Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nadarzyn

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.nadarzyn.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Kalendarium

«grudzień 2023»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.nadarzyn.pl

Treść strony

Protokół z V Sesji Rady Gminy Nadarzyn

Protokół z V Sesji Rady Gminy Nadarzyn z dnia 6 marca 2015 r.

1. Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn p. Danuta Wacławiak dokonała powitania zebranych na sali obrad radnych, sołtysów, mieszkańców Gminy Nadarzyn. Przewodnicząca Rady dokonała otwarcia V Sesji zwołanej na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. /Dz.U. z 2013 r. poz. 594/

2. Na podstawie listy obecności przewodnicząca RG poinformowała, że na sali obrad jest obecnych 13 radnych, co stanowi quorum wobec ustawowego składu Rady liczącego 15 osób, przy którym rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

3. Przewodnicząca RG przypomniała zaproponowany porządek obrad w zawiadomieniu o zwołaniu V Sesji, poinformowała, ze z przyczyn osobistych dyrektor GOS nie będzie mógł uczestniczyć w sesji. Postawiła wniosek  o zdjęcie z porządku obrad pkt 7. dotyczącego Sprawozdania z działalności GOS za 2014  rok. Rada jednogłośnie 13”za”  zdjęła z porządku obrad pkt 7. Przewodnicząca Rady zapytała czy radni mają uwagi do zaproponowanego porządku obrad? /w załączeniu do protokołu porządek V Sesji RG/. Rada w głosowaniu 13”za” przyjęła porządek sesji. Na sesję przybył radny M. Zaborowski – obecnych na Sali obrad – 14 radnych.

4. Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że radni nie wnieśli na piśmie uwag do protokołu z IV Sesji z dnia 6 lutego 2015 r. Zapytała, czy Rada jest za przyjęciem protokołu? Rada jednogłośnie /14”za”/ przyjęła protokół z IV Sesji z dnia 6 lutego 2015 r.

5. Wójt Gminy p. Janusz Grzyb przedstawił sprawozdanie z działalności Wójta za okres między sesjami /sprawozdanie w załączeniu do protokołu/. Wójt poinformował o realizacji rozpoczętych inwestycji gminnych i rozstrzygniętych przetargach. Poprosił sołtysów, aby składali do Urzędu zapotrzebowania na tłuczeń do utwardzania dróg gruntowych. Na sesję przybył radny A. Jakubowski – obecnych 15 radnych. Wójt Gminy poinformował, ze od dnia dzisiejszego zaczynają się wybory sołtysów i rad sołeckich na kolejna kadencję. Rada jednogłośnie /15”za”/ przyjęła sprawozdanie wójta za okres między sesjami.

6. Sprawozdanie z działalności Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury w Nadarzynie za rok 2014 r. przedstawiła p. Kamila Michalska – dyrektor NOK. /w załączeniu sprawozdanie/ Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej przedstawiła pozytywna opinię dotyczącą powyższego sprawozdania. Rada jednogłośnie 15”za” przyjęła sprawozdanie z działalności Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury w Nadarzynie za rok 2014

7. Sprawozdanie z działalności Straży Gminnej w Nadarzynie za rok 2014 przedstawił Komendant – p. Adam Piskorz. Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przedstawił pozytywną opinię Komisji w sprawie powyższego sprawozdania. Rada jednogłośnie 15”za” przyjęła sprawozdanie z działalności Straży Gminnej w Nadarzynie za rok 2014.

8. Rada przystąpiła do rozpatrzenia i podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca na Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie. Odpowiedzi i wyjaśnień do skargi p. Łukasiewicz udzieliła p. G. Witkowska – Kierownik GOPS, Przewodnicząca RG poinformowała, ze skargę rozpatrywała Komisja Rewizyjna. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. A. Jakubowski poinformował, ze skarga  dotyczy  bezczynności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nadarzynie dotycząca nie wydawania jej wniosków do świadczeń rodzinnych i stypendium szkolnego. Zarzuty podniesione przez skarżącą nie znalazły potwierdzenia w stanie faktycznym.

9. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi  Państwa Mirosławy i Grzegorza Krupińskich na działalność  Wójta Gminy Nadarzyn. Odpowiedzi na skargę udzielił p. K. Pietrzykowski – Inspektor ds. Ochrony Środowiska. Pan Pietrzykowski  poinformował, że do Rady Gminy Nadarzyn wpłynęła, przekazana przez Starostę Pruszkowskiego, skarga Państwa Mirosławy i Grzegorza Krupińskich na działalność Wójta Gminy Nadarzyn w sprawie niewłaściwego usytuowania pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w sąsiedztwie sklepu spożywczego w Młochowie. Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 28 listopada 2013 r. poz. 1399 ) gmina ma obowiązki w zakresie organizowania odbierania i zbierania odpadów komunalnych z uwzględnieniem selektywnej zbiórki. Od wielu lat na terenie Gminy Nadarzyn funkcjonowały takie stanowiska do zbiórki selektywnej, szczególnie odpadów opakowaniowych. Na wniosek przedsiębiorcy odbierającego odpady z terenu Gminy Nadarzyn dotyczący dodatkowego ustawienia takich kontenerów, zgodnie z zawartą umową wskazano, jako miejsce możliwej lokalizacji pojemników, działkę gminną nr 223/2 w Młochowie. Działka ta stanowi drogę gminną i jest przeznaczona jako droga dojazdowa dla pojazdów OSP (po przebudowie ogrodzenia). Natomiast aktualnie może być wykorzystywana  jako stanowisko do selektywnej zbiórki odpadów, funkcjonujące dodatkowo, poza obowiązującym systemem Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Przywołany w skardze przepis z § 23 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.690 ze zm.) określa warunki dla sytuowania miejsc na pojemniki i kontenery na odpady stałe. Przepisy te dotyczą: a) działek budowlanych (§ 22 ust. 1), b) utwardzonych placów do ustawiania pojemników z zamykanymi otworami wrzutowymi (§ 22 ust. 3). Z kolei pojemniki zlokalizowane w Młochowie nie znajdują się na działce budowlanej, lecz nieruchomości stanowiącej drogę. Ponadto zgodnie § 23 ust. 3 przywołanego rozporządzenia dopuszczalne jest sytuowanie pojemników przy linii rozgraniczającej od strony ulicy, co w opisanym przypadku ma miejsce. Należy nadmienić, że pojemniki te nie mogą stwarzać problemów sanitarnych, gdyż są przeznaczone do zbierania odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych, papieru i szkła. Obecność takich pojemników powinna usprawnić selektywną zbiórkę komunalnych odpadów opakowaniowych, które powstają m.in. w związku z obecnością sklepu spożywczego. Wobec powyższego obecność w/w pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na opisanym terenie należy uznać za uzasadnioną. Odnosząc się do zarzutu skargi, że usytuowanie pojemników w bezpośrednim sąsiedztwie drogi powiatowej  ul. Mazowiecka i Al. Kasztanowa zagraża bezpieczeństwu w komunikacji, to wskazać trzeba, iż w tym zakresie zostały podjęte przez Starostę Pruszkowskiego czynności kontrolne. W ich wyniku, m. in. przeprowadzonej w dniu 15.12.2014 r. wizji w terenie, ustalono, że kontenery częścią swej podstawy zajmowały około 0,5 m pasa drogi powiatowej nr 3101W. Kontenery zostały jednak po interwencji