Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nadarzyn

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.nadarzyn.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Kalendarium

«październik 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.nadarzyn.pl

Treść strony

Protokół z XXI Sesji Rady Gminy Nadarzyn

Protokół z XXI Sesji Rady Gminy Nadarzyn z dnia 31 sierpnia 2016 r.

1. Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn p. Danuta Wacławiak dokonała powitania zebranych na sali obrad radnych, sołtysów, mieszkańców Gminy Nadarzyn. Przewodnicząca Rady dokonała otwarcia XXI Sesji zwołanej na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. /Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm./.

2. Na podstawie listy obecności przewodnicząca RG poinformowała, że na sali obrad jest obecnych 14  radnych, co stanowi quorum wobec ustawowego składu rady liczącego 15. Nieobecność na sesji usprawiedliwił radny Krzysztof Burakowski.

3. Przewodnicząca RG przypomniała zaproponowany porządek obrad w zawiadomieniu o zwołaniu XXI Sesji. Przewodnicząca Rady zapytała, czy radni mają uwagi do zaproponowanego porządku obrad /w załączeniu do protokołu porządek XXI Sesji RG/. Rada w głosowaniu 14 ”za” przyjęła porządek sesji.

4. Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że radni nie wnieśli na piśmie uwag do protokołu z XX Sesji z dnia 22 czerwca 2016 r. Zapytała, czy Rada jest za przyjęciem protokołu? Rada jednogłośnie /14 ”za”/ przyjęła protokół z XX Sesji z dnia 22 czerwca 2016 r.

5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności za okres między sesjami Rady Gminy przedstawił Wójt Gminy - p. Janusz Grzyb /w załączeniu sprawozdanie w formie papierowej/. Stopień realizacji inwestycji gminnych przedstawiono również w formie multimedialnej. W związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty, Wójt poinformował, że należy przystosować gminne placówki oświatowe. Planuje się budynek gimnazjum przy ul. Żółwińskiej w Nadarzynie przeznaczyć dla uczniów szkoły podstawowej. Radny T. Siwa zapytał, czy w roku 2017 będzie rozpoczęta rozbudowa SP w Nadarzynie przy ul. Sitarskich? Wójt poinformował, że rozbudowa szkoły będzie zależała od zapisanej liczby dzieci po reformie oświatowej. Radny T. Siwa zapytał na jakim etapie jest realizacja przejścia dla pieszych przez ul. Błońska na wysokości targowiska w Nadarzynie? Pan Wójt poinformował, że już postępuje realizacja tego zadania. Sołtys wsi Rozalin, p. A. Palmowska zapytała, kiedy nastąpi realizacja kanalizacji w Rozalinie, Kostowcu i Urzucie do nowej oczyszczalni ścieków w Kostowcu? Obecnie są poszukiwane środki finansowe na realizację tego przedsięwzięcia. Rada jednogłośnie /14 ”za/ przyjęła sprawozdanie Wójta Gminy za okres między sesjami.

6. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie rozpoznania skargi na działalność Wójta Gminy Nadarzyn. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - p. A. Jakubowski poinformował, że na działania Wójta Gminy wpłynęły dwie skargi p. W. Majewskiego za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego i Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie. Komisja Rewizyjna obie skargi rozpatrzyła i przygotowała jeden projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. Komisja Rewizyjna stwierdziła, ze skargi na Wójta Gminy są bezzasadne. Skarżący poinformował, że złożył skargę do Wójta Gminy na działalność Referatu Organizacyjnego. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że za pracowników Referatu odpowiada Wójt. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej uczestniczyła p. kier. Referatu Organizacyjnego, która poinformowała, że p. Majewski otrzymał wszystkie odpowiedzi w sprawie udostępnienia informacji publicznej. Pani Kierownik Referatu Organizacyjnego zapoznała komisję z dokumentami świadczącymi o tym, że p. Majewski otrzymał odpowiedzi na pisma związane z udostępnieniem informacji publicznej. Na podstawie materiałów wyjaśniających na zawarte zarzuty w skardze p. Majewskiego, Komisja Rewizyjna uznała skargę za bezzasadną. Radny T. Siwa skierował kilka zapytań do Pana Majewskiego. Między innymi zapytał, dlaczego Pan Majewski nie zgłosił się do Niego jako radnego z Jego okręgu, a wybrał Pan tylko dwie Panie osoby z rady? Pan Majewski poinformował, że oczekuje odpowiedzi dotyczącej skargi na Referat Organizacyjny.
Pan mec Drwięga poinformował, że terminy odpowiedzi Panu Majewskiego zostały zachowane. Przewodnicząca RG poddała pod głosowanie projekt uchwały przygotowany przez Komisję Rewizyjną. Rada w głosowaniu: 9 ”za”, 3 ”przeciw”, 2 ”wstrzym.” podjęła uchwałę w sprawie rozpoznania skargi na działalność Wójta Gminy Nadarzyn - uznając ją za bezzasadną.

7. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nadarzyn w granicach oznaczonych kolorem czerwonym na załączniku graficznym. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła projektantka planu p. Katarzyna Rutkowska-Dorn. Pani projektantka poinformowała, że projekt studium był udostępniony do publicznego wglądu. Mieszkańcy składali uwagi do projektu, a Wójt Gminy odpowiadał. Pozostały dwie uwagi nierozparzone przez Wójta, zostały przekierowane do Rady Gminy /zał. nr 5/. W głosowaniu 14 ”za” Rada nie uwzględniła dwóch uwag do projektu studium. Przewodniczący Komisji Planu poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada jednogłośnie 14 ”za” podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nadarzyn w granicach oznaczonych kolorem czerwonym na załączniku graficznym.

8. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Nadarzyn - dla działek nr ew.: 871/3 - 871/16 w Gminie Nadarzyn. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła projektantka planu p. Katarzyna Rutkowska-Dorn. Przewodniczący Komisji Planu poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada jednogłośnie 14 ”za” podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Nadarzyn - dla działek nr ew.: 871/3 - 871/16 w Gminie Nadarzyn.

9. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nadarzyn. Uzasadnienie przedstawiła p. A. Rodkiewicz - kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej przedstawił pozytywną opinię dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie 14 ”za” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nadarzyn.

10. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu sal lekcyjnych oraz pomieszczenia szkolnego, mieszczących się w budynku Gimnazjum im. Św. Jana Pawła II w Nadarzynie przy ul. Żółwińskiej 41. Uzasadnienie przedstawiła p. A. Rodkiewicz - kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej przedstawił pozytywną opinię dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie 14 ”za” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu sal lekcyjnych oraz pomieszczenia szkolnego, mieszczących się w budynku Gimnazjum im. Św. Jana Pawła II w Nadarzynie przy ul. Żółwińskiej 41.

11. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie sprzedaży bezprzetargowej 1/7 udziału Gminy Nadarzyn we współwłasności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Pruszkowie oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży udziału. Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej przedstawił pozytywną opinię dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie 14 ”za” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie sprzedaży bezprzetargowej 1/7 udziału Gminy Nadarzyn we współwłasności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Pruszkowie oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży udziału.

12. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Nadarzyn /ul. Kryształowa/. Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. Przewodnicząca Komisji Oświaty przedstawiła pozytywną opinię dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie 14 ”za” podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Nadarzyn /ul. Kryształowa/.

13. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Nadarzyn /ul. Promienna/. Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. Przewodnicząca Komisji Oświaty przedstawiła pozytywną opinię dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie 14 ”za” podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Nadarzyn /ul. Promienna/.

14. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Stara Wieś /ul. Widokowa/. Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. Przewodnicząca Komisji Oświaty przedstawiła pozytywną opinię dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie 14 ”za” podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Stara Wieś /ul. Widokowa/.

15. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej o organizacyjnej dla szkół i placówek dla których organem prowadzącym jest Gmina Nadarzyn. Uzasadnienie przedstawiła p. M. Rosińska - Dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego w Nadarzynie. Przewodnicząca Komisji Oświaty przedstawiła pozytywną opinię dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie 14 ”za” podjęła uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej o organizacyjnej dla szkół i placówek dla których organem prowadzącym jest Gmina Nadarzyn.

16. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. Uzasadnienie przedstawił p. F. Majek - kierownik Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Wiceprzewodniczący Komisji Rolnej i Ochrony Środowiska - T. Siwa poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada jednogłośnie - 14 ”za” podjęła uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

17. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uzasadnienie przedstawił p. F. Majek - kierownik Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Wiceprzewodniczący Komisji Rolnej i Ochrony Środowiska - T. Siwa poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada jednogłośnie - 14 ”za” podjęła uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

18. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców gminy i zagospodarowania tych odpadów. Uzasadnienie przedstawił p. K. Pietrzykowski - Inspektor d/s ochrony środowiska. Wiceprzewodniczący Komisji Rolnej i Ochrony Środowiska - T. Siwa poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada jednogłośnie - 14 ”za” podjęła uchwałę w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców gminy i zagospodarowania tych odpadów.

19. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX.254.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 22 czerwca 2016 r. dotyczącej zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła p. Magdalena Sieczka - Skarbnik Gminy. Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada jednogłośnie /14 ”za”/ podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XX.254.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 22 czerwca 2016 r. dotyczącej zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

20. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej w Warszawie. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła p. Magdalena Sieczka - Skarbnik Gminy. Pani Skarbnik zgłosiła autopoprawkę w pkt 3 § 1. Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały z autopoprawka. Rada w głosowaniu: 12 ”za”, 2 ”wstrzym.” podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

21. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła p. Magdalena Sieczka - Skarbnik Gminy. Pan Mariusz  Gołaszewski - firma Aesco Group przedstawił projekt programu emisji obligacji przez Gminę Nadarzyn w latach 2016-2017 /w załączeniu projekt programu/ Pan Gołaszewski udzielił odpowiedzi na zapytania radnych. Radna K. Jach zapytała o potencjalnych nabywców obligacji? Pan Gołaszewski poinformował, że obligacje nabywają banki. Obligacje sprzedają po miedzy sobą. Spłaty należności za obligacje dokonuje się w I banku. Pan Gołaszewski omówił szczegółowo projekt uchwały RG. Pani Skarbnik zgłosiła autopoprawki do projektu uchwały. Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej poinformował¸ że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały z autopoprawkami. Rada w głosowaniu: 10 ”za”, 4 ”wstrzym.” podjęła uchwałę w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu z autopoprawkami.

22. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XIV.185.2016 z dnia 30 grudnia 2015 r. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła p. Magdalena Sieczka - Skarbnik Gminy. Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada w głosowaniu: 13 ”za”, 1 „wstrzym.” podjęła uchwałę w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XIV.185.2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.

23. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła p. Magdalena Sieczka - Skarbnik Gminy. Pani Skarbnik zgłosiła autopoprawki do projektu uchwały. Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada w głosowaniu: 13 ”za”, 1 „wstrzym.” podjęła uchwałę w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026 z autopoprawkami.

24. Przewodnicząca RG odczytała pismo gratulacyjne dla Wójta i Rady Gminy Nadarzyn od Społecznego Zarządu Osiedla ul. Podleśna w Nadarzynie /w załączeniu do protokołu/. Wójt Gminy p. Janusz Grzyb zaprosił wszystkich na Gminne Dożynki na dzień 4 września br. Wjazd samochodami będzie możliwy za okazaniem przepustek, które należy pobrać w Referacie Promocji. Radna B. Kapitan zwróciła uwagę, ze w dniu 26.06 br w Nadarzynie z powodu braku prądu nie działała przepompownia. Wójt poinformował, że w przypadku braku energii elektrycznej, na oczyszczalniach ścieków i przepompowni automatycznie załączają się agregaty. Wszelkie uwagi należy zgłaszać do PKN Sp. z o.o. Pani Kapitan poinformowała, że wówczas nie działały telefony awaryjne w PKN. Wójt odpowiedział, ze nie może udzielić odpowiedzi w tej chwili, a na sali obrad nie ma już Prezesa PKN więc poprosił, aby zapytania kierować w formie pisemnej. Radny T. Siwa przypomniał, że pod koniec lipca br miał się odbyć nabór wniosków  do programu - Budowa Sieci Dróg Rowerowych w Gminie Nadarzyn w ramach ZIT dla WOF 2014-2020. Wójt poinformował, że z Gminy Nadarzyn wnioski zostały złożone i czekamy teraz na ocenę. Radny Siwa zapytał, czy Władze Gminy mają wpływ na Starostwo Powiatowe w sprawie wykonania udrożnienia rowów przy ul. Pruszkowskiej w Nadarzynie. Wójt poinformował, że Gmina wypełniła warunki, a wykonanie tego zadania jest w kompetencji Starostwa Powiatowego - zarządcy tej drogi.
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku - D. Jakubowski odczytał informację Komendanta KP w Nadarzynie dotyczącą ogólnopolskiej akcji „Bezpieczna droga do szkoły”. W Gminie Nadarzyn, jak co roku przed szkołami pojawią się policyjne patrole, które dbają o bezpieczeństwo najmłodszych. Przez pierwsze 10 dni września policjanci pionów prewencji, ruchu drogowego, wspomagani przez straż gminną, będą pełnić wzmożoną służbę w rejonach szkół podstawowych i gimnazjalnych. Policjanci będą sprawowali nadzór nad ruchem, będą starali się pomagać najmłodszym przejść bezpiecznie na drugą stronę ulicy, tłumacząc, jak bezpiecznie zachowywać się na drodze. Funkcjonariusze nadzorować będą również przestrzeganie przepisów ruchu drogowego zarówno przez kierowców, pieszych jak i rowerzystów. Akcja „Bezpieczna droga do szkoły” adresowana jest także do wszystkich dorosłych. W szczególności do rodziców, nauczycieli i kierowców, którzy w rejonach szkół powinni zachować szczególne środki ostrożności.

25. Przewodnicząca RG podziękowała za udział w obradach i ogłosiła zamknięcie XXI Sesji Rady Gminy Nadarzyn.

Protokołowała: Teresa Czerniawska
Przewodniczyła: Danuta Wacławiak

drukuj (Protokół z XXI Sesji Rady Gminy Nadarzyn)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Gminy Nadarzyn
  data wytworzenia: 2016-08-31
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2016-10-17 16:27

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 56971
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-01-19 12:36