Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nadarzyn

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.nadarzyn.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Kalendarium

«luty 2024»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.nadarzyn.pl

Treść strony

Protokół z X Sesji Rady Gminy Nadarzyn

Protokół z X Sesji Rady Gminy Nadarzyn z dnia 26 sierpnia 2015 r.

1. Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn p. Danuta Wacławiak dokonała powitania zebranych na sali obrad radnych, sołtysów, mieszkańców Gminy Nadarzyn. Przewodnicząca Rady dokonała otwarcia X Sesji zwołanej na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. /Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm./.

2. Na podstawie listy obecności przewodnicząca RG poinformowała, że na sali obrad jest obecnych 14 radnych, co stanowi quorum wobec ustawowego składu Rady liczącego 15 osób, przy którym rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały. Nieobecność na X sesji usprawiedliwił radny Krzysztof Burakowski.

3. Przewodnicząca RG przypomniała zaproponowany porządek obrad w zawiadomieniu o zwołaniu X Sesji. Przewodnicząca Rady zapytała czy radni mają uwagi do zaproponowanego porządku obrad /w załączeniu do protokołu porządek X Sesji RG/. Rada w głosowaniu 14 ”za” przyjęła porządek sesji.

4. Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że radni nie wnieśli na piśmie uwag do protokołu z IX Sesji z dnia 24 czerwca 2015 r. Zapytała, czy Rada jest za przyjęciem protokołu? Rada jednogłośnie /14 ”za”/ przyjęła protokół z IX Sesji z dnia 24 czerwca 2015 r.

5. Wójt Gminy p. Janusz Grzyb przedstawił sprawozdanie z działalności Wójta za okres między sesjami /sprawozdanie w załączeniu do protokołu/. Wójt poinformował o realizacji inwestycji gminnychi rozstrzygniętych przetargach. Poprosił sołtysów, aby zgłaszalido Urzędu o uzupełnienie rezerwy tłucznia do utwardzania dróg gruntowych. Wójt Gminy poinformował, że od 2 września br odbędą się zebrania wiejskie w sołectwach Gminy Nadarzyn. Na zebraniach mieszkańcy sołectw ustalą podział funduszu sołeckiego na rok 2016. Wójt Gminy poinformował, że 6 września br odbędą sięGminne Dożynki w Nadarzynie, na które wszystkich zaprosił. Wójt poinformował, że na Dożynkach Powiatowych w Brwinowie z Gminy Nadarzyn były 4 wieńce, poprosił sołtysów i radnych o zaprezentowanie wieńców na dożynkach gminnych w Nadarzynie. Radny P. Miszczuk zapytał, czy wykonawca kanalizacji prowadzonej w pasie drogi asfaltowej prywatnej ma obowiązek położenia asfaltu po wykonanej kanalizacji. Wójt Gminy poinformował, że wykonawca ma obowiązek wykonania prac zgodnie z zawartą umową. Rada jednogłośnie /14 ”za”/ przyjęła sprawozdanie wójta za okres między sesjami.

6. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kajetany w Gminie Nadarzyn. Uzasadnienie przedstawiła p. S. Bandyra - Kierownik Referatu U i A. Przewodniczący Komisji Planu - S. Karolak przedstawił pozytywną opinię dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie - 14 ”za” podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kajetany w Gminie Nadarzyn.

7. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ew. 22/3 we wsi Kostowiec w Gminie Nadarzyn. Uzasadnienie przedstawiła p. S.Bandyra - Kierownik Referatu U i A. Przewodniczący Komisji Planu - S. Karolak przedstawił pozytywną opinię dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie - 14 ”za” podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ew. 22/3 we wsi Kostowiec w Gminie Nadarzyn.

8. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Młochów w Gminie Nadarzyn dla obszarów I, II, IV. Uzasadnienie przedstawiła p. S. Bandyra - Kierownik Referatu U i A. Przewodniczący Komisji Planu - S. Karolak przedstawił pozytywną opinię dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie - 14 ”za” podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Młochów w Gminie Nadarzyn dla obszarów I, II, IV.

9. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Rozalin w Gminie Nadarzyn. Uzasadnienie przedstawiła p. S. Bandyra - Kierownik Referatu U i A. Przewodniczący Komisji Planu - S. Karolak przedstawił pozytywną opinię dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie - 14 ”za” podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Rozalin w Gminie Nadarzyn.

10. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej częściwsi Strzeniówka w gminie Nadarzyn - obszar I. Uzasadnienie przedstawiła p. S. Bandyra - Kierownik Referatu U i A. Pani Bandyra poinformowała, że do projektu planu wpłynął jeden wniosek składający się z czterech uwag, które nie zostały uwzględnione przez Wójta. Rada Gminy w głosowaniu: 12 ”za”, 2 ”wstrzym” nie uwzględniła uwag /zał. nr 2 do projektu uchwały/. Przewodniczący Komisji Planu - S. Karolak przedstawił pozytywną opinię dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie - 14 ”za” podjęła uchwałęw sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej częściwsi Strzeniówka w gminie Nadarzyn - obszar I.

11. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Urzut w Gminie Nadarzyn dla obszarów I, II, III, IV. Uzasadnienie przedstawiła p. S. Bandyra - Kierownik Referatu U i A. Przewodniczący Komisji Planu - S. Karolak przedstawił pozytywną opinię dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie - 14 ”za” podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Urzut w Gminie Nadarzyn dla obszarów I, II, III, IV.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu działki stanowiącej własność Gminy Nadarzyn. Uzasadnienie przedstawiła p. A. Rodkiewicz - Kierownik Referatu GiGN. Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej A. Pietrzak przedstawił pozytywną opinię dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie - 14 ”za” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu działki stanowiącej własność Gminy Nadarzyn.

13. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Nadarzyn. Uzasadnienie przedstawiła p. A. Rodkiewicz - Kierownik Referatu GiGN. Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej A. Pietrzak przedstawił pozytywną opinię dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie - 14 ”za” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Nadarzyn.

14. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę Nr LII/794/2006 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 września 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gminnej nieruchomości gruntowej. Uzasadnienie przedstawiła p. A. Rodkiewicz - Kierownik Referatu GiGN. Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej A. Pietrzak przedstawił pozytywną opinię dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie - 14 ”za” podjęła uchwałę zmieniają uchwałę Nr LII/794/2006 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 września 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gminnej nieruchomości gruntowej.

15. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Nadarzyn nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Stara Wieś, gm. Nadarzyn. Uzasadnienie przedstawiła p. A. Rodkiewicz - Kierownik Referatu GiGN. Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej A. Pietrzak przedstawił pozytywną opinię dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie - 14 ”za” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Nadarzyn nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Stara Wieś, gm. Nadarzyn.

16. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zaliczenia dróg, położonych na terenie Gminy Nadarzyn, do kategorii dróg gminnych /Kajetany, Walendów/. Uzasadnienie przedstawiła p. K. Dombska - Kierownik Referatu ds. Funduszy. Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej A. Pietrzak przedstawił pozytywną opinię dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie - 14 ”za” podjęła uchwałę w sprawie zaliczenia dróg, położonych na terenie Gminy Nadarzyn, do kategorii dróg gminnych /Kajetany, Walendów/.

17. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiących drogę wewnętrzną, będących własnością Gminy Nadarzyn /Kajetany/. Wójt Gminy p. J. Grzyb poinformował, że inwestorzy składają wnioski o wyrażenie zgody na lokalizację urządzenia infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarzadzania drogami - tj. budowa - przyłącza elektroenergetycznego, w pasie drogi wewnętrznej gminnej. W drogach publicznych - posiadających kategorię drogi gminnej, zgodę na umieszczenie urządzenia technicznego nie związanego z drogą, wydaje się w formie decyzji administracyjnej, zgodnie z ustawą o drogach publicznych. Udostepnienie drogi wewnętrznej,  pod inwestycję może nastąpić na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego, tj. w formie dzierżawy lub najmu. Zajęcie drogi wewnętrznej następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej z właścicielem drogi wewnętrznej. Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a) ustawy o samorządzie gminnym, dla zawarcia umowy na okres powyżej 3 lat wymagana jest zgoda Rady Gminy, wyrażona w formie uchwały. Przewodnicząca RG poinformowała, że uzasadnienie Wójta Gminy dotyczy tej samej sprawy w kilku miejscowościach zgodnie z porządkiem obrad od pkt 17 do 25. Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej p. A. Pietrzak poinformował, że projekty uchwał od pkt 17 do 25 w sprawach wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiących drogę wewnętrzną, będących własnością Gminy Nadarzyn, komisja pozytywnie zaopiniowała. Przewodnicząca RG poddała pod głosowanie poszczególne projekty uchwał. Rada jednogłośnie - 14 ”za” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiących drogę wewnętrzną, będących własnością Gminy Nadarzyn /Kajetany/.

