Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nadarzyn

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.nadarzyn.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Kalendarium

«luty 2024»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.nadarzyn.pl

Treść strony

Protokół z VI Sesji Rady Gminy Nadarzyn

Protokół z VI Sesji Rady Gminy Nadarzyn z dnia 1 kwietnia 2015 r.

1. Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn p. Danuta Wacławiak dokonała powitania zebranych na sali obrad radnych, sołtysów, mieszkańców Gminy Nadarzyn. Przewodnicząca Rady dokonała otwarcia VI Sesji zwołanej na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. /Dz. U. z 2013 r. poz. 594/.

2. Na podstawie listy obecności przewodnicząca RG poinformowała, że na sali obrad jest obecnych 15 radnych, co stanowi quorum wobec ustawowego składu Rady liczącego 15 osób, przy którym rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

3. Przewodnicząca RG przypomniała zaproponowany porządek obrad w zawiadomieniu o zwołaniu VI Sesji. Postawiła wnioski:
1) o zdjęcie z porządku obrad pkt 20 dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;
2) zmianę kolejności w porządku obrad pkt 11 przesunięcie na pkt 6 dot. podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Nadarzyn.
Rada powyższe wnioski przewodniczącej RG przyjęła jednogłośnie /15 ”za”/. Przewodnicząca Rady zapytała czy radni mają uwagi do zaproponowanego porządku obrad? /w załączeniu do protokołu porządek VI Sesji RG/. Rada w głosowaniu 15 ”za” przyjęła porządek sesji z uwzględnieniem powyżej przegłosowanych wniosków.

4. Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że radni nie wnieśli na piśmie uwag do protokołu z V Sesji z dnia 6 marca 2015 r. Zapytała, czy Rada jest za przyjęciem protokołu? Rada jednogłośnie /15 ”za”/ przyjęła protokół z V Sesji z dnia 6 marca 2015 r.

5. Wójt Gminy p. Janusz Grzyb przedstawił sprawozdanie z działalności Wójta za okres między sesjami /sprawozdanie w załączeniu do protokołu/. Wójt Gminy poinformował, ze w naszej gminie są przeprowadzane w sołectwach zebrania sprawozdawczo wyborcze sołtysów i rad sołeckich. Radna M. Wąsiewicz zapytała, czy niewykorzystane środki budżetowe w ramach funduszu sołeckiego można przeznaczyć na inne zadanie w tym samym roku? Z-ca Wójta Gminy p. poinformował, że przeznaczenie środków finansowych z funduszu sołeckiego uchwala zebranie wiejskie mieszkańców w sołectwie. Radny P. Ciemiński zwrócił uwagę na naprawę ul. Osiedlowej po przeprowadzonej kanalizacji. Wójt poinformował, ze wykonawca kanalizacji ma obowiązek dokonać naprawy drogi do stanu sprzed prowadzonej inwestycji. Rada jednogłośnie /15 ”za”/ przyjęła sprawozdanie wójta za okres między sesjami.

