Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - mgr Grażyna Witkowska
Główny Księgowy - Aldona Siwa
Starszy inspektor - Monika Stefańska
Radca Prawny - mgr Daniela Tomczak
Stanowisko ds. administracji - Ewa Kowalska

Dział Pomocy Środowiskowej:
1. Barbara Lisek - Specjalista Pracy Socjalnej
2. Grażyna Wojda - Specjalista Pracy Socjalnej
3. Katarzyna Bernaś - Specjalista Pracy Socjalnej
4. Marlena Legięcka - Starszy Pracownik Socjalny
5. Magdalena Kwiatkowska - Starszy Pracownik Socjalny

Dział Świadczeń Rodzinnych:
1. Renata Bajerska - Inspektor ds. Świadczeń
2. Ewa Bańkowska - Inspektor ds. Świadczeń
3. Paulina Dulewicz - Podinspektor ds. Świadczeń

Pomoc społeczna
Sprawy z zakresu pomocy społecznej są prowadzone przez pracowników socjalnych pracujących w 2 rejonach. Wnioski w sprawie pomocy można składać bezpośrednio do właściwego pracownika socjalnego zgodnie z powyższym harmonogramem lub przesłać pocztą na adres ośrodka.

Harmonogram pracy pracowników socjalnych

Rejon Pracownik / Godziny pracy w siedzibie Ośrodka / Nr telefonu
Nadarzyn I
Nadarzyn II

Marlena Legięcka

Poniedziałek 9:00 - 18:00
Wtorek 8:00 - 12:00
Środa 12:00 - 16:00
Czwartek 8:00 - 16:00
Piątek 8:00 - 12:00

22 729 81 85 w. 184

Magdalena Kwiatkowska

Poniedziałek 9:00 - 18:00
Wtorek 12:00 - 16:00
Środa 8:00 - 12:00
Czwartek 8:00 - 16:00
Piątek 11:00 - 15:00

22 729 81 85 w. 187

Kajetany
Walendów
Szamoty
Młochów
Wola Krakowiańska

Barbara Lisek

Poniedziałek 9:00 - 18:00
Wtorek 8:00 - 12:00
Środa 12:00 - 16:00
Czwartek 8:00 - 16:00
Piątek 8:00 - 12:00

22 729 81 85 w. 183

Wolica
Strzeniówka
Rozalin
Urzut

Katarzyna Bernaś

Poniedziałek 9:00 - 18:00
Wtorek 8:00 - 12:00
Środa 12:00 - 16:00
Czwartek 8:00 - 16:00
Piątek 8:00 - 12:00

22 729 81 85 w. 284

Stara Wieś
Rusiec
Krakowiany
Parole

Grażyna Wojda

Poniedziałek 9:00 - 18:00
Wtorek 12:00 - 16:00
Środa 8:00 - 12:00
Czwartek 8:00 - 16:00
Piątek 11:00 - 15:00

22 729 81 85 w. 184

Praca socjalna zgodnie z art. 15 ustawy o pomocy społecznej to: działalność zawodowa skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi.

Do pracowników socjalnych GOPS można zwracać się o:
- uzyskanie pomocy materialnej dla osób i rodzin, zgodnie z obowiązującym kryterium dochodowym określonym w ustawie o pomocy społecznej,
- uzyskanie pomocy materialnej w związku z poniesionymi stratami w wyniku klęski żywiołowej, ekologicznej, zdarzenia losowego,
- przyznanie usług opiekuńczych dla osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób,
- przyznanie gorącego posiłku,
- wszczęcie postępowania w celu skierowania do domu pomocy społecznej,
- umieszczenie w domu dla osób bezdomnych,
- uzyskanie pomocy w sytuacjach przemocy w rodzinie poprzez udzielenie różnego rodzaju wsparcia, porady prawnej, kierowanie do specjalistów zajmujących się pomocą psychologiczną i problemami alkoholowymi.

Pomoc finansowa
Kryterium dochodowe uprawniające do korzystania ze świadczeń finansowych z pomocy społecznej jest określone w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej, które zgodnie z art. 9.1. ustawy podlegają weryfikacji co 3 lata. Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, z zastrzeżeniem art. 40, 41, 78 i art. 91 przysługuje:
- osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza 477 zł,
- osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 351 zł,
- rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie,
- przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7 pkt. 2-15 lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.
Świadczenia z pomocy społecznej mają charakter fakultatywny tzn, iż osoby lub rodziny ubiegające się o pomoc nie mogą domagać się, aby przyznano ją w określonym rodzaju, formie czy wysokości. Rodzaj, forma i wysokość świadczenia jest dostosowana nie tylko do okoliczności uzasadniających przyznanie, ale także do celów i możliwości pomocy społecznej.

Formy pomocy
Zasiłek stały
- przysługuje:
1.osobie pełnoletniej samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
2.osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jak również dochód na osobę w rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.
Zasiłek celowy - może być przyznany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej.
Zasiłek okresowy - przysługuje w szczególności: ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwości otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:
- osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
- rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Sprawienie pogrzebu - pomoc społeczną obejmuje sprawienie pogrzebu w sposób ustalony przez gminę , zgodnie z wyznaniem zmarłego. Wydatki na pokrycie kosztów pogrzebu podlegają zwrotowi w części lub całości z masy spadkowej, bądź ubezpieczenia społecznego.

