Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nadarzyn

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.nadarzyn.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Kalendarium

«kwiecień 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.nadarzyn.pl

Treść strony

Protokół z XI Sesji Rady Gminy Nadarzyn

Protokół z XI Sesji Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 września 2015 r.

1. Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn p. Danuta Wacławiak dokonała powitania zebranych na sali obrad radnych, sołtysów, mieszkańców Gminy Nadarzyn. Przewodnicząca Rady dokonała otwarcia XI Sesji zwołanej na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. /Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm./.

2. Na podstawie listy obecności przewodnicząca RG poinformowała, że na sali obrad jest obecnych 14 radnych, co stanowi quorum wobec ustawowego składu Rady liczącego 15 osób, przy którym rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały. Nieobecny jest radny Piotr Miszczuk.

3. Przewodnicząca RG przypomniała zaproponowany porządek obrad w zawiadomieniu o zwołaniu XI Sesji. Przewodnicząca RG poinformowała, że po szczegółowym zapoznaniu się z materiałami na sesję, postawiła wniosek o zdjęciu z porządku sesji pkt 23 dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie powierzenia firmie Przedsiębiorstwo Usługowe „HETMAN” Sp. z o.o. obowiązkowego zadania własnego Gminy Nadarzyn dotyczącego prowadzenia stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Uzasadniła, ze przepisy ustawy wchodzą w życie od czerwca 2016 r., w związku z czym nie ma potrzeby na razie podejmować uchwały. Rada jednogłośnie 14 ”za” przyjęła wniosek przewodniczącej RG. Przewodnicząca Rady zapytała czy radni mają uwagi do zaproponowanego porządku obrad? /w załączeniu do protokołu porządek XI Sesji RG/. Rada w głosowaniu 14 ”za” przyjęła porządek sesji.

4. Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że radni nie wnieśli na piśmie uwag do protokołu z X Sesji z dnia 26 sierpnia 2015 r. Zapytała, czy Rada jest za przyjęciem protokołu? Rada jednogłośnie /14 ”za”/ przyjęła protokół z X Sesji z dnia 26 sierpnia 2015 r.

5. Wójt Gminy p. Janusz Grzyb przedstawił sprawozdanie z działalności Wójta za okres między sesjami /sprawozdanie w załączeniu do protokołu/. Wójt poinformował, ze zrealizowano wnioski sołtysów w sprawierównania i utwardzania dróg gruntowych, poprosił sołtysów jeśli są uwagi do wykonanych prac to należy kierować do Referatu Inwestycji. Rada jednogłośnie - 14 ”za” przyjęła sprawozdanie wójta.

6. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Pruszkowie. Przewodnicząca RG poinformowała, ze stosownie do art. 160 § 1 i art. 161 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2011 r. - prawo o ustroju sądów powszechnych /Dz. U. z 2015 r., poz. 133/, w związku z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie do Biura Rady Gminy wpłynęła w wymaganym terminie tj. do 30 czerwca 2015r. jedna kandydatura p. Iwony Emilii Nowickiej na ławnika do Sądu Rejonowego w Pruszkowie. Zgłoszenia dokonało 50 mieszkańców. Kandydatka była poddana ocenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku pełniącej funkcję zespołu opiniującego. Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Dariusz Jakubowski poinformował, że na posiedzeniu w dniu 17 września 2015 r. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku dokonała pozytywnej oceny kandydatki na ławnika do Sądu Rejonowego w Pruszkowie - Pani Iwony Emilii Nowickiej zgłoszonej przez mieszkańców Gminy Nadarzyn. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku jako zespół opiniujący stwierdziła, że powyższa kandydatka spełnia wymogi określone w art. 162 ustawy z dnia 27 lipca 2011 r. - prawo o ustroju sądów powszechnych /Dz. U. z 2015 r. poz. 133/. Przewodnicząca RG poinformowała, że przy wyborze ławników będzie przeprowadzone tajne głosowanie. Rada jednogłośnie ustaliła 3 osobowy skład komisji skrutacyjnej. Rada jednogłośnie wybrała do komisji skrutacyjnej następujących radnych: Bożena Kapitan, Andrzej Jakubowski, Jacek Żukowski. Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu, przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytał protokół. Komisja stwierdziła, że Pani Iwona Emilia Nowicka została wybrana głosami: 14 ”za” na ławnika Sądu Rejonowego w Pruszkowie. Przewodnicząca RG odczytała projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Pruszkowie. Rada jednogłośnie - 14 ”za” podjęła uchwałę w powyższej sprawie. Protokół komisji skrutacyjnej stanowi integralną część uchwały.

7. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie określenia zasad korzystania z obiektów sportowych GOS w Nadarzynie należących do Gminy Nadarzynoraz cennika opłat. Uzasadnienie przedstawił dyrektor GOS p. D. Maranowski. Przewodniczący Komisji KF i Sportu - Jan Perzyna przedstawił pozytywną opinię komisji. Rada jednogłośnie - 14 ”za” podjęła uchwałęw sprawie określenia zasad korzystania z obiektów sportowych GOS w Nadarzynie należących do Gminy Nadarzynoraz cennika opłat.

8. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Nadarzyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok. Uzasadnienie przedstawiła p. Edyta Gawrońska - Sekretarz Gminy. Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej i Statutowej przedstawił pozytywną opinię komisji dot. powyższego projektu u chwały. Radny Zaborowski zaproponował poprawki w § 10 ust. 1 i 2 w miejsce słów „Wójta Gminy” zapisać słowa „Rada Gminy”. Radca prawny p. mec. Drwięga poinformował, że propozycja p. Zaborowskiego jest niezgodna z przepisami ustawy. Radny Zaborowski wycofał swój wniosek. Rada w jednogłośnie - 14 ”za” podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Nadarzyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.

9. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną,(nieruchomość wydzielona pod drogę) będącej własnością Gminy Nadarzyn /studzienka telekomunikacyjna/. Uzasadnienie przedstawiła p. M. Przywoźna - inspektor ds. inwestycji. Poinformowała, ze inwestor - PSG Sp z o.o. - złożył wniosek o wyrażenie zgody na lokalizację urządzenia infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarzadzania drogami - tj. przyłącze gazowe, w pasie działki drogowej stanowiącej w miejscowości Nadarzyn, celem zasilenia budynku mieszkalnego. Odnośnie wskazanej spawy nie możemy zastosować trybu administracyjnego z ustawy o drogach publicznych, a udostepnienie drogi wewnętrznej, pod inwestycje może nastąpić na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego, tj. w formie dzierżawy lub najmu. Zajęcie drogi wewnętrznej następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z właścicielem drogi wewnętrznej. Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a) ustawy o samorządzie gminnym, dla zawarcia umowy na okres powyżej 3 lat wymagana jest zgoda Rady Gminy, wyrażona w formie uchwały. W związku z powyższym uchwałę uważa się za zasadną. To samo uzasadnienie dotyczy dwóch następnych uchwał w tej samej sprawie dotyczących innych dróg wewnętrznych. Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej poinformował, ze komisja pozytywnie zaopiniowała trzy projekty uchwały w powyższej sprawie. Rada jednogłośnie - 14 ”za” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną (nieruchomość wydzielona pod drogę) będącej własnością Gminy Nadarzyn /studzienka telekomunikacyjna/.

10. Rada jednogłośnie - 14 ”za” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną (nieruchomość wydzielona pod drogę) będącej własnością Gminy Nadarzyn /przyłącze gazowe ul. Szlachecka/.

11. Rada jednogłośnie - 14 ”za” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną (nieruchomość wydzielona pod drogę) będącej własnością Gminy Nadarzyn /przyłącze gazowe ul. Boczna od ul. Sosnowej/.

12. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kajetany /ul. Andersa/. P. A. Rodkiewicz - kierownik Referatu GiGN przedstawiła wniosek o nadanie nazwy ul. Andersa w Kajetanach. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej poinformowała, ze komisja rozpatrzyła wniosek mieszkańców w sprawie nadania nazwy ul. Andersa. Komisja negatywnie zaopiniowała nadanie takiej nazwy ulicy motywując brakiem uzasadnienia, czy proponowana nazwa jest od nazwiska mieszkańca wsi Kajetany, czy od nazwy bohatera. Komisja proponuje odrzucenie nadania tej nazwy ulicy. Rada w głosowaniu 0 ”za”, 12 ”przeciw, 2 ”wstrzym.” nie podjęła uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kajetany - ul. Andersa.

13. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Nadarzyn nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Rusiec, gm. Nadarzyn /dz. nr 560/. Uzasadnienie przedstawiła p. A. Rodkiewicz - kierownik Referatu GiGN. Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej przedstawił pozytywną opinię w powyższej sprawie. Rada jednogłośnie - 14 ”za” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Nadarzyn nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Rusiec, gm. Nadarzyn /dz. nr 560/.

14. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Nadarzyn nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Rusiec, gm. Nadarzyn /dz. nr 368/4/. Uzasadnienie przedstawiła p. A. Rodkiewicz - kierownik Referatu GiGN. Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej przedstawił pozytywną opinię w powyższej sprawie. Rada jednogłośnie - 14 ”za” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Nadarzyn nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Rusiec, gm. Nadarzyn /dz. nr 368/4/.

15. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Wolica, gm. Nadarzyn. Uzasadnienie przedstawił Wójt Gminy - p. J. Grzyb. Poinformował, że w dniu 14.10.2014 r. Gmina Nadarzyn nabyła na własność od miasta stołecznego Warszawa działkę przeznaczoną pod usługi oświaty, położoną w obrębie Wolica, gm. Nadarzyn, oznaczoną numerem ewidencyjnym 513 o pow. 0,51 ha dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie prowadzi Księgę Wieczystą Nr WA1P/00000914/7. Przedmiotowa nieruchomość graniczy z działką stanowiącą własność osoby fizycznej, oznaczoną nr ewidencyjnym 514 o pow. 0,83 ha dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie prowadzi Księgę Wieczystą Nr WA1P/00032666/6. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Wolica w Gminie Nadarzyn uchwalonego Uchwałą Nr XXXVI/636/2005 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 kwietnia 2005 r. działka oznaczona nr ew. 514 położona w obrębie Wolica, gm. Nadarzyn wg rysunku planu znajduje się na terenie usług oświaty UO - przedszkole, szkoła (gimnazjum), usługi sportu, świetlica. Wskutek podjętych działań i negocjacji właściciel ww. nieruchomości wyraził wolę jej sprzedaży na rzecz Gminy Nadarzyn. W dniu 09.06.2015 r. pomiędzy Gminą Nadarzyn reprezentowaną przez Wójta Gminy a właścicielem w/w nieruchomości został spisany protokół, w którym Gmina Nadarzyn zobowiązała się do zakupu działki oznaczonej nr ew. 514 położonej w obrębie Wolica, gm. Nadarzyn za cenę 175 zł za 1 m2, tj. za kwotę 1 452 500 zł (słownie: milion czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset zł). Nabycie w/w nieruchomości ma na celu powiększenie terenu pod budowę kompleksu kulturalno - oświatowego w Wolicy. W myśl art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości. Do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy. Wobec powyższego, w celu nabycia przez Gminę Nadarzyn w/w nieruchomości, konieczne jest podjęcie przez Radę Gminy Nadarzyn stosownej uchwały. Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej przedstawił pozytywną opinię w powyższej sprawie. Rada jednogłośnie - 14 ”za” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Wolica, gm. Nadarzyn.

16. Rada przystąpiła do podjęcia uchwaływ sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nadarzyn, położonej w obrębie Rozalin, gm. Nadarzyn. Uzasadnienie przedstawiła p. A. Rodkiewicz - kierownik Referatu GiGN. Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej przedstawił pozytywną opinię w powyższej sprawie. Rada jednogłośnie - 14 ”za” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nadarzyn, położonej w obrębie Rozalin, gm. Nadarzyn.

17. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. Uzasadnienie przedstawiła p. I. Myśliwy - kierownik Referatu Podatków i Opłat. Poinformowała, że w związku z wprowadzeniem w życie ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw dokonało zmian przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym i ustawy o podatku leśnym co skutkuje w konsekwencji zmianom poszczególnych danych zawartych w informacjach i deklaracjach podatkowych. Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej przedstawił pozytywną opinię komisji dot. powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie - 14 ”za” podjęła uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

18. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/288/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od 01.01.2013 r. Uzasadnienie przedstawiła p. I. Myśliwy - kierownik Referatu Podatków i Opłat. Poinformowała, że w związku ze zmianą ustawy o podatkach i opłatach lokalnych dotyczącymi m.in. podatku od nieruchomości zmieniono zapis art. 5 ust. 1 pkt. 1 lit b) który otrzymał nowe brzmienie. Poprzedni przepis obowiązujący do końca bieżącego roku wyznaczał stawkę dla gruntów pod jeziorami, zajętymi na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni. Przepis obowiązujący od 1 stycznia 2016 r. określa stawkę za grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymijezior i zbiorników sztucznych także od 1 ha powierzchni. Warto zaznaczyć, iż wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2016 r. nie ulegają zmianom - obowiązują stawki uchwalone uchwałą z dnia 28 listopada 2012 w sprawie stawek podatku od nieruchomości z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2013 r. Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej przedstawił pozytywną opinię komisji dot. powyższego projektuuchwały. Rada jednogłośnie - 14 ”za” podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/288/2012 Rady Gminy Nadarzyn zdnia 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od 01.01.2013 r.

19. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/289/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od 01.01.2013 r. Uzasadnienie przedstawiła p. I. Myśliwy - kierownik Referatu Podatków i Opłat. Poinformowała, że w uchwale Nr XXVII/289/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od 01.01.2013 r.
Dokonuje się zmiany zapisów w § 1 pkt 7 w brzmieniu: Od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
- mniejszej niż 22 miejsca - 1.448,00 zł
- równej lub większej niż 22 miejsca - 1.830,00 zł.
Pozostała treść uchwały pozostaje bez zmian. Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej przedstawił pozytywną opinię komisji dot. powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie - 14 ”za” podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/289/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od 01.01.2013 r.

20. Rada przystąpiłado podjęcia uchwały w sprawie wprowadzenia i poboru opłaty targowej na terenie Gminy Nadarzyn od 01 stycznia 2016 r. Uzasadnienie przedstawiła p. I. Myśliwy - kierownik Referatu Podatków i Opłat. Poinformowała, że w związku z wprowadzeniem w życie ustawy z dnia 25.06.2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015, poz. 1045) dokonano zmian przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych dotyczącymi m.in. opłaty targowej. Do chwili obecnej opłata targowa była opłatą obligatoryjną. Zmiana art. 15 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wprowadza od 1 stycznia 2016 roku fakultatywność opłaty targowej na terenie gminy. Opłata targowa jest dochodem własnym gminy, pobierana jest od osób fizycznych i prawnych, które dokonują sprzedaży na targowisku gminnym przy ul. Żółwinskiej w Nadarzynie, dlatego też uzasadnione i racjonalne jest wprowadzenie tej opłaty lokalnej na terenie Naszej Gminy. Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej przedstawił pozytywną opinię komisji dot. powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie - 14 ”za” podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia i poboru opłaty targowej na terenie Gminy Nadarzyn od 01 stycznia 2016 r.

21. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr III.19.2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 2014 r. Niezbędne zmiany w budżecie omówiła p. M. Sieczka - Skarbnik Gminy Nadarzyn. Pani Skarbnik zgłosiła autopoprawkę w dziale 700 - zmniejsza się o 170 tys zł, a zwiększa się o 507 tys zł na zakup działki w Wolicy pod kompleks kulturalno - oświatowy. Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej przedstawił pozytywną opinię komisji dot. powyższego projektu uchwały z autopoprawkami. Rada jednogłośnie - 14 ”za” podjęła uchwałę w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr III.19.2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 2014 r.

22. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2015 - 2026. Uzasadnienie przedstawiła Pani Skarbnik Gminy. Poinformowała, w związku z planowanym powstaniem centrum kulturalno-oświatowym w Wolicy należy utworzyć nowy dział planowania w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej przedstawił pozytywną opinię komisji dot. powyższego projektu uchwały z autopoprawkami. Rada jednogłośnie - 14 ”za” podjęła uchwałę w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2015 - 2026.

23. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie uchylenia Uchwały: Nr X.99.2015, Nr X.100.2015, Nr X.101.2015, Nr X.102.2015, Nr X.104.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 26 sierpnia 2015 r. Pani S. Bandyra - kierownik Referatu UiA poinformowała, że Rada Gminy Nadarzyn w dniu 26 sierpnia 2015 r. podjęła Uchwały Nr X.99.2015, Nr X.100.2015, Nr X.101.2015, Nr X.102.2015, Nr X.104.2015 dotyczące uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Uchwały wraz z dokumentacją prac planistycznych zostały przekazane do Wojewody Mazowieckiego. W toku badania przedmiotowej uchwały przez Wydział Prawny Wojewody zasygnalizowano konieczność skorygowania zapisów odnośnie współczynników intensywności zabudowy w odniesieniu do terenu MNU (rozbieżność w interpretacji zapisów studium) oraz doprecyzowania zapisu zakazującego możliwości poprowadzenia infrastruktury przez grunty leśne, która nie wymagałaby wyłączenia gruntu z produkcji leśnej. Uchwały nie zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Uchwalone plany nie stanowią prawa obowiązującego, a więc uprawnienia i obowiązki z nich wynikające nie zostały skutecznie ukształtowane, a zatem uchylenie planów nie może ich naruszyć. W związku z powyższym należy uchylić w/w uchwały, skorygować zapisy i ponownie podjąć uchwały w sprawie uchwalenia planu. Przewodniczący Komisji Planu przedstawił pozytywna opinię komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie - 14 ”za” podjęła uchwałę w sprawie uchylenia Uchwały: Nr X.99.2015, Nr X.100.2015, Nr X.101.2015, Nr X.102.2015, Nr X.104.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 26 sierpnia 2015 r.

24. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kajetany w Gminie Nadarzyn. Pani S. Bandyra - kierownik Referatu UiA przedstawiła uzasadnienie do przedstawionej uchwały. Przewodniczący Komisji Planu przedstawił pozytywna opinię komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie - 14 ”za” podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kajetany w Gminie Nadarzyn.

25. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ew. 22/3 we wsi Kostowiec w Gminie Nadarzyn. Pani S. Bandyra - kierownik Referatu UiA przedstawiła uzasadnienie do przedstawionej uchwały. Przewodniczący Komisji Planu przedstawił pozytywna opinię komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie - 14 ”za” podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ew. 22/3 we wsi Kostowiec w Gminie Nadarzyn.

26. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Młochów w Gminie Nadarzyn dla obszarów I, II, IV. Pani S. Bandyra - kierownik Referatu UiA przedstawiła uzasadnienie do przedstawionej uchwały. Przewodniczący Komisji Planu przedstawił pozytywna opinię komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie - 14 ”za” podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Młochów w Gminie Nadarzyn dla obszarów I, II, IV.

27. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Rozalin w Gminie Nadarzyn. Pani S. Bandyra - kierownik Referatu UiA przedstawiła uzasadnienie do przedstawionej uchwały. Przewodniczący Komisji Planu przedstawił pozytywną opinię komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie - 14 ”za” podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Rozalin w Gminie Nadarzyn.

28. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Urzut w Gminie Nadarzyn dla obszarów I, II, III, IV. Pani S. Bandyra - kierownik Referatu UiA przedstawiła uzasadnienie do przedstawionej uchwały. Przewodniczący Komisji Planu przedstawił pozytywną opinię komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie - 14 ”za” podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Urzut w Gminie Nadarzyn dla obszarów I, II, III, IV.

29. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność prezesa Przedsiębiorstwa Komunalnego Nadarzyn sp z o.o. Przewodnicząca RG poinformowała, że skargę rozpatrzyła Komisja Rewizyjna. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, ze komisja rozpatrzyła skargę uznając ją za bezzasadną, ponieważ prezes PKN Sp. z o.o. poinformował, że problem zalewania piwnic u skarżącej nie zależy od kanalizacji. Zaproponowano, aby skarżąca zamontowała zasuwę przeciwburzową. Prezes Spółki poinformował, że odwiedził miejsce zalewania ściekami u skarżącej i zaproponował założenie takiej zasuwy. Prezes poinformował, ze PKN nie ma wpływu na drożność kanalizacji. Prezes stwierdził, ze kanalizacja jest zapychana przez mieszkańców różnymi stałymi odpadami. Małżonek Pani skarżącej stwierdził, że nic nie pomoże montowanie zasuwy, należy czyścić kanalizację. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej stwierdził, że skarga jest bezzasadna ponieważ skarżąca może założyć zawór zwrotny i w ten sposób pozbyć się zalewania piwnic. Radny Zaborowski poinformował, ze mieszka na ul. Jaworowej i twierdził, że na osiedlu NSM jest żle wykonana sieć kanalizacyjna. Pan Zaborowski stwierdził, że zasuwa zwrotna nic nie pomoże przy przelewaniu się kanalizacji do piwnic skarżącej, jedynym rozwiązaniem jest zamontowanie dodatkowej studzienki kanalizacyjnej. Z-ca Wójta poinformował, że kanalizację na osiedlu budowała NSM, a gmina przejęła istniejącą sieć bez inwentaryzacji. Kanalizacja wymaga modernizacji. Prezes PKN oświadczył, że konserwatorzy kanalizacji będą częściej monitorować sieć kanalizacyjną na NSM, a Panią skarżącą poprosił o zamontowanie zaworu zwrotnego. Rada w głosowaniu: 11 ”za”, 2 ”przeciw”, 1 „wtrzym.” Podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność prezesa Przedsiębiorstwa Komunalnego Nadarzyn Sp. z o.o. uznając ją za bezzasadną.

30. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi p. Rzewnickiego na działalność Wójta Gminy Nadarzyn /dot. pisma z dnia 24.06.2015 r./ Przewodnicząca RG poinformowała, że na ostatniej sesji informowała p. Rzewnickiego, że na dzisiejszej sesji będzie rozpatrywana Jego skarga. Dodatkowo p. Rzewnicki był zawiadomiony odrębnym pismem o terminie i miejscu sesji. Na 4 godziny przed sesją RG, Pan Rzewnicki napisał emaila, że nie będzie uczestniczył w Sesji. O terminie rozpatrzenia skargi przez Radę Gminy również poinformowano Wojewodę Mazowieckiego, którego p. Rzewnicki zawiadamia o złożonych skargach na działalność Wójta Gminy. W związku z powyższym nie można przełożyć terminu rozpatrzenia skargi. Skargę rozpatrywała Komisja Rewizyjna, przygotowała projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. A. Jakubowski poinformował, że w dniu 24 czerwca 2015 roku pan Andrzej Rzewnicki złożył na sesji rady gminy pismo. Z treści pisma wynikało, że przedmiotem skargi jest działalność radnego Jacka Żukowskiego oraz Wójta Gminy Nadarzyn. Odnośnie skargi na radnego należy wskazać, że przepisy kodeksu postępowania administracyjnego nie znają instytucji skargi na indywidualnego radnego. W związku z powyższym skarga w tym zakresie nie może być rozpoznana, jako wniesiona bez podstawy prawnej. Odnośnie skargi na Wójta Gminy Nadarzyn, zgodnie z art. 229 pkt 3 k.p.a. jeżeli przepisy szczególne nie określają innych organów właściwych do rozpatrywania skarg, organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności wójta jest rada gminy. Skarżący poruszył następujące kwestie: „Co się stało z istniejącą od około 50 lat drogą gminną nr 103 wymienioną w pozwoleniu na użytkowanie uznaną jako droga publiczna” „W oparciu o jakie dokumenty wójt poprowadził sieć wodociągową w ulicy której nie uznaje” „W oparciu o jakie dokumenty wójt poprowadził kanalizację w ulicy, której nie ma (na mapach zaznaczona jest pod nazwą ul. Graniczna)” „W oparciu o jakie dokumenty postawiono w ulicy nieistniejącej sieć telefoniczną ze słupami” „W oparciu o jakie dokumenty utwardził tę drogę używając maszyn drogowych” „W jaki sposób utrudnia poprowadzenie sieci gazowej w ulicy nie wywiązując się z roli załatwiania i wspierania spraw ważnych dla mieszkańców” Odpowiadając na powyższe zapytania Komisja stwierdziła, że: Droga gminna o nr ew. 103, tj. ul. Cygańska (od granicy gminy do lasu) jest droga publiczną. Budowę sieci kanalizacyjnej prowadzi się na podstawie pozwolenia na budowę, projektu oraz dokumentacji wykonawczej. Skarżący nie sprecyzował jednak jakiego odcinka kanalizacji oraz na jakiej nieruchomości dotyczą podniesione kwestie, zatem nie jest możliwe dokładne ustosunkowanie się do skargi w tym zakresie. Sieć telefoniczna, jak również jej budowa nie należy do zadań gminy. Realizowana jest przez przedsiębiorstwo telekomunikacyjne, będące podmiotem prywatnym. W związku z powyższym zadania te nie znajdują się w zakresie kompetencji wójta. Drogi w Gminie Nadarzyn utwardzane są w ramach bieżącego utrzymania dróg, ze wskazania sołtysów. Przy utwardzaniu uwzględnia się postulaty mieszkańców. Skarżący nie sprecyzował jednak o którą drogę chodzi. Skarżący nie sprecyzował o który odcinek gazociągu oraz o którą drogę chodzi. Odnośnie wskazanej w pierwszym pytaniu ul. Cygańskiej wyrażona jest zgoda na lokalizację gazociągu, na chwilę obecną trwa faza projektowa.
Jednocześnie należy wskazać, że zagadnienia opisane w pkt. 1 - 6 odnoszą się w znacznej mierze do zagadnień własnościowych. W tym miejscu należy zaznaczyć, że niezależnie od prawa własności, na nieruchomości można wykonywać prace za zgodą właścicieli. W związku z powyższym wykonywanie robót na określonej nieruchomości nie przesądza o prawie własności lub kategorii tej nieruchomości.
Przedmiotem skargi była również odmowa podziału nieruchomości p. Rzewnickiego przez Wójta Gminy Nadarzyn. Odnosząc się do powyższej kwestii należy wskazać, że skarżący wystąpił o podział swojej nieruchomości. Wójt Gminy Nadarzyn postanowieniem negatywnie zaopiniował zgodność proponowanego podziału nieruchomości. Powyższe spowodowane było faktem, że projekt podziału nie był zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w brzmieniu: „wydzielenie nowych działek budowlanych nie przylegających do publicznych dróg dojazdowych KUD jest możliwe po uprzednim wydzieleniu dróg dojazdowych KUD lub dojazdów”. Projekt podziału nie przewidywał połączenia z takimi drogami. Postanowienie Wójta Gminy Nadarzyn jest ostateczne.
Niezależnie od powyższego należy wskazać, że podział nieruchomości Skarżącego nie jest możliwy, w związku z treścią art. 93 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, który stanowi, że podział nieruchomości nie jest dopuszczalny, jeżeli projektowane do wydzielenia działki gruntu nie mają dostępu do drogi publicznej.
Skarżący domaga się przy tym od Wójta Gminy Nadarzyn, aby nabył on w imieniu gminy nieruchomość stanowiącą prywatną działkę. Pragniemy wskazać, że nieruchomość ta jest własnością osób trzecich. Brak jest obowiązku, który nakazywałby gminie dokonywania zakupu tej działki. Skarżący był informowany, że celem zapewnienia dostępu dzielonych działek do drogi publicznej może ustanowić stosowną służebność na działce sąsiedniej lub wystąpić do właścicieli o zakup udziału w prawie do działki sąsiedniej. Działania te obciążają jednak Skarżącego, a nie Gminę Nadarzyn, ponieważ podejmowane są one wyłącznie z prywatnych potrzeb Skarżącego.
Należy również zaznaczyć, że Rada Gminy nie jest organem kontrolującym rozstrzygnięcia merytoryczne Wójta odnośnie wydawanych decyzji administracyjnych i postanowień - kontroli takiej służy w odniesieniu do decyzji instytucja odwołania, a co do postanowień instytucja zażalenia. Mając na uwadze powyższe, Komisja Rewizyjna uznała skargę za bezzasadną. Rada w głosowaniu: 10 ”za”, 1 ”przeciw”, 3 ”wstrzym.” Podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi p. Rzewnickiego na działalność Wójta Gminy Nadarzyn /dot. skargi z dn. 24.06.2015 r./.

31. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi p. Rzewnickiego na działalność Wójta Gminy Nadarzyn /dot. skargi z dn. 27.08.2015 r./ Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że w dniu 27 sierpnia 2015 roku pan Andrzej Rzewnicki przesłał za pośrednictwem poczty elektronicznej pismo adresowane do Wojewody Mazowieckiego. Pan Andrzej Rzewnicki podniósł w swojej skardze, że Wójt Gminy Nadarzyn „wyrzuca lekarzy mu nieprzychylnych mimo protestów społecznych”. Wójt Gminy Nadarzyn nie jest pracodawcą ani zwierzchnikiem lekarzy pracujących w gminnym ośrodku opieki zdrowotnej. Nie ma on zatem uprawnień do wypowiadania umów o pracę. Skarżący nie wskazuje ponadto w treści skargi na czym miałoby polegać skarżone działanie Wójta Gminy Nadarzyn. W związku z powyższym skarga w tym zakresie jest bezzasadna.W dalszej części skargi Skarżący podnosi, że „w sprawach naszej drogi zaznaczonej na mapach jako Graniczna nie czyni nic mimo wielu wezwań mieszkańców na przestrzeni ostatnich lat”. Skarżący nie wskazał w tym miejscu o jakie działania wójta chodzi. Wskazana nieruchomość stanowi prywatną nieruchomość, niebędącą własnością Gminy Nadarzyn - wójt jest zatem ograniczony w dokonywaniu czynności odnośnie przedmiotowej nieruchomości. W związku z powyższym skarga w tym zakresie jest bezzasadna. Złożona skarga ogranicza się do ogólnego wskazania Skarżącego niezadowolenia z osoby wójta. W skardze brak jest jednak wskazania konkretnych działań lub zaniechań Wójta Gminy Nadarzyn, które mają podlegać ocenie w ramach złożonej skargi. W ramach złożonej skargi nie sposób jest zatem dopatrzyć się zasadności jej uznania. Komisja Rewizyjna proponuje oddalenie skargi uznając ją za bezzasadną. Rada w głosowaniu: 10 ”za”, 1 ”przeciw”, 3 ”wstrzym.” Podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi p. Rzewnickiego na działalność Wójta Gminy Nadarzyn /dot. skargi z dn. 27.08.2015 r./.