6. Rada przystąpiła do rozpatrzenia i podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Nadarzyn. Przewodnicząca RG poinformowała, że p. Rzewnicki złożył skargę na działalność Wójta Gminy za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie. Skargę rozpatrywała Komisja Rewizyjna oraz przygotowała projekt uchwały. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej A. Jakubowski przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w powyższej sprawie. Poinformował, że w dniu 4 lutego 2015 roku pan Andrzej Rzewnicki przesłał za pośrednictwem poczty elektronicznej pismo adresowane do Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie. Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie uznała pismo za skargę w trybie art. 227 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. z 2000r Nr 98, poz. 1071 ze zm.). Z treści pisma wynikało, że przedmiotem skargi jest działalność wójta. Zgodnie z art. 229 pkt 3 k.p.a. jeżeli przepisy szczególne nie określają innych organów właściwych do rozpatrywania skarg, organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności wójta jest rada gminy. W związku z powyższym Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie pismem nr WK.052.8.2015 z dnia 09.02.2015 r. przekazała Radzie Gminy Nadarzyn skargę pana Andrzeja Rzewnickiego jako organowi właściwemu do rozpoznania sprawy. Pan Andrzej Rzewnicki podniósł w swojej skardze okoliczność niewłaściwego wykonywania umów o roboty budowlane i nadzoru nad ich wykonaniem. Ma na to wskazywać m.in. zawarcie w 2013 roku 63 aneksów do umów, co ma świadczyć o „podajrzanej i korupcyjnej formy współpracy z firmami”. Skarżący wskazał, że chodzi o 63 aneksy do umów zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej Nadarzyn.tv.
Komisja uznała odnośnie skargi dotyczącej aneksów jest ona bezzasadna, ponieważ tylko jeden ze wskazanych aneksów obejmował wynagrodzenie. Nie był to aneks dotyczący robót budowlanych, lecz dotyczył on usług telekomunikacyjnych dla urzędu gminy. Pozostałe aneksy w ogóle nie dotyczyły wynagrodzenia, lecz obejmowały kwestie techniczne takie jak np. zmiana terminu zakończenia prac, wskazanie numeru konta lub innych zmian dopuszczalnych w związku z art. 144 ustawy prawo zamówień publicznych. Ponadto aneksy te, wbrew twierdzeniom skarżącego, w przeważającej części w ogóle nie dotyczyły umów o roboty budowlane. Skarżący nie wskazał ponadto konkretnych zarzutów wobec przedmiotowych aneksów poza ogólnym wskazaniem, że świadczą one o „podejrzanej i korupcyjnej formy współpracy z firmami”. Skarżący nie wskazał jakie konkretne działania Wójta Gminy Nadarzyn oraz w jaki sposób stanowiły zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie jego obowiązków. W związku z powyższym zarzuty skarżącego w tym zakresie są bezzasadne. W odniesieniu do zarzutów skarżącego dotyczących wykonywania robót kanalizacyjnych przy ul. Granicznej w Wolicy, Komisja uznała, że przedmiot oraz sposób wykonania robót określony był w umowie oraz dokumentacji projektowej. Roboty te były wykonywanie zgodnie z projektem budowlanym, pod właściwym nadzorem inwestorskim oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Zgodnie z zawartą umową, Gmina Nadarzyn finansowała przyłącza kanalizacyjne tylko do granicy działek. Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, realizację budowy przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci. Brak jest zatem ustawowego obowiązku budowania studzienki oraz przyłączenia do sieci na posesji właściciela. Inwestycja ta była ponadto dofinansowana z Urzędu Marszałkowskiego i wielokrotnie sprawdzana pod kątem dokumentacji i zgodności wykonania prac z dokumentacją projektową. Do inwestycji nie były zgłaszane zastrzeżenia organów nadzoru. Zarzuty skarżącego mają charakter subiektywny, a z ich treści wynika, że dotyczą one w znacznym stopniu nie umieszczenia studzienki na posesji skarżącego. Zarzut taki nie może jednak stanowić podstawy do uznania, że Wójt Gminy Nadarzyn dopuścił się zaniedbania lub nienależytego wykonywania swoich obowiązków, wobec braku ustawowego obowiązku gminy do wykonywania tego rodzaju urządzeń na posesjach właścicieli poszczególnych nieruchomości.
Mając powyższe na uwadze, Komisja Rewizyjna uznała skargę za bezzasadną. Pan Rzewnicki stwierdził, że odpowiedź Komisji Rewizyjnej na skargę jest nie prawdziwa, ponieważ w składzie tej komisji brakuje członków Klubu Zielona Gmina. Radny Zaborowski złożył oświadczenie, że Klub Radnych Zielona Gmina nie uzyskał w wyborach do rady większości i nic nie może przegłosować. Radny P. Miszczuk poprosił, aby przynajmniej na tydzień wcześniej zawiadamiać o posiedzeniach komisji, bo nie zawsze może uczestniczyć w posiedzeniach. Przewodnicząca RG poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi p. A. Rzewnickiego. Rada w głosowaniu: 9 ”za”, 3 ”przeciw”, 3 ”wstrzym” podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi p. A. Rzewnickiego.

