Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nadarzyn

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.nadarzyn.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Kalendarium

«grudzień 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.nadarzyn.pl

Treść strony

Protokół z XV Sesji Rady Gminy Nadarzyn

Protokół z XV Sesji Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 stycznia 2016 r.

1. Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn p. Danuta Wacławiak dokonała powitania zebranych na sali obrad radnych, sołtysów, mieszkańców Gminy Nadarzyn. Przewodnicząca Rady dokonała otwarcia XV Sesji zwołanej na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. /Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm./.

2. Na podstawie listy obecności przewodnicząca RG poinformowała, że na sali obrad jest obecnych 13 radnych, co stanowi quorum wobec ustawowego składu Rady liczącego 15 osób, przy którym rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

3. Przewodnicząca RG przypomniała zaproponowany porządek obrad w zawiadomieniu o zwołaniu XV Sesji. Przewodnicząca Rady zapytała, czy radni mają uwagi do zaproponowanego porządku obrad /w załączeniu do protokołu porządek XV Sesji RG/. Rada w głosowaniu 13 ”za” przyjęła porządek sesji.

4. Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że radni nie wnieśli na piśmie uwag do protokołu z XIV Sesji z dnia 30 grudnia 2015 r. Zapytała, czy Rada jest za przyjęciem protokołu? Rada jednogłośnie /13 ”za”/ przyjęła protokół z XIV Sesji z dnia 30 grudnia 2015 r.

5. Wójt Gminy p. Janusz Grzyb złożył sprawozdanie z działalności za okres między sesjami Rady Gminy /w załączeniu sprawozdanie w formie papierowej/. Stopień realizacji inwestycji gminnych przedstawiono również w formie multimedialnej. Rada jednogłośnie przyjęła sprawozdanie Wójta Gminy za okres między sesjami.

6. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie rozpoznania skargi na działalność Wójta Gminy Nadarzyn. Przewodnicząca RG poinformowała, że skarga Pani Łucji Friede z dnia 23 grudnia 2015 r. była rozpatrywana przez Komisję Rewizyjną. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. A. Jakubowski poinformował, że skarżąca poruszyła następujące kwestie:
1) Nie wykonywanie przez Wójta Gminy Nadarzyn obowiązków funkcjonariusza publicznego nie reagując na samowolne zachowania p. Grażyny Sapountzis blokujące wyjazd z ulicy na drogę zwaną Graniczną.
2) Uznanie przez Radę Gminy Nadarzyn istnienia drogi dojazdowej zwanej na mapach geodezyjnych Graniczną.
3) Niewłaściwe działania Wójta Gminy Nadarzyn przejawiające się w tym, że wójt uznaje drogi położone lub wydzielone z terenów prywatnych działek takie jak Urocza, Prusa i inne w tym rejonie, o długości kilkadziesiąt metrów ponad 1 km za drogi wyjazdowe umożliwiające wybudowanie przy nich budynków mieszkalnych, czyli drogi publiczne, a drogi zwanej Graniczną za taką drogę nie uznaje.
4) Zaniechanie wójta polegające na tym, że uznanie drogi publiczną nie ma nic wspólnego z własnością terenu.
5) Nieprawidłowości przy załatwianiu pozwoleń na użytkowanie.
Komisja Rewizyjna stwierdziła, że zagadnienia poruszone części skargi odnoszą się do stosunków cywilnoprawnych i ich rozstrzyganie nie leży w kompetencjach wójta. Jak wskazała sama skarżąca, w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie toczy się obecnie postępowanie w tej sprawie. Z przedstawionych w skardze informacji wynika, że sprawa dotyczy umożliwienia dostępu do drogi publicznej, a więc ustanowienia służebności drogi koniecznej. Sprawy te zostały poddane kognicji sądów powszechnych. Nieruchomości te nie stanowią własności Gminy Nadarzyn, w związku z czym Wójt ani Gmina nie może być tutaj stroną postępowania. Zgodnie z Ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.), jak również z Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460 ze zm.), Rada Gminy nie posiada kompetencji w zakresie „uznania istnienia drogi”. Kompetencji takich nie posiada również wójt.

