Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nadarzyn

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.nadarzyn.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Kalendarium

«marzec 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.nadarzyn.pl

Treść strony

Protokół z XII Sesji Rady Gminy Nadarzyn

Protokół z XII Sesji Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 października 2015 r.

1. Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn p. Danuta Wacławiak dokonała powitania zebranych na sali obrad radnych, sołtysów, mieszkańców Gminy Nadarzyn. Przewodnicząca Rady dokonała otwarcia XII Sesji zwołanej na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. /Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm./.

2. Na podstawie listy obecności przewodnicząca RG poinformowała, że na sali obrad jest obecnych 13 radnych, co stanowi quorum wobec ustawowego składu Rady liczącego 15 osób, przy którym rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały. Obecnie stan faktyczny rady liczy 14 radnych - p. Marcin Zaborowski zgodnie z uchwałą Nr V.50.2015 Rady Gminy Nadarzynz dnia 6 marca 2015 r. już nie jest radnym. Uchwałę p. Zaborowski zaskarżył do WSA w Warszawie. W dniu 13 października br. WSA podtrzymał w mocy powyższą uchwałę Rady Gminy w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. W związku z tym p. Marcin Zaborowski nie jest radnym Rady Gminy Nadarzyn. Wojewoda Mazowiecki zarządzi wybory uzupełniające w okręgu wyborczym Nr 2 w Nadarzynie. Przewodnicząca RG stwierdziła, że na sesji nie jest obecny - usprawiedliwiony radny Jan Perzyna.

3. Przewodnicząca RG przypomniała zaproponowany porządek obrad w zawiadomieniu o zwołaniu XII Sesji. Przewodnicząca Rady zapytała, czy radni mają uwagi do zaproponowanego porządku obrad /w załączeniu do protokołu porządek XII Sesji RG/. Rada w głosowaniu 13 ”za” przyjęła porządek sesji.

4. Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że radni nie wnieśli na piśmie uwag do protokołu z XI Sesji z dnia 30 września 2015 r. Zapytała, czy Rada jest za przyjęciem protokołu. Rada jednogłośnie /13 ”za”/ przyjęła protokół z XI Sesji z dnia 30 września 2015 r.