7. Sprawozdanie merytoryczno-finansowe z działalności Gminnego Ośrodka Sportu w Nadarzynie za rok 2014 przedstawił dyrektor GOS p. Dariusz Maranowski. Radna M. Wąsiewicz zapytała o sposób finansowania klubów sportowych. Pani Sekretarz Gminy poinformowała, że kluby są dofinansowane ze środków w ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego. Radny P. Miszczuk zapytał o przeznaczenie środków finansowych na maraton rowerowy. Dyrektor Maranowski poinformował, ze w roku ubiegłym w maratonie rowerowym wzięło udział 700 osób i wydano na ten cel 25 tys. zł /brutto/. Na prośbę p. Rzewnickiego, radny M. Zaborowski poinformował, ze złoży interpelację w sprawie wyjazdu do Kauszyna w sprawie zbiornika retencyjnego. Z-ca Wójta poinformował, ze jest zaplanowane zadanie wspólnie Gminą Lesznowola powstanie zbiornika przy rzece Utrata oraz zakup gruntu ze stawami w Krakowianach. Przewodniczący Komisji KF i Sportu poinformował, ze Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie GOS-u za rok 2014. Z sesji zwolnił się radny A. Jakubowski. Na Sali obrad pozostało 14 radnych. Rada jednogłośnie /14 ”za”/ przyjęła sprawozdanie GOS w Nadarzynie za rok 2014.

8. Sprawozdanie z działalności merytoryczno - finansowej Gminnego Ogniska D-M „Tęcza” w Nadarzynie za rok 2014 przedstawiła p. Krystyna Masłowska - dyrektor ogniska /w załączeniu sprawozdanie/. Radny M. Zaborowski zwrócił uwagę na wydatki dotyczące dodatkowych. wynagrodzeń pani Masłowska poinformowała, ze sa to wydatki na premie i nagrody pracownikom. Radny Zaborowski zapytał o wynagrodzenia zasobowe oraz ilu instruktorów jest zatrudnionych w ognisku. Pani dyrektor udzieliła odpowiedzi. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej poinformowała, ze komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie. Rada jednogłośnie /14 ”za”/ przyjęła sprawozdanie z działalności merytoryczno-finansowej Gminnego Ogniska D-M „Tęcza” w Nadarzynie za rok 2014.

9. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nadarzynie za rok 2014, przedstawiła p. Grażyna Witkowska - kierownik GOPS w Nadarzynie /w załączeniu sprawozdanie/. Radni B. Kapitan i M. Zaborowski zapytali o działalność pracowników socjalnych. Radny Zaborowski zapytał o liczbę osób bezdomnych w Gminie Nadarzyn. Odpowiedzi na powyższe pytania udzieliła p. G. Witkowska. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej poinformowała, ze komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie. Rada jednogłośnie /14 ”za”/ przyjęła sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nadarzynie za rok 2014.

10. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Nadarzyn za rok 2014 przedstawiła p. G. Witkowska /w załączeniu sprawozdanie/. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej poinformowała, ze komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie. Rada jednogłośnie /14 ”za”/ przyjęła sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Nadarzyn za rok 2014.

11. Sprawozdanie z działalności merytoryczno-finansowej Biblioteki Publicznej Gminy Nadarzyn za rok 2014 przedstawiła p. Ewa Marjańska - dyrektor Biblioteki /w załączeniu sprawozdanie/. Radny P. Miszczuk stwierdził, że wg Jego obliczeń wypożyczenie jednej książki kosztuje 14 zł, zapytał jak zmniejszyć koszty? Czy nie należałoby połączyć działalności NOK z działalnością Biblioteki Publicznej? Pani dyrektor biblioteki poinformowała, ze biblioteka w Nadarzynie jest na pierwszym miejscu w powiecie pruszkowskim pod względem czytelnictwa. Działalność NOK nie pokrywa się z działalnością biblioteki. Z-ca Wójta poinformował, że koszt wypożyczania książek wiąże się nie tylko z wypożyczeniem książki, ale również z innymi zadaniami przy wypożyczeniu. Radny Miszczuk nadal twierdził, że działalność biblioteki zazębia się z działalnością NOK. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej poinformowała, ze komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie. Rada jednogłośnie /14 ”za”/ przyjęła sprawozdanie z działalności merytoryczno-finansowej Biblioteki Publicznej Gminy Nadarzyn za rok 2014.

