Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nadarzyn

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.nadarzyn.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Kalendarium

«kwiecień 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.nadarzyn.pl

Treść strony

Protokół z IX Sesji Rady Gminy Nadarzyn

Protokół z IX Sesji Rady Gminy Nadarzyn z dnia 24 czerwca 2015 r.

1. Wiceprzewodniczący Rady Gminy Nadarzyn p. Andrzej Pietrzak dokonał powitania zebranych na Sali obrad radnych, sołtysów, mieszkańców Gminy Nadarzyn. Wiceprzewodniczący Rady dokonał otwarcia IX Sesji zwołanej na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. /Dz.U.z 2013 r. poz. 594/

2. Na podstawie listy obecności Wiceprzewodniczący RG poinformował, że na Sali obrad jest obecnych 12 radnych, co stanowi quorum wobec ustawowego składu Rady liczącego 15 osób, przy którym rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

3. Wiceprzewodniczący RG przypomniał zaproponowany porządek obrad w zawiadomieniu o zwołaniu IX Sesji RG. Wiceprzewodniczący Rady zapytał, czy radni mają uwagi do zaproponowanego porządku obrad? (w załączeniu do protokołu porządek obrad IX Sesji Rady Gminy). Rada jednogłośnie /12 "za"/ przyjęła porządek obrad.

4. Wiceprzewodniczący Rady Gminy stwierdził, że radni nie wnieśli na piśmie uwag do protokołu z VIII Sesji Rady Gminy z dnia 27 maja 2015r. Następnie zapytał, czy Rada jest za przyjęciem protokołu? Rada przyjęła protokół z VIII Sesji /11 "za"/, przy /1 "wstrzymującym"/ z dnia 27 maja 2015 r. (w trakcie głosowania nieobecnych 3 radnych, po głosowaniu na posiedzenie Rady Gminy dotarł radny, M. Zaborowski).

5. Wójt Gminy p. Janusz Grzyb przedstawił sprawozdanie z działalności Wójta za okres między sesjami /sprawozdanie w załączeniu do protokołu/. Wójt poinformował o realizacji rozpoczętych inwestycji gminnych oraz rozstrzygniętych przetargach. Radna M.Wąsiewicz zapytała czy są prowadzone rozmowy w temacie usprawnienia komunikacji i transportu na terenie sołectw i czy Stara Wieś jest w nich uwzględniona? Wójt odpowiedział, że odbyła się rozmowa z przedstawicielami PKS Grodzisk Mazowiecki, którzy mają przedstawić wariantowe rozwiązania komunikacyjne oraz finansowe. Od przedstawienia owej koncepcji zależeć będą także dalsze rozmowy tym razem z przedstawicielami ZTM. Wójt dodał również, iż w planach są uwzględnione wszystkie miejscowości z terenu gminy- co do zakresu działania oraz kosztów Wójt będzie mógł się wypowiedzieć dopiero koło 15 lipca br. Radna M.Wąsiewicz dodała, iż na terenie sołectwa Stara Wieś odbyły się konsultacje społeczne, które ukazały zapotrzebowanie co do godzin kursowania oraz poszczególnych linii autobusów. Wójt powiedział, że należy pamiętać, iż zapotrzebowania społeczne w zakresie transportu inaczej kształtują się w okresie wakacyjnym oraz "szkolnym", gdzie dużą część osób korzystających ze środków transportu stanowią uczniowie, studenci. Transport stanowi olbrzymie koszty ponoszone przez gminę (obecnie gmina dopłaca ponad 1,5 mln rocznie). Rada jednogłośnie /13 "za"/ przyjęła sprawozdanie Wójta za okres między sesjami.

6. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wolica w Gminie Nadarzyn dla obszarów I, II, IV. Uzasadnienie przedstawiła p. S.Bandyra - Kierownik Referatu Architektury i Urbanistyki. P. kierownik wyjaśniła, iż obszar III został wyłączony z projektu z powodu braku pozytywnego uzgodnienia. Projekt został wyłożony do publicznego wglądu, odbyła się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego. W ustalonym terminie wpłynęła jedna uwaga do planu, która została uwzględniona przez Wójta.
Przewodniczący Komisji Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nadarzyn poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w powyższej sprawie. Rada jednogłośnie /13 "za"/ podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wolica w Gminie Nadarzyn dla obszarów I, II, IV.

7. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Stara Wieś w Gminie Nadarzyn dla obszarów I, III. Uzasadnienie przedstawiła p. S.Bandyra- Kierownik Referatu Architektury i Urbanistyki.Obszar II został wyłączony z projektu planu z uwagi na brak zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne. Projekt został wyłożony do publicznego wglądu. W ustalonym terminie składania uwag wpłynęło 1 pismo zawierające 8 uwag do obszaru III. 6 uwag z powyższego pisma zostało uwzględnione, 2 uwagi nie zostały uwzględnione przez Wójta Gminy. Kierownik Referatu UiA poinformowała, iż rozstrzygnięcie tych 2 uwag nieuwzględnionych leży w kompetencji Rady Gminy. Przewodniczący Komisji Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nadarzyn poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w powyższej sprawie, jak również w kwestii odrzucenia dwóch wspomnianych przez Panią kierownik uwag. Rada poddała pod głosowanie odrzucenie uwag. Uwaga nr 4 została odrzucona w głosowaniu- /11 "za"/ i /2 "wstrzymujące"/ głosy. Uwaga nr 5 została odrzucona w głosowaniu- /12 "za"/ i /1 "wstrzymujący się"/. Rada jednogłośnie /13 "za"/ podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Stara Wieś w Gminie Nadarzyn dla obszarów I, III.

8. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie sposobu wykonania uchwały Nr XLVI/406/2014 Rady Gminy Nadarzyn dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części wsi Strzeniówka w Gminie Nadarzyn. Uzasadnienie przedstawiła p. S.Bandyra- Kierownik Referatu Architektury i Urbanistyki. Przewodniczący Komisji Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nadarzyn poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w powyższej sprawie. Rada jednogłośnie /13 "za"/ podjęła uchwałę w sprawie sposobu wykonania uchwały Nr XLVI/406/2014 Rady Gminy Nadarzyn dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części wsi Strzeniówka w Gminie Nadarzyn.

9. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmian w Ordynacji Wyborczej Młodzieżowej Rady Gminy Nadarzyn. Uzasadnienie przedstawiła Kierownik Referatu Funduszy Zewnętrznych p. K.Dombska. Wiceprzewodnicząca Komisji Inwentaryzacyjnej i Statutowej poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w powyższej sprawie. Rada jednogłośnie /13 "za"/ podjęła uchwałę w sprawie Ordynacji Wyborczej Młodzieżowej Rady Gminy Nadarzyn.

10. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Nadarzyn ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego”. Uzasadnienie przedstawiła Kierownik Referatu Funduszy Zewnętrznych p. K.Dombska. Wiceprzewodnicząca Komisji Inwentaryzacyjnej i Statutowej poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w powyższej sprawie. Rada jednogłośnie /13 "za"/ podjęła uchwałę w sprawie wystąpienia Gminy Nadarzyn ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego”.

11. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Nadarzyn nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Rusiec, gm. Nadarzyn. Wiceprzewodniczący zaznaczył, iż w treści porządku obrad wkradł się błąd (tzw. "literówka"), gdyż zamiast słowa „zbycie” powinno widnieć w zapisie "nabycie". Uzasadnienie do uchwały przedstawiła p. Kierownik Referatu Geodezji, p.A.Rodkiewicz. Wiceprzewodnicząca Komisji Inwentaryzacyjnej i Statutowej poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w powyższej sprawie. Rada jednogłośnie /13 "za"/ podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Nadarzyn nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Rusiec, gm. Nadarzyn.

12. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu lokalu użytkowego znajdującego się w Młochowie przy ul. Mazowieckiej 5A. Uzasadnienie przedstawiła p. Kierownik Referatu Geodezji, p.A.Rodkiewicz. Wiceprzewodnicząca Komisji Inwentaryzacyjnej i Statutowej poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w powyższej sprawie. Rada jednogłośnie /13 "za"/ podjęła uchwałę w powyższej sprawie .

13. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu stołówki szkolnej wraz z zapleczem kuchennym znajdującej się w budynku Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nadarzynie przy ul. Żółwińskiej 41. Uzasadnienie przedstawiła kierownik Referatu Geodezji, p.A.Rodkiewicz. Radna M.Wąsiewicz zapytała, czy zgłosili się jacyś inni ajenci zainteresowani wynajmem stołówki? A.Rodkiewicz odpowiedziała, że żaden się nie zgłosił. Radny M. Zaborowski zwrócił uwagę na konieczność kontroli funkcjonowania stołówek szkolnych oraz jakości wydawanych przez nie posiłków. Ponadto złożył wniosek z prośbą o przegłosowanie przez Radę, aby do umowy przedłużającej ajentowi możliwość wynajmu stołówki, zamieścić paragraf w brzmieniu: "warunkiem przedłużenia umowy na kolejny okres, jest uzyskanie pozytywnej opinii Rady Rodziców, dotyczącej współpracy ajenta z Radą Rodziców oraz jakości przygotowywanych posiłków". Ponadto dodał również, iż sprawa stołówki leży w zakresie działań dyrekcji szkoły w porozumieniu z Radą Rodziców. Pani Kierownik Referatu Geodezji skierowała zapytanie do Radcy Prawnego, czy taki zapis w umowie będzie miał skutki prawne. Wójt Gminy poinformował, iż jego rolą nie jest stwierdzanie, czy dany posiłek wydawany przez stołówkę jest smaczny, jednakże umowy są podpisywane przez Wójta, nie przez dyrekcję szkoły - jeśli najem przekracza okres 3-letni to dodatkowo Rada Gminy musi takie działanie zaopiniować. Dodał ponadto, iż nigdy nie zdarzyło się też tak, że Wójt podpisał cokolwiek, jeśli nie było uprzednio pozytywnej opinii Dyrektora jak również Rady Rodziców, dlatego wszelkie uwagi od tych podmiotów powinny być kierowane uprzednio do niego. M. Zaborowski zgodził się z wypowiedzią pani Kierownik, jednakże wskazał, iż Dyrektor powinien otrzymać upoważnienie Wójta do tego, by móc podpisywać umowy z określonym ajentem. A.Rodkiewicz dodała, iż przekazanie upoważnienia jest możliwe, jednak Dyrektor nie może podpisać umowy bez uprzedniego zaopiniowania uchwały w tej sprawie przez Radę Gminy. Odnośnie zadanego pytania przez radnego M.Zaborowskiego Radca Prawny odpowiedział, że Rada Gminy może przyjmować uchwały tylko na podstawie wyraźnego upoważnienie ustawowego. Rada Gminy nie może zaopiniować wspomnianego zapisu do umowy - może jedynie zaopiniować wyrażenie zgody na wynajem na takich czy innych warunkach. Radca dodał także, iż wspomniany przez radnego M.Zaborowskiego zapis uchwały nie będzie wiążący prawnie. Radny M.Zaborowski zapytał, czy można zobowiązać Wójta do umieszczenia takiego zapisu w umowie? Mecenas odpowiedział, że nie można odgórnie nakazać, by taki zapis w umowie się pojawił. M.Zaborowski poprosił, by Wójt przygotował takowy zapis i w sposób możliwy przedstawił go Radzie Gminy. Wiceprzewodnicząca Komisji Inwentaryzacyjnej i Statutowej poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w powyższej sprawie. Rada jednogłośnie /13 "za"/ podjęła uchwałę.

14. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Rozalin (ul. Nutki). Uzasadnienie przedstawiła Kierownik Referatu Geodezji, p.A.Rodkiewicz. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w powyższej sprawie. Rada jednogłośnie /13 "za"/ podjęła uchwałę w powyższej sprawie .

15. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej w Nadarzynie, ul. Sitarskich 4. Wiceprzewodniczący Rady wskazał na błąd istniejący w zapisie porządku obrad - zamiast "Sitarskich 3" powinno być "Sitarskich 4". Uzasadnienie przedstawiła Kierownik Referatu Geodezji, p.A.Rodkiewicz. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w powyższej sprawie. Rada jednogłośnie /13 "za"/ podjęła uchwałę w powyższej sprawie .

16. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej w Ruścu, ul. Osiedlowa 72. Uzasadnienie przedstawiła Kierownik Referatu Geodezji, p.A.Rodkiewicz. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w powyższej sprawie. Rada jednogłośnie /13 "za"/ podjęła uchwałę w powyższej sprawie .

17. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej w Młochowie, ul. Mazowiecka 46. Uzasadnienie przedstawiła Kierownik Referatu Geodezji, p.A.Rodkiewicz. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w powyższej sprawie. Rada jednogłośnie /13 "za"/ podjęła uchwałę w powyższej sprawie .

18. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej w Kostowcu, ul. Matki F. Dymman 5. Uzasadnienie przedstawiła Kierownik Referatu Geodezji, p.A.Rodkiewicz. P.Kierownik zgłosiła autopoprawkę dotyczącą załączników graficznych, w których podwójnie zanumerowano numer 13. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w powyższej sprawie. Rada jednogłośnie /13 "za"/ podjęła uchwałę w powyższej sprawie .

19. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Krakowiańskiej. Uzasadnienie przedstawiła Kierownik Referatu Geodezji, p.A.Rodkiewicz. Pani Kierownik zgłosiła autopoprawkę dotyczącą paragrafu 1, ostatniej linijki, co powinno brzmieć: "załączniki od numeru 2 do 22". Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w powyższej sprawie. Rada jednogłośnie /13 "za"/ podjęła uchwałę w powyższej sprawie .

20. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie w uchylenia Uchwały Nr XLVII/494/2014 z dnia 3 września 2014 r. i uchwały zmieniającej Nr XLVIII/504/2014 z dnia 24 września 2014 r., dotyczącej zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Programu „Efektywne wykorzystanie energii” - LEMUR - Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej, na realizację zadania „Budowa budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z halą sportową na działce 647 w miejscowości Rusiec Gmina Nadarzyn oraz zagospodarowanie terenu”. Uzasadnienie przedstawiła p. Skarbnik, M.Sieczka. Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej poinformował, iż komisja pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej uchwały. Rada jednogłośnie /13 "za"/ podjęła uchwałę w powyższej sprawie.

21. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Programu „Efektywne wykorzystanie energii” - LEMUR - Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej, na realizację zadania „Budowa budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z halą sportową na działce 647 w miejscowości Rusiec Gmina Nadarzyn oraz zagospodarowanie terenu”. Uzasadnienie przedstawiła p. Skarbnik M.Sieczka, wnosząc ponadto autopoprawkę: paragraf 1 punkt 1,tj. widnieć winien zapis: „7 999 000 zł (słownie: siedem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na 2017 rok w kwocie 421 000 zł (słownie: czterysta dwadzieścia jeden tysięcy złotych)”, w paragrafie 2 wykreślony będzie zapis: "w latach 2014- 2017". Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej poinformował, iż komisja pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej uchwały. Rada jednogłośnie /13 "za"/ podjęła uchwałę w powyższej sprawie .

22. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr III.19.2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 2014 r. Uzasadnienie przedstawiła p.Skarbnik, M.Sieczka. Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej poinformował, iż komisja pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej uchwały. Rada jednogłośnie /13 "za"/ podjęła uchwałę w powyższej sprawie .

23. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2015 - 2026. Uzasadnienie przedstawiła p. Skarbnik M.Sieczka. Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej poinformował, iż komisja pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej uchwały. Rada jednogłośnie /13 "za"/ podjęła uchwałę w powyższej sprawie.

24. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

M.Wąsiewicz zapytała skąd się bierze różnica w kwotach które należy wnosić za korzystanie z sali, np. różnica w kwotach za wynajem sali w gimnazjum, a sali w szkoli podstawowej w Ruścu? Dlaczego w Ruścu jest drożej? Kierownik Referatu Geodezji odpowiedziała, że stawki ustalane są przez dyrektorów szkół, gmina nie decyduje o wysokości pobieranych opłat za wynajem sali. Tomasz Muchalski, zastępca Wójta dodał ponadto, iż należy brać pod uwagę specyfikę każdej ze szkół – może zdarzyć się tak, że pomimo tej samej powierzchni wynajmowanej, wysokość opłaty za jej wynajem może być różna ( np. różne koszty ogrzewania, zużycia wody). Radna B.Kapitan zapytała, czy w związku z powtarzającymi się problemami w dostawie wody, Wójt przewiduje budowę nowego ujęcia? Wójt J.Grzyb odpowiedział, że jest planowana budowa SUW Bieliny, co będzie miało również wpływ na poprawę jakości dostawy wody w pozostałych ujęciach. T.Muchalski powiedział, że problem wody to nie tylko budowa Stacji Uzdatniania Wody, ponieważ one w ostatnim czasie były modernizowane, ale braki wody (w ostatnim czasie w Starej Wsi oraz Urzucie), zwłaszcza w okresie upalnym wynikają z innych przyczyn, np. nielegalny pobór wody z hydrantów na budowy, podlewanie przydomowych ogródków, przyłącza własne, które są zbyt niskiej średnicy i powodują niższy przepływ wody. B.Kapitan zapytała, czy gmina monitoruje takie działania? Prezes PKN Sp. z o. o. P.Kozłowski wyjaśnił, że PKN cały czas monitoruje pobór wody, jak również ilość wody wychodzącą z SUW. W związku z wystąpieniem problemów z dostawami wody na początku upałów, PKN wystosował apel do mieszkańców o racjonalne zużycie wody, zwłaszcza w tych okresach. Problemy związane z siecią kanalizacyjno- wodociągową na terenie Nadarzyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej występują często, co wynika m. in. z faktu, iż ta instalacja jest przestarzała, a materiał z jakiego jest wykonana nie jest zbyt dobrej jakości. Wody na SUW- nie zabrakło, to jest kwestia wydajności sieci . Wójt dodał, iż dodatkowym problemem w przypadku NSM jest to, że średnice podane na mapie inwentaryzacyjnej nie są prawdziwe. Radna K.Jach zapytała kto z ramienia gminy jest koordynatorem działań związanych z ankietą  zamieszczona na stronie internetowej urzędu gminy dot. zmian godzin pracy urzędu i jak możliwe jest wielokrotne oddanie głosu? Sekretarz gminy, p. Edyta Gawrońska odpowiedziała, że takie działanie nie jest możliwe, a jeśli Pani tak twierdzi to należy to udowodnić. Ponadto p. Sekretarz dodała, że ankieta skonstruowana jest tak, by z jednego numeru IP oddać tylko jeden