Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nadarzyn

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.nadarzyn.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Kalendarium

«luty 2024»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.nadarzyn.pl

Treść strony

Protokół z XIV Sesji Rady Gminy Nadarzyn

Protokół z XIV Sesji Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 2015 r.

1. Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn p. Danuta Wacławiak dokonała powitania zebranych na sali obrad radnych, sołtysów, mieszkańców Gminy Nadarzyn. Przewodnicząca Rady dokonała otwarcia XIV Sesji zwołanej na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. /Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm./.

2. Na podstawie listy obecności przewodnicząca RG poinformowała, że na sali obrad jest obecnych 13 radnych, co stanowi quorum wobec ustawowego składu Rady liczącego 15 osób, przy którym rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały. Obecnie stan faktyczny rady liczy 13 radnych - p. Piotr Miszczuk zgodnie z uchwałą Nr V.49.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 6 marca 2015 r. już nie jest radnym. Uchwałę p. Miszczuk zaskarżył do WSA w Warszawie. W dniu 15 grudnia br WSA podtrzymał w mocy powyższą uchwałę w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. Wojewoda Mazowiecki zarządzi wybory uzupełniające w okręgu wyborczym Nr 1 w Nadarzynie.

3. Przewodnicząca RG przypomniała zaproponowany porządek obrad w zawiadomieniu o zwołaniu XIV Sesji. Przewodnicząca Rady zapytała, czy radni mają uwagi do zaproponowanego porządku obrad /w załączeniu do protokołu porządek XIV Sesji RG/. Rada w głosowaniu 13 ”za” przyjęła porządek sesji.

4. Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że radni nie wnieśli na piśmie uwag do protokołu z XIII Sesji z dnia 25 listopada 2015 r. Zapytała, czy Rada jest za przyjęciem protokołu? Rada jednogłośnie /13 ”za”/ przyjęła protokół z XIII Sesji z dnia 25 listopada 2015 r.

5. Wójt Gminy p. Janusz Grzyb złożył sprawozdanie z działalności za okres między sesjami Rady Gminy /w załączeniu sprawozdanie w formie papierowej/. Stopień realizacji inwestycji gminnych przedstawiono również w formie multi-medialnej. Sołtys ze Starej Wsi zapytał, na jakim etapie jest budowa gimnazjum w Ruścu? Wójt poinformował, że realizacja tego zadania jest zgodna z planem. Z-ca Wójta poinformował, że jeśli nastąpi zmiana ustawy o systemie oświaty, która zlikwiduje gimnazja to budynek w Ruścu może zmienić przeznaczenie. Z-ca Wójta przypomniał, ze niedawno gmina wyłożyła pieniądze dla szkół na przystosowanie sal lekcyjnych do obowiązkowej nauki sześciolatków zgodnie z ustawą, a teraz może zmienić się ustawa likwidująca obowiązek nauczania sześciolatków w szkołach podstawowych. Rada jednogłośnie przyjęła sprawozdanie Wójta Gminy za okres między sesjami.

6. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn /Stara Wieś - ul. Tymiankowa/. Uzasadnienie przedstawiła p. M. Przywoźna - inspektor ds. inwestycji. Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej i Statutowej przedstawił pozytywną opinię komisji dotyczącą przedstawionego projektu uchwały. Rada jednogłośnie - 13 ”za” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn /Stara Wieś - ul. Tymiankowa/.

7. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Nadarzyn, położonych w obrębie Walendów gm. Nadarzyn. Uzasadnienie przedstawiła p. Anna Rodkiewicz - kierownik Referatu GiGN. Szczegółowej informacji w zakresie przeznaczenia przedmiotowej nieruchomości przedstawił Z-ca Wójta Gminy. Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej i Statutowej przedstawił pozytywną opinię komisji dotyczącą przedstawionego projektu uchwały. Rada jednogłośnie 13 ”za” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Nadarzyn, położonych w obrębie Walendów gm. Nadarzyn.

8. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Powiatu Pruszkowskiego udziału Gminy Nadarzyn we współwłasności nieruchomości położonej w Pruszkowie. Uzasadnienie przedstawił Wójt Gminy. Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej i Statutowej przedstawił pozytywną opinię komisji dotyczącą przedstawionego projektu uchwały. Rada jednogłośnie - 13 ”za” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Powiatu Pruszkowskiego udziału Gminy Nadarzyn we współwłasności nieruchomości położonej w Pruszkowie.

9. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu, jak i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy Nadarzyn miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Uzasadnienie przedstawiła p. K. Masłowska - członek GKPAl. Poinformowała, że w projekcie uchwały zmniejszono liczbę punktów sprzedaży alkoholu, które i tak nie są wykorzystane, innych zmian nie wprowadzano. Radna Katarzyna Jach stwierdziła, że do projektu uchwały nie dołączono uchwał zmieniających uchwałę obowiązującą dotychczas. Z-ca Wójta poinformował, dotychczas obowiązująca uchwała wraz ze zmianami zostaje uchylona z chwilą podjęcia nowej uchwały. Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w powyższej sprawie. Rada w głosowaniu: 11 ”za”, 2 ”wstrzym.” podjęła uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu, jak i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy Nadarzyn miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

10. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nadarzyn na 2016 rok. Uzasadnienie przedstawiła p. K. Masłowska - członek GKPAl. Komisji Bezpieczeństwa poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w powyższej sprawie. Rada jednogłośnie 13 ”za”podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nadarzyn na 2016 rok.

11. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Rusiec - ul. Hawajska. Uzasadnienie przedstawiła A. Rodkiewicz - kierownik Referatu GiGN. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Op. Społecznej przedstawiła pozytywna opinię komisji dot. powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie 13 ”za”podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Rusiec - ul. Hawajska.

12. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nadarzyn. Uzasadnienie przedstawiła p. Maria Jaworska - dyrektor GZO. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Op. Społecznej przedstawiła pozytywna opinię komisji dot. powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie 13 ”za” podjęła uchwałę w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nadarzyn.

13. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Nadarzyn. Uzasadnienie przedstawiła p. Maria J. - dyrektor GZO. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Op. Społecznej przedstawiła pozytywną opinię komisji dot. powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie 13 ”za” podjęła uchwałę w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Nadarzyn.

14. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum dla którego organem prowadzącym jest Gmina Nadarzyn. Uzasadnienie przedstawiła p. Maria J. - dyrektor GZO. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Op. Społecznej przedstawiła pozytywna opinię komisji dot. powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie 13 ”za” podjęła uchwałę w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum dla którego organem prowadzącym jest Gmina Nadarzyn.

15. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nadarzyn. Uzasadnienie przedstawiła p. K. Dombska - kierownik Referatu Funduszy Zewnętrznych. Na zadawane pytania radnych odpowiedzi udzielała p. Dombska. Z-ca Wójta poinformował, że Plan Gospodarki Niskoemisyjnej będzie wykorzystywany przy pozyskiwaniu środków finansowych w ramach programów z funduszy zewnętrznych. Przewodniczący Komisji Rolnej i Ochr. Środowiska przedstawił pozytywną opinię dotyczącą powyższego projektu uchwały.

16. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Nadarzyn. Uzasadnienie przedstawiła p. M. Załęska - inspektor ds. ochrony środowiska. Przewodniczący Komisji Rolnej i Ochrony Środowiska przedstawił pozytywną opinię komisji dotyczącą rozpatrywanego projektu uchwały. Rada jednogłośnie 13 ”za” podjęła uchwałę w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Nadarzyn.

17. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Uzasadnienie przedstawiła p. M. Załęska - inspektor ds. ochrony środowiska. Przewodniczący Komisji Rolnej i Ochrony Środowiska przedstawił pozytywną opinię komisji dotyczącą rozpatrywanego projektu uchwały. Rada jednogłośnie 13 ”za” podjęła uchwałę w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Nadarzyn.

18. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr III.19.2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 2014 r. Uzasadnienie przedstawiła p. M. Sieczka - Skarbnik Gminy. Pani Skarbnik zgłosiła autopoprawki Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały z autopoprawkami. Rada jednogłośnie 13 ”za” podjęła uchwałę w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr III.19.2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 2014 r.

19. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2015 - 2026. Uzasadnienie przedstawiła p. M. Sieczka - Skarbnik Gminy. Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada jednogłośnie 13 ”za” podjęła uchwałę w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2015 - 2026.

20. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały budżetowej na rok 2016. Projekt uchwały i załączniki omówiła p. M. Sieczka - Skarbnik Gminy oraz przedstawiła pozytywną opinię /z uwagami/ Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu. Przewodnicząca RG przypomniała, że radni byli zapoznani z projektem budżetu od listopada, odbyło się spotkanie rady z wójtem gminy w sprawie budżet na rok 2016 oraz posiedzenie Komisji Gospodarczej i Budżetowej. Każdy z radnych chciałby uwzględnić swoje wnioski w budżecie. Z-ca Wójta przypomniał o procedurze tworzenia budżetu gminy oraz naniesionych poprawkach. Poinformował, że w planowanym budżecie mogą nastąpić zmiany związane ze zmianami ustaw. Z-ca omówił plan zadań inwestycyjnych na rok 2016. Wójt Gminy poinformował, ze dochody budżetu gminy są uwarunkowane od funduszy zewnętrznych. Wójt wspomniał, że subwencja wyrównawcza tzw. ”Janosikowe” z Gminy Nadarzyn do budżetu państwa na rok 2016 wzrosła z 5 mln do 8 mln zł. Przewodnicząca RG poinformowała, że na posiedzeniu Komisji Gospodarczej i Budżetowej radni zgodzili się, aby uzupełnić dodatkowe wnioski do budżetu na 2016 r. Radni kolejno zgłaszali dodatkowe wnioski do budżetu, które w drodze głosowania zostały przyjęte przez Radę.
Radna D. Wacławiak - wniosek o zabezpieczenie 50 tys. zł na budowę wodociągu w ul. Komorowskiej w Nadarzynie - przyjęty jednogłośnie - 13 ”za”,
Radna K. Jach - wniosek o zabezpieczenie 80 tys. zł na budowę wodociągu w ul. Czarny Las w Kajetanach dz. nr ew. 194, 197, 197/25, 127/27, 197/28 - przyjęty jednogłośnie - 13 ”za”,
Radna M. Wąsiewicz - wniosek o zabezpieczenie 156 tys. zł na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Tarniny w Starej Wsi - przyjęty jednogłośnie - 13 ”za”,
Radna B. Kapitan i radna D. Wacławiak - wniosek o zabezpieczenie 80 tys. zł na projekt i realizację budowy oświetlenia ulicznego ul. Pruszkowskiej na odcinku od ul. Akacjowej do ul. Jaworowej - przyjęty jednogłośnie - 13 ”za”,
Radny P. Ciemiński - wniosek o zabezpieczenie 370 tys. zł na budowę chodnika ul. Osiedlowej w Ruścu - przyjęty jednogłośnie - 13 ”za”,
Radny A. Pietrzak - wniosek o zabezpieczenie 48 tys. zł na oświetlenie uliczne w ul. Działkowej i na projekt techniczny na wykonanie nakładki asfaltowej w ul. Dzikiej Róży w Strzeniówce - przyjęty jednogłośnie - 13 ”za”,
Radny A. Jakubowski - wniosek o zabezpieczenie 28 tys. zł na budowę oświetlenia w drodze dz. nr ew. 12/12 w Młochowie i zabezpieczenie 71 tys. zł na budowę oświetlenia ulicznego ul. Naturalnej w Młochowie - przyjęte jednogłośnie - 13 ”za”,
Radny J. Perzyna - wniosek o zabezpieczenie 170 tys. zł na budowę nakładki asfaltowej w Woli Krakowiańskiej /droga na Pławy/ oraz zabezpieczenie 81 tys. zł na budowę oświetlenia ulicznego w Krakowianach - droga dz. nr ew. 70 - przyjęte jednogłośnie - 13 ”za”,
Radny D. Jakubowski - wniosek o zabezpieczenie 88 tys. zł na budowę oświetlenia ulicznego ul. Baletowej w Urzucie - przyjęty jednogłośnie - 13 ”za”,
Radny J. Żukowski - wnioski o zabezpieczenie 25 tys. zł na zakup i montaż wiat przystankowych w Wolicy, 20 tys. zł na wykonanie boiska w Wolicy, 210 tys. zł na budowę nakładki asfaltowej ul. Aksamitnej w Wolicy - przyjęte jednogłośnie - 13 ”za”,
Radna E. Zdzebel - wniosek o zabezpieczenie 10 tys. zł na wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu „Pastewnika” w Nadarzynie - przyjęty jednogłośnie - 13 ”za”.
Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej poinformował, ze komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2016 z dodatkowo przyjętymi poprawkami. Rada jednogłośnie 13 ”za” podjęła uchwałę budżetową na rok 2016 wraz z poprawkami.

21. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2026. Pani Skarbnik poinformowała, ze w związku z wprowadzonymi poprawkami w budżecie gminy na rok 2016 należy dokonać poprawek w WPF. Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej poinformował, ze komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały z poprawkami. Rada jednogłośnie 13 ”za” podjęła uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2026 wraz z poprawkami.

22. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Wójt Gminy - p. J. Grzyb. Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada Gminy jednogłośnie - 13 ”za” podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

23. W wolnych wnioskach i zapytaniach głos zabrali najpierw sołtysi i radni, a następnie zgłoszeni wcześniej mieszkańcy.
Sołtys z Kajetan p. S. Gajowniczek zapytał, czy jest wykonywana inwentaryzacja hydrantów? Z-ca Wójta poinformował, ze obecnie trwa przegląd hydrantów na terenie Gminy Nadarzyn. Prezes PKN Sp. z o.o. poinformował, ze przeglądem hydrantów zajmuje się wyspecjalizowana firma. Wykonane są wykazy czynnych hydrantów. Wykazy przekazano do jednostek osp z terenu Gminy Nadarzyn. Z-ca Wójta zasugerował, aby mapy i wykazy hydrantów przekazać również dla sołtysów. Radna B. Kapitan zapytała o kondycję finansową PKN. Prezes poinformował, ze przedsiębiorstwo jest w dobrej kondycji finansowej. Ostatnio zakupiono do przedsiębiorstwa samochód z beczką asenizacyjna, pług do samochodu STAR i wiele innych spraw załatwiono. Z-ca Wójta zasugerował, aby prezes PKN zorganizował spotkanie dot. funkcjonowania spółki. Radny P. Ciemiński zapytał, czy będą wycięte krzaki przy ul. Górnej w Ruścu. Pan F. Majek poinformował, ze będzie w niedługim czasie wykonane wycinanie krzewów. Sołtys ze wsi Stara Wieś p. Ziókowski zaproponował, aby do PKN zakupiono równarkę dróg gruntowych Wójt Gminy p. J. Grzyb poinformował, że na razie był niezbędny zakup nowego autobusu. Radny K. Burakowski poinformował, że w Walendowie lampy oświetlenia ulicznego palą się w dzień oraz że nie działa sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu w Paszkowie. Wójt poinformował, ze za sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu odpowiada Zarząd Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad. Radna M. Wąsiewicz zapytała, czy na obsługę pasażerską z Nadarzyna do Pruszkowa wygrała ta sama firma? Czy na linii 733 ZTM może zmienić godziny wyjazdu z Nadarzyna do Warszawy? Z-ca Wójta poinformował, że do obsługi pasażerskiej Gmina wybrała tego samego przewoźnika - najtańsza oferta na podstawie nowej specyfikacji. W sprawie obsługi pasażerskiej linią 733 ZTM z-ca Wójta nie udzielił informacji, bo tą sprawą zajmuje się Sekretarz Gminy /obecnie jest na zwolnieniu lekarskim/.