12. Rada przystąpiła do rozpatrzenia i podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Pruszkowie a Wójtem Gminy Nadarzyn w sprawie przejęcia od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pruszkowie zadań administracji rządowej z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uzasadnienie przedstawił p. D. Myśliwy. Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej przedstawił pozytywna opinię dot. powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /14 ”za”/ podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Pruszkowie a Wójtem Gminy Nadarzyn w sprawie przejęcia od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pruszkowie zadań administracji rządowej z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

13. Rada przystąpiła do rozpatrzenia i podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/519/2014 z dnia 29 października 2014 roku w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Ruścu i nadania statutu. Uzasadnienie przedstawiła dyrektor żłobka - M. Jędrzejewska oraz zgłosiła autopoprawki /w załączeniu do projektu uchwały/. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej przedstawiła pozytywną opinię komisji dot. powyższego projektu uchwały z autopoprawkami. Rada jednogłośnie /14 ”za”/ podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/519/2014 z dnia 29 października 2014 roku w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Ruścu i nadania statutu z autopoprawkami.

14. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XLII/418/2014 z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie trybu udzielanie i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli wykorzystania udzielonej dotacji. Uzasadnienie przedstawiła p. Maria Jaworska - inspektor ds. oświaty. Radna K. Jach zapytała czy w gminie obowiązuje rejonizacja szkół? Pani inspektor ds. oświaty poinformowała, że rejonizacja obowiązuje  zgodnie z uchwałami Rady Gminy. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej przedstawiła pozytywną opinię komisji dot. powyższego projektu uchwały z autopoprawkami. Rada jednogłośnie /14 ”za”/ podjęła uchwałę. w sprawie: zmiany uchwały  Nr XLII/418 /2014 z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie trybu udzielanie i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli wykorzystania udzielonej dotacji.

15. Po przerwie Rada przystąpiła do rozpatrzenia i podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Nadarzyn nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Wolica, gm. Nadarzyn /ul. Tęczowa/. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił p. T. Muchalski - Z-ca Wójta Gminy Nadarzyn. Na sali obrad było 13 radnych /z przerwy nie wrócił na salę obrad radny P. Miszczuk/. Przewodniczący Komisji Statutowej i Inwentaryzacyjnej przedstawił pozytywną opinię komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /13 ”za”/ podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Nadarzyn nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Wolica, gm. Nadarzyn /ul. Tęczowa/.

16. Rada przystąpiła do rozpatrzenia i podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Nadarzyn nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Wolica, gm. Nadarzyn /ul. Relaksowa/. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił p. T. Muchalski - Z-ca Wójta Gminy Nadarzyn. Przewodniczący Komisji Statutowej i Inwentaryzacyjnej przedstawił pozytywną opinię komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /13 ”za”/ podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Nadarzyn nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Wolica, gm. Nadarzyn /ul. Relaksowa/.

17. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/239/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, zmienionej Uchwałą Nr XXVI/268/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 października 2012 r., Uchwałą Nr XLII/413/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 26 marca 2014 r. oraz Uchwałą Nr XLVII/491/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 3 września 2014 r. Uzasadnienie przedstawiła p. E. Gawrońska - Sekretarz Gminy Nadarzyn. Przewodniczący Komisji Statutowej i Inwentaryzacyjnej przedstawił pozytywną opinię komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /13 ”za”/ podjęła uchwałę w powyższej sprawie.

18. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/240/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, zmienionej Uchwałą Nr XXVI/269/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 października 2012 r.; Uchwałą Nr XLII/414/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 26 marca 2014 r. oraz Uchwałą Nr XLVII/492/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 3 września 2014 r. Uzasadnienie przedstawiła p. E. Gawrońska - Sekretarz Gminy Nadarzyn. Przewodniczący Komisji Statutowej i Inwentaryzacyjnej przedstawił pozytywną opinię komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /13 ”za”/ podjęła uchwałę w powyższej sprawie.

19. Rada przystąpiła do rozpatrzenia i podjęcia uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V.46.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 6 marca 2015 r. dotyczącej zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Uzasadnienie przedstawiła p. M. Sieczka - Skarbnik Gminy Nadarzyn. Pani Skarbnik zgłosiła autopoprawki do projektu uchwały. Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej przedstawił pozytywną opinię komisji w sprawie przedstawionego projektu uchwały z autopoprawkami. Rada jednogłośnie /13 ”za”/ podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr V.46.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 6 marca 2015 r. dotyczącej zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków z autopoprawkami.

20. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr III.19.2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 2014 r. Uzasadnienie przedstawiła p. M. Sieczka - Skarbnik Gminy Nadarzyn. Pani Skarbnik zgłosiła autopoprawkę do projektu uchwały. Na salę obrad przybył radny P. Miszczuk - na Sali obrad było 14 radnych. Radny Miszczuk zapytał, dlaczego co miesiąc na każdej sesji są dokonywane zmiany w budżecie? P. Miszczuk zwrócił uwagę na kwotę wydatku na zakup samochodu służbowego i zapytał, dlaczego na zakup samochodu zaplanowano 100 tys zł, a nie 70 tys.zł? Zaproponował, aby dokonać zmiany i na zakup samochodu przeznaczyć 70 tys zł, a 30 tys zł na zakup tłucznia do utwardzania dróg. Z-ca Wójta Gminy poinformował, że:
1) wpływają do budżetu gminy środki z zewnątrz z innych instytucji, radni składają wnioski do budżetu i w związku z tym zmiany są konieczne,
2) zakup samochodu służbowego jest dla potrzeb urzędu,
3) na zakup samochodu proponuje się przeznaczyć 100 tys zł, z uwagi na procedury przetargowe.
Radny Miszczuk zwrócił uwagę na pozycję wydatków budżetowych dot. zakupu kamery, stwierdził, ze te pieniądze należy przeznaczyć na zakup tłucznia np. na ul. Tulipanową. Na powyższe zagadnienie odpowiedział z-ca Wójta Gminy. Poinformował, ze pieniądze były zaplanowane na powstanie rozgłośni radiowej, ale nie będzie tej realizacji tylko podpisanie umów z innymi rozgłośniami radiowymi. Z-ca Wójta zwrócił uwagę, że zakup tłucznia jest potrzebny na wiele dróg w gminie a nie tylko na drogi wskazane przez radnego Miszczuka. Radna K. Jach zapytała, ile interpelacji i wniosków Urząd Gminy pozytywnie załatwił? Z-ca Wójta poinformował, że w interpelacjach i wnioskach są wystąpienia o inwestycje, ale nie wskazano z jakich środków ma nastąpić realizacja. Z-ca Wójta stwierdził, że najpierw trzeba się skoncentrować na pozyskaniu środków finansowych, a następnie planować zadania inwestycyjne. Radny M. Zaborowski zwrócił uwagę na planowane środki finansowe na zakup samochodu służbowego. Poinformował, ze są specjale programy na zakup samochodów służbowych. Pani Skarbnik poinformowała, że urząd posiada jeden samochód służbowy, który ma już 16 lat i już jest wyeksploatowany, dlatego należałoby zakupić nowy samochód. Radny Zaborowski stwierdził, że trzeba zakupić nowy samochód służbowy ale nie za 100 tys zł. Postawił wniosek aby na zakup samochodu przeznaczyć 75 tys zł, a 25 tys zł przeznaczyć na zakup tłucznia. Rada w głosowaniu: 6 ”za”, 8 ”przeciw” odrzuciła wniosek radnego Zaborowskiego. Drugi wniosek radnego Zaborowskiego w sprawie rezygnacji z zakupu kamery i przeznaczenie tych środków na zakup tłucznia na ul. Tulipanową z sięgaczem w głosowaniu: 6 ”za”, 8 ”przeciw” rada odrzuciła.
Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej przedstawił pozytywną opinię komisji w sprawie przedstawionego projektu uchwały z autopoprawką. Rada w głosowaniu: 8 ”za”, 4 ”przeciw”, 2 ”wstrzym” podjęła uchwałę w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr III.19.2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 2014 r. z autopoprawką.

21. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2015 -2026. Uzasadnienie przedstawiła p. M. Sieczka - Skarbnik Gminy. Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej przedstawił pozytywną opinię komisji w sprawie przedstawionego projektu uchwały. Rada w głosowaniu: 9 ”za”, 5 ”wstrzym” podjęła uchwałę w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2015 -2026.

22. Przewodnicząca RG przypomniała radnym o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych na dzień 31 grudnia 2014 r. w terminie do 30 kwietnia br. oraz poinformowała, ze Urząd Skarbowy dokonał analizy poprzednich oświadczeń majątkowych. Z analizą Urzędu Skarbowego, radni mogą zapoznać się w biurze RG. Przewodnicząca RG nawiązała do toczącego się postępowania w Sądzie Okręgowym w sprawie protestu wyborczego, przewodnicząca RG zapytała radną M. Wąsiewicz, czy uważa za słuszne, że pełnomocnik KWW Zielona Gmina złożył wniosek o sprawdzenie czy osoby dopisane do rejestru wyborców rozliczają się w US w Pruszkowie. Z korespondencji z Urzędem Skarbowym w Pruszkowie wynika, że radna M. Wąsiewicz rozlicza się w Warszawie. Radna M. Wąsiewicz odpowiedziała, że jest przeciwna, aby składać takie zapytanie do Urzędu Skarbowego. Odnośnie jej osoby poinformowała, że rozlicza się wspólnie z mężem w Urzędzie Skarbowym w Warszawie. 
Przewodnicząca RG poinformowała, że w sądzie na rozprawie dot. protestu wyborczego, świadek oświadczył, że od kandydata na radnego /p. Zaborowskiego/ otrzymał druki do dopisania się do spisów wyborczych.
Radny M. Zaborowski poinformował, że KWW Zielona Gmina ma podejrzenia co do przeprowadzenia wyborów samorządowych i w sądzie toczy się postępowanie, czy nie zachodzi fałszerstwo, że dopisano do spisów 400 mieszkańców i dzięki temu wygrał wybory na Wójta - Janusz Grzyb. Poinformował, że wyborcy mieli trudności z dotarciem do Urzędu Gminy aby pobrać formularze do dopisania do spisów wyborczych, to przy roznoszeniu ulotek udostępniał druki wniosków o dopisanie do spisów wyborczych.
Z-ca Wójta zgłosił uwagę do radnego Powiatu Pruszkowskiego - p. D. Nowaka, aby na sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego zabierać głos. Z-ca Wójta poinformował, że zapoznał się z treścią oświadczeń majątkowych radnych w bip, zwrócił uwagę na daty wypełnienia i daty złożenia oświadczeń radnych: Miszczuka i Zaborowskiego. Pani przewodnicząca RG poinformowała, że radna B. Kapitan też się spóźniła ze złożeniem oświadczenia, ale udzieliła wyjaśnień, które zostały przyjęte i nie było żadnych komplikacji. Radny P. Miszczuk poinformował, że oświadczenie wypełnił wcześniej i odłożył je do szuflady. Radna M. Wąsiewicz poprosiła o remont ul. Grodziskiej i namalowanie pasów na przejściu dla pieszych.  Radna p. K. Jach poprosiła o pomalowanie pasów na przejściu dla pieszych przez ul. Brzozowa. Z-ca Wójta Gminy poinformował, że ul. Grodziska jest drogą powiatową. Zwrócił się do radnego powiatowego p. Nowaka, aby mieszkańcy mogli zabierać głos na sesji Rady Powiatu. Radny Powiatu Pruszkowskiego p. D. Nowak poinformował, ze w Statucie Powiatu nie ma zapisu, że mieszkańcy mogą zabierać głos na sesji, ale zaprosił mieszkańców na sesję powiatową. Przewodnicząca RG poprosiła radnego