głos dziennie. Ankieta taka powstała także w odpowiedzi na pismo jakie złożyli radni z klubu Zielona Gmina (z prośbą o zmianę godzin pracy urzędu), jak również w nawiązaniu do rozmów z pracownikami na powyższy temat, po czym w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych zamieszczono ankietę na stronie UG. E.Gawrońska oznajmiła także, że ankieta będzie widniała na stronie UG do końca lipca wraz ze wszelkimi informacjami na jej temat, a zgodnie z prośbami radnych informacje takie pojawić się mogą na tablicach ogłoszeń, tablicach sołeckich. Informatyk M.Wilczak potwierdził, iż ankieta skonstruowana jest w taki sposób, aby z jednego adresu IP można było oddać jeden głos dziennie- rozumiejąc przez to, iż jeden komputer generuje zazwyczaj jeden adres IP. E.Gawrońska celowo podała przykład urzędu gminy jako ewentualnego uczestnika ankiety, by jednoznacznie rozstrzygnąć poruszaną kwestie wielokrotnego oddawania głosu, ponieważ w sytuacji gdy któraś z osób pracujących w urzędzie odda w danym dniu głos w ankiecie to żadna z pozostałych osób (komputerów) nie ma już takiej możliwości, ponieważ wszystkie pozostałe komputery generują ten sam adres IP. Z-ca Wójta powiedział, że odbyło się spotkanie z kierownikami referatów dotyczące ankiety oraz zasadności zmiany godzin pracy urzędu, w którym większość z nich opowiedziała się "za" zmianą i dostosowaniem godzin pracy, tak by ułatwić dostęp petentom. Sołtys Rozalina, p. Agnieszka Palmowska poinformowała, iż została zaproszona do udziału w konkursie zorganizowanym przez Prezesa Stowarzyszenia „Sołtysi Mazowsza” w Ogólnopolskim Turnieju Sołtysów, zachęcając tym samym innych sołtysów do udziału. K.Dombska przypomniała o uchwale powołującej Radę Seniorów oraz poinformowała o możliwości zgłaszania przez radnych kandydatów do tejże rady. Zastępca Wójta zwrócił się do organizatorów przyszłych imprez, pikników, festynów- jeżeli spotkania takie są organizowane na czyimś gruncie, to należy wystąpić uprzednio o zgodę do właściciela danego gruntu na przeprowadzenie na niej imprezy, nie wystarczy samo poinformowanie o zamiarze przeprowadzenia takiego przedsięwzięcia. Zgoda taka powinna zostać uzyskana głównie z przyczyn bezpieczeństwa oraz uniknięcia ewentualnego pociągnięcia do odpowiedzialności. Radny M.Zaborowski poruszył sprawę Państwa Czyż oraz wystąpienia p. B.Czyż na poprzedniej sesji RG, która dotyczyła uciążliwości funkcjonowania firmy P.U. Hetman, mającej wpływ na stan zdrowia ich dziecka. Radny wspomniał o korespondencji wymienianej między P.Czyż, z-cą Wójta oraz firmą P.U.Hetman odnośnie zamieszczania przez firmę informacji o zamiarze otwierania rękawów kompostowych z pewnym wyprzedzeniem. M.Zaborowski oznajmił, iż mimo pism, próśb oraz interwencji firma P.U. Hetman takich informacji nie podaje. T.Muchalski skierował pismo do prezesa firmy, ustosunkowując się odpowiednio do prośby p. Czyż, gdzie prezes P.U.Hetman oznajmił, iż przekazywanie takich informacji jest możliwe, na co dyrektor P.U Hetman zaprzeczył o istnieniu takiej możliwości. Z-ca przytoczył także treść pism jakie były wymieniane pomiędzy p.Czyż, UG Nadarzyn oraz firmą P.U. Hetman w tej sprawie. P.Czyż wyraziła swoje stanowisko w sprawie związanej z P.U. Hetman, m.in. nawiązując do prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz jej profilu, jak również rzeczonym stanowieniu konkurencji dla