Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nadarzyn

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.nadarzyn.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Kalendarium

«maj 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.nadarzyn.pl

Treść strony

Zarządzenie Nr 109/2016

Zarządzenie Nr 109/2016
Wójta Gminy Nadarzyn
z dnia 12 grudnia 2016 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Nadarzyn

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902 ) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych z dnia 18 marca 2009 r. (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1786) zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustala się Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Nadarzyn, zwany dalej „Regulaminem”, który określa dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę:
1. Wymagania kwalifikacyjne pracowników.
2. Szczegółowe warunki wynagradzania, w tym:
    1) maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego,
    2) warunki przyznawania i sposób wypłacania dodatków, premii oraz nagród innych niż nagroda jubileuszowa.

§ 2

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1. Minimalnym wynagrodzeniu w tabeli – należy przez to rozumieć najniższe wynagrodzenie ustalone w Załączniku Nr 1 cześć A do Rozporządzenia.
2. Pracownikach – należy przez to rozumieć osoby zatrudnione w Urzędzie Gminy na postawie umowy o pracę, bez względu na rodzaj umowy o pracę i wymiar czasu pracy.
3. Pracodawcy – należy przez to rozumieć Urząd Gminy Nadarzyn.
4. Prawie pracy – należy przez to rozumieć wszelkie przepisy: ustaw i aktów wykonawczych regulujących prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawców.
5. Wójcie Gminy – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Nadarzyn.
6. Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902).
7. Rozporządzeniu – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1786).
8. Regulaminie pracy – należy przez to rozumieć Regulamin Pracy Urzędu Gminy Nadarzyn.
9. Wymaganiach kwalifikacyjnych – należy przez to rozumieć wymagania co do poziomu lub rodzaju wykształcenia i posiadanych uprawnień niezbędnych do zatrudnienia pracownika na danym stanowisku.

§ 3

Decyzje w sprawie wysokości poszczególnych składników wynagrodzenia dla pracownika podejmuje Wójt Gminy.

§ 4

Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz inne składniki wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę lub powołaniu.

§ 5

1. Podstawowym składnikiem wynagrodzenia pracownika jest wynagrodzenie zasadnicze.
2. Wysokość maksymalnego wynagrodzenia zasadniczego ustala się zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1 do Zarządzenia.
3. Wykaz stanowisk pracowniczych, kategorie zaszeregowania wskazujące minimalny i maksymalny miesięczny poziom wynagradzania zasadniczego oraz poziom kwalifikacji wymagany dla poszczególnych stanowisk pracy w Urzędzie Gminy Nadarzyn, na których zatrudnione są osoby na podstawie umowy o pracę stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia.
4. W uzasadnionych przypadkach wójt może skrócić pracownikowi okres pracy zawodowej wymagany na danym stanowisku, z wyłączeniem stanowisk, dla których wymagany  okres pracy zawodowej określają odrębne przepisy oraz art. 5 ust. 2 i art. 6 ust. 4 ustawy.
5. Pracownikom pełniącym dyżury w miejscu zamieszkania, w systemie dyżurów telefonicznych Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego przysługuje wynagrodzenie w wysokości 145,00 PLN netto za jeden dyżur. Podstawą wypłaty jest zatwierdzony przez Wójta Gminy grafik dyżurów oraz zestawienie wynagrodzenia dla osób pełniących dyżury.

§ 6

1. Pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę, na kierowniczym stanowisku urzędniczym oraz stanowisku urzędniczym odpowiednio do rodzaju wykonywanej pracy, posiadanych kwalifikacji, a także w zależności od ilości i jakości świadczonej pracy oprócz wynagrodzenia zasadniczego mogą być przyznane:
    1) dodatek funkcyjny;
    2) dodatek specjalny;
2. Pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę na kierowniczym stanowisku urzędniczym, stanowisku urzędniczym oraz stanowisku pomocniczym i obsługi w zależności od rodzaju wykonywanej pracy, posiadanych kwalifikacji, a także od ilości i jakości świadczonej pracy oprócz wynagrodzenia zasadniczego mogą być przyznane:
   1) premia;
   2) nagrody.
3. Pracownikowi przysługują składniki wynagrodzenia nie wymienione w ust. 1-2 przyznawane w wysokości i na zasadach określonych w przepisach prawa pracy, w tym szczególnie:
   1) dodatek za wieloletnią pracę;
   2) dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych, o którym mowa w art. 1511 Kodeksu pracy;
   3) dodatek za pracę w porze nocnej;
   4) świadczenia w okresie niezdolności do pracy, o których mowa w art. 92, 184 oraz 2371 Kodeksu pracy;
   5) dodatkowe wynagrodzenie roczne;
   6) nagroda jubileuszowa;
   7) ekwiwalent za urlop wypoczynkowy;
   8) odprawa z tytułu zwolnienia z pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy;
   9) odprawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy.

§ 7

Dodatek funkcyjny, dla pracowników, o których mowa w § 6 ust. 1 ustala się zgodnie z brzmieniem załącznika nr 3 oraz załącznika nr 4 do Zarządzenia.

§ 8

1. Dodatek specjalny, o którym mowa w § 6 ust. 1 może być przyznany pracownikom z tytułu powierzenia zadań o wysokim stopniu złożoności lub odpowiedzialności oraz okresowego zwiększenia obowiązków służbowych (np. z tytułu zastępstwa innego pracownika).
2. Dodatek specjalny przyznaje się w wymiarze procentowym nie przekraczającym 50% łącznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika a w przypadku pracownika, który nie posiada dodatku funkcyjnego w wymiarze nie przekraczającym 60% wynagrodzenia zasadniczego.
3. Przepisy dotyczące dodatku specjalnego nie dotyczą pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych, obsługi, asystentów i doradców.