powiatowego p. D. Nowaka, aby złożył wniosek o zmianę w Statucie Powiatu Pruszkowskiego dot. wystąpień mieszkańców na sesjach Rady Powiatu Pruszkowskiego. Z-ca Wójta Gminy poinformował, ze zapoznał się z informacjami na stronie internetowej Starostwa Powiatowego, zauważył, że Starostwo Powiatu Pruszkowskiego będzie kontynuować współpracę z Azejberdżanem. Radny powiatowy D. Nowak, poinformował, że są to tylko rozmowy, a rozmawiać z każdym trzeba. Pani K. Dombska poinformował, że rozpoczęła się akcja głosowania w programie „Podwórko NIVEA” na dwie inwestycje w Gminie Nadarzyn: 1) w Wolicy przy ul. Oliwkowej (teren pozyskany na cele kulturalno - oświatowe). 2) w Nadarzynie teren przy Pastewniku. Aby zagłosować wystarczy "kliknąć" w jedną z naszych propozycji w zakładce Twoja Lokalizacja na oficjalnej stronie Konkursu ,,Podwórko NIVEA"  Radny M. Zaborowski zgłosił wniosek w imieniu mieszkańców ul. Plantowej i Wierzbowej o wykonanie przejścia dla pieszych przez ul. Błońską na wysokości bazarka /targowiska/, poprosił, aby na posiedzeniu wspólnym komisji Rady Gminy przedstawić planowane koszty zorganizowania dożynek w roku bieżącym. Z-ca Wójta Gminy poinformował, że koszty zorganizowania dożynek gminnych są zaplanowane w wydatkach budżetu NOK i GOS. Ryszard Zalewski - mieszkaniec Nadarzyna. Pan Zalewski zadał kilka pytań:
1) czy są dofinansowania do renowacji zabytków,
2) czy GOPS może zweryfikować lokale socjalne.
Z-ca Wójta odpowiedział:
Ad. 1) jeśli będzie złożony wniosek na dofinansowanie do remontu zabytków, to rada Gminy rozpatrzy i podejmie uchwałę,
Ad. 2) GOPS nie dysponuje lokalami socjalnymi, lokale sa gminne, obsługę lokali socjalnych prowadzi Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn. Następnie mieszkaniec z Wolicy p. Andrzej  Rzewnicki wyraził zadowolenie, że w Radzie Gminy jest opozycja, Pan Rzewnicki stwierdził, że Z-ca Wójta - Gminy Nadarzyn p. Muchalski kłamie i manipuluje. Pan Muchalski poinformował, że złoży do sądu skargę na p. Rzewnickiego o pomówienia.
Pan Rzewnicki zapytał, kiedy będzie wykonany chodnik przy drodze, przy której on mieszka?  Pan Sołtys Żukowski poinformował, że p. Rzewnicki mieszka przy drodze gminnej i zaprosił Radę Gminy w celu dokonania wizji tej drogi. Radny Powiatu Pruszkowskiego p. Dariusz Nowak poinformował, że Starostwo Powiatowe podpisało porozumienie na wykonanie ronda na skrzyżowaniu dróg w Krakowianach z drogą do Tarczyna. Z-ca Wójta przypomniał, że bardzo potrzebne jest wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu w Walendowie, oraz wykonanie ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych.

23. Po wyczerpującej dyskusji, Przewodnicząca RG podziękowała za udział w obradach i ogłosiła zamknięcie VI Sesji RG.

Protokołowała: Teresa Czerniawska
Przewodniczyła: Danuta Wacławiak

drukuj (Protokół z VI Sesji Rady Gminy Nadarzyn)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Gminy Nadarzyn
  data wytworzenia: 2015-05-14
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2015-05-14 16:03
 • zmodyfikował: Michał Wilczak
  ostatnia modyfikacja: 2015-05-15 11:56

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 67313
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-01-15 10:00