Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nadarzyn

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.nadarzyn.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Kalendarium

«grudzień 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.nadarzyn.pl

Treść strony

Protokół z XVII Sesji Rady Gminy Nadarzyn

Protokół z XVII Sesji Rady Gminy Nadarzyn z dnia 23 marca 2016 r.

1. Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn p. Danuta Wacławiak dokonała powitania zebranych na sali obrad radnych, sołtysów, mieszkańców Gminy Nadarzyn. Przewodnicząca Rady dokonała otwarcia XVII Sesji zwołanej na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. /Dz.U. z 2015r. poz.1515 ze zm./

2. Na podstawie listy obecności przewodnicząca RG poinformowała, że na sali obrad jest obecnych 12 radnych, co stanowi quorum wobec ustawowego składu Rady liczącego 15 osób, przy którym rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały. Radny Jan Perzyna zgłosił spóźnienie się na sesję.

3. Przewodnicząca RG przypomniała zaproponowany porządek obrad w zawiadomieniu o zwołaniu XVII Sesji. Przewodnicząca Rady zapytała, czy radni mają uwagi do zaproponowanego porządku obrad? /w załączeniu do protokołu porządek XVII Sesji RG/. Rada w głosowaniu 12”za” przyjęła porządek sesji.

4. Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że radni nie wnieśli na piśmie uwag do protokołu z XVI Sesji z dnia 24 lutego 2016 r. Zapytała, czy Rada jest za przyjęciem protokołu? Rada jednogłośnie /12”za”/ przyjęła protokół z XVII Sesji z dnia 24 lutego 2016 r.

5. Z-ca Wójta Gminy p. Tomasz Muchalski złożył sprawozdanie z działalności za okres między sesjami Rady Gminy. /w załączeniu sprawozdanie w formie papierowej/. Stopień realizacji inwestycji gminnych przedstawiono również w formie multimedialnej. Z-ca Wójta poinformował, że rozstrzygnięto konkurs na wybór nowego dyrektora Gimnazjum w Nadarzynie. Wybrany został pan Leszek Skrzypczak. Ogłoszono konkurs na wybór dyrektora GOS. Wpłynęła jedna oferta – p. Dariusza Zwolińskiego. Z-ca Wójta w imieniu Wójta Gminy i własnym złożył życzenia z okazji zbliżających się świąt Wielkanocnych. Na salę obrad przybył radny Jan Perzyna. Rada jednogłośnie 13”za” przyjęła sprawozdanie Wójta Gminy za okres między sesjami.

6. Sprawozdanie z działalności Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury w Nadarzynie za rok 2015 przedstawiła – dyrektor p. Kamila Michalska. Poinformowała, ze rok 2015 był bardzo dobry pod względem pozyskania środków finansowych z funduszy Unijnych, powołano Uniwersytet Trzeciego Wieku. Sołtys ze Starej Wsi – p. Ziółkowski zapytał czy w roku bieżącym otrzyma dofinansowanie do organizacji Pikniku w Starej Wsi? Wspomniał, że w ubiegłym roku na organizację pikników nigdy nic Stara Wieś nie dostała z Gminy. Pani dyrektor Michalska poinformowała, ze podjęto decyzję, aby nie organizować dużej ilości pikników ponieważ niektóre z nich pokrywają się terminowo. Z-ca Wójta przypomniał p. Ziółkowskiemu, że kilka razy otrzymał dofinansowanie do organizowanych pikników w Starej Wsi. Pan Ziółkowski oświadczył, że w części otrzymał dofinansowanie, ale za jedną fakturę nie otrzymał jeszcze pieniędzy. Pani Sekretarz Gminy poinformowała, że błędnie sporządzoną fakturę należało poprawić i przedłożyć w urzędzie do zapłaty. Radna Katarzyna Jach zapytała, czemu służą imprezy organizowane przez urząd. Stwierdziła, że NOK nie uczestniczy w uroczystościach patriotycznych organizowanych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Nadarzyna. Z-ca Wójta wyraził sprzeciw w stosunku do wypowiedzi radnej K. Jach. Poinformował, że Urząd Gminy i NOK jest organizatorem wielu uroczystości patriotycznych. Rada w głosowaniu: 11”za”, 2”wstrzym” przyjęła sprawozdanie z działalności NOK za 2015 rok.

7. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Nadarzyn za rok 2015 przedstawiła dyrektor – p. Ewa Marjańska. Rada jednogłośnie /13”za”/ przyjęła sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej za rok 2015.

8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Oświatowego w Nadarzynie za rok 2015 przedstawiła dyrektor p. Maria Rosińska. Rada jednogłośnie /13”za”/ przyjęła sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Oświatowego za rok 2015.

9. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nadarzynie za rok 2015 przedstawiła kierownik p. Grażyna Witkowska. Przewodnicząca RG zapytała, czy przy zmianie statutu GOPS włączono do realizacji program 500+ Pani Witkowska odpowiedziała, że jest uwzględniony program 500+ do realizacji przez GOPS: utworzenie dodatkowego stanowiska pracy, Rada jednogłośnie /13”za”/ przyjęła sprawozdanie z działalności GOPS za rok 2015.

10. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ogniska D-M „Tęcza” w Nadarzynie za rok 2015 przedstawiła dyrektor p. Krystyna Masłowska. Pani Masłowska podziękowała Wójtowi Radzie gminy za wsparcie w działalności „Ogniska” oraz złożyła życzenia z okazji zbliżających się Świat Wielkanocnych. Rada jednogłośnie /13”za”/ przyjęła sprawozdanie z działalności Gminnego Ogniska D-M „Tęcza” w Nadarzynie za rok 2015.

11. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nadarzynie za rok 2015 p. Krystyna Masłowska. Rada jednogłośnie /13”za”/ przyjęła sprawozdanie z działalności GKRPAl za rok 2015.

12. Sprawozdanie z działalności Straży Gminnej za rok 2015 przedstawił komendant p. Adam Piskorz. Rada jednogłośnie /13”za”/ przyjęła sprawozdanie z działalności Straży Gminnej za rok 2015.

13. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Sportu w Nadarzynie za rok 2015 p. Dariusz Maranowski. Rada w głosowaniu: 12”za”, 1 „wstrzym” przyjęła sprawozdanie z działalności GOS w Nadarzynie za rok 2015.
Przewodnicząca RG poinformowała, że przedstawione sprawozdania były pozytywnie zaopiniowane przez komisje problemowe Rady Gminy.

14. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa dot. uchwały Rady Gminy Nadarzyn Nr XI.127.2015 z 30.09.2015 r. Przewodnicząca RG poinformowała, że sprawę rozpatrywała Komisja KF i Sportu, a pan mec. Drwięga przygotował uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale. Przewodniczący Komisji KF i Sportu poinformował, że komisja proponuje odmówić uwzględnienie wezwania do usunięcia naruszenia prawa. Rada w głosowaniu: 9”za”, 4”wstrzym” podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa dot. uchwały Rady Gminy Nadarzyn Nr XI.127.2015 z 30.09.2015 r. odmawiając uwzględnienie wezwania do usunięcia naruszeń w uchwale.

15. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa dot. uchwały Rady Gminy Nadarzyn Nr XIV.174.2015 z 30.12.2015 r. Uzasadnienie przedstawiła p. Ewa Prus – członek GKRPAl. Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku poinformował, że komisja nie uwzględniła wezwania do usunięcia naruszeń prawa w uchwale. Rada w głosowaniu: 9”za”, 4”wstrzym” podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa dot. uchwały Rady Gminy Nadarzyn Nr XIV.174.2015 z 30.12.2015 r. odmawiając uwzględnienie wezwania do usunięcia naruszeń w uchwale.

16. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nadarzyn w roku 2016. Uzasadnienie przedstawiła p. Sylwia Łazowska - inspektor ds. gospodarczych. Rada jednogłośnie 13”za” podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nadarzyn w roku 2016.

17. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nadarzyn, położonej w obrębie Młochów, gm. Nadarzyn. Uzasadnienie przedstawiła p. Anna Rodkiewicz – kierownik Referatu GGiN. Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada jednogłośnie – 13”za” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nadarzyn, położonej w obrębie Młochów, gm. Nadarzyn.

18. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/430/2010 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nadarzynie. Uzasadnienie przedstawiła p. Grażyna Witkowska – Kierownik GOPS. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki społecznej poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada jednogłośnie – 13”za” podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/430/2010 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nadarzynie.

19. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2017 roku. Uzasadnienie przedstawiła p. M. Sieczka – Skarbnik Gminy. Poinformowała, ze obowiązek podjęcia uchwały o wyodrębnieniu bądź niewyodrębnieniu funduszu sołeckiego dotyczy każdej gminy posiadającej jednostki pomocnicze – sołectwa. Gmina Nadarzyn z uwagi na wysoki wskaźnik Kb (kwota bazowa do wyliczenia wysokości funduszu sołectwa) nie miała możliwości uzyskania zwrotu z budżetu państwa za wydatki poniesione z funduszu sołeckiego w wysokości 20, 30 lub 40% w latach obowiązywania uchwały o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego (2015-2016). Katalog zadań możliwych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego jest ograniczony, tzn. nie wszystkie zadania własne samorządu mogą być wykonywane w sołectwach w ramach funduszu sołeckiego. Nadal będą funkcjonowały środki do dyspozycji rad sołeckich tzn. środki zabezpieczane w budżecie na potrzeby sołectw niestanowiące funduszy sołeckich, ponieważ wyodrębnienie środków na potrzeby sołectw umożliwia ustawa o samorządzie gminnym z art. 51 ust. 3.
Na zapytania radnych w sprawie środków finansowych na inwestycje w sołectwach odpowiedzi udzielił p. T. Muchalski – Z-ca Wójta Gminy. Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej przedstawił pozytywna opinię komisji w sprawie powyższego projektu uchwały. Rada w głosowaniu 9”za”, 4”przeciw” podjęła uchwałę w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2017 roku.

20. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV.187.2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. dotyczącej zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Uzasadnienie przedstawiła p. M. Sieczka – Skarbnik Gminy. Poinformowała, że w związku z planowaną do zaciągnięcia pożyczką w WFOŚiGW w Warszawie na realizację zadania „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kostowcu wraz z budową kanalizacji sanitarnej w granicy pasa drogowego drogi krajowej nr 8 w m. Kostowiec” do właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie zaciągania zobowiązań finansowych. W dniu 30 grudnia 2015 r. Rada Gminy Nadarzyn w Uchwale Nr IV.187.2015 wyraziła zgodę na zaciągnięcie pożyczki z WFOŚiGW na realizację zadania „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kostowcu wraz z budową kanalizacji sanitarnej w granicy pasa drogowego drogi krajowej nr 8 w m. Kostowiec”. W uchwale zmieniającej, zmianie podlegają zapisy w paragrafie 1 ust. 1 i 3. Zmienia się wysokość kwoty zaciągniętej pożyczki (z kwoty 1 757 000,00 zł na kwotę 2 161 000,00 zł) oraz wysokość spłat w latach 2017-2019 (485 000,00 zł, 736 000,00 zł, 940 000,00 zł). Przedstawione zmiany wynikają ze zmiany przepisów VAT i Zadanie „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kostowcu wraz z budową kanalizacji sanitarnej w granicy pasa drogowego drogi krajowej nr 8 w m. Kostowiec” zmienione zostało w Tabeli Nr 2 w Uchwale budżetowej na rok 2016, w dziale 900 rozdziale 90001 § 6050. Pożyczka w kwocie zł podjęta Uchwałą Nr IV.187.2015 Rady Gminy Nadarzyn w dniu 30 grudnia 2015 r. nie została zaciągnięta. Planuje się zaciągnięcie pożyczki w nowej uchwale. Pani Skarbnik wniosła autopoprawkę do paragrafu 1 projektu uchwały. Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej przedstawił pozytywna opinię komisji w sprawie powyższego projektu uchwały.
Rada w głosowaniu 11”za”, 2”wstrzym” podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV.187.2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. dotyczącej zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z autopoprawką.

21. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XIV.185.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 2015 r. Uzasadnienie przedstawiła p. Magdalena Sieczka – Skarbnik Gminy Nadarzyn Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej przedstawił pozytywną opinię komisji dotyczącą omawianego projektu uchwały. Rada jednogłośnie – 13”za” podjęła uchwałę w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XIV.185.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 2015.

22. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026. Uzasadnienie przedstawiła p. Magdalena Sieczka – Skarbnik Gminy Nadarzyn. Pani Skarbnik zgłosiła autopoprawkę do projektu uchwały. Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej przedstawił pozytywną opinię komisji dotyczącą omawianego projektu uchwały. Rada jednogłośnie – 13”za” podjęła uchwałę w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026.

23 Przewodnicząca RG poinformowała, ze radna K. Jach złożyła pismo z propozycją zamieszczenia nr tel i emaile radnych na stronie internetowej w bip, aby mieszkańcy mieli kontakt z radnymi. Przewodnicząca RG poinformowała, że w celu kontaktu z radnymi mieszkańcy mogą wysyłać emaile do Biura RG na adres rada@nadarzyn.pl lub telefoniczne /telefony kontaktowe z Urzędem Gminy/.
Mieszkaniec z Nadarzyna p. R. Zalewski poprosił o zabranie głosu. Przewodnicząca RG  poinformowała, że zapytania należy kierować za pośrednictwem radnych lub składać na piśmie do Urzędu Gminy. Radna K. Jach przypomniała, że Stowarzyszenie Przyjaciół Nadarzyna na początku roku złożyło do Urzędu wykaz uroczystości organizowanych przez stowarzyszenie. Z-ca Wójta odczytał z wykazu stowarzyszenia terminy uroczystości, w którym nie ma zapisu o dofinansowaniu z budżetu gminy. Radna K. Jach zapytała, jak jest kontrolowana wypłata ekwiwalentów dla strażaków OSP. Z-ca Wójta  poinformował, że wielokrotnie udziela odpowiedzi na temat wypłat ekwiwalentów strażakom OSP. Ekwiwalenty są wypłacane zgodnie z uchwałą Rady Gminy.
Radna M. Wąsiewicz poinformowała o działalności Koła Gospodyń w Starej Wsi.

24. Po wyczerpaniu porządku obrad, przewodnicząca RG ogłosiła zamknięcie XVII Sesji RG.

Protokołowała: Teresa Czerniawska

Przewodniczyła: Danuta Wacławiak

 

drukuj (Protokół z XVII Sesji Rady Gminy Nadarzyn)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Gminy Nadarzyn
  data wytworzenia: 2016-04-29
 • opublikował: Andrzej Zalesiński
  data publikacji: 2016-05-04 08:44
 • zmodyfikował: Andrzej Zalesiński
  ostatnia modyfikacja: 2016-05-04 08:45

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 58596
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-01-19 12:36