Prezes UKS ”Czerwone Smoki Nadarzyn” p. A. Pilipczuk poinformował o działalności uczniowskiego klubu sportowego. Na terenie Gminy Nadarzyn klub działa od 2014 roku, zajmuje się upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu w dziedzinie Judo. Do klubu na treningi uczęszczają również dzieci z Gminy Nadarzyn. W zawodach sportowych zawodnicy JUDO zajmują wysokie osiągnięcia. Pan Pilipczuk poinformował, że z Gminy Nadarzyn nie otrzymał ani złotówki na stypendia dla dzieci szczególnie wyróżniających się, od października 2015 r. klub płaci za wynajem sali w GOS w Nadarzynie. Pan Pilipczuk zapytał, dlaczego przez te dwa lata działalności klubu nie zasłużył na dofinansowanie z Gminy Nadarzyn? Dyrektor GOS w Nadarzynie p. D. Maranowski poinformował o procedurze utworzenia klubu UKS ”Czerwone Smoki Nadarzyn”. Zawodników JUDO wyszkolił klub GLKS „Orzeł”. Klub UKS ”Czerwone Smoki” wydzielił się z klubu GLKS ”Orzeł” i część dzieci przeniosło się do klubu założonego przez p. Pilipczuka. Dyrektor GOS poinformował, ze w monitoringu zaobserwowano, że w Klubie UKS Czerwone Smoki zajęcia treningowe Judo są prowadzone przy małej ilości trenujących /od 3 - 6 osób/. Dyrektor GOS poinformował, że konkursy na pozyskanie środków z budżetu są otwarte i Stowarzyszenie ”Czerwone Smoki” może uczestniczyć w takim konkursie. Pan Pilipczuk poinformował, że z Gminy Nadarzyn w Jego klubie trenuje 20 dzieci z terenu Gminy Nadarzyn. Przewodnicząca RG zaproponowała, aby zorganizować spotkanie w Gminie w sprawie klubu UKS Czerwone Smoki Nadarzyn i zweryfikować przedstawione problemy.
Mieszkaniec z Wolicy p. Rzewnicki zapytał, czy wysłano jego skargi na uchwały RG do WSA. Przewodnicząca RG poinformowała, ze skargi p. Rzewnickiego wraz z odpowiedzią wysłane do WSA przed Świętami BN.
Mieszkaniec z Nadarzyna p. R. Zalewski zwrócił uwagę na kilka spraw:
- poprosił o reasumpcję głosowania uchwały w sprawie nadania nazwy ul. J. Andersa w Kajetanach. Jego zdaniem nazwy ulic pochodzące od osób wybitnych powinny otrzymywać miejsca szczególnie znaczące dla społeczności. Zastępca Wójta poinformował, że opiniowaniem nazw ulic zajmuje się Komisja Oświaty.
- aby na ul. Błońskiej przed skrzyżowaniem z ul. Sosnową uzupełnić znak drogowy, Z-ca Wójta poinformował, że odbędzie się lustracja dróg pod względem oznakowania. Wnioski będą przekazane do Starostwa Powiatowego.
- czy są zabezpieczone środki finansowe w budżecie na prace badawcze historii Nadarzyna. Z-ca Wójta odpowiedział, że środki finansowe na działalność historyczną są zabezpieczane przez Ref. Promocji oraz przez NOK, Bibliotekę.
- dlaczego na uroczystości posadzenia Dębów Pamięci nie wystawiono sztandaru z Gimnazjum w Nadarzynie. Z-ca Wójta zaproponował, aby Panowie Zalewski i Dyrektor Gimnazjum spotkali się i wyjaśnili sprawy.