18. Rada jednogłośnie - 14 ”za” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej we władaniu Gminy Nadarzyn /Nadarzyn/.

19. Rada jednogłośnie - 14 ”za” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną (nieruchomość wydzielona pod drogę) będącej własnością Gminy Nadarzyn /Rusiec/.

20. Rada jednogłośnie - 14 ”za” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn /Stara Wieś, ul. Bajkowa/.

21. Rada jednogłośnie - 14 ”za” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn /Stara Wieś dz. 21.36/.

22. Rada jednogłośnie - 14 ”za” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn /Stara Wieś dz. 68.13/.

23. Rada jednogłośnie - 14 ”za” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn /Strzeniówka, ul. Kazimierzowska/.

24. Rada jednogłośnie - 14 ”za” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn /Walendów dz. 139,4,19,21,23/.

25. Rada jednogłośnie - 14 ”za” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn /Walendów dz. 143.20/.

26. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nadarzyn na lata 2015 - 2019. Uzasadnienie przedstawiła p. N. Jędrzejewska - specjalista ds. rozliczeń z PKN sp z o.o. Radny P. Miszczuk zapytał, ile osób oczekuje na mieszkania socjalne. Pani Jędrzejewska poinformowała, że na mieszkania oczekuje 25 osób. Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej przedstawił pozytywną opinię w sprawie powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie - 14 ”za” podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nadarzyn na lata 2015 - 2019.

27. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nadarzyn. Uzasadnienie przedstawiła p. N. Jędrzejewska - specjalista ds. rozliczeń z PKN sp z o.o. Radny P. Miszczuk zapytał, czy na ul. Brzozowej to są lokale mieszkalne socjalne i na jakich zasadach były przydzielane? Pani Jędrzejewska poinformowała, że są to lokale socjalne. Lokale przyznawała Gminna Komisja Mieszkaniowa na zasadach określonych w ustawie. Radny Miszczuk stwierdził, ze w 80% w lokalach socjalnych na ul. Brzozowej mieszkają osoby, które nie spełniają kryteriów ustawowych. Zamieszkują tam funkcjonariusze policji, straży gminnej, nauczyciele. Radny Miszczuk uważa, że lokale socjale winny zajmować ludzie biedni. W imieniu Klubu Zielona Gmina - radny Miszczuk zgłosił wnioski /poprawki do projektu uchwały/ do § 7:
- w pkt 2 i 6 przy powołaniu Gminnej Komisji Mieszkaniowej zamiast słowa „Wójt” zapisać słowo „Rada”. Rada jednogłośnie - 14 ”za” przyjęła uwagi Klubu Radnych.
- dopisać pkt 10 o następującej treści: „Pierwszeństwo wynajmu lokali stanowiących zasób gminy przysługuje osobom spełniającym kryteria opisane w § 1 lub § 2. Lokale stanowiące zasób gminy nie mogą być wynajmowane osobom niespełniającym kryteriów opisanych w § 1 lub § 2, jeżeli wśród osób oczekujących na wynajem lokalu z gminnego zasobu znajdują się osoby, którym przysługuje pierwszeństwo wynajmu.” Rada w głosowaniu 13 ”za”, 1 „wstrzym” przyjęła dodatkowy pkt o powyższej treści.
Rada jednogłośnie 14 ”za” podjęła uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nadarzyn.

28. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zawarcia Porozumienia międzygminnego w celu realizacji projektu rozwoju sieci dróg rowerowych na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych WOF 2014 - 2020+. Uzasadnienie przedstawiła p. K. Dombska - Kierownik Referatu ds. Funduszy. Pani Dombska zgłosiła autopoprawkę w § 3 projektu uchwały o treści: „Porozumienie wejdzie w życie po podjęciu stosownej uchwały przez Radę Miejską w Brwinowie”. Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej przedstawił pozytywną opinię komisji dot. powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie - 14 ”za” podjęła uchwałę w sprawie zawarcia Porozumienia międzygminnego w celu realizacji projektu rozwoju sieci dróg rowerowych na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych WOF 2014 - 2020+ z autopoprawką.

29. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nadarzyn. Uzasadnienie przedstawiła p. K. Dombska - Kierownik Referatu ds. Funduszy. Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej przedstawił pozytywną opinię komisji dot. powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie - 14 ”za” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nadarzyn.

30. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Uzasadnienie przedstawił Wójt Gminy. Wójt przypomniał, że Rada Gminy Nadarzyn uchwałą Nr V.46.2015 z dnia 6 marca przyjęła zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, zmienioną uchwała Nr VI.59.2015 z dnia 1 kwietnia 2015 r. Do Wójta Gminy Nadarzyn, wpłynął wniosek Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Michała Archanioła w Młochowie w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków pod numerem A-1061/328, wpis z dnia 7 stycznia 1962 r. Wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie prac związanych z przeprowadzeniem remontu zabytkowej oficyny wschodniej Pałacu Myśliwskiego w Młochowie, należącej do Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła. Komisji Gospodarczej i Budżetowej przedstawił pozytywną opinię komisji dot. powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie - 14 ”za” podjęła uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

31. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr III.19.2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 2014 r. Uzasadnienie przedstawiła p. M. Sieczka - Skarbnik Gminy Nadarzyn. Komisji Gospodarczej i Budżetowej przedstawił pozytywną opinię komisji dot. powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie - 14 ”za” podjęła uchwałę w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr III.19.2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 2014 r.

32. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2015 - 2026. Uzasadnienie przedstawiła p. M. Sieczka - Skarbnik Gminy Nadarzyn. Komisji Gospodarczej i Budżetowej przedstawił pozytywną opinię komisji dot. powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie - 14 ”za” podjęła uchwałę w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2015 - 2026.

33. Wybór radnych do Rady Seniorów. Pani K. Dombska przedstawiła procedurę zgłaszania kandydatów na radnych do Rady seniorów. Kandydatów zgłosił Wójt Gminy i radni Rady Gminy Nadarzyn. Rada Seniorów liczy 15 radnych i tylu kandydatów zgłoszono. Przewodnicząca RG odczytała z listy /w załączeniu do protokołu/ kandydatów na radnych do Rady Seniorów. Rada jednogłośnie - 14 ”za” wybrała radnych do Rady Seniorów wykazanych w załączonej liście.

34. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski. Radny P. Miszczuk poinformował, że Klub Zielona Gmina skierował do Urzędu Gminy wniosek w sprawie przesunięcia środków finansowych w budżecie gminy pozostałych z zakupu samochodu służbowego na sfinansowanie kosztów organizacji uroczystości posadowienia „Dębów pamięci” oraz odsłonięcia tablic pamiątkowych ofiar Zbrodni Katyńskiej naszych lokalnych bohateróww dniu 19 września br. Wójt Gminy poinformował, że wniosek Klubu Radnych został rozpatrzony, środki finansowe w wysokości 5 300 000,- będą przekazane z budżetu gminy dla Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury, który bierze udział w tej uroczystości. Pan (...) poinformował o uroczystości poświęconej ofiarom Zbrodni Katyńskiej w dniu 19 września br. Radny P. Miszczuk przypomniał, że w planie pracy Komisji Rolnej jest ujęty pkt - posiedzenie wyjazdowe do firmy PU HETMAN w Nadarzynie. Przewodnicząca RG poinformowała, ze zobowiąże przewodniczącego Komisji Rolnej do odbycia takiego posiedzenia. Radna B. Kapitan poinformowała, że nie otrzymała odpowiedzi na pismo od p. Pietrzykowskiego - inspektora ds. ochrony środowiska. Pan Muchalski poinformował, że odpowiedzi na pisma są w terminach określonych w kpa. Radny M. Zaborowski zapytał ile wynosi czynsz za lokale socjalne i komunalne oraz zapytał o mechanizm funkcjonowania PU Hetman. Z-ca Wójta poinformował, że w sprawach firmy PU HETMAN należy składać zapytania do Starostwa Powiatowego. Pan Zaborowski zapytał, czy wiadomo, że PU HETMAN ma się przenieść do Młochowa. Z-ca Wójta Gminy poinformował, że nie ma wyznaczonego miejsca ani w studium ani w planie zagospodarowania w całej Gminie Nadarzyn aby przenieść firmę PU HETMAN. Radny Zaborowski zapytał, czy można połączyć posiedzenie Komisję Bezpieczeństwa Rady Gminy Nadarzyn z Komisją Bezpieczeństwa Rady Powiatu w sprawie PU HETMAN. Radny Powiatu Pruszkowskiego p. D. Nowak poparł propozycję radnego Zaborowskiego i zaproponował takie spotkanie pod koniec września br. Z-ca Wójta Gminy zapytał radnego Powiatu Pruszkowskiego - p. D. Nowaka czy toczą postępowania w sprawie PU HETMAN. Radny D. Nowak poinformował, ze Starostwo Powiatowe zaskarżyło decyzje dot. PU HETMAN do SKO. Z-ca Wójta Gminy poprosił, aby Starostwo dostarczyło do Gminy dokumenty dotyczące PU HETMAN. Radny D. Nowak oświadczył, że dostarczy do Urzędu Gminy dokumenty w powyższej sprawie. Radny M. Zaborowski stwierdził, ze na stronie internetowej Gminy Nadarzyn brak jest wykazu umów - zleceń. Zapytał, czy taki wykaz pojawi się na stronie internetowej? Z-ca Wójta poinformował, ze nie ma jeszcze opinii prawnej w tej sprawie. Z-ca Wójta poprosił radnego Nowaka, aby przedstawił ilu pracowników zwolniło Starostwo Powiatowe w bieżącej kadencji. Radny M. Zaborowski zapytał, czy p. (...) otrzyma odpowiedź na pismo skierowane do Rady Gminy. Przewodnicząca RG poinformowała, że pismo dotyczy kilku spraw i w związku z tym wydłuża się termin odpowiedzi. Rozpatrzenie skargi przewidywane jest na najbliższej sesji. O terminie sesji będzie Pan (...) zawiadomiony. Radna B. Kapitan zapytała, czy od września nastąpią zmiany godzin pracy Urzędu Gminy? Wójt poinformował, ze od 1 września br Urząd Gminy będzie funkcjonował w poniedziałki od godz. 9:00 do godz. 18:00, od wtorku do czwartku w godz. 8:00 do 16:00, a w piątki od godz. 8:00 do godz. 15:00. Pan Rzewnicki zapytał, kiedy będzie rozstrzygnięta sprawa jego drogi? Radny P. Miszczuk zapytał, jak można rozwiązać sprawę drogi p. Rzewnickiego. Wójt poinformował, że od 22 lat toczy się sprawa podziału nieruchomości gruntowej p. Rzewnickiego. Nie jest możliwe zatwierdzenie podziału, bo nie ma drogi dojazdowej.

35. Przewodnicząca RG podziękowała za udział w obradach i ogłosiła zamknięcie X Sesji Rady Gminy Nadarzyn.

Protokołowała: Teresa Czerniawska
Przewodniczyła: Danuta Wacławiaka

drukuj (Protokół z X Sesji Rady Gminy Nadarzyn)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Gminy Nadarzyn
  data wytworzenia: 2015-10-13
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2015-10-13 15:47
 • zmodyfikował: Michał Wilczak
  ostatnia modyfikacja: 2015-10-14 11:11

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 67366
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-01-15 10:00