Wójt nie jest organem właściwym w sprawie ustalania, czy nieruchomość nadaje się do posadowienia budynku mieszkalnego. W tym zakresie właściwe są odpowiednie organy budowlane wskazane w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.). W przypadku decyzji w zakresie pozwolenia na budowę organem właściwym jest starosta. Jednocześnie należy nadmienić, że droga prywatna może stanowić drogę dojazdową do drogi publicznej, w związku z czym nieruchomość może mieć zapewniony w ten sposób dostęp do drogi publicznej, jeżeli na drodze prywatnej istnieje ustanowiona stosowna służebność na rzecz właściciela nieruchomości lub właściciel nieruchomości jest również współwłaścicielem drogi prywatnej. Tak usytuowana nieruchomość może być zatem przez właściwe organy zakwalifikowana jako posiadająca dostęp do drogi publicznej. Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460 ze zm.), drogami publicznymi są drogi: krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne. Zgodnie z art. 2a ust. 2 ustawy o drogach publicznych, drogi gminne stanowią własność gminy. Powyższe oznacza, że do uznania danej drogi za drogę gminną konieczne jest posiadanie prawa własności do gruntu, na której droga ta się znajduje. Jeżeli zatem działka nie posiada udokumentowanego prawa własności na rzecz gminy, droga ta nie może być zaliczona do kategorii dróg gminnych. Powyższe stanowisko potwierdza również orzecznictwo Sądu Najwyższego. W wyroku z dnia 15 stycznia 2015 r. (sygn. IV CSK 315/14) Sąd Najwyższy wskazał: „Ponieważ przepis art. 2a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych nie przewiduje przejścia z mocy prawa własności gruntu na rzecz któregokolwiek z pomiotów w nim wymiennych, należy go zatem wykładać w ten sposób, że od 1 stycznia 1999 r. zaliczenie drogi do danej kategorii jest możliwe tylko w odniesieniu do dróg położonych na nieruchomościach stanowiących już własność właściwego podmiotu.” Gmina Nadarzyn nie jest właścicielem drogi zwanej Graniczną. Z tych względów nie jest możliwe zaliczenie tej drogi do kategorii dróg publicznych. Pozwolenie na użytkowanie nieruchomości wydawane jest przez właściwe organy budowlane określone w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.). Wójt nie jest w tym zakresie organem właściwym do rozpoznania sprawy.

Biorąc pod uwagę powyższe, skarga dotyczyła czynności, w których wójt nie jest organem właściwym lub czynności, których wójt ani inny organ gminy nie mogą podjąć, w związku z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Część skargi dotyczy również kwestii związanych z kwestiami własności z zakresu prawa prywatnego, niebędącymi sprawami administracyjnymi. W związku z powyższym, Komisja Rewizyjna uznała skargę za bezzasadną.
Pani Łucji Friede nie zgodziła się z opinią komisji. Jej zdaniem Wójt Gminy powinien reagować na prośby mieszkańców. Pani skarżąca zapytała, dlaczego Pani mieszkająca 10 lat w Wolicy utrudnia przejazd drogą. Z-ca Wójta poinformował, że odbyło się spotkanie z p. Sapowicz w sprawie udostępnienia przejazdu drogą tzw. Graniczną. Pani Sapowicz poinformowała, że droga jest jej własnością i nie życzy sobie, aby Urząd Gminy się w tę sprawę wtrącał. Wójt Gminy poinformował, że na aktualnych mapach ewidencyjnych nie ma zaznaczonego podziału ani służebności przejazdu tą drogą. Pani Friede zaproponowała, aby na okres toczącego się postępowania w sądzie można byłoby otworzyć przejazd tą drogą. Przewodnicząca RG poinformowała, że Urząd Gminy jeszcze raz doprowadzi do spotkania w sprawie przedmiotowej drogi. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zgłosił 2 autopoprawki do projektu uchwały.
Rada w głosowaniou: 11 ”za”, 2 ”wstrzym” podjęła uchwałę w sprawie rozpoznania skargi na działalność Wójta Gminy Nadarzyn z autopoprawkami.

7. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu baru szkolnego wraz z zapleczem kuchennym i pomieszczeniami magazynowymi w Szkole Podstawowej im. Witolda Doroszewskiego w Nadarzynie przy ul. Sitarskich 4. Uzasadnienie przedstawiła p. A. Rodkiewicz - Kierownik Referatu GiGN. Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej przedstawił pozytywną opinię komisji w powyższej sprawie. Rada jednogłośnie - 13 ”za” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu baru szkolnego wraz z zapleczem kuchennym i pomieszczeniami magazynowymi w Szkole Podstawowej im. Witolda Doroszewskiego w Nadarzynie przy ul. Sitarskich.

8. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nadarzyn, położonej w obrębie i gm. Nadarzyn /działka nr 440/39/. Uzasadnienie przedstawiła p. A. Rodkiewicz - Kierownik Referatu GiGN. Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej przedstawił pozytywną opinię komisji w powyższej sprawie. Rada jednogłośnie - 13 ”za” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nadarzyn, położonej w obrębie i gm. Nadarzyn /działka nr 440/39/.

9. Rada podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nadarzyn, położonej w obrębie i gm. Nadarzyn /działka nr 2151/. Uzasadnienie przedstawiła p. A. Rodkiewicz - Kierownik Referatu GiGN. Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej przedstawił pozytywną opinię komisji w powyższej sprawie. Radna p. B. Kapitan poinformowała, że na tej działce nie jest prowadzona żadna działalność, budynek opuszczony, który budzi swoim wyglądem estetykę osiedla. Rada w. głosowaniu: 9 ”za”, 2 ”przeciw”, 2 ”wstrzym.” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nadarzyn, położonej w obrębie i gm. Nadarzyn /działka nr 2151/.

10. Rada podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn /Strzeniówka - ul. Kazimierzowska/. Uzasadnienie przedstawiła p. M. Przywoźna - inspektor ds. inwestycji. Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej przedstawił pozytywną opinię komisji w powyższej sprawie. Rada jednogłośnie - 13 ”za” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn /Strzeniówka - ul. Kazimierzowska/.

11. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie powołania Gminnej Komisji Mieszkaniowej. Rada jednogłośnie - 13 ”za” ustaliła 5-cio osobowy skład komisji. Przewodnicząca RG zgłosiła z listy 5 osób: Andrzej Pietrzak - radny Rady Gminy Nadarzyn, Grażyna Witkowska - kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Dominik Wiktorek - zarządca nieruchomościami Przedsiębiorstwa Komunalnego Nadarzyn Sp. z o.o., Natalia Jędrzejewska - specjalista ds. rozliczeń Przedsiębiorstwa Komunalnego Nadarzyn Sp. z o.o., Sylwia Łazowska - inspektor ds. gospodarczych Referatu Rolnictwa i Ochr. Środowiska Urzędu Gminy Nadarzyn. Wyczytane osoby wyraziły zgodę. Radna B. Kapitan do komisja zgłosiła radną Katarzynę Jach, która wyraziła zgodę. W głosowaniu jawnym kandydaci otrzymali następująca liczbę głosów: Andrzej Pietrzak - 11 ”za”, 2 ”wstrzym”, Dominik Wiktorek - 10 ”za”, 3 ”wstrzym”, Grażyna Witkowska - 11 ”za”, 2 ”wstrzym.”, Sylwia Łazowska - 11 ”za” 2 ”wstrzym.”, Natalia Jędrzejewska - 12 ”za”, 1 ”wstrzym”, Katarzyna Jach - 3 ”za”, 10 ”wstrzym.”. Przewodnicząca RG odczytała z listy 5 osób, które otrzymały najwyższa liczbę głosów ”za” i zostali wybrani do składu Komisji Mieszkaniowej: Andrzej Pietrzak, Dominik Wiktorek, Grażyna Witkowska, Sylwia Łazowska, Natalia Jędrzejewska. Rada w głosowaniu: 11 ”za”, 2 ”wstrzym” podjęła uchwałę w sprawie powołania Gminnej Komisji Mieszkaniowej z powyżej przegłosowanym składem osobowym.

12. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Nadarzyn na lata 2016 - 2018. Uzasadnienie przedstawiła p. G. Witkowska - Kierownik GOPS w Nadarzynie. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i opieki Społecznej przedstawiła [pozytywna opinię komisji dotyczącą przedstawionego projektu uchwały. Rada jednogłośnie - 13 ”za” podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Nadarzyn na lata 2016 - 2018.

13. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Nadarzyn na lata 2016 - 2020. Uzasadnienie przedstawiła p. G. Witkowska - Kierownik GOPS w Nadarzynie. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i opieki Społecznej przedstawiła pozytywną opinię komisji dotyczącą przedstawionego projektu uchwały. Rada jednogłośnie - 13 ”za” podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Nadarzyn na lata 2016 - 2020.

14. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nadarzyn. Uzasadnienie przedstawił p. K. Pietrzykowski - inspektor ds. ochrony środowiska. Radna K. Jach zaproponowała, aby ustawić kosze na śmieci przy drogach gminnych. Sołtys z Rozalina p. A. Palmowska poinformowała, że ustawienie koszów przy drogach nie rozwiązuje problemu zanieczyszczania terenu. Ten problem rozwiązuje organizowane akcje sprzątania przy wsparciu Urzędu Gminy. Wójt Gminy poinformował, że kosze na świeci są ustawione przy przystankach autobusowych w Rynku Nadarzyna. Bardzo zanieczyszczają teren osoby przyjeżdżające na ogródki działkowe. Pani Jach stwierdziła, ze należy ogródki działkowe zobowiązać do usuwania śmieci. Pan Pietrzykowski poinformował, ze ogródki działkowe mają podpisane odrębne umowy na odbiór odpadów. Sołtys z Szamot - p. Kościelnicka również stwierdziła, że kosze przy ulicach nie zdadzą egzaminu w usuwaniu odpadów stałych. Przewodniczący Komisji Rolnej i Ochrony Środowiska przedstawił pozytywna opinię w sprawie omawianego projektu uchwały. Rada jednogłośnie 13 ”za” podjęła uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nadarzyn.

15. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XIV.185.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 2015 r. Skarbnik Gminy - p. M. Sieczka udzieliła objaśnień. Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej przedstawił pozytywną opinię dotyczącą projektu uchwały. Rada jednogłośnie - 13 ”za” podjęła uchwałę w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XIV.185.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 2015 r.

16. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2026. Skarbnik Gminy - p. M. Sieczka udzieliła objaśnień. Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej przedstawił pozytywną opinię dotyczącą projektu uchwały. Rada jednogłośnie - 13 ”za” podjęła uchwałę w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2026.

17. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski. Jako pierwsza głos zabrała Przewodnicząca RG. Zapytała radnego Powiatu Pruszkowskiego p. Dariusza Nowaka, czy na sesjach rady powiatu mogą zabierać głos mieszkańcy. Pan D. Nowak poinformował, ze zgodnie ze statutem w sesjach Rady Powiatu Pruszkowskiego mogą zabierać głos tylko osoby zaproszone na sesję. Obecnie trwają prace nad zmianą statutu i jest brane pod uwagę uczestnictwo w sesjach przez osoby z zewnątrz. Radna B. Kapitan zapytała, czy do urzędu Gminy wpłynęło pismo z Urzędu Marszałkowskiego w sprawie przedłużenia RIPOK dla PU HETMAN? Z-ca Wójta poinformował, że obowiązki wobec PU HETMAN wykonuje Starostwo Powiatowe i również ma obowiązek informować mieszkańców o zaistniałych zmianach. Inspektor ds. ochrony Środowiska p. K. Pietrzykowski poinformował, że pismo z Urzędu Marszałkowskiego dot. PU HETMAN było ogłaszane w bip oraz obwieszczane na urzędowych tablicach. Radna Kapitan poinformowała, ze chciałaby zapoznać się ze stanowiskiem gminy w tej sprawie. Radna K. Jach poprosiła o usprawnienie komunikacji między radnymi i biurem Rady Gminy w sprawach korespondencji kierowanej do Rady Gminy. Przewodnicząca RG poinformowała, że radni powinni kontaktować się z biurem RG i pytać czy wpływają do nich informacje. Kolejno głos zabrał Prezes UKS CZERWONE SMOKI NADARZYN - p. Andrzej Pilipczuk. Skorzystał ze sprzętu audio-wideo. Poinformował o powstaniu klubu sportowego i działającego na terenie Gminy Nadarzyn - zajmującego się sekcją JUDO. Poinformował o osiągnięciach zawodników oraz braku dofinansowania ze strony gminy. Odpowiedział na zarzuty skierowane pod Jego adresem i klubem /w załączeniu wystąpienie p. A. Pilipczuka/. Na zarzuty p. Pilipczuka odpowiedziała p. E. Gawrońska - Sekretarz Gminy Nadarzyn. Poinformowała, ze p. Pilipczuk po raz pierwszy wystąpił o dofinansowanie w sierpniu 2015 r. na zawody. Otrzymał wówczas odpowiedź z Urzędu Gminy, że nie ma zaplanowanych środków w budżecie gminy. We wrześniu 2015 r. wniosek UKS Czerwone Smoki nie był konkretny. PZPJ potwierdziło z naszej Gminy tylko 2 zawodników. Wniosek nie spełniał warunków, aby uzyskać stypendium dla zawodników za zajęcie wysokich miejsc. Należało uzupełnić brakujące dokumenty. Gmina nie może wypłacać pieniędzy bez pełnej dokumentacji. Z-ca Wójta poinformował, że p. Pilipczuk złoży pełną i prawdziwą dokumentację o pozyskanie środków finansowych z budżetu gminy w urzędzie i przedstawi ją do zaopiniowania przez Komisję KF i Sportu.
Pan A. Rzewnicki z Wolicy, zapytał czy mieszkańcy z tzw ul. Granicznej w Wolicy będą mieli drogę dojazdową do zabudowań. Z-ca Wójta poinformował, że jeśli Rada Gminy wyrazi zgodę na przejęcie darowizny. Pani K. Dombska poinformowała o programach z jakich można uzyskać dofinansowanie ze środków unijnych. Jednak w przypadku planowanego podziały administracyjnego Mazowsza może zmniejszyć się przydział dotacji unijnych. Z-ca Wójta zapytał Prezesa PU HETMAN, czy umożliwi odbycie posiedzenia jako odpowiedź na pisemne zapytanie Jego i Komisji Rolnej na terenie Jego zakładu. Prezes PU HETMAN przeprosił, że tak długo nie udzielał odpowiedzi. Poinformował, że po 15 lutym będzie ustalony termin posiedzenia wyjazdowego Komisji Rolnej do PU HETMAN.

18. Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała za udział w obradach i ogłosiła zamknięcie XV Sesji Rady Gminy Nadarzyn.

Protokołowała: Teresa Czerniawska

Przewodniczyła: Danuta Wacławiak

drukuj (Protokół z XV Sesji Rady Gminy Nadarzyn)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Gminy Nadarzyn
  data wytworzenia: 2016-03-08
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2016-03-08 14:22
 • zmodyfikował: Michał Wilczak
  ostatnia modyfikacja: 2016-03-08 14:58

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 58586
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-01-19 12:36