna Wąsiewicz zapytała dlaczego skarga uznana jest za bezzasadną skoro dotyczy zalewania terenu. Odpowiedzi udzielił p. Franciszek Majek. Prezes Spółki Wodno-Melioracyjnej Nadarzyn poinformował, że w kwietniu 2017 r. dokonano wizji lokalnej przez wykonawcę melioracji celem sprawdzenia połączenia zbieracza z rowem. Zarządca nieruchomości nie wyraził zgody na wejście na jego teren. W dniu 12 maja 2017 r. Gminna Spółka Wodno-Melioracyjna Nadarzyn wystosowała pismo do Starosty Pruszkowskiego celem uzyskania informacji, czy właściciele działek, na których znajduje się rów Rs-11/20/5 otrzymali pozwolenie wodno-prawne na jego przykrycie. Spółka Wodno-Melioracyjna, odpowiedź na pismo otrzymała po posiedzeniu komisji. W odpowiedzi poinformowano, że nie wystąpiono z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na zakrycie rowu melioracyjnego. Na w/w działkach powstały domy, nie ma informacji czy drenaż był przebudowany. Woda przy dużych opadach wylewa się ze studzienki drenarskiej i wpływa do rowu przydrożnego drogi powiatowej. Rów przydrożny jest częściowo zasypany, a od posesji p. (...) w kierunku wschodnim brak jest rowu przydrożnego. Po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej Rada Gminy Nadarzyn w głosowaniu 14 „za” podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Nadarzyn - nr 1. Uznając skargę za bezzasadną.

7. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Nadarzyn - nr 2. Przewodnicząca Rady poinformowała, że skarżący został poinformowany o terminie i miejscu XXXII Sesji Rady Gminy Nadarzyn, na której rozpatrywana będzie skarga. Pani A. Rodkiewicz - Kierownik Referatu Geodezji poinformowała, że aktualnie wniosek mieszkańców Wolicy (tzw. Granicznej) jest rozpatrywany przez Wójta Gminy i  Sołtysa z Wolicy. Ulica „Graniczna” znajduje się na terenie działki oznaczonej nr ew. 987/2 położonej w obrębie Wolica, gm. Nadarzyn, która stanowi własność spółki. Aktualnie trwają negocjacje prowadzone przez Wójta Gminy Nadarzyn z właścicielem w/w działki dotyczące wydzielenia części gruntu pod drogę gminną, jednakże ze spółką będącą właścicielem w/w działki kontakt jest utrudniony, gmina nie jest w posiadaniu danych aktualnego pełnomocnika spółki. Pozostałe działania mogą ewentualnie zostać podjęte po uregulowaniu stanu prawnego drogi. Skarga dotyczy sprawy zawiązanej z kwestiami własności z zakresu prawa prywatnego, niebędącymi sprawami administracyjnymi. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - p. Andrzej Jakubowski poinformował, iż po zapoznaniu się ze sprawą członkowie komisji uznali skargę za bezzasadną. Po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej Rada Gminy Nadarzyn w głosowaniu 12 „za”, 2 „wstrzymujące się” podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Nadarzyn - nr 2. Uznając skargę za bezzasadną.

8. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącą własnością Gminy Nadarzyn /Kajetany/. Uzasadnienie do uchwały przedstawiła inspektor ds. inwestycji p. Marianna Przywoźna. Radny E. Kucharski - przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej i Statutowej przedstawił pozytywną opinię komisji. Rada w głosowaniu 14 „za” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącą własnością Gminy Nadarzyn /Kajetany/.

9. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącą drogę wewnętrzną, będącą własnością Gminy Nadarzyn /Nadarzyn/. Uzasadnienie do uchwały przedstawiła inspektor ds. inwestycji p. Marianna Przywoźna. Radny E. Kucharski - przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej i Statutowej przedstawił pozytywną opinię komisji. Rada w głosowaniu 14 „za” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącą drogę wewnętrzną, będącą własnością Gminy Nadarzyn /Nadarzyn/.

10. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu stołówki szkolnej mieszczącej się w Szkole Podstawowej w Ruścu wraz z wyposażeniem. Uzasadnienie do uchwały przedstawiła p. Anna Rodkiewicz - kierownik referatu geodezji, która zgłosiła autopoprawkę dot. prawidłowego nr w księdze wieczystej. Radny A. Pietrzak zgłosił wniosek komisji inwentaryzacyjnej o skrócenie czasu najmu stołówki do 6 lat. Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek radnego Pietrzaka - radni w głosowaniu 14 „za” przyjęli wniosek o skrócenie okresu najmu stołówki do 6 lat. Rada w głosowaniu 14 „za” jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu stołówki szkolnej mieszczącej się w Szkole Podstawowej w Ruścu wraz z wyposażeniem.

11. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nadarzyn, położonej w obrębie gm. Nadarzyn. Uzasadnienie do uchwały przedstawiła p. Anna Rodkiewicz - kierownik referatu geodezji. Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej i Statutowej p. E. Kucharski przedstawił pozytywną opinie komisji. Radni przystąpili do głosowania: 13 „za”, 1 „wstrzymujący się”. Rada podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nadarzyn, położonej w obrębie i gm. Nadarzyn.

12. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Krakowiany /ul. Młynowa/. Uzasadnienie do uchwały przedstawiła p. Anna Rodkiewicz - kierownik referatu geodezji. Przewodnicząca Komisji Oświaty - p. Elżbieta Zdzebel przedstawiła pozytywną opinię komisji. Rada jednogłośnie 14 „za” podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Krakowiany /ul. Młynowa/.

13. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały nadania nazwy ulicy we wsi Stara Wieś /ul. Żurawinowa/. Uzasadnienie do uchwały przedstawiła p. Anna Rodkiewicz - kierownik referatu geodezji. Przewodnicząca Komisji Oświaty - p. Elżbieta Zdzebel przedstawiła pozytywną opinię komisji. Rada jednogłośnie 14 „za” podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Stara Wieś /ul. Żurawinowa/.

14. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały nadania nazwy ulicy we wsi Wola Krakowiańska /ul. Transportowa/. Uzasadnienie do uchwały przedstawiła p. Anna Rodkiewicz - kierownik referatu geodezji. Przewodnicząca Komisji Oświaty - p. Elżbieta Zdzebel przedstawiła pozytywną opinię komisji. Rada w głosowaniu 14 „za” podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wola Krakowiańska /ul. Transportowa/.

15. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumień Partnerskich dotyczących przygotowania wspólnego wniosku o dofinansowanie budowy kolejnego etapu ścieżek rowerowych na terenie Gminy Nadarzyn. Uzasadnienie do uchwały przedstawiła p. Katarzyna Dombska inspektor ds. funduszy zewnętrznych. Radny Siwa zapytał o wnioskowanie aby powiat także uczestniczył w kosztach. Wójt odpowiedział, że przy każdym kolejnym etapie budowania ścieżek rowerowych powiat odmawia wsparcia finansowego dla gminy, więc zakłada, że i tym razem będzie miała miejsce taka sama sytuacja. Natomiast z racji tego, iż są to drogi powiatowe powiat pruszkowski jako partner jest konieczny. Radny Andrzej Jakubowski - zastępca przewodniczącego komisji budżetowej wyraził pozytywną opinie  komisji. Rada w głosowaniu 14 „za” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumień Partnerskich dotyczących przygotowania wspólnego wniosku o dofinansowanie budowy kolejnego etapu ścieżek rowerowych na terenie Gminy Nadarzyn.

16. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu „OZE w Gminie Nadarzyn”. Uzasadnienie do uchwały przedstawiła p. Katarzyna Dombska inspektor ds. funduszy zewnętrznych. Radny Andrzej Jakubowski - zastępca przewodniczącego komisji budżetowej wyraził pozytywną opinie komisji. Rada w głosowaniu 14 „za” podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu „OZE w Gminie Nadarzyn”.

17. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Partnerskiej pomiędzy Gminą Nadarzyn, a Miastem Stołecznym Warszawą, dotyczącej realizacji projektu pn. „Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, zgłoszonego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości, Działanie 3.2 Internacjonalizacja MŚP, Poddziałanie 3.2.1 Promocja gospodarcza regionu w ramach ZIT). Uzasadnienie do uchwały przedstawiła p. Katarzyna Dombska inspektor ds. funduszy zewnętrznych. Radny Andrzej Jakubowski - zastępca przewodniczącego komisji budżetowej wyraził pozytywną opinie komisji. Rada w głosowaniu 14 „za” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Partnerskiej pomiędzy Gminą Nadarzyn, a Miastem Stołecznym Warszawą, dotyczącej realizacji projektu pn. „Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, zgłoszonego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości, Działanie 3.2 Internacjonalizacja MŚP, Poddziałanie 3.2.1 Promocja gospodarcza regionu w ramach ZIT).

18. Sprawozdanie Wójta Gminy Nadarzyn z realizacji programu współpracy Gminy Nadarzyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 r. przedstawiła p.o. kierownika ref. Organizacyjnego p. Żaneta Wójtowicz, która zgłosiła autopoprawkę dotyczącą roku (zamiast 2015 powinien być 2016). Radny Andrzej Jakubowski - zastępca przewodniczącego komisji gospodarczej i budżetowej wyraził pozytywną opinie komisji dot. sprawozdania. Rada w głosowaniu 12 „za”, 2 „wstrzymujące się”, przyjęła Sprawozdanie Wójta Gminy Nadarzyn z realizacji programu współpracy Gminy Nadarzyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 r.

19. Rada przystąpiła do punktu dotyczącego Sprawozdania Wójta Gminy Nadarzyn za rok 2016. Ponieważ radni uprzednio otrzymali materiały dot. sprawozdania, a sprawozdania cykliczne przedstawiane są na każdej Sesji Rady Gminy, Wójt Janusz Grzyb zaproponował aby przystąpić do omówienia materiału bez konieczności referowania tekstu ww. sprawozdania. Przewodnicząca Rady p. Danuta Wacławiak zapytała czy radni mają pytania do sprawozdania - radni nie mieli żadnych uwag w tym temacie.

20. Rada przystąpiła do punktu dotyczącego Sprawozdanie finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2016. Ponieważ radni uprzednio otrzymali materiały dot. sprawozdania, a sprawozdania cykliczne przedstawiane są na każdej Sesji Rady Gminy Wójt Janusz Grzyb zaproponował aby przystąpić do omówienia materiału bez konieczności referowania tekstu ww. sprawozdania. Ponieważ radni nie mieli żadnych uwag do sprawozdania przystąpiono do podjęcia uchwały w tej sprawie.

21. Radni przystąpili do podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nadarzyn za rok 2016. Skarbnik Gminy Nadarzyn p. Magdalena Sieczka przedstawiła uzasadnienie do uchwały, odczytała także pozytywną opinię RIO (z uwagami) dotyczącą powyższych sprawozdań. Radna Kapitan zapytała o wnioski pokontrolne dotyczące kontroli RIO od kwietnia do lipca 2016 r. Pani Skarbnik M. Sieczka odpowiedziała, iż gmina w ciągu 30 dni udziela odpowiedzi na zalecenia pokontrolne RIO. Wójt Gminy przypomniał, że RIO pozytywnie oceniła realizację zadań budżetowych Gminy Nadarzyn. Radny Andrzej Jakubowski - zastępca przewodniczącego komisji gospodarczej i budżetowej wyraził pozytywną opinie komisji dot. sprawozdania. Rada w głosowaniu 12 „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nadarzyn za  rok 2016.

22. Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nadarzyn w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Nadarzyn za rok 2016 został przedstawiony przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Radny A. Jakubowski przedstawił także pozytywna opinię RIO w sprawie powyższego wniosku.

23. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nadarzyn za 2016 rok. Rada w głosowaniu 11 „za”, 1 „przeciw”, 2 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nadarzyn za 2016 rok. Wójt podziękował za udzielenie absolutorium, poinformował, że jest to wynik wspólnej pracy radnych, sołtysów oraz pracowników urzędu.

24. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i taryfy opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków. Uzasadnienie przedstawił Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego Nadarzyn Sp. z o.o. - p. Piotr Kozłowski. Radna Jach zapytała o przyczynę zanieczyszczenia „Zimnej Wody”. Prezes Kozłowski odpowiedział, iż zostały pobrane próbki wody i obecnie trwa oczekiwanie na wynik badania. Radna Kapitan zapytała o dodatkowe zasilanie w razie gdyby nie było prądu w oczyszczalni? Prezes Kozłowski odpowiedział, iż zakupiony został dodatkowy przenośny agregat, który zostaje uruchomiony w razie braku prądu. Radna Wąsiewicz zaproponowała aby przedstawiony został punkt dot. podjęcia uchwały w sprawie ustalenia dopłat do taryfowych cen ścieków obowiązujących w Przedsiębiorstwie Komunalnym Nadarzyn Sp. z o.o., ponieważ związana jest ona z uchwałą z punktu 23. Uchwałę w sprawie ustalenia dopłat do taryfowych cen ścieków obowiązujących w Przedsiębiorstwie Komunalnym Nadarzyn Sp. z o.o. zreferował Wójt Gminy Nadarzyn. Przewodniczący Komisji Rolnej oraz Wiceprzewodniczący Komisji Budżetowej przedstawili pozytywną opinie komisji dotyczącą obydwu uchwał. Radni w głosowaniu 14 „za” jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i taryfy opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków.

25. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie ustalenia dopłat do taryfowych cen ścieków obowiązujących w Przedsiębiorstwie Komunalnym Nadarzyn Sp. z o.o. Radni w głosowaniu 14 „za” jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie ustalenia dopłat do taryfowych cen ścieków obowiązujących w Przedsiębiorstwie Komunalnym Nadarzyn Sp. z o.o.

26. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XXV.338.2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. Skarbnik Gminy Nadarzyn p. Magdalena Sieczka przedstawiła uzasadnienie do uchwały. Wiceprzewodniczący Komisji Budżetowej - p. Andrzej Jakubowski przedstawił pozytywną opinię komisji. Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XXV.338.2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.

27. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026. Skarbnik Gminy Nadarzyn p. Magdalena Sieczka przedstawiła uzasadnienie do uchwały oraz zgłosiła autopoprawkę. Wiceprzewodniczący Komisji Budżetowej - p. Andrzej Jakubowski przedstawił pozytywną opinię komisji. Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026.

28. W wolnych wnioskach Wójt Gminy Nadarzyn ogłosił, iż w uzgodnieniu z Przewodniczącą Rady w miesiącu lipcu nastąpi przerwa wakacyjna i kolejna Sesja Rady Gminy Nadarzyn odbędzie się w sierpniu br. Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn w imieniu Wójta oraz radnych udzieliła odpowiedzi odnośnie pisma/ankiety dotyczącego utworzenia dębów pamięci oraz dwóch apeli, które wpłynęły na XXXI Sesji RG Nadarzyn. Przewodnicząca przedstawiła stanowisko Rady oraz Wójta Gminy Nadarzyn i przekazała odpowiednie pisma na ręce radnej Jach oraz radnej Kapitan /pisma w załączeniu/. Sołtys z Ruśca p. Roman Pakuła zapytał o możliwość wysypania tłucznia na drogi. Wójt odpowiedział, iż w przypadku tłucznia kwarcowego potrzebna jest inspekcja p. Biniendy, natomiast w przypadku tłucznia betonowego takiej zgody nie potrzeba. Radna Kapitan zapytała o odpowiedź na pismo dotyczące badania powietrza w Nadarzynie. Wójt poinformował, że tą sprawą zajmował się ref. rolnictwa i ochrony środowiska. Wójt poinformował, że po rozpoznaniu sprawy udzieli odpowiedzi.

29. Przewodnicząca RG podziękowała za udział w obradach i ogłosiła zamknięcie XXXII Sesji Rady Gminy Nadarzyn.

Protokołowały: Teresa Czerniawska, Justyna Łęcka

Przewodniczyła: Danuta Wacławiak

drukuj (Protokół z XXXII Sesji Rady Gminy Nadarzyn)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Gminy Nadarzyn
  data wytworzenia: 2017-08-30
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2017-08-30 10:28
 • zmodyfikował: Michał Wilczak
  ostatnia modyfikacja: 2017-08-30 10:45

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 89680
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2018-02-09 13:15