5. Sprawozdanie z działalności Wójta za okres między sesjami przedstawił Z-ca Wójta Gminy p. Tomasz Muchalski, ponieważ Wójt p. Janusz Grzyb przebywa na zwolnieniu lekarskim /sprawozdanie w załączeniu do protokołu/. W pierwszej kolejności Z-ca Wójta przedstawił stopień realizacji inwestycji gminnych, a następnie poinformował o planowanym w roku 2016 /maj, czerwiec/ rozpoczęciu budowy trasy E-8 na odcinku Paszków - Siestrzeń. Wykonawca budowy będzie dokonywał uzgodnień z Gminą w sprawach planowanych rozjazdów docelowych na czas budowy trasy. Z-ca Wójta poprosił o aktywny udział radnych w imieniu mieszkańców przez okres czasu budowy trasy. Z-ca Wójta poinformował, że w Młochowie /Stary Żabieniec/ firma otrzymała zgodę ze Starostwa Powiatowego na składowanie odpadów, natomiast Gmina Nadarzyn wydała negatywną opinię z powodu niezgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Z-ca Wójta poinformował, że zakończyło się postępowanie w Sądzie Okręgowym w Warszawie w sprawie protestów wyborczych - protesty oddalono oraz uprawomocnił się wyrok w WSA w sprawie wygaszenia mandatu p. Marcina Zaborowskiego. Radny P. Ciemiński przypomniał, że w roku bieżącym miał być wykonany chodnik na ul. Osiedlowej w Ruścu, zapytał; czy będzie wykonany. Z-ca Wójta poinformował, ze nie ma zgody wszystkich właścicieli zamieszkałych przy drodze, aby wybudować chodnik na ul. Osiedlowej. Pani A. Gutowska - Kierownik Referatu Inwestycji poinformował, że na wykonanie chodnika jest opracowany projekt techniczny. Radny P. Ciemiński poprosił, aby Gmina pomogła w realizacji chodnika na ul. Osiedlowej. Radny P. Miszczuk wyraził zdziwienie dot. wypowiedzi Z-cy Wójta w sprawie lokowania obiektów składowania odpadów. Zapytał, dlaczego p. Muchalski zmienił stosunek w sprawie lokowania składowisk odpadów. Pan Muchalski poinformował, że im mniej składowisk odpadów na terenie gminy, tym mniej uciążliwości dla mieszkańców. Radny Miszczuk stwierdził, ze wszyscy razem winni działać dla społeczeństwa, aby jak najmniej było uciążliwości dla mieszkańców. Przewodnicząca RG - Danuta Wacławiak poinformowała, że w Nadarzynie na ul. Komorowskiej również firma wystąpiła o wydanie decyzji na przechowywanie odpadów. Na Jej wniosek, Gmina Nadarzyn wszczęła postępowanie wyjaśniające. Nanastępną sesję RG już może będzie stanowisko w tej sprawie. Z-ca Wójta poprosił, aby radni zwracali uwagęna budowle uciążliwe dla mieszkańców. Radny P. Miszczuk wyraził zdumienie, ze p. Muchalski jest po stronie obrony mieszkańców. Radna K. Jach zwróciła uwagę na rozładowanie ruchu drogowego przy wyjeździe z Kajetan na trasę Katowicką. Z-ca Wójta poinformował, ze część ruchu przekierowano w kierunku Młochowa, wykonano już projekt drogi do Ruśca. Radny K. Burakowski stwierdził, że ruch kołowy w większości jest kierowany na Trasę Katowicką przez Walendów. Proponował, aby porozumieć się z Gminą Lesznowola i część ruchu przekierować przez ich gminę na Trasę Krakowską. Radna K. Jach zaproponowała zorganizowanie spotkania przedstawicieli sołectw Kajetany i Walendów, Władz Gminy oraz Władz Powiatu w sprawie rozwiązań komunikacyjnych. Z-ca Wójta zobowiązał się zorganizować takie spotkanie. Rada jednogłośnie - 13 ”za” przyjęła sprawozdanie wójta za okres między sesjami.

6. Informację Wójta Gminy zrealizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015 przedstawiła p. M. Jaworska - Dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego /w załączeniu informacja w formie pisemnej/. Pani Jaworska zgłosiła autopoprawkę do zapisu na stronie 34. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała informację z działalności oświatowej za rok 2014/2015. Rada jednogłośnie przyjęła informację z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015.

7. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w celu realizacji projektu rozwoju sieci dróg rowerowych na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych WOF 2014 - 2020+. Uzasadnienie przedstawiła p. K. Dombska - Kierownik Referatu ds. Funduszy. Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej poinformował, ze komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada jednogłośnie - 13 ”za” podjęła uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w celu realizacji projektu rozwoju sieci dróg rowerowych na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych WOF 2014 - 2020+.

8. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Strzeniówka - ul. Dzika. Uzasadnienie przedstawiła p. A.Rodkiewicz - Kierownik Referatu G i GN. Przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada jednogłośnie - 13 ”za” podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi  Strzeniówka - ul. Dzika.

9. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Nadarzyn nieruchomości gruntowej dz. nr ew. 592/8 położonej w obrębie Strzeniówka, gm. Nadarzyn. Uzasadnienie przedstawiła p. A. Rodkiewicz - Kierownik Referatu G i GN. Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej i Statutowej poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada jednogłośnie - 13 ”za” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Nadarzyn nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Strzeniówka, gm. Nadarzyn.

10. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Nadarzyn nieruchomości gruntowej dz. nr ew. 16/63 położonej w obrębie Strzeniówka, gm. Nadarzyn. Uzasadnienie przedstawiła p. A. Rodkiewicz - Kierownik Referatu G i GN. Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej i Statutowej poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada jednogłośnie - 13 ”za” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Nadarzyn nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Strzeniówka, gm. Nadarzyn.

11. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr III.19.2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 2014 r. Uzasadnienie przedstawiła p. M. Sieczka - Skarbnik Gminy. Radny P. Miszczuk zwrócił uwagę na zmniejszenie dochodów w dziale 700. Radny Miszczuk stwierdził, ze uchwalony budżet jest daleki od rzeczywistości. Zwrócił uwagę na dochody z wpływu podatków. Z-ca Wójta stwierdził, ze trudno jest zaplanować ile należności z planowanego podatku wpłynie do budżetu i dlatego dokonuje się zmiany w budżecie. Radny Miszczuk domagał się szczegółowej informacji nt zmian w budżecie. Z-ca Wójta poinformował, ze postara się uczestniczyć w posiedzeniach Komisji Budżetowej i przedstawiać radnym wyczerpujące informacji nt zmian w budżecie. Radny p. Miszczuk zwrócił uwagę na starania dotyczące zwrotu podatku VAT z inwestycji budowy SP w Ruścu. Zapytał jaka firma tym się zajmie? Pani Skarbnik odpowiedziała, ze rozliczeniem podatku zajmie się firma Deloitte. Radny Miszczuk stwierdził, ze Gmina winna we własnym zakresie rozliczyć ten podatek. Pani Skarbnik poinformowała, ze przy odliczeniu podatku VAT są bardzo szczegółowe rozliczenia. Ta firma rozlicza podatek VAT w wielu gminach, są to specjaliści. Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej przedstawił pozytywną opinię komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada w głosowaniu 9 ”za”, 4 ”wstrzym.” podjęła uchwałę w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr III.19.2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 2014 r.

12. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2015 - 2026. Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej przedstawił pozytywną opinię komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada w głosowaniu 10 ”za”, 3 ”wstrzym.” podjęła uchwałę w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2015 - 2026.