Mieszkanka z Nadarzyna p. B. Czyż  poinformowała, że nie otrzymała odpowiedzi na pismo z czerwca 2015 r. dotyczącego działalności PU HETMAN. Z-ca Wójta poinformował, że na sesji RG zapoznał z treścią odpowiedzi na pismo p. Czyż dot. działalności PU HETMAN. Z-ca Wójta poinformował, ze PU HETMAN nie wyraził zgody na udostępnienie tego pisma o czym p. Czyż była poinformowana w lipcu. Odpowiedź na pismo zostało wysłane do p. Czyż pocztą elektroniczną. Kopia odpowiedzi na to pismo została wręczona p. Czyż przez p. Z-cę Wójta na Sesji. Pani Czyż, zapytała kiedy dzieci ze Stowarzyszenia Szlakiem Tęczy będą mieć udostępnione sale na rehabilitację? Z-ca Wójta poinformował, że odbyło się spotkanie z p. Massalską i Dąbrowską i ustalono, że Gmina użyczy dwie sale w szkole w Ruścu dla Stowarzyszenia Szlakiem Tęczy. Pani Czyż zapytała, czy Wójt w Prokuraturze występuje jako oskarżony, czy jako świadek?
Wójt poinformował, że toczy się postępowanie w prokuraturze. Na postawione zarzuty w sprawie oświadczeń majątkowych jest czas na złożenie wyjaśnień. Pani Czyż zapytała, czy odbędzie się sesja RG w PU HETMAN? Z-ca Wójta poinformował, ze odbędzie się spotkanie dotyczące działalność firmy HETMAN jak nie w PU Hetman to w Urzędzie Gminy. Pani Czyż zapytała p. Wójta o program naprawczy PKN sp. z o.o. Z-ca Wójta poinformował, ze po otrzymaniu rocznego sprawozdania z działalności PKN sp. z o.o. odbędzie się spotkanie dotyczące działalności spółki. Pani Czyż zapytała, czy w Parolach jest potrzebna budowa świetlicy skoro jest w Parolach świetlica? Wójt poinformował, że społeczność z Parol ma świetlicę w budynku po sklepie, który jest w bardzo złym stanie technicznym Mieszkańcy wsi Parole postanowili o wybudowaniu nowej świetlicy na gruncie przekazanym na rzecz gminy po b. Kółku Rolniczym.
Radna K. Jach zapytała, czy Wójt może wyjaśnić w związku z zarzutami, czego nie wykazał w oświadczeniu majątkowym? Wójt poinformował, ze nie przyznaje się do winy, przedstawi w prokuraturze dokumenty wyjaśniające. Przewodnicząca RG przypomniała, że jej i wójta oświadczenia majątkowe są przekazywane do Wojewody Mazowieckiego. Wojewoda nie wskazał żadnych zarzutów do oświadczeń.
Pan R. Zalewski poprosił, aby protokoły z sesji były pisane bardziej szczegółowo. Przewodnicząca RG poinformowała, że protokół z sesji jest w formie streszczenia i odzwierciedla przebieg sesji.
Pani Czyż, zapytała o kanalizację w Wolicy? Z-ca Wójta poprosił, aby zapytania złożyć na piśmie.
Mieszkanka ze Starej Wsi zapytała o przewóz dzieci do szkoły. Z-ca Wójta poinformował, że sprawami przewozu dzieci zajmują się dyrektorzy szkół.
Na zakończenie Przewodnicząca RG złożyła życzenia noworoczne.

24. Po wyczerpaniu porządku obrad przewodnicząca RG ogłosiła zamknięcie XIV Sesji RG.

Protokołowała: Teresa Czerniawska

Przewodniczyła: Danuta Wacławiak

drukuj (Protokół z XIV Sesji Rady Gminy Nadarzyn)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Gminy Nadarzyn
  data wytworzenia: 2016-02-19
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2016-02-19 11:38

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 67314
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-01-15 10:00