Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nadarzyn

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.nadarzyn.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Kalendarium

«październik 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.nadarzyn.pl

Treść strony

Protokół z XXIV Sesji Rady Gminy Nadarzyn

Protokół z XXIV Sesji Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 listopada 2016 r.

1. Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn p. Danuta Wacławiak dokonała powitania zebranych na sali obrad radnych, sołtysów, mieszkańców Gminy Nadarzyn. Przewodnicząca Rady dokonała otwarcia XXIV Sesji zwołanej na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. /Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm./.

2. Na podstawie listy obecności przewodnicząca RG poinformowała, że na sali obrad jest obecnych 15 radnych, co stanowi quorum wobec ustawowego składu rady liczącego 15.

3. Przewodnicząca RG przypomniała zaproponowany porządek obrad w zawiadomieniu o zwołaniu XXIV Sesji. Przewodnicząca Rady zapytała, czy radni mają uwagi do zaproponowanego porządku obrad /w załączeniu do protokołu porządek XXIV Sesji RG/. Rada w głosowaniu 15 ”za” przyjęła porządek sesji.

4. Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że radni nie wnieśli na piśmie uwag do protokołu z XXIII Sesji z dnia 19 października 2016 r. Zapytała, czy Rada jest za przyjęciem protokołu? Rada jednogłośnie /15 ”za”/ przyjęła protokół z XXIII Sesji z dnia 19 października 2016 r.

5. Pan Janusz Grzyb - Wójt Gminy Nadarzyn przedstawił sprawozdanie z działalności za okres między sesjami Rady Gminy /w załączeniu sprawozdanie/. Rada jednogłośnie - 15 ”za” przyjęła sprawozdanie Wójta Gminy.

6. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Sportu w Nadarzynie. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił p. Dariusz Zwoliński - dyrektor GOS. Przewodniczący Komisji Statutowej i przewodniczący Komisji KF i Sportu przedstawili pozytywne opinie komisji w sprawie powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie - 15 ”za” podjęła uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Sportu w Nadarzynie.

7. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił p. Dariusz Zwoliński - dyrektor GOS. Przewodniczący Komisji Statutowej i przewodniczący Komisji KF i Sportu przedstawili pozytywne opinie komisji w sprawie powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie - 15 ”za” podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.

8. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury w Nadarzynie. Uzasadnienie przedstawiła p. Kamila Michalska - dyr. NOK. Przewodniczący Komisji Statutowej i przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury przedstawili pozytywna opinię w sprawie powyższego projektu uchwały. Rada w głosowaniu: 14 ”za”, 1 ”wstrzym” podjęła uchwałę w sprawie zmiany Statutu Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury w Nadarzynie.

9. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnego Zespołu Oświatowego w Nadarzynie. Uzasadnienie przedstawiła p. Maria Aleksińska - dyr. Gminnego Zespołu Oświatowego w Nadarzynie. Przewodniczący Komisji Statutowej i przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury przedstawili pozytywna opinię w sprawie powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie - 15 ”za: podjęła uchwałę w sprawie zmiany statutu Gminnego Zespołu Oświatowego w Nadarzynie.

10. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Nadarzyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok. Uzasadnienie przedstawiła p. Żaneta Wójtowicz. Poinformowała, że gmina zobowiązana jest do uchwalenia rocznego programu zasad współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, którym gmina może zlecić wykonanie zadania należącego do jej zadań własnych. Projekt programu współpracy Gminy Nadarzyn z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie został opracowany w celu sprecyzowania zakresu współdziałania oraz określenia reguł współpracy, a także wskazania zakresu zadań merytorycznych oraz został poddany konsultacjom społecznym (w terminie 16-31 sierpnia 2016 r. w formie pisemnych uwag). Do konsultacji przystąpiły dwie organizacje pozarządowe. Uwagi z konsultacji zostały rozpatrzone. Pani Ż. Wójtowicz zgłosiła autopoprawki do projektu programu. Przewodniczący Komisji Statutowej poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w powyższej sprawie. Rada jednogłośnie 15 ”za” podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Nadarzyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok z autopoprawkami.

11. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nadarzyn na 2017 rok. Uzasadnienie przedstawiła p. Krystyna Masłowska. Pani Masłowska udzieliła odpowiedzi na zapytania radnej Bożeny Kapitan dotyczących działalności komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Przewodniczący Komisji Statutowej poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w powyższej sprawie. Rada jednogłośnie - 15 ”za” podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nadarzyn na 2017 rok.

12. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców gminy i zagospodarowania tych odpadów. Uzasadnienie przedstawił p. Krzysztof Pietrzykowski - inspektor ds. ochrony środowiska. Przewodniczący Komisji Rolnej i Ochrony Środowiska przedstawił pozytywną opinię komisji dotyczącą omawianego projektu uchwały Rada jednogłośnie - 15 ”za” podjęła uchwałę w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców gminy i zagospodarowania tych odpadów.

13. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie ustalenia stawki podatku rolnego na rok 2017. Uzasadnienie przedstawiła p. Katarzyna Kobylińska - inspektor ds. księgowych. Poinformowała, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 r. wynosi  52,44  zł za 1 dt żyta /ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 roku/, proponuje się obniżenie średniej ceny skupu żyta do kwoty 32 zł za 1 dt żyta, która stanowić będzie podstawę do naliczenia podatku rolnego na 2017 rok. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Mazowiecką Izbę Rolniczą. Przewodniczący Komisji Rolnej i Ochrony Środowiska przedstawił pozytywną opinię komisji dotyczącą omawianego projektu uchwały Rada jednogłośnie - 15 ”za” podjęła uchwałę w sprawie ustalenia stawki podatku rolnego na rok.

14. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od 2017 rok. Uzasadnienie przedstawiła p. Katarzyna Kobylińska - inspektor ds. księgowych. Radna Katarzyna Jach zapytała, czy podwyżka podatku od nieruchomości jest konieczna? Wójt Gminy poinformował, że od wielu lat nie było regulacji podatków od nieruchomości. Rada Gminy ustala stawki podatków, a granice podatków ustala minister. Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej przedstawił pozytywną opinię komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada w głosowaniu: 11 ”za”, 3 ”przeciw”, 1 ”wstrzym.” podjęła uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od 2017 rok.

15. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Nadarzyn a Gminą Brwinów dotyczącego wykonywania zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich /organizator transportu zbiorowego Gmina Nadarzyn/. Uzasadnienie przedstawiła p. Edyta Gawrońska - sekretarz Gminy. Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej przedstawił pozytywną opinię komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie - 15 ”za” podjęła uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Nadarzyn a Gminą Brwinów dotyczącego wykonywania zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich /organizator transportu zbiorowego Gmina Nadarzyn/.

16. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Nadarzyn a Gminą Brwinów dotyczącego wykonywania zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich /organizator transportu zbiorowego Gmina Brwinów/. Uzasadnienie przedstawiła p. Edyta Gawrońska - sekretarz Gminy. Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej przedstawił pozytywną opinię komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie - 15 ”za” podjęła uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Nadarzyn a Gminą Brwinów dotyczącego wykonywania zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich /organizator transportu zbiorowego Gmina Brwinów/. Radna Katarzyna Jach zwróciła uwagę na zły stan techniczny autobusów przewożących pasażerów. Pani Sekretarz poinformowała, ze w ogłoszonym przetargu na obsługę pasażerską jest zaznaczone, że transport ma się odbywać autobusami o lepszym standardzie.

17. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Stara Wieś /ul. Figi/. Uzasadnienie przedstawiła p. Krystyna Kubiak - inspektor ds. nazewnictwa ulic. Przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury przedstawiła pozytywną opinię dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie 14 ”za” przy jednym radnym nieobecnym podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Stara Wieś /ul. Figi/.

18. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Strzeniówka /ul. Niecała/. Uzasadnienie przedstawiła p. Krystyna Kubiak - inspektor ds. nazewnictwa ulic. Przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury przedstawiła pozytywną opinię dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie 15 ”za” podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Strzeniówka /ul. Niecała/.

19. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Szamoty /ul. Orłów/. Uzasadnienie przedstawiła p. Krystyna Kubiak - inspektor ds. nazewnictwa ulic. Przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury przedstawiła pozytywną opinię dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie 15 ”za” podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Szamoty /ul. Orłów/.

20. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Walendów. Uzasadnienie przedstawiła p. Krystyna Kubiak - inspektor ds. nazewnictwa ulic. Przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury przedstawiła pozytywną opinię dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie 15 ”za” podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Walendów.

21. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wolica /ul. Pingwinów/. Uzasadnienie przedstawiła p. Krystyna Kubiak - inspektor ds. nazewnictwa ulic. Przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury przedstawiła pozytywną opinię dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie 15 ”za” podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wolica /ul. Pingwinów/.

22. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Nadarzyn nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Kajetany, gm. Nadarzyn. Uzasadnienie przedstawiła p. Krystyna Kubiak - inspektor ds. nazewnictwa ulic. Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej przedstawił pozytywną opinię dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie 15 ”za” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Nadarzyn nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Kajetany, gm. Nadarzyn.

23. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Nadarzyn nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Strzeniówka, gm. Nadarzyn. Uzasadnienie przedstawiła p. Krystyna Kubiak - inspektor ds. nazewnictwa ulic. Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej przedstawił pozytywną opinię dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie 15 ”za” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Nadarzyn nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Strzeniówka, gm. Nadarzyn.

24. Rada przystąpiła do podjęcia w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącą drogę wewnętrzną, będącą własnością Gminy Nadarzyn /Kajetany dz. nr 159/4/. Uzasadnienie przedstawiła p. Maria Przywoźna - inspektor inwestycji. Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej przedstawił pozytywną opinię dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie 15 ”za” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącą drogę wewnętrzną, będącą własnością Gminy Nadarzyn /Kajetany dz. Nr 159/4/.

25. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącą drogę wewnętrzną, będącą własnością Gminy Nadarzyn /Kajetany dz. nr 159/4 - przykanalik/. Uzasadnienie przedstawiła p. Maria Przywoźna - inspektor inwestycji. Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej przedstawił pozytywną opinię dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie 14 ”za” przy 1 radnym nieobecnym podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącą drogę wewnętrzną, będącą własnością Gminy Nadarzyn /Kajetany dz. nr 159/4 - przykanalik/.

26. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącą drogę wewnętrzną, będącą własnością Gminy Nadarzyn /Nadarzyn dz. nr 320/4/. Uzasadnienie przedstawiła p. Maria Przywoźna - inspektor inwestycji. Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej przedstawił pozytywną opinię dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie 15 ”za” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącą drogę wewnętrzną, będącą własnością Gminy Nadarzyn /Nadarzyn dz. nr 320/4/.

27. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącą drogę wewnętrzną, będącą własnością Gminy Nadarzyn /Stara Wieś - gazociąg/. Uzasadnienie przedstawiła p. Maria Przywoźna - inspektor inwestycji. Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej przedstawił pozytywną opinię dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie 15 ”za” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącą drogę wewnętrzną, będącą własnością Gminy Nadarzyn /Stara Wieś - gazociąg/.

28. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącą drogę wewnętrzną, będącą własnością Gminy Nadarzyn /Walendów - wodociąg/. Uzasadnienie przedstawiła p. Maria Przywoźna - inspektor inwestycji. Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej przedstawił pozytywną opinię dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie 15 ”za” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącą drogę wewnętrzną, będącą własnością Gminy Nadarzyn /Walendów - wodociąg/.

29. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej, poprzez wyłączenie z użytkowania, jako drogi publicznej, odcinka drogi o nr: 311658W stanowiącej dz. nr ew. 845/8 położonej w miejscowości i gminie Nadarzyn. Uzasadnienie przedstawiła p. Maria Przywoźna - inspektor inwestycji. Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej przedstawił pozytywną opinię dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie 15 ”za” podjęła uchwałę w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej, poprzez wyłączenie z użytkowania, jako drogi publicznej, odcinka drogi o nr: 311658W stanowiącej dz. nr ew. 845/8 położonej w miejscowości i gminie Nadarzyn.

30. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części wsi Strzeniówka w gminie Nadarzyn - obszar II. Uzasadnienie i objaśnienia do projektu uchwały przedstawiła p. Stanisława Bandyra - kierownik Referatu AiU. Przewodniczący Komisji Planu poinformował, że komisja rozpatrzyła uwagi i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada jednogłośnie 15 ”za” podjęła uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części wsi Strzeniówka w gminie Nadarzyn - obszar II.

31. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ew. 224/1, 225, 226/7, 226/11 i 226/13 w Nadarzynie w Gminie Nadarzyn. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła p. Stanisława Bandyra - kierownik Referatu AiU. Przewodniczący Komisji Planu poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada jednogłośnie 15 ”za” podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ew. 224/1, 225, 226/7, 226/11 i 226/13 w Nadarzynie w Gminie Nadarzyn.

32. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wolica w Gminie Nadarzyn - obszar w rejonie skrzyżowania Al. Katowickiej i drogi wojewódzkiej nr 721. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła p. Stanisława Bandyra - kierownik Referatu AiU. Przewodniczący Komisji Planu poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada jednogłośnie 15 ”za” podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wolica w Gminie Nadarzyn - obszar w rejonie skrzyżowania Al. Katowickiej i drogi wojewódzkiej nr 721.

33. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Walendów w Gminie Nadarzyn - obszar w rejonie Stawu Oborowego. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła p. Stanisława Bandyra - kierownik Referatu AiU. Przewodniczący Komisji Planu poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada jednogłośnie 15 ”za” podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Walendów w Gminie Nadarzyn - obszar w rejonie Stawu Oborowego.

34. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ew. 94/3 w Starej Wsi w Gminie Nadarzyn. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła p. Stanisława Bandyra - kierownik Referatu AiU. Przewodniczący Komisji Planu poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada jednogłośnie 15 ”za” podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ew. 94/3 w Starej Wsi w Gminie Nadarzyn.

35. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ew.  83/1 i 83/2 w Ruścu w Gminie Nadarzyn Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła p. Stanisława Bandyra - kierownik Referatu AiU. Przewodniczący Komisji Planu poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada jednogłośnie 15 ”za” podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ew. 83/1 i 83/2 w Ruścu w Gminie Nadarzyn.

36. Rada przystąpiła do podjęcia chwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI.275.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 31 sierpnia 2016 r. dotyczącej zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej w Warszawie. Uzasadnienie przedstawiła p. Magdalena Sieczka - Skarbnik Gminy Nadarzyn. Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada jednogłośnie 15 ”za” podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI.275.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 31 sierpnia 2016 r. dotyczącej zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej w Warszawie.

37. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XIV.185.2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. Uzasadnienie przedstawiła p. Magdalena Sieczka - Skarbnik Gminy Nadarzyn. Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada jednogłośnie 15 ”za” podjęła uchwałę w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XIV.185.2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.

38. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026. Uzasadnienie przedstawiła p. Magdalena Sieczka - Skarbnik Gminy Nadarzyn. Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada jednogłośnie 15 ”za” podjęła uchwałę w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026.

39. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Nadarzyn. Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że skarga na działanie Wójta Gminy w sprawie ekwiwalentów dla członków OSP w Nadarzynie i OSP w Młochowie została złożona do Rady Gminy Nadarzyn przez p. Bartłomieja Malinowskiego za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie. Skargę rozpatrywała Komisja Rewizyjna RG. Przewodniczący Komisji rewizyjnej radny Andrzej Jakubowski poinformował, ze komisja rozpatrzyła skargę p. Malinowskiego dot. wypłaconych ekwiwalentów dla członków OSP w Nadarzynie i OSP w Młochowie. Komisja zapoznała się z postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie na zawiadomienie Starosty Pruszkowskiego w sprawie doprowadzenia Gminy do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez OSP w Nadarzynie i OSP w Młochowie. Po rozpoznaniu wniosku Starosty, Prokuratura wydała postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia w/w sprawie. Komisja Rewizyjna skargę p. B. Malinowskiego na działanie Wójta Gminy uznała za bezzasadną /w załączeniu projekt uchwały RG z uzasadnieniem/. Skarżący p. Malinowski poinformował, że postanowienie Prokuratury w tej sprawie zostało skierowane do Prokuratury wyższej instancji i to postanowienie nie jest adekwatne do Jego skargi. Pan Malinowski poprosił o wyjaśnienie rozbieżności ilości godzin między wykazem z PSP w Pruszkowie, a wykazem przedstawionym do wypłaty w Gminie. Wójt Gminy poinformował, że ekwiwalenty dla członków OSP w Nadarzynie i OSP w Młochowie zostały wypłacone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Rada w głosowaniu 11 ”za”, 2 ”przeciw”, 2 „wstrzym.” podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Nadarzyn uznając skargę za bezzasadną.

40. Radny Tomasz Siwa i zarówno przewodniczący Rady Rodziców SP w Nadarzynie poinformował o akcji wsparcia dzieci z Domu Dziecka w Krasnymstawie oraz zaprosił na koncert Mikołajkowy w dniu 4 grudnia br w SP w Nadarzynie.
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa radny Dariusz Jakubowski poinformował o przygotowaniach Przedsiębiorstwa Komunalnego Nadarzyn do akcji zimowego utrzymania dróg. Radny Krzysztof Burakowski podziękował za wykonanie oświetlenia na ul. Brzozowej. Zwrócił uwagę na równaniem dróg gruntowych. Jego zdaniem równanie dróg winno się odbywać przynajmniej 4 razy w roku. Wójt poinformował, że takie propozycje można zawrzeć w kryteriach przetargowych. Radna Katarzyna Jach złożyła wnioski do Wójta Gminy dotyczące projektu budżetu na rok 2017.

41. Przewodnicząca RG podziękowała za udział w obradach i ogłosiła zamknięcie XXIV Sesji Rady Gminy Nadarzyn.

Protokołowała: Teresa Czerniawska

Przewodniczyła: Danuta Wacławiak

drukuj (Protokół z XXIV Sesji Rady Gminy Nadarzyn)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Gminy Nadarzyn
  data wytworzenia: 2017-01-18
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2017-01-19 12:36
 • zmodyfikował: Michał Wilczak
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-19 12:36

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 56972
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-01-19 12:36