Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nadarzyn

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.nadarzyn.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Kalendarium

«luty 2024»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.nadarzyn.pl

Treść strony

Protokół z XXVIII Sesji Rady Gminy Nadarzyn

Protokół z XXVIII Sesji Rady Gminy Nadarzyn z dnia 1 marca 2017 r.

1. Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn p. Danuta Wacławiak dokonała powitania zebranych na sali obrad radnych, sołtysów, mieszkańców Gminy Nadarzyn. Przewodnicząca Rady dokonała otwarcia XXVII Sesji zwołanej na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. /Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm./.

2. Na podstawie listy obecności przewodnicząca RG poinformowała, że na sali obrad jest obecnych 15 radnych, co stanowi quorum wobec ustawowego składu rady liczącego 15.

3. Przewodnicząca RG przypomniała zaproponowany porządek obrad w zawiadomieniu o zwołaniu XXVIII Sesji. Przewodnicząca Rady zapytała, czy radni mają uwagi do zaproponowanego porządku obrad /w załączeniu do protokołu porządek XXVIII Sesji RG/. Rada w głosowaniu 15 ”za” przyjęła porządek sesji.

4. Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że radni nie wnieśli na piśmie uwag do protokołu z XXVII Sesji z dnia 6 lutego 2017 r. Zapytała, czy Rada jest za przyjęciem protokołu? Rada jednogłośnie /15 ”za”/ przyjęła protokół z XXVII Sesji z dnia 6 lutego 2017 r.

5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności za okres między sesjami Rady Gminy przedstawił p. Janusz Grzyb /w załączeniu sprawozdanie/. Wójt poprosił, aby zgłaszać do Referatu Inwestycji informacje dotyczące napraw dróg asfaltowych i gruntowych. Radna M. Wąsiewicz poprosiła, aby w trakcie naprawy nakładki asfaltowej na ul. Starowiejskiej, dokonać uzupełnienia nakładki na skrzyżowaniu ulic: Mszczonowskiej, Starowiejskiej, Grodziskiej i Trasy Katowickiej. Rada jednogłośnie - 15 ”za” przyjęła sprawozdanie Wójta Gminy.

6. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XXV.338.2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. Pani Magdalena Sieczka - Skarbnik Gminy Nadarzyn przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały oraz zgłosiła autopoprawki. Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej poinformował, ze komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały z autopoprawkami. Rada jednogłośnie - 15 ”za” podjęła uchwałę w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XXV.338.2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.

7. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2026. Pani Magdalena Sieczka - Skarbnik Gminy Nadarzyn przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały oraz zgłosiła autopoprawki. Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej poinformował, ze komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały z autopoprawkami. Rada jednogłośnie - 15 ”za” podjęła uchwałę w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017.

8. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Uzasadnienie przedstawiła p. M. Aleksińska - Dyrektor GZO w Nadarzynie. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada jednogłośnie - 15 ”za” podjęła uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

9. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nadarzyn. Uzasadnienie przedstawiła p. M. Aleksińska - Dyrektor GZO w Nadarzynie. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada jednogłośnie - 15 ”za” podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nadarzyn.

10. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Rusiec. Uzasadnienie przedstawiła p. A. Rodkiewicz - Kierownik Referatu GiGN. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada jednogłośnie - 15 ”za” podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Rusiec /ul. Arbuzowa/.

11. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nadarzyn”. Uzasadnienie przedstawiła p. K. Dombska - kierownik Referatu Funduszy Zewnętrznych. Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały z autopoprawkami. Rada jednogłośnie - 15 ”za” podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nadarzyn”.

12. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nadarzyn. Uzasadnienie przedstawiła p. S. Bandyra - Kierownik Referatu UiA. Przewodniczący Komisji Planu poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada jednogłośnie - 15 ”za” podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nadarzyn”.

13. Rada przystąpiła do podjęcia oświadczenia w sprawie poselskiego projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy. Wójt Gminy - p. J. Grzyb uzasadnił projekt oświadczenia. Poinformował, że proponowane w ustawie regulacje dotyczą żywotnych interesów społeczności lokalnych, które zostały całkowicie pominięte w procesie ich przygotowywania. Proponowane rozwiązania są niekorzystne dla mieszkańców Gminy Nadarzyn, znacząco ograniczą możliwość samostanowienia samorządu, w tym realizacji potrzeb lokalnej społeczności. W związku z powyższym stanowczo żądamy natychmiastowego zaprzestania prac nad tym dokumentem, który stanowi jaskrawy przykład lekceważenia zarówno Warszawiaków jak i mieszkańców gmin sąsiadujących ze stolicą. Rada jednogłośnie przyjęła oświadczenie.

