Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nadarzyn

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.nadarzyn.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Kalendarium

«marzec 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.nadarzyn.pl

Treść strony

Protokół z VIII Sesji Rady Gminy Nadarzyn

Protokół z VIII Sesji Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 maja 2015 r.

1. Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn p. Danuta Wacławiak dokonała powitania zebranych na sali obrad radnych, sołtysów, mieszkańców Gminy Nadarzyn. Przewodnicząca Rady dokonała otwarcia VIII Sesji zwołanej na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. /Dz. U. z 2013 r. poz. 594/.

2. Na podstawie listy obecności przewodnicząca RG poinformowała, że na sali obrad jest obecnych 15 radnych, co stanowi quorum wobec ustawowego składu Rady liczącego 15 osób, przy którym rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

3. Przewodnicząca RG przypomniała zaproponowany porządek obrad w zawiadomieniu o zwołaniu VIII Sesji. Przewodnicząca Rady zapytała czy radni mają uwagi do zaproponowanego porządku obrad /w załączeniu do protokołu porządek VIII Sesji RG/. Radny M. Zaborowski  zaproponował zmiany w porządku sesji - zdjęcie pkt 17 i 18 dotyczących absolutorium dla Wójta Gminy za 2014 r. Radny Zaborowski twierdził, że radni nie posiadają wszystkich dokumentów, aby głosować nad absolutorium. Poinformował, że toczy się postępowanie w prokuraturze w Grodzisku Maz. przeciwko Wójtowi Gminy. Radny Zaborowski zaproponował, aby pkt 17 i 18 porządku obrad przesunąć na następną sesję RG. Przewodnicząca poinformowała, że absolutorium dla Wójta udziela się za wykonanie budżetu za rok 2014. Z-ca Wójta T. Muchalski poinformował, że w prokuraturze nie toczy się postępowanie przeciwko Wójtowi Gminy Nadarzyn, ani też nie postawiono żadnych zarzutów. Pan Muchalski poprosił p. Zaborowskiego o sprostowanie swojej wypowiedzi oskarżającej Wójta. Wójt Gminy p. Janusz Grzyb oświadczył, ze w prokuraturze zeznaje w charakterze świadka, a nie jest oskarżony. Prokurator nie postawił przeciwko wójtowi żadnego zarzutu. Pan Zaborowski stwierdził, ze postępowanie w prokuraturze toczy się w sprawie oświadczenia majątkowego Wójta. Pan Zaborowski podtrzymał swój wniosek w sprawie zdjęcia z porządku obrad pkt 17 i 18.
Rada w głosowaniu: 6 ”za”, 9 ”przeciw” nie przyjęła wniosku p. Zaborowskiego. Rada w głosowaniu: 9 ”za”, 6 „przeciw” przyjęła porządek sesji.

4. Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że radni nie wnieśli na piśmie uwag do protokołu z VII Sesji z dnia 29 kwietnia 2015 r. Zapytała, czy Rada jest za przyjęciem protokołu? Rada jednogłośnie /15 ”za”/ przyjęła protokół z VII Sesji z dnia 29 kwietnia 2015 r.

5. Wójt Gminy p. Janusz Grzyb przedstawił sprawozdanie z działalności Wójta za okres między sesjami /sprawozdanie w załączeniu do protokołu/. Wójt poinformował o realizacji rozpoczętych inwestycji gminnych i rozstrzygniętych przetargach. Wójt poinformował, że w roku bieżącym przypada 25 lecie samorządu terytorialnego. W Gminie Nadarzyn odbyła się uroczystość obchodów tej rocznicy. Wójt podziękował radnym i sołtysom za udział w uroczystości obchodów 25 lecia samorządu terytorialnego. Radna M. Wąsiewicz zapytała, czy: jeśli zostaną środki finansowe z funduszu sołeckiego można będzie zakupić ławeczki? Z-ca Wójta poinformował, że podział funduszu sołeckiego jest uchwalony przez zebranie wiejskie  sołectwa Stara Wieś. Radny P. Miszczuk zaproponował, aby ustawić przy ulicach małe kosze na śmieci. Wójt Gminy poinformował, że można ustawić kosze małe przy ulicach, ale to się wiąże z wydatkami z budżetu gminy. Wójt zwrócił uwagę, że radny Miszczuk przy uchwalaniu budżetu nie zgłosił wniosku o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie gminy i w związku z tym należałoby dokonać zmiany w budżecie. Radny Zaborowski zaproponował o zamontowanie spowalniaczy na drogach. Z-ca Wójta Gminy poinformował, ze w tej sprawie można do końca września br. złożyć wniosek do budżetu na rok 2016. Radna K. Jach poinformowała, że Klub Radnych złożył do budżetu wniosek o zmianę godzin urzędowania  Urzędu Gminy. Pani Sekretarz poinformowała, że ta sprawa jest w toku rozpatrywania. Sołtys wsi Rozalin p. Agnieszka Palmowska zapytała, czy jest możliwość utworzenia ścieżek rowerowych i chodnika przy ulicy Przemysłowej w Rozalinie? Z-ca Wójta poinformował, że już przystąpiono do realizacji zadania ścieżki rowerowe. Pani Palmowska poprosiła o zmianę zniszczonych tablic z nazwami ulic. Kierownik geodezji p. A. Rodkiewicz poinformowała, że już podpisano umowę w tej sprawie. Rada jednogłośnie /15 ”za”/ przyjęła sprawozdanie wójta za okres między sesjami.

6. Sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie za rok 2014 przedstawił dyrektor SPGZOZ - Adam Chustecki oraz przedstawił prezentację na slajdach z działalności zakładu. Księgowa SPGZ przedstawiła sprawozdanie i bilans finansowy za rok 2014. Radny Zaborowski poprosił o opinię pracy dot. p. Walewskiego. Dyrektor SPGZOZ poinformował, że opinii dotyczącej pracy p. Walewskiego może udzielić, ale nie w tej chwili. W chwili obecnej jest omawiane sprawozdanie z działalności zakładu za rok 2014. Radna K. Jach zwróciła uwagę na zachowanie lekarza. Dyrektor SPGZOZ poinformował, że na skargę może odpowiedzieć po rozmowie z lekarzem. Radna B. Kapitan zwróciła uwagę na nieczynny ośrodek zdrowia w Nadarzynie i wówczas odsyłanie pacjentów do ośrodka zdrowia w Młochowie. Stwierdziła, że to nie jest wygodne dla pacjentów. Dyrektor SPGZOZ poinformował, ze oba ośrodki zdrowia podlegają pod SPGZOZ i w trakcie remontów ośrodki zdrowia są czynne na przemian. O zaistnieniu tej sytuacji są zamieszczane wcześniej informacje publiczne na tablicach ogłoszeń i na stronach internetowych. Radny Zaborowski zapytał radcy prawnego czy radna E. Zdzebel - pracownica SPGZOZ i przewodnicząca w Komisji Zdrowia, może głosować przy przyjęciu sprawozdania  SPGZOZ. Radca prawny poinformował, ze nie widzi przeszkód, aby p. radna mogła głosować za przyjęciem sprawozdania. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie SPGZOZ za rok 2014. Rada jednogłośnie 15 ”za” przyjęła sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie za rok 2014.

7. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 rok Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w powyższej sprawie. Rada jednogłośnie /15 ”za”/  podjęła uchwałę uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 rok Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie.

8. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Nadarzyn za rok 2014. Uzasadnienie przedstawiła p. G. Witkowska - kierownik GOPS w Nadarzynie. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w powyższej sprawie.  Rada jednogłośnie /15 ”za”/ podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Nadarzyn za rok 2014.

9. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Rusiec /ul. Platynowa/. Uzasadnienie przedstawiła p. A. Rodkiewicz - Kierownik Referatu Geodezji i Gosp. Nieruchomościami. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w powyższej sprawie. Rada jednogłośnie /15 ”za”/ podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Rusiec /ul. Platynowa/.

10. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV.22.2015 z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku Nr 1 „Zaczarowany Ogród” w Ruścu. Uzasadnienie przedstawiła p. dyrektor żłobka - M. Jędrzejewska. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w powyższej sprawie. Rada jednogłośnie /15 ”za”/ podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr IV.22.2015 z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku Nr 1 „Zaczarowany Ogród” w Ruścu.

11. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XLVI/463/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Urzut w Gminie Nadarzyn. Uzasadnienie przedstawiła p. S. Bandyra - Kierownik Referatu UiA Przewodniczący Komisji Planu poinformował, ze komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada jednogłośnie /15 ”za”/ podjęła uchwałę w sprawie: zmiany uchwały Nr XLVI/463/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Urzut w Gminie Nadarzyn.

12. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Nadarzyn oraz nadania jej statutu. Uzasadnienie przedstawiła p. K. Dombska - kierownik Referatu ds. Funduszy Zewnętrznych. Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej i Statutowej przedstawił pozytywną opinię dotycząca powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /15 ”za”/ podjęła uchwałę w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Nadarzyn oraz nadania jej statutu.

13. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do nowopowstającego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nadarzyn-Raszyn”. Uzasadnienie przedstawiła p. K. Dombska - kierownik Referatu ds. Funduszy Zewnętrznych. Pani Dombska zgłosiła autopoprawkę do § 3 projektu uchwały o treści: Wykonanie uchwały powierza się Z-cy Wójta Gminy Nadarzyn. Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej przedstawił pozytywną opinię dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /15 ”za”/ podjęła uchwałę  w sprawie przystąpienia do nowopowstającego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nadarzyn-Raszyn” z autopoprawką.

14. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Nadarzyn za rok 2014 przedstawiła p. Edyta Gawrońska - Sekretarz Gminy. Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej poinformował, ze komisja pozytywnie oceniła sprawozdanie Wójta Gminy za rok 2014. Rada w głosowaniu: 10 ”za”, 3 ”przeciw”, 2 ”wstrzym” przyjęła sprawozdanie Wójta Gminy Nadarzyn z działalności za rok 2014.

15. Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nadarzyn za rok 2014 omówiła p. Magdalena Sieczka - Skarbnik Gminy. Pani Skarbnik zapoznała Radę  Gminy z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie przedstawionego sprawozdania. Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej poinformował, ze komisja pozytywnie oceniła sprawozdanie Wójta Gminy za rok 2014. Rada w głosowaniu: 9 „za”, 2 „przeciw”, 4 „wstrzym” przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nadarzyn za rok 2014.

16. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nadarzyn za rok 2014. Uzasadnienie przedstawiła P. M. Sieczka - Skarbnik Gminy Nadarzyn. Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej poinformował, ze komisja pozytywnie oceniła sprawozdanie Wójta Gminy za rok 2014. Rada w głosowaniu: 9 ”za”, 2 ”przeciw”, 4 ”wstrzym”podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nadarzyn za rok 2014.

17. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej A. Jakubowski poinformował, że na posiedzeniu w dniu 6 maja 2015 r. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Nadarzyn zapoznała się: z realizacją wykonania budżetu Gminy za rok 2014, z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie /uchwała Nr Wa.133.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2015 r./ oraz z informacją o stanie mienia komunalnego. Po rozpatrzeniu i wnikliwej analizie dostarczonych przez Wójta Gminy dokumentów finansowych Komisja w głosowaniu: 5 ”za” pozytywnie oceniła wykonanie budżetu Gminy za rok 2014. Komisja Rewizyjna opracowała wniosek do Rady Gminy Nadarzyn o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Nadarzyn za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku. Wniosek o udzielenie absolutorium został przyjęty w głosowaniu: 4 ”za”, 1 ”przeciw” /w załączeniu wniosek Komisji Rewizyjnej/. Wniosek wraz z uzasadnieniem poddany był opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, która pozytywnie zaopiniowała wniosek i przesłała do Rady Gminy. Komisja Rewizyjna przygotowała projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy za rok 2014. Radny P. Miszczuk poinformował, że Klub Radnych ”Zielona Gmina” nie będzie głosować za udzieleniem absolutorium dla Wójta z następujących powodów: 1) brak polityki kadrowej, 2) niepokojąca duża ilość osób zatrudnionych na umowy-zlecenie, 3) wykorzystanie publicznych mediów do walki z opozycją, 4) niepotrzebne wydatki na siłownie wiejskie, 5) brak ustalonego dnia do udostępniania informacji publicznej, 6) zakup samochodu służbowego.

18. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Nadarzyn za 2014 rok. Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada w głosowaniu: 9 ”za”, 6 ”przeciw” podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Nadarzyn za 2014 rok. Wójt podziękował radnym za udzielenie absolutorium. Wójt poprosił radnych, którzy głosowali „przeciw” o przedstawienie swoich propozycji działań, bo na razie poza ich krytyką nic się nie słyszy.

19. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr III.19.2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 2014 r. Uzasadnienie przedstawiła p. M. Sieczka - Skarbnik Gminy Nadarzyn. Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada  jednogłośnie /15 ”za”/ podjęła uchwałę w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr III.19.2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 2014 r.

20. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2015-2026. Uzasadnienie przedstawiła p. M. Sieczka - Skarbnik Gminy Nadarzyn. Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada jednogłośnie /15 ”za”/ podjęła uchwałę w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2015 -2026.