§ 9

1. Pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę na stanowisku pomocniczym i obsługi oprócz wynagrodzenia zasadniczego Wójt Gminy może przyznać z własnej inicjatywy lub na wniosek przełożonego pracownika, premię miesięczną w wysokości do 20% wynagrodzenia zasadniczego, z zastrzeżeniem ust.2.
2. W szczególnych przypadkach premia może być przyzna pracownikowi na stałe.
3. Premia wypłacana jest z dołu łącznie z wynagrodzeniem zasadniczym za ten sam miesiąc.

§ 10

1. Pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę, na kierowniczym stanowisku urzędniczym oraz stanowisku urzędniczym oprócz wynagrodzenia zasadniczego Wójt Gminy może przyznać z własnej inicjatywy lub na wniosek przełożonego pracownika premię kwartalną, w wysokości do 60% wynagrodzenia miesięcznego.
2. Wniosek o którym mowa w ust 1. winien być złożony do 15. dnia miesiąca zamykającego kwartał.

§ 11

1. Przy ustaleniu wysokości premii dla pracownika uwzględnia się:
   1) jakość i terminowość wykonania zadań określonych zakresem czynności i zadań wynikających z potrzeb pracodawcy;
   2) stopień dbałości o powierzony sprzęt i materiały;
   3) stopień przestrzegania dyscypliny pracy, zasad bhp i ppoż;
   4) stopień trudności zadań realizowanych w okresie, za który premia jest ustalana;
   5) przypadki nie wykonania lub niedbałego wykonania polecenia lub czynności wchodzących w zakres obowiązków służbowych;
   6) absencję w pracy w tym spóźnienia.
2. Premia miesięczna powyżej 20% wynagrodzenia zasadniczego oraz kwartalna powyżej 60% wynagrodzenia miesięcznego może być przyznana pracownikowi, który wykonywał prace wykraczające poza obowiązki służbowe.

§ 12

Premii nie przyznaje się pracownikowi, który:
1. opuścił bez usprawiedliwienia choćby jeden dzień pracy;
2. przebywa na urlopie wychowawczym, macierzyńskim, rodzicielskim i wychowawczym;
3. naraził Urząd Gminy Nadarzyn na straty materialne;
4. samowolnie opuścił stanowisko pracy;
5. został ukarany karą nagany;
6. naruszył przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 487);
7. z którym rozwiązano umowę o pracę bez wypowiedzenia z jego winy.

§ 13

Okoliczności mające wpływ na wysokość premii nieuwzględnione w danym miesiącu mogą być uwzględnione przy ustalaniu wysokości premii w miesiącu po nim następującym.

§ 14

Od decyzji w sprawie wysokości przyznanej premii lub jej nie przyznaniu odwołanie nie przysługuje.

§ 15

1. Pracownikowi, który wzorowo wypełnia swoje obowiązki, przejawia inicjatywę w pracy, podnosi swoje kwalifikacje oraz przyczynia się do podnoszenia jakości wykonywania zadań  przez Urząd Gminy Nadarzyn może być przyznana nagroda pieniężna.
2. Nagroda pieniężna ma charakter indywidualny, uznaniowy i jest przyznawana kwotowo.
3. Nagroda pieniężna może być przyznana pracownikom, którzy spełniają warunki, o których mowa w ust. 1, także z okazji ważnych rocznic i uroczystości obchodzonych przez pracownika jak również świąt państwowych oraz samorządowych.

§ 16

1. Wynagrodzenie za pracę wypłaca się z dołu do 28. dnia każdego miesiąca.
2. Pracodawca na wniosek pracownika, zobowiązany jest do udostępnienia mu do wglądu dokumentacji płacowej oraz do przekazywania co miesiąc informacji na piśmie o składnikach wypłaconego wynagrodzenia oraz dokonanych potrąceniach.

§ 17

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa pracy.
2. Przepisy Regulaminu mniej korzystne dla pracowników niż stosowane dotychczasowe, w tym szczególnie skutkujące obniżeniem łącznego wynagrodzenia wprowadza się w drodze wypowiedzenia dotychczasowych warunków pracy i płacy.

§ 18

1. Wójt Gminy lub upoważniona przez niego osoba umożliwia pracownikom zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz w przypadku jego zmiany, a na żądanie pracownika wyjaśnia znaczenie poszczególnych przepisów.
2. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie w Urzędzie Gminy, przed zawarciem umowy o pracę, otrzymuje Regulamin do wglądu w celu zapoznania się z jego treścią. Fakt ten potwierdza składając odpowiednie oświadczenie, które jest załączone do akt osobowych.

§ 19

Traci moc Zarządzenie Nr 55/2013 Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 13 września 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Nadarzyn wraz ze zmianami.

§ 20

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
(-) Janusz Grzyb

drukuj (Zarządzenie Nr 109/2016)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Edyta Gawrońska
  data wytworzenia: 2016-12-12
 • opublikował: Andrzej Zalesiński
  data publikacji: 2016-12-16 14:18
 • zmodyfikował: Andrzej Zalesiński
  ostatnia modyfikacja: 2016-12-16 14:19

Pliki do pobrania:

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Edyta Gawrońska
  data wytworzenia: 2016-12-12
 • opublikował: Andrzej Zalesiński
  data publikacji: 2016-12-16 14:18

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 129307
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-03-13 16:09
baner toplayer
Szanowni Państwo, z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego, z związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, prosimy o ograniczenie wizyt w Urzędzie Gminy Nadarzyn.