Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nadarzyn

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.nadarzyn.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Kalendarium

«kwiecień 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.nadarzyn.pl

Treść strony

Protokół z VII Sesji Rady Gminy Nadarzyn

Protokół z VII Sesji Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 kwietnia 2015 r.

1. Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn p. Danuta Wacławiak dokonała powitania zebranych na sali obrad radnych, sołtysów, mieszkańców Gminy Nadarzyn. Przewodnicząca Rady dokonała otwarcia VII Sesji zwołanej na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. /Dz.U. z 2013r. poz. 594/

2. Na podstawie listy obecności przewodnicząca RG poinformowała, że na sali obrad jest obecnych 14 radnych, co stanowi quorum wobec ustawowego składu Rady liczącego 15 osób, przy którym rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

3. Przewodnicząca RG przypomniała zaproponowany porządek obrad w zawiadomieniu o zwołaniu VII Sesji, zapytała czy radni mają uwagi do zaproponowanego porządku obrad? /w załączeniu do protokołu porządek VII Sesji RG/. Rada w głosowaniu 14”za” przyjęła porządek sesji.

4. Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że radni nie wnieśli na piśmie uwag do protokołu z VI Sesji z dnia 1 kwietnia 2015 r. Zapytała, czy Rada jest za przyjęciem protokołu? Rada jednogłośnie /14”za”/ przyjęła protokół z VI Sesji z dnia 1 kwietnia 2015 r. . Na sesję przybył radny M. Zaborowski – obecnych na Sali obrad – 15 radnych.

5. Wójt Gminy p. Janusz Grzyb przedstawił sprawozdanie z działalności Wójta za okres między sesjami /sprawozdanie w załączeniu do protokołu/. Wójt poinformował o  realizacji rozpoczętych inwestycji gminnych  i rozstrzygniętych przetargach. Wójt pogratulował sołtysom ponownie wybranym na sołtysa na kolejną kadencję oraz podziękował byłemu sołtysowi p. E. Głuszak za 56 letnią działalność na rzecz społeczności w Woli Krakowiańskiej. Wójt poprosił sołtysów, aby przypilnowali w sołectwach rozwożenie tłucznia na drogi gruntowe. Wójt poinformował, że w dniu 22 maja  br odbędzie się koncert z okazji 25 lecia samorządu w Mateczniku w Karolinie. Rada jednogłośnie /15”za”/ przyjęła sprawozdanie wójta za okres między sesjami.

6. Sprawozdanie Wójta Gminy Nadarzyn z realizacji programu współpracy Gminy Nadarzyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 r. przedstawiła p. Żaneta Wójtowicz – p.o. Kier. Referatu organizacyjnego. Przewodniczący Komisji gospodarczej i Budżetowej przedstawił pozytywną opinię komisji dotyczącą powyższego sprawozdania. Rada jednogłośnie - 15”za” przyjęła sprawozdanie Wójta Gminy Nadarzyn z realizacji programu współpracy Gminy Nadarzyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 r.

7. Rada przystąpiła do rozpatrzenia i podjęcia uchwały w sprawie: utworzenia i nadania Statutu Gminnego Zespołu Oświatowego w Nadarzynie. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła p. Maria Jaworska – inspektor ds. oświaty. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej poinformowała, ze komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w powyższej sprawie. Rada jednogłośnie – 15”za” podjęła uchwałę  w sprawie: utworzenia i nadania Statutu Gminnego Zespołu Oświatowego w Nadarzynie.

8. Rada przystąpiła do rozpatrzenia i podjęcia  uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Nadarzyn oraz nadania jej statutu. Uzasadnienie przedstawiła p. Katarzyna Dombska – Kierownik Referatu ds Funduszy Zewnętrznych.   Pani Dombska zgłosiła autopoprawki.  Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej poinformowała, ze komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w powyższej sprawie. Rada jednogłośnie – 15”za” podjęła uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Nadarzyn oraz nadania jej statutu z autopoprawkami

9. Rada przystąpiła do rozpatrzenia i podjęcia uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kajetany /ul. Miedziana/. Uzasadnienie przedstawiła p. Anna Rodkiewicz – kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.  Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej poinformowała, ze komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w powyższej sprawie. Rada jednogłośnie – 15”za” podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi  Kajetany /ul. Miedziana/

10. Rada przystąpiła do rozpatrzenia i podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kajetany w Gminie Nadarzyn – etap II. Uzasadnienie przedstawiła p. Zuzanna Cieniuszek – inspektor ds. gospodarki przestrzennej. Radny P. Miszczuk zwrócił uwagę na nieład architektoniczny Przewodniczący Komisji Planu  przedstawił pozytywną opinię dotyczącą powyższego projektu uchwały. Radny p. Miszczuk zwrócił uwagę na  nieład architektoniczny dot. ogrodzeń kolorystyki dachów i elewacji. Wójt poinformował, że w planach są wprowadzone zakazy budowy ogrodzeń betonowych  a nad kolorystyką dachów i elewacji należy się zastanowić i można ograniczyć do jednolitych niejaskrawych kolorów. Rada jednogłośnie 15”za” podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kajetany w Gminie Nadarzyn – etap II.

11. Rada przystąpiła do rozpatrzenia i podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nadarzyn Nr XIII/117/2011 z dnia 26 października 2011 w sprawie powołania inkasenta do opłat targowych. Uzasadnienie przedstawiła p. Iwona Myśliwy – kierownik Referatu Realizacji Podatków. Radny M. Zaborowski zapytał, czy zmiana w uchwale dotyczy tylko zastępstwa obecnego pracownika, czy to powstanie nowy etat? Wójt poinformował, ze uchwała zabezpiecza zastępstwo za obecnego pracownika. Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej  przedstawił pozytywną opinię w sprawie powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie 15”za” podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nadarzyn Nr XIII/117/2011 z dnia 26 października 2011 w sprawie powołania inkasenta do opłat targowych.