21. Przewodnicząca RG poinformowała, że w maju sądy wydały dwa wyroki istotne zarówno dla funkcjonowania gminy i jej wizerunku jak i dla społeczności lokalnej. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargi: p. Piotra Miszczuka i p. Marcina Zaborowskiego (z Klubu Radnych „Zielona Gmina”), na uchwały w sprawie stwierdzenia wygaszenia mandatów z powodu nie złożenia przez tych radnych oświadczeń majątkowych w terminie.  Sąd Okręgowy w Warszawie w całości oddalił protesty wyborcze złożone po ubiegłorocznych wyborach samorządowych przez KWW Zielona Gmina - Nasz Dom oraz KWW Arkadiusz Koper - Platforma dla Nadarzyna. Radna M. Wąsiewicz złożyła interpelacje do Wójta Gminy /w załączeniu do protokołu/. Radna K. Jach zwróciła uwagę na rozwożenie tłucznia po sołectwach, zapytała, kto odpowiada za ilość dostarczonego tłucznia na drogi w sołectwie?  Z-ca Wójta poinformował, że zwyczajowo jest przyjęte, że ze strony gminy nadzoruje inspektor nadzoru z UG, a ze strony sołectwa nadzoruje sołtys, który potwierdza ilość dowiezionego tłucznia do sołectwa. P. Jach zapytała, kiedy będą wykoszone rowy przy drogach gminnych? Z-ca Wójta poinformował, że należy zgłaszać do urzędu gdzie trzeba wykosić rowy przy drogach gminnych i sukcesywnie będzie wykonywane. Pani Jach zapytała o wykonanie wodociągu w ul Czarny Las. Z-ca Wójta poinformował, że projekt techniczny na wodociąg wykonany i przekazany do Przedsiębiorstwa Komunalnego Nadarzyn, projekt jest ważny 3 lata. Prezes PKN - Piotr Kozłowski poinformował, że są wydane warunki przyłącza wodociągu ul. Czarny Las od ul. Rolnej. Radny P. Miszczuk zapytał, czy na zakup samochodu służbowego był ogłoszony przetarg nieograniczony? Z-ca Wójta odpowiedział, ze odbył się przetarg nieograniczony w takim rozumieniu, że każdy podmiot mógł do niego przystąpić.  Radny M. Zaborowski zapytał, na jakim etapie jest przystąpienie do wykonania zbiornika retencyjnego i terenu rekreacyjnego na rzece Utracie. Wójt Gminy poinformował, że proces przygotowań do tej inwestycji trwa 2,5 roku, PAN jest na etapie uzgodnień. Radny Zaborowski zaproponował, aby ożywić życie w Rynku w Nadarzynie /np. organizacja koncertów/. Z-ca Wójta poinformował, że Rynek w Nadarzynie niedawno był modernizowany, koncerty od czasu do czasu odbywają się np. Orkiestra Strażacka występowała. Sołtys z Kajetan S. Gajowniczek  poinformował, że potwierdził odbiór tłucznia, a przywieziono do sołectwa mniej. Po interwencji w Urzędzie Gminy tłuczeń został dowieziony. Pan Gajowniczek stwierdził, że należy informować wcześniej z urzędu ile tłucznia wykonawca ma dowieźć do sołectwa. Radny Zaborowski wnioskował, aby Wójt Gminy w sprawozdaniu z działalności na każdej sesji przedstawiał informację o zawartych przez gminę umowach cywilno-prawnych, umowach zleconych. Wójt poprosił, by radny określił pisemnie jakich danych dokładnie oczekuje, ponieważ obowiązuje ochrona danych osobowych i nie wszystkie informacje podlegają udostępnieniu. Sekretarz Gminy poinformowała, ze ostatnio ok. 20 umów zleceń podpisanych zostało w związku z wyborami Prezydenta RP. Z-ca Wójta poinformował, że na sesji jest czas ograniczony na rozszerzenie sprawozdania z działalności wójta, ale każdy może złożyć wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Pani Czyż poinformowała, że przy otwieraniu rękawów w PU HETMAN wydziela się wiele substancji mających wpływa na zdrowie. Poinformowała, że jej 6 letnie dziecko leczone jest od stycznia antybiotykami. Pani Czyż wnioskowała, aby Rada Gminy apelowała do firmy HETMAN, aby informowano kiedy będą otwierane rękawy. Z-ca Wójta poinformował, że zawnioskuje do firmy Hetman, by przed otwarciem rękawa podawała informację o terminie np. na stronie internetowej Gminy Nadarzyn. Radny J. Perzyna zwrócił się do radnego powiatu pruszkowskiego - p. D. Nowaka  informując, że firma, która pracuje na drodze powiatowej zagraża bezpieczeństwu publicznemu. Mieszkaniec z Wolicy p. Rzewnicki zapytał radnego p. Żukowskiego o stan prawny drogi przy której mieszka p. Rzewnicki. Żukowski poinformował, że droga przy której mieszka p. Rzewnicki jest drogą prywatną i we własnym zakresie powinien ją sprzątać. Przewodnicząca RG poinformowała, że na kolejną sesję należy przygotować wnioski dot. firmy HETMAN.

22. Po zrealizowaniu porządku obrad, przewodnicząca RG ogłosiła zamknięcie VIII Sesji Rady Gminy Nadarzyn.

Protokołowała: (-) Teresa Czerniawska
Przewodniczyła: (-) Danuta Wacławiak

drukuj (Protokół z VIII Sesji Rady Gminy Nadarzyn)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Gminy Nadarzyn
  data wytworzenia: 2015-07-02
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2015-07-02 15:33
 • zmodyfikował: Michał Wilczak
  ostatnia modyfikacja: 2015-07-02 15:33

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 17995
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-01-15 10:00