Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nadarzyn

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.nadarzyn.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Kalendarium

«październik 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.nadarzyn.pl

Treść strony

Protokół z XX Sesji Rady Gminy Nadarzyn

Protokół z XX Sesji Rady Gminy Nadarzyn z dnia 22 czerwca 2016 r.

1. Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn p. Danuta Wacławiak dokonała powitania zebranych na sali obrad radnych, sołtysów, mieszkańców Gminy Nadarzyn. Przewodnicząca Rady dokonała otwarcia XX Sesji zwołanej na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. /Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm./.

2. Na podstawie listy obecności przewodnicząca RG poinformowała, że na sali obrad jest obecnych 13 radnych, co stanowi quorum wobec ustawowego składu rady liczącego 13. Spóźnienie się na sesję zgłosili radni: Paweł Ciemiński i Eugeniusz Kucharski.

3. Przewodnicząca RG przypomniała zaproponowany porządek obrad w zawiadomieniu o zwołaniu XX Sesji. Przewodnicząca Rady zapytała, czy radni mają uwagi do zaproponowanego porządku obrad? Radne B. Kapitan i K. Jach złożyły wniosek o uzupełnienie porządku obrad o pkt dot. rozparzenia skargi p. Wiktora Majewskiego. Na działanie Wójta Gminy Nadarzyn dotyczącej „notorycznych przewlekłości przy rozpatrywaniu wniosków o udostępnienie informacji publicznej”. Przewodnicząca RG poinformowała, że skarga p. Majewskiego będzie rozpatrywana przez Radę na najbliższej sesji. Najpierw skargę rozpatrzy Komisja Rewizyjna do której skierowano kserokopię skargi. Pan W. Majewski został zawiadomiony o sposobie rozpatrzenia skargi. Rada w głosowaniu 2 ”za”, 10 ”przeciw”, 1 ”wstrzym.” nie wprowadziła do porządku obrad wniosku radnych: K. Jach i B. Kapitan. Rada w głosowaniu: 11 ”za”, 2 ”wstrzym.” przyjęła porządek obrad zaproponowany w zawiadomieniu o zwołaniu XX sesji.

4. Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że radni nie wnieśli na piśmie uwag do protokołu z XIX Sesji z dnia 18 maja 2016 r. zapytała, czy Rada jest za przyjęciem protokołu? Rada jednogłośnie /13 ”za”/ przyjęła protokół z XIX Sesji z dnia 18 maja 2016 r. Na salę obrad przybył radny E. Kucharski. Od tej chwili było obecnych na sali obrad 14 radnych.

5. Wójt Gminy p. Janusz Grzyb przedstawił sprawozdanie z działalności za okres między sesjami Rady Gminy /w załączeniu sprawozdanie w formie papierowej/. Stopień realizacji inwestycji gminnych przedstawiono również w formie multimedialnej. Radny T. Siwa zapytał, czy jest przewidziany termin wykonania I etapu ścieżek rowerowych? Wójt poinformował, że nabór wniosków do konkursu został przedłużony dwukrotnie. Jeżeli gmina uzyska dofinansowanie to realizacja ścieżek rowerowych może nastąpić w latach 2017-2018. Dokładną analizą dokumentacji w tej sprawie zajmuje się p. Katarzyna Dombska - Referat Funduszy. Rada jednogłośnie /14 ”za”/ przyjęła sprawozdanie wójta za okres między sesjami.

6. Sprawozdanie z działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie przedstawił Przewodniczący Rady Społecznej SPGZOZ - p. Janusz Grzyb /w załączeniu sprawozdanie/. Rada jednogłośnie 14 ”za” przyjęła sprawozdanie.

7. Sprawozdanie finansowe z działalności Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie za rok 2015 przedstawiła księgowa. Natomiast dyrektor SPGZOZ w Nadarzynie p. Adam Chustecki przedstawił sprawozdanie z działalności merytorycznej oraz przedstawił w wersji multimedialnej /w załączeniu sprawozdanie w wersji papierowej/. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia przedstawiła pozytywną opinię w sprawie sprawozdania oraz projektu uchwały dot. zatwierdzenia sprawozdania.

8. Przewodnicząca RG poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2015 rok Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie. Rada jednogłośnie 14 ”za” podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2015 rok Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie.

9. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi  Krakowiany /ul. Nowa/. Uzasadnienie przedstawiła p. Anna Rodkiewicz - kierownik Referatu GiGN. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia przedstawiła pozytywna opinię dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie 14 ”za” podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Krakowiany /ul. Nowa/.

10. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Krakowiany /ul. Tarczyńska/. Uzasadnienie przedstawiła p. Anna Rodkiewicz - kierownik Referatu GiGN. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia przedstawiła pozytywna opinię dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie 14 ”za” podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Krakowiany /ul. Tarczyńska/.

11. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wolica /ul. Złotego Kłosa/. Uzasadnienie przedstawiła p. Anna Rodkiewicz - kierownik Referatu GiGN. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia przedstawiła pozytywna opinię dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie 14 ”za” podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wolica /ul. Złotego Kłosa/.

12. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i taryfy opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił p. P. Kozłowski - prezes PKN sp. z o.o. Radna B. Kapitan zapytała, dlaczego dzisiaj w nocy nie było wody z wodociągu? Prezes poinformował, że sytuacja była spowodowana awarią na SUW w Walendowie. Radna M. Wąsiewicz zapytała, czy analizowano stawki taryf na dwa lata? Prezes poinformował, ze taryfy ustala się na 12 miesięcy na podstawie kalkulacji. Przewodnicząca RG poinformowała, ze na posiedzeniu Komisji Rolnej i Ochrony Środowiska dokładnie omawiano projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i taryfy opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków. Przewodnicząca RG poinformowała, że taryfa opłat za wodę jest zbliżona z taryfami w sąsiednich gminach, natomiast proponowana taryfa za odbiór nieczystości płynnych jest sporo podwyższona. Przewodnicząca RG poprosiła, aby w roku następnym nie podwyższać taryfy na odbiór ścieków. Prezes poinformował, że taryfy opłat za wodę i ścieki wynikają z kalkulacji. Radna K. Jach zapytała, czy spółka poniosła straty i w jakiej wysokości za rok 2015? Prezes poinformował, że do końca czerwca będzie przedstawione do Wójta Gminy sprawozdanie spółki z działalności merytoryczno-finansowej. Radny T. Siwa zaproponował, aby przy ustalaniu taryf na następny rok utrzymać uchwalone w tym roku taryfy. Przewodniczący Komisji Rolnej przedstawił pozytywną opinię dotyczącą omawianego projektu uchwały. Rada w głosowaniu: 10 ”za”, 3 ”przeciw”, 1 ”wstrzym.” podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i taryfy opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków.

13. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. Uzasadnienie przedstawił p. F. Majek - kierownik Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Przewodniczący Komisji Rolnej i Ochrony Środowiska przedstawił pozytywną opinię w sprawie powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie - 14 ”za” podjęła uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
Radny T. Siwa zwolnił się z sesji - na sali obrad pozostało 13 radnych.

14. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła p. A. Gnat - inspektor ds. ochrony środowiska. Przewodniczący Komisji Rolnej i Ochrony Środowiska przedstawił pozytywną opinię w sprawie powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie - 13 ”za” podjęła uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

15. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie udzielenia Gminie Stężyca pomocy rzeczowej. Uzasadnienie przedstawił Wójt Gminy - p. J. Grzyb. Poinformował, że Wójt Gminy Stężyca wystąpił z wnioskiem o przekazanie nieodpłatne samochodu z OSP w Nadarzynie dla OSP w Paprotni. Zarząd OSP w Nadarzynie wyraża zgodę na przekazanie samochodu specjalnego marki JELCZ 008 o numerze rejestracyjnym WSI 883B, numer nadwozia P244LM109663 stanowiącego własność Gminy Nadarzyn. Obecnie samochód jest niewykorzystywany do wyjazdów ratowniczych, ponieważ jednostka posiada dwa nowsze samochody. Samochód jest sprawny technicznie. Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej przedstawił pozytywną opinię komisji w powyższej sprawie. Rada jednogłośnie - 12 ”za” /nieobecna na sali radna B. Kapitan/ podjęła uchwałę w sprawie udzielenia Gminie Stężyca pomocy rzeczowej.

16. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Nadarzyn do złożenia wniosku o dofinansowanie do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-20 oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Nadarzyn” i akceptacji założonych planów taryfowych. Uzasadnienie przedstawiła p. M. Napiórkowska - inspektor ds. funduszy zewnętrznych. Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej przedstawił pozytywną opinię komisji w powyższej sprawie. Rada jednogłośnie - 12 ”za” podjęła uchwałę w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Nadarzyn do złożenia wniosku o dofinansowanie do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-20 oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Nadarzyn” i akceptacji założonych planów taryfowych.

17. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Nadarzyn do złożenia wniosku o dofinansowanie do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-20 oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozwój terenów zieleni w Gminie Nadarzyn”. Uzasadnienie przedstawiła p. M. Napiórkowska - inspektor ds. funduszy zewnętrznych.
Na salę obrad powróciła radna B. Kapitan. Na sali obrad było obecnych 13 radnych.
Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej przedstawił pozytywną opinię komisji w powyższej sprawie. Rada jednogłośnie - 13 ”za” podjęła uchwałę w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Nadarzyn do złożenia wniosku o dofinansowanie do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-20 oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozwój terenów zieleni w Gminie Nadarzyn”.

18. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej w Warszawie. Uzasadnienie przedstawiła p. M. Sieczka - Skarbnik Gminy Nadarzyn oraz zgłosiła autopoprawki. Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej przedstawił pozytywną opinię komisji w powyższej sprawie. Rada jednogłośnie - 13 ”za” podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej w Warszawie.

19. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIX.241.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 18 maja 2016 r. dotyczącej określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Uzasadnienie przedstawiła p. M. Sieczka - Skarbnik Gminy Nadarzyn. Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej przedstawił pozytywną opinię komisji w powyższej sprawie. Rada jednogłośnie - 13 ”za” podjęła uchwałę w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIX.241.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 18 maja 2016 r. dotyczącej określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

20. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Uzasadnienie przedstawiła p. M. Sieczka - Skarbnik Gminy Nadarzyn. Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej przedstawił pozytywną opinię komisji w powyższej sprawie. Rada jednogłośnie - 13 ”za” podjęła uchwałę w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

21. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XIV.185.2016 z dnia 30 grudnia 2015 r. Uzasadnienie przedstawiła p. M. Sieczka - Skarbnik Gminy Nadarzyn. Radna  B. Kapitan, czy będą wykonywane remonty dróg, które były w planie? Wójt Gminy poinformował, że po podsumowaniu I półrocza 2016 r. będzie wiadomo, czy jest nadwyżka środków budżetowych i w ramach ich można będzie zrealizować dodatkowe priorytetowe zadania. Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej przedstawił pozytywną opinię komisji w powyższej sprawie. Rada jednogłośnie - 13 ”za” podjęła uchwałę w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XIV.185.2016 z dnia 30 grudnia 2015 r.

22. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026. Uzasadnienie przedstawiła p. M. Sieczka - Skarbnik Gminy Nadarzyn. Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej przedstawił pozytywną opinię komisji w powyższej sprawie. Rada jednogłośnie - 13 ”za” podjęła uchwałę w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026.

23. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Nadarzyn za rok 2015 przedstawiła p. Edyta Gawrońska - Sekretarz Gminy Nadarzyn. Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej przedstawił pozytywną opinię w sprawie przedstawionego sprawozdania. Rada jednogłośnie - 13 ”za” przyjęła sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Nadarzyn za rok 2015.

24. Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nadarzyn za rok 2015 przedstawiła p. M. Sieczka - Skarbnik Gminy Nadarzyn. Oraz przedstawiła pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego za rok 2015. Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej przedstawił pozytywną opinię w sprawie przedstawionego sprawozdania. Rada jednogłośnie - 13 ”za” przyjęła sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nadarzyn za rok 2015.

25. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nadarzyn za rok 2015. Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej przedstawił pozytywną opinię w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nadarzyn za rok 2015. Rada w głosowaniu: 11 ”za”, 0 „przeciw”, 2 ”wstrzymujące się” podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nadarzyn za rok 2015.

26. Przewodnicząca RG poinformowała, że Komisja Rewizyjna rozpatrzyła sprawozdania z działalności finansowej i wykonania budżetu za rok 2015 r. i wystąpiła z wnioskiem do Rady Gminy o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Nadarzyn za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - A. Jakubowski odczytał wniosek w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Nadarzyn za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. Wniosek został pozytywnie oceniony przez RIO w Warszawie.

27. Rada przystąpiła do podjęcia chwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nadarzyn za 2015 rok. Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej przedstawił pozytywną opinię w sprawie powyższego projektu uchwały. Rada w głosowaniu: 11 ”za” , 1 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Nadarzyn za 2015 rok. Wójt Gminy podziękował radzie za udzielenie absolutorium. Podziękował radnym, sołtysom oraz pracownikom urzędu za wsparcie i współpracę w wykonaniu budżetu gminy.

28. Przewodnicząca RG poinformowała, że oświadczenia majątkowe radnych zostały złożone w terminie ustawowym i są przesłane do Urzędu Skarbowego. Sekretarz Gminy - Edyta Gawrońska odczytała sprawozdanie z działalności Rady Młodzieżowej Rady Gminy Nadarzyn za rok 2015. Radna K. Jach zapytała, czy jest szansa aby przewoźnik PKS Grodzisk Maz. Wysyłał na trasę Nadarzyn - Pruszków nowszy autobus. Pani Sekretarz poinformowała, ze od mieszkańców nie miała uwag w tej sprawie, ale rozpozna sprawę, jaka jest możliwość obsługi pasażerskiej w Gminie Nadarzyn przez nowszy autobus.

29. Przewodnicząca RG podziękowała za udział w obradach i ogłosiła zamknięcie XX Sesji Rady Gminy Nadarzyn.

Protokołowała: Teresa Czerniawska
Przewodniczyła: Danuta Wacławiak

drukuj (Protokół z XX Sesji Rady Gminy Nadarzyn)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Gminy Nadarzyn
  data wytworzenia: 2016-06-22
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2016-10-17 15:07
 • zmodyfikował: Michał Wilczak
  ostatnia modyfikacja: 2016-10-17 16:00

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 56966
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-01-19 12:36