Osoby i rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej są zobowiązane do współdziałania z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu ich trudnych sytuacji życiowych. Brak współdziałania z pracownikiem socjalnym, nieuzasadniona odmowa podjęcia pracy przez osobę bezrobotną, marnotrawstwo zasobów własnych lub przyznanych świadczeń mogą być podstawą do odmowy, ograniczenia lub wstrzymania świadczeń.

Obowiązkiem świadczeniobiorców jest informowanie pracownika socjalnego o wszystkich zmianach w ich sytuacji osobistej i majątkowej. Świadczenia nienależnie pobrane podlegają zwrotowi niezależnie od dochodów rodziny.

Wymagane dokumenty przy ubieganiu się o pomoc:
Osoba bezrobotna - zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy/decyzja lub zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o zaliczeniu do osób bezrobotnych z prawem lub bez prawa do zasiłku.
Osoba niepełnosprawna - dokument potwierdzający niepełnosprawność tj. orzeczenie Wojewódzkiego/Powiatowego/ Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności lub orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Emeryt, rencista - odcinek emerytury lub renty z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub podania o pomoc.
Osoba zatrudniona - zaświadczenie z zakładu pracy uzyskiwanych dochodach za ostatni miesiąc /netto po odjęciu należnego podatku i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne/

Ponadto do wniosku należy dołączyć inne dowody świadczące o dochodach i sytuacji rodzinnej osoby lub rodziny np.:
- wyrok sadowy o zasadzonych alimentach lub ugoda sądowa,
- zaświadczenie ze szkoły ponadgimnazjalnej o uczęszczaniu dziecka do szkoły.

Kiedy można otrzymać zasiłek z pomocy społecznej.
Do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej mają prawo mieszkańcy gminy Nadarzyn, którzy spełniają warunki określone w Ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. /Dz. U. nr 64 poz. 593 ze zm./.
Niepieniężna forma pomocy, którą świadczy ośrodek pomocy społecznej to: praca socjalna, opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, pomoc rzeczowa, udzielenie schronienia, ubrania, posiłku, świadczenie usług pielęgnacyjnych, sprawienie pogrzebu i inne zawarte w art. 36. pkt. 2 Ustawy o pomocy społecznej.
1. Podstawowym warunkiem do ubiegania się o pomoc /wszystkie zasiłki/ jest trudna sytuacja życiowa.
Osoba lub rodzina ubiegająca się o pomoc musi znajdować się w trudnej sytuacji życiowej związanej w szczególności z powodu:
Ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, braku możliwości w przystosowaniu się do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze, trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.
2. Następnym warunkiem jest - trudna sytuacja finansowa gdzie:
miesięczny dochód osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc nie może przekroczyć kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej, czyli tzw. kryterium dochodowe.
Wymienione warunki – pierwszy i drugi, muszą być spełnione jednocześnie.

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne oraz dodatki do zasiłków rodzinnych i zaliczka alimentacyjna
Świadczenia rodzinne - przyznawane są na podstawie wniosku osoby zainteresowanej od miesiąca, w którym został złożony komplet dokumentów. Druki wniosków można pobrać w ośrodku.
Zaliczki alimentacyjne - przyznawane są na podstawie wniosku osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego od miesiąca, w którym wpłynął komplet dokumentów do komornika sądowego.

Druki wniosków można pobrać w ośrodku.

Wnioski można składać:
Poniedziałek 09:00 - 17:00
Środa 08:00 - 16:00
Piątek 08:00 - 16:00

Dodatki mieszkaniowe - przyznawane są na podstawie wniosku osoby zainteresowanej od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku. Druki wniosków można pobrać w ośrodku.

Sprawy z zakresu dodatków mieszkaniowych prowadzi Pani Ewa Kowalska.

Wnioski można składać:
Poniedziałek 09:00 - 17:00
Środa 08:00 - 15:00
Piątek 08:00 - 15:00

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel 22 729-81-73; 22 739-73 20; 22 739-97-07

drukuj (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Witkowska
  data wytworzenia: 2011-10-17
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2013-02-22 15:42
 • zmodyfikował: Michał Wilczak
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-19 15:39

Pliki do pobrania:

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Witkowska
  data wytworzenia: 2011-10-17
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2013-02-22 15:43

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8012
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-08-19 15:53

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Gmina Nadarzyn

ul. Mszczonowska 24

05-830 Nadarzyn

NIP 534-22-54-841

Regon 013269195

Kod terytorialny 1421052

Dane kontaktowe

tel. 22 729 81 85

fax 22 729 81 85 w. 109

e-mail: gmina@nadarzyn.pl

ePUAP: /8420yasifl/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek: 9.00 - 18.00

wtorek - czwartek: 8.00 - 16.00

piątek: 8.00 - 15.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2191356
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-25 14:37

Stopka strony