13. W części dot. wolnych wniosków jako pierwsza głos zabrała przewodnicząca RG.
Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn złożyła informację o oświadczeniach majątkowych radnych. Oświadczenia radnych zostały złożone w terminie ustawowym. Urząd Skarbowy dokonał analizy oświadczeń. Z uwagami do oświadczeń  należy zapoznać się w Biurze Rady Gminy Nadarzyn. Przewodnicząca RG poinformowała, że odbędą się wybory uzupełniające do Rady Gminy w Okręgu Wyborczym Nr 2 w Nadarzynie.
Pani Edyta Gawrońska - Sekretarz Gminy Nadarzyn poinformowała, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oświadczenia majątkowe złożyło 27 osób do Wójta Gminy. Oświadczenia zostały przedłożone w Urzędzie Skarbowym. Pani Sekretarz złożyła na piśmie informację dot. analizy oświadczeń majątkowych /w załączeniu do protokołu informacja dot. oświadczeń majątkowych/.
Pan Tomasz Muchalski - Z-ca Wójta Gminy poinformował, ze odbyło się spotkanie w sprawie prowadzonego gazociągu przez miejscowości Strzeniówka, Wolica i Walendów przez firmę Gaz-Prom. Gazociąg jest o b. dużej średnicy, zajmie dużą część nieruchomości przez które zaprojektowano poprowadzenie. Właściciele nieruchomości mogą zgłaszać protesty do Gaz Promu, nie wyrażając zgody na przejście gazociągu przez ich nieruchomości. Gmina poprze protesty mieszkańców. Gmina stoi na stanowisku, że gazociąg można przeprowadzić duktem leśnym.
Radny P. Miszczuk zwrócił uwagę na zły stan techniczny taboru obsługującego pasażerów na trasie Nadarzyn - Pruszków. Zapytał, czy Gmina ma wpływ na poprawę stanu technicznego autobusów? Pani Sekretarz poinformowała, że obsługę pasażerską prowadzi PKS Grodzisk Maz. Zgłaszane przez Gminę uwagi do stanu technicznego taboru są wykonywane doraźne. Gmina do końca br ma podpisaną umowę i nie może jej zerwać. Z-ca Wójta poinformował, że od stycznia 2016 r. należy zastanowić się nad obsługą pasażerską przez ZTM z Nadarzyna do Warszawy, które kursy autobusów będą nową trasą, a które drogami lokalnymi i czy włączyć obsługę pasażerską przez ZTM z Nadarzyna do Pruszkowa.
Radny P. Ciemiński zgłosił wnioski: 1) o przestawienie wiaty przystankowej na ul. Kasztanowej, 2) uzupełnić nakładkę asfaltową na ul. Kasztanowej przy wyjeździe na Trasę Katowicką - przyspieszyć wykonanie tej naprawy.
Mieszkaniec Nadarzyna p. R. Zalewski zapytał o pozyskiwanie funduszy organizacji pozarządowych w ramach pożytku publicznego przez stowarzyszenie. Ostatnio Stowarzyszenie „Zielona Gmina” korzystało z funduszy gminnych za pośrednictwem NOK. Z-ca Wójta poinformował, że przy ustalaniu środków w ramach pożytku publicznego należy złożyć wniosek przy projektowaniu budżetu.
Mieszkaniec z Wolicy p. Rzewnicki przypomniał, ze na ostatniej sesji RG była rozpatrywana jego skarga dot. wydzielenia drogi. Zgłosił pretensje do Rady Gminy, że rozpatrzyła skargę bez Jego obecności. O nieobecności na sesji zawiadamiał przewodniczącą RG. Przewodnicząca RG poinformowała, że na sesji w sierpniu informowała p. Rzewnickiego, że na następnej sesji będzie rozpatrywana Jego skarga. Dodatkowo p. Rzewnicki był zawiadomiony odrębnym pismem o terminie i miejscu sesji. Na 4 godziny przed sesją RG w dniu 30.09. br., Pan Rzewnicki napisał emaila, że nie będzie uczestniczył w Sesji. O terminie rozpatrzenia skargi przez Radę Gminy również poinformowano Wojewodę Mazowieckiego, którego p. Rzewnicki zawiadamia o złożonych skargach na działalność Wójta Gminy. W związku z powyższym nie można było przełożyć terminu rozpatrzenia skargi. Pan Rzewnicki nadal czynił zarzuty do działalności Wójta i Za-cy Wójta Gminy Nadarzyn. Z-ca Wójta poinformował, że Wójt jest na zwolnieniu lekarskim. W imieniu Wójta odpowiedział na zarzuty p. Rzewnickiego. Zaproponował p. Rzewnickiemu, aby złożył protest przeciwko prowadzonemu gazociągu przez Wolicę /druki protestu można pobrać w Urzędzie Gminy/. Radny P.Miszczuk zapytał, jaka jest możliwość pomocy z Gminy w sprawie wydzielenia drogi p. Rzewnickiemu? Pani A. Rodkiewicz -  Kierownik Referatu GiGN poinformowała, ze p. Rzewnicki może wystąpić z wnioskiem o zgodę na służebność przejazdu tą droga. Pan Rzewnicki oświadczył, że to Gmina ma mu załatwić drogę, a sam nie będzie występował z żadnym wnioskiem.

14. Przewodnicząca RG podziękowała za udział w obradach i ogłosiła zamknięcie XII Sesji Rady Gminy Nadarzyn.

Protokołowała: Teresa Czerniawska
Przewodniczyła: Danuta Wacławiak

drukuj (Protokół z XII Sesji Rady Gminy Nadarzyn)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Gminy Nadarzyn
  data wytworzenia: 2015-12-10
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2015-12-10 11:41
 • zmodyfikował: Michał Wilczak
  ostatnia modyfikacja: 2015-12-10 11:51

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 17329
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-01-15 10:00