32. W wolnych wnioskach głos zabrali wg ustaleń: najpierw radni i sołtysi, a następnie zgłoszeni wcześniej mieszkańcy.
1) Radna M. Wąsiewicz zapytała o możliwość ustawienia kapliczki przydrożnej w Starej Wsi. Wójt odpowiedział, że tę sprawę należy zgłosić do księdza proboszcza w Nadarzynie, a następnie do Wójta Gminy.
2) Radny Zaborowski poinformował, że uczestniczył w wizji lokalnej Komisji Bezpieczeństwa w Parku w Młochowie, gdzie zauważył niebezpiecznie zwisający konar drzewa. Radny Andrzej Jakubowski poinformował, ze konar jest na pniu opartym na ziemi i oczekuje na zgodę konserwatora zabytków, aby go usunąć. Pan Zaborowski poinformował, że zwrócił się do niego p. Malinowski - mieszkaniec z Wolicy w sprawie uciążliwości oczyszczalni ścieków.
3) Mieszkaniec z Wolicy p. T. Malinowski poinformował, że mieszka 200 m od oczyszczalni ścieków w Wolicy z której wydziela się odór, jest uciążeniem dla Jego zdrowia - wnioskował, aby oczyszczalnia prawidłowo była obsługiwana. Już pisał pismo w tej sprawie do prezesa PKN Sp. z o.o. w Nadarzynie. Radny J. Żukowski poinformował, że po interwencji natychmiast problem uciążliwości oczyszczalni został rozwiązany. Prezes PKN poinformował, przy każdym zgłoszeniu w sprawie oczyszczalni, natychmiast jest wysyłany technik, który usuwa awarie. Pan Malinowski uważał, że jest zły nadzór nad działalnością oczyszczalni. Wójt Gminy poinformował, że był niedawno na terenie oczyszczalni ścieków w Wolicy nie odczuwał odoru. Radny Zaborowski ostrzegał, że jak pojawiają się osady na powierzchni, należy to zgłaszać do policji lub sanepidu.
4) Przewodnicząca RG poinformowała, że dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych przedłożyli Radzie Gminy sprawozdania z działalności za I półrocze 2015. Z treścią sprawozdań można zapoznać się w Biurze Rady Gminy.
5) Mieszkanka ulicy Przyleśniej w Nadarzynie - p. A. Szabat złożyła podziękowania Wójtowi i Radzie Gminy za wsparcie i działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Jednocześnie poprosiła o zamontowanie jeszcze jednej latrni na końcu ul. Przyleśnej.
6) Mieszkaniec z Nadarzyna - p. R. Zalewski poprosił o rozpatrzenie wniosku o zainstalowanie kamer z czujnikami ruchu przy „Dębach Pamięci….” w Parku w Nadarzynie. Z-ca Wójta poinformował, że wniosek w tej sprawie można złożyć do Urzędu Gminy.

33. Po wyczerpaniu porządku obrad, Przewodnicząca RG ogłosiła zamknięcie XI Sesji Rady Gminy Nadarzyn.

Protokołowała: Teresa Czerniawska
Przewodniczyła: Danuta Wacławiak

drukuj (Protokół z XI Sesji Rady Gminy Nadarzyn)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Gminy Nadarzyn
  data wytworzenia: 2015-11-05
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2015-11-05 13:59
 • zmodyfikował: Michał Wilczak
  ostatnia modyfikacja: 2015-11-05 15:30

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 20155
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-01-15 10:00