12. Rada przystąpiła do rozpatrzenia i podjęcia uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Skarbnik Gminy – p. M. Sieczka objaśniła projekt uchwały. Radny Zaborowski oświadczył, ze jest osobą bardzo wierzącą i jest za udzieleniem dotacji na renowację ołtarza w kościele w Nadarzynie , ale  uważa, że wszystkie wydatki z  publiczne powinny być pod kontrolą gminy, w jaki sposób te środki finansowe są wydawane.  Wójt Gminy poinformował, że prace przy zabytku są uzgadniane z konserwatorem zabytu. Ks. Proboszcz musi się rozliczyć z udzielonej dotacji . Radny Zaborowski poprosił, aby na posiedzeniach Komisji Budżetowej regularnie informować o rozliczeniach tej dotacji. Pani Skarbnik poinformowała, ze na udzielenie dotacji zostanie podpisana umowa , a rozliczenie dotacji nastąpi po jej zrealizowaniu. Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej przedstawił pozytywną opinię w sprawie powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie 15”za” podjęła uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

13. Rada przystąpiła do rozpatrzenia i podjęcia uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr III.19.2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 2014 r. Pani Skarbnik Gminy udzieliła wyjaśnień w sprawie proponowanych zmian w budżecie oraz zgłosiła autopoprawki. Radny p. P. Miszczuk zapytał, czy kwota 300 tys zł w dochodach podatków od nieruchomości była wcześniej zaplanowana, aby uwzględnić w wydatkach jako dotacja na kościół? Pani Skarbnik poinformowała, że przy uchwalaniu budżetu można zaplanować dochód z wpływu podatków, ale nie wiadomo do końca ile wpłynie środków finansowych z podatków. Radny Zaborowski zapytał o wydatki na wybory kwoty 12 tys zł, zapytał, czy to całkowity koszt wyborów Prezydenckich? Wójt odpowiedział, że ta kwota to wydatek tylko na doposażenie lokali wyborczych. Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej przedstawił pozytywną opinię w sprawie powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie 15”za” podjęła uchwałę w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr III.19.2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 2014 r. wraz z autopoprawkami.

14. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2015 -2026. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła p. Skarbnik Gminy oraz zgłosiła autopoprawki w projekcie uchwały. Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej  przedstawił pozytywną opinię w sprawie powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie 15”za” podjęła uchwałę  w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2015 -2026.

15. Przewodnicząca RG przypomniała, że w dniu jutrzejszym mija termin złożenia oświadczeń majątkowych radnych. Oświadczeń jeszcze nie złożyli radni: P. Miszczuk, M. Wąsiewicz, M. Zaborowski.

16. Sołtys wsi Rozalin – A. Palmowska zgłosiła propozycję powołania młodzieżowych rad sołeckich. Wójt odpowiedział, że na razie będzie powołana Młodzieżowa Rada  Gminy Nadarzyn. Pani Katarzyna Dombska – kierownik Referatu ds. Funduszy Zewnętrznych poinformowała o tym, że jest przygotowywany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nadarzyn, który jest m.in. niezbędnym załącznikiem do wniosku aplikacyjnego dotyczącego budowy ścieżek rowerowych w naszej gminie. Zaapelowała także o codzienne oddawanie głosów w ramach programu „Podwórko Nivea”, aby mogły powstać nowe place zabaw w Nadarzynie lub w Wolicy. Pani Wąsiewicz poinformowała, że złożyła projekt o nazwie „razem mieszkańcy” w imieniu Koła Gospodyń ze Starej Wsi.
Pan P. Wiatr zapytał p. Wąsiewicz czy uczestniczyła w zakładaniu kwietnika w Młochowie? Pani Wąsiewicz poinformowała, ze nie brała udziału w koncepcji tego przedsięwzięcia. Pan Wiatr zapytał p. Zaborowskiego, czy w przypadku wyborów uzupełniających do Rady Gminy, czy pokryje koszty za przeprowadzone wybory. Radny Zaborowski poinformował, że takie oświadczenie jest przedwczesne. Przewodnicząca RG udzieliła głosu p. Andrzejowi Rzewnickiemu. Pan Rzewnicki powiedział w kierunku p. Wiatra, że po takim błaźnie występuje. Pan Rzewnicki na wstępie zaznaczył, żeby Przewodnicząca RG nie przerywałamu wypowiedzi. Przewodnicząca RG odpowiedziała, że jeśli będzie mówił do rzeczy to nie ma zamiaru przeszkadzać w Jego wypowiedzi. Pan Rzewnicki oznajmił, iż wie dlaczego przewodnicząca przerywa Jego wypowiedź, ponieważ lubi stosunki przerywane. Przewodnicząca RG stwierdziła, że wypowiedź p. Rzewnickiego jest obraźliwa i w związku z tym odebrała głos p. Rzewnickiemu.

17. Przewodnicząca RG podziękowała za udział w obradach i ogłosiła zamknięcie VII Sesji Rady Gminy Nadarzyn.

Protokołowała: Teresa Czerniawska
Przewodniczyła: Danuta Wacławiak

drukuj (Protokół z VII Sesji Rady Gminy Nadarzyn)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Gminy Nadarzyn
  data wytworzenia: 2015-06-03
 • opublikował: Andrzej Zalesiński
  data publikacji: 2015-06-05 12:16

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 20152
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-01-15 10:00