Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nadarzyn

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.nadarzyn.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Kalendarium

«luty 2023»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.nadarzyn.pl

Treść strony

Protokół z XVIII Sesji Rady Gminy Nadarzyn

Protokół z XVIII Sesji Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 kwietnia 2016 r.

1. Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn p. Danuta Wacławiak dokonała powitania zebranych na sali obrad radnych, sołtysów, mieszkańców Gminy Nadarzyn. Przewodnicząca Rady dokonała otwarcia XVIII Sesji zwołanej na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. /Dz.U. z 2016r. poz.446 ze zm./

2. Na podstawie listy obecności przewodnicząca RG poinformowała, że na sali obrad jest obecnych 15 radnych w tym dwóch radnych wybranych w wyborach uzupełniających, którzy w dniu dzisiejszym złożą ślubowanie.

3. Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej p. Maria Rosińska wydała zaświadczenia o wyborze radnych Rady Gminy Nadarzyn w wyborach uzupełniających z okręgu Nr 1 – p. Eugeniuszowi Kucharskiemu, z okręgu Nr 2 w Nadarzynie- p. Tomaszowi Siwa. Złożono gratulacje wybranym radnym.

4. Przewodnicząca Rady Gminy odczytała treść art.23a. ustawy o samorządzie gminnym. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają ślubowanie. Przewodnicząca RG odczytała rotę ślubowania ,,Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców.'' Radni: Eugeniusz Kucharski i Tomasz Siwa wypowiadali słowo "ślubuję - tak mi dopomóż Bóg."

5. Przewodnicząca RG przypomniała zaproponowany porządek obrad w zawiadomieniu o zwołaniu XVIII Sesji. Przewodnicząca Rady zapytała, czy radni mają uwagi do zaproponowanego porządku obrad? /w załączeniu do protokołu porządek XVIII Sesji RG/. Rada w głosowaniu 15”za” przyjęła porządek sesji.

6. Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że radni nie wnieśli na piśmie uwag do protokołu z XVII Sesji z dnia 23 marca 2016r.. Zapytała, czy Rada jest za przyjęciem protokołu? Rada w głosowaniu /13”za”, 2 „wstrzym.”/ przyjęła protokół z XVII Sesji z dnia 23 marca 2016 r.

7. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności za okres między sesjami Rady Gminy przedstawił z-ca Wójta p. Tomasz Muchalski. /w załączeniu sprawozdanie w formie papierowej/. Stopień realizacji inwestycji gminnych przedstawiono również w formie multi-medialnej. Rada jednogłośnie /15”za/ przyjęła sprawozdanie Wójta Gminy za okres między sesjami.

8. Sprawozdanie Wójta Gminy Nadarzyn z realizacji programu współpracy Gminy Nadarzyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2015 przedstawiła p. Żaneta Wójtowicz – kierownik Referatu Organizacyjnego./w załączeniu sprawozdanie/. Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej i Statutowej poinformował, ze komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie. Rada jednogłośnie ”za” przy 14 obecnych radnych  przyjęła sprawozdanie.

9. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu pracy Gminnej Komisji Mieszkaniowej. Uzasadnienie przedstawiła p. Sylwia Łazowska – inspektor ds. gospodarczych /sekretarz Komisji Mieszkaniowej/. Na zapytanie radnej B. Kapitan, p. Łazowska poinformowała, że przewodniczącą Komisji Mieszkaniowej jest p. Natalia Jędrzejewska. Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej i Statutowej przedstawił pozytywną opinię komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały, Rada jednogłośnie ”za” podjęła uchwałę w sprawie przy 14 obecnych radnych uchwalenia regulaminu pracy Gminnej Komisji Mieszkaniowej.

10. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia i wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Dla Gminy Nadarzyn. Uzasadnienie przedstawiła p. Katarzyna Dombska – Kierownik Referatu  Funduszy Zewnętrznych. Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej i Statutowej przedstawił pozytywną opinię komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały, Rada jednogłośnie /15”za”/ podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia i wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Dla Gminy Nadarzyn.
11. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącą drogę wewnętrzną, będącą własnością Gminy Nadarzyn. /Rusiec – ul. Hawajska/ Uzasadnienie przedstawiła P. Maria Przywoźna – inspektor ds. inwestycji. Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej i Statutowej przedstawił pozytywną opinię komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały, Rada jednogłośnie /15”za”/ podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącą drogę wewnętrzną, będącą własnością Gminy Nadarzyn. /Rusiec – ul. Hawajska/

12. Rada przystąpiła do podjęcia  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata,  części nieruchomości stanowiącą  drogę wewnętrzną, będącą  własnością Gminy Nadarzyn. /Stara Wieś – ul. Głogowa/. Uzasadnienie przedstawiła P. Maria Przywoźna – inspektor ds. inwestycji. Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej i Statutowej przedstawił pozytywną opinię komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały, Rada jednogłośnie /15”za”/ podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącą drogę wewnętrzną, będącą własnością Gminy Nadarzyn./Stara Wieś – ul. Głogowa/.

13. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów ich wyboru na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego .Uzasadnienie przedstawiła p. Maria Rosińska – Dyrektor GZO. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia przedstawiła pozytywną opinię komisji dotycząca powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie ”za” przy 14 obecnych radnych podjęła uchwałę w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów ich wyboru na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego.

14. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie powołania członka Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. W związku z wyborem dwóch radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Nadarzyn z okręgu Nr 1 i okręgu Nr 2 w Nadarzynie przeprowadzonych w dniu 10 kwietnia 2015 r.; przewodnicząca RG wnioskuje o uzupełnienie składu osobowego wskazanej powyżej Komisji o 1 osobę. Swoją kandydaturę zgłosił radny Tomasz Siwa. Rada w głosowaniu: 14”za”, 1”wstrzym” podjęła uchwałę w sprawie powołania członka Komisji Bezpieczeństwa i Porządku uzupełniając skład osobowy o radnego Tomasza Siwa.

15. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie powołania członka Komisji Gospodarczej i Budżetowej. Swoją kandydaturę zgłosił radny Tomasz Siwa. Rada w głosowaniu: 14”za”, 1”wstrzym” podjęła uchwałę w sprawie powołania członka Komisji Gospodarczej i Budżetowej uzupełniając skład osobowy o radnego Tomasza Siwa.

16. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie powołania członków Komisji Inwentaryzacyjnej i Statutowej. Do pracy w komisji zgłosili się radni: Eugeniusz Kucharski i Tomasz Siwa. Rada w głosowaniu 13”za” , 2”wstrzym” podjęła uchwałę w sprawie powołania członków Komisji Inwentaryzacyjnej i Statutowej uzupełniając skład komisji o radnych: Eugeniusza Kucharskiego i Towasza Siwa.

17. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie powołania członków Komisji Rolnej i Ochrony Środowiska. Do pracy w komisji zgłosili się radni: Eugeniusz Kucharski i Tomasz Siwa. Rada w głosowaniu 13”za”, 2”wstrzym” podjęła uchwałę w sprawie powołania członków Komisji Rolnej i Ochrony Środowiska uzupełniając skład komisji o radnych: Eugeniusza Kucharskiego i Tomasza Siwa.

18. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej. Radna. Katarzyna Jach jako przedstawiciela Klubu Radnych „Zielona Gmina”: zgłosiła radną Bożenę Kapitan do składu osobowego Komisji Rewizyjnej. Radna B. Kapitan wyraziła zgodę. Rada w głosowaniu: 12”za”, 3”wstrzym” podjęła uchwałę w sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej. uzupełniając skład osobowy o radną Bożenę Kapitan.

19. Przewodnicząca RG przypomniała radnym o złożeniu oświadczeń majątkowych w terminie do końca kwietnia 2016r. oraz zaproponowała termin następnej Sesji RG na dzień 17 lub 18 maja br. Radna Małgorzata Wąsiewicz poinformowała, ze pozyskano środki finansowe w wysokości 5 tys. zł na posadzenie roślin przed szkołą w Ruścu. Radna Katarzyna Jach poprosiła o zestawienie wypłat ekwiwalentów dla strażaków OSP w rozbiciu na ilość wyjazdów do akcji, ilość ćwiczeń i szkoleń. Z-ca Wójta poinformował, ze zestawienie godzin do wypłaty przygotowuje OSP, przez komisję członków OSP, następnie jest akceptacja zarządu OSP oraz Komisji rewizyjnej. Ekwiwalent dla strażaków jest naliczany zgodnie z podjęta przez Radę Gminy uchwałą. Od wielu lat ekwiwalent jest tak samo przygotowywany, wszystkie wyjazdy do akcji są rejestrowane w programie. Radny Dariusz Jakubowski poinformował, ze interesuje się działalnością OSP i wie że strażacy działają odpowiedzialnie. Radna K. Jach poprosiła o czyszczenie chodników oraz ustawienie koszy na śmieci przy chodnikach. Pan F. Majek – Kierownik Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska poinformował, że przy chodnikach dróg gminnych ustawione są kosze na śmieci. Z-ca Wójta zasugerował, aby mieszkańcy organizowali spotkania w sprawie usuwania śmieci w terenie, wówczas Gmina wesprze w takiej akcji. Radna B. Kapitan zapytała, czy na ul. Plantowej będą realizowane inwestycje Z-ca Wójta poinformował, ze na każdej sesji jest przedstawiana informacja dotycząca planowanych i realizowanych inwestycji gminnych. Na ul. Plantowej nie można prowadzić inwestycji z uwagi na nieuregulowany stan prawny nieruchomości /drogi/, planowane jest poprowadzenie ścieżki rowerowej. Radna Kapitan zapytała, czy na stronie internetowej Gminy można reklamować firmy np. PU Hetman? Z-ca Wójta poinformował, że Gmina nakręca film z pikników, a nie reklamuje firm. Radna K. Jach zapytała, czy mieszkańcy będą mogli zabierać głos na sesji Rady Gminy ? Przewodnicząca RG poinformowała, ze zgodnie ze Statutem Gminy przewodnicząca RG może udzielić głosu mieszkańcowi. Jest wniosek radnych, aby mieszkańcy składali zapytania na piśmie. Z-ca Wójta poprosił, aby zapytania mieszkańców były składane wcześniej przed sesją RG. Radny Tomasz Siwa wyraził oburzenie w stosunku do działalności prywatnej telewizji p. Majewskiego, który jako administrator tego portalu nie reaguje na komentarze szkalujące m.in. jego osobę i rodzinę. Przewodnicząca RG przypomniała nowo wybranym radnym, aby złożyli oświadczenia majątkowe do przewodniczącej RG w terminie 30 dni od daty złożenia ślubowania.

20. Przewodnicząca RG podziękowała za udział w obradach i ogłosiła zamknięcie XVIII Sesji Rady Gminy Nadarzyn.

Protokołowała: Teresa Czerniawska

Przewodniczyła: Danuta Wacławiak

drukuj (Protokół z XVIII Sesji Rady Gminy Nadarzyn)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Gminy Nadarzyn
  data wytworzenia: 2016-05-25
 • opublikował: Andrzej Zalesiński
  data publikacji: 2016-05-25 10:55

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 60143
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-01-19 12:36