działalności firmy P.U. Hetman. Dodała również, iż prywatny przedsiębiorca jakim jest P.U. Hetman nie ma prawa żądać dokumentacji medycznej jej dziecka. T.Muchalski sprostował, iż nie uznaje treści pism kierowanych od prezesa P.U. Hetman do p.Czyż za prawdę - pokazuje jedynie pełny obraz w postaci chronologicznie przedstawionej korespondencji pomiędzy tymi podmiotami, w sposób obiektywny. Dodał także, iż jeśli informacje przekazane przez P.U. Hetman na temat Państwa Czyż są kłamliwe przysługuje im prawo dochodzenia swoich racji w sądzie. B.Czyż ponowiła prośbę, by Rada Gminy podjęła uchwałę obligującą P.U. Hetman do przekazywania informacji na temat terminu otwierania rękawów. Radca Prawny poinformował, iż Rada gminy nie ma kompetencji ani możności do zmuszenia prywatnego przedsiębiorcy do działania zgodnie z jej wytycznymi - podjęcie takiej uchwały nie byłoby zgodne z Konstytucją, ani też nie pociągałoby za sobą skutków prawnych. Dodał także, iż takie spory mogą być rozstrzygane jedynie na drodze sądowej. T.Muchalski po raz kolejny sprostował, iż to nie gmina wydaje decyzje (pozwolenie na budowę, rozbudowę), wskazując tym samym, że takie decyzje wydaje Starostwo Powiatowe - tak było również w przypadku rozbudowy P.U. Hetman. P. Czyż zapytała czy gmina ma możliwość przeprowadzenia badań wpływu działalności firmy Hetman na środowisko i zdrowie mieszkańców oraz zobligowania firmy do informowania mieszkańców o zamiarze otwierania rękawów? T.Muchalski oznajmił, że UG poczynił starania względem przeprowadzenia takowych badań, jest kilka ofert na realizacje tego działania. Dodał ponadto, iż z informacji uzyskanych od P.U. Hetman wynika, że w okolicach jesieni rękawy zostaną zamknięte w hali (zabudowane). Wójt J.Grzyb zasugerował by na przyszłość pomyśleć o organizacji tematycznych spotkań, na których skupić się będzie można na konkretnej tematyce, a nie jak w przypadku tej sesji poruszać te same tematy, (tak jak od kilku sesji wstecz), ponadto rozpatrywane w sposób zdecydowanie dłuższy, niż punkty merytoryczne. Radny Zaborowski poprosił o przygotowanie sesji poprzedzonej odpowiednią dyskusją w komisjach. R. Zalewski przedstawił wniosek kierowany do RG dotyczący historii Nadarzynianina, który został zamordowany w Katyniu- chodzi o posadzenie dębu pamięci na rynku w Nadarzynie, który będzie upamiętniał ową osobę. Zwrócił się do Wójta o wydanie zgody na lokalizację, określenie formy posadzenia dębu oraz do RG o podjęcie stosowanej uchwały. A.Rzewnicki poruszył sprawę zasypywania łąk na terenie „Paszkowianki”. Poprosił o wyjaśnienie sprawy przez Radnego i Sołtysa wsi Wolica, p. Żukowskich. Radny Żukowski odpowiedział, że trwają czynności wyjaśniające oraz że istnieje duże prawdopodobieństwo, iż wspomniane prace są niezgodne w prawem.

25. Po zrealizowaniu porządku obrad, wiceprzewodniczący RG ogłosił zamknięcie IX Sesji Rady Gminy Nadarzyn.

Protokołowała: /-/Daria Świderska
Przewodniczył: /-/Andrzej Pietrzak

drukuj (Protokół z IX Sesji Rady Gminy Nadarzyn)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Gminy Nadarzyn
  data wytworzenia: 2015-09-04
 • opublikował: Andrzej Zalesiński
  data publikacji: 2015-09-04 09:17
 • zmodyfikował: Andrzej Zalesiński
  ostatnia modyfikacja: 2015-09-04 09:18

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 19477
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-01-15 10:00