14. Sprawozdania z działalności komisji Rady Gminy za rok 2016 oraz plany pracy na rok 2017 /w załączeniu/.
Przewodnicząca RG poinformowała, ze radni otrzymali w materiałach na sesję sprawozdania i plany pracy komisji, w związku z czym zapoznali się z ich treścią. Rada przystąpiła do głosowania nad przyjęciem sprawozdań komisji za rok 2016 oraz planów pracy komisji na rok 2017 Przewodnicząca RG poddawała pod głosowanie sprawozdania i plany pracy w następującej kolejności:
Komisja Planu Zagospodarowania Przestrzennego - sprawozdanie za rok 2016 przyjęte jednogłośnie - 15 ”za” oraz zatwierdzony plan pracy na rok 2017 - 15 ”za”.
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku - sprawozdanie za rok 2016 przyjęte jednogłośnie - 15 ”za” oraz zatwierdzony plan pracy na rok 2017 - 15 ”za”.
Komisja Inwentaryzacyjna i Statutowa - sprawozdanie za rok 2016 przyjęte jednogłośnie - 15 ”za” oraz zatwierdzony plan pracy na rok 2017 - 15 ”za”.
Komisja Oświaty, Kultury... - sprawozdanie za rok 2016 przyjęte jednogłośnie - 15 ”za” oraz zatwierdzony plan pracy na rok 2017 - 15 ”za”.
Komisja Rolna i Ochrony Środowiska - sprawozdanie za rok 2016 przyjęte jednogłośnie - 15 ”za” oraz zatwierdzony plan pracy na rok 2017 - 15 ”za”.
Komisja KF i Sportu - sprawozdanie za rok 2016 przyjęte jednogłośnie - 15 ”za” oraz zatwierdzony plan pracy na rok 2017 - 15 ”za”.
Komisja Gospodarcza i Budżetowa - sprawozdanie za rok 2016 przyjęte jednogłośnie - 15 ”za” oraz zatwierdzony plan pracy na rok 2017 - 15 ”za”.
Komisja Rewizyjna - sprawozdanie za rok 2016 przyjęte: 15 ”za” oraz zatwierdzony plan pracy na rok 2017 - 15 ”za”.

15. Przewodnicząca RG poinformowała, że w dniu dzisiejszym o godz. 20:00 w kościele Św. Klemensa w Nadarzynie odbędzie się msza św. w intencji „Żołnierzy Wyklętych”.
Radny T. Siwa zgłosił następujące zapytania:
1) Czy Urząd Gminy Nadarzyn może wpłynąć na Starostwo Powiatu Pruszkowskiego w sprawie uporządkowania rowów przydrożnych przy ul. Pruszkowskiej?
2) Jak wygląda sprawa odwodnienia ul Pruszkowskiej w Nadarzynie?
Wójt poinformował, że zarządcą ul. Pruszkowskiej jest Starostwo Powiatowe. Odbyło się spotkanie w sprawie utrzymania czystości i porządku przy ul. Pruszkowskiej, zostały podzielone zadania, część zadań wykonała Gmina Nadarzyn, a pozostałość miało wykonać Starostwo Powiatowe w Pruszkowie. Starostwo poinformowało, że nie posiadają środków finansowych na uporządkowanie rowów przydrożnych przy drogach powiatowych Wójt stwierdził brak dobrej współpracy ze strony Starostwa Powiatowego w Pruszkowie.
Radne p. K. Jach i B. Kapitan zapytały, czy prawdą jest, że gazeta „Wiadomości Nadarzyńskie” będą wydawanie przez Nadarzyński Ośrodek Kultury? Wójt potwierdził, tę informację.
K. Burakowski poinformował, że jest wiele zapytań od mieszkańców Walendowa w sprawie planowanego gazociągu przez ich działki? Kierownik Referatu Geodezji p. A. Rodkiewicz poinformowała, że jest złożone odwołanie od decyzji oddziaływania na środowisko.
Sołtys z Ruśca p. R. Pakuła poprosił, aby dla Ruśca przeznaczyć więcej tłucznia. Wójt poinformował, że będzie rozdzielany na sołectwa tłuczeń betonowy.

16. Przewodnicząca RG podziękowała za udział w obradach i ogłosiła zamknięcie XXVIII Sesji Rady Gminy Nadarzyn.

Protokołowała: Teresa Czerniawska

Przewodniczyła: Danuta Wacławiak

drukuj (Protokół z XXVIII Sesji Rady Gminy Nadarzyn)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Gminy Nadarzyn
  data wytworzenia: 2017-03-31
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2017-03-31 14:15

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 89666
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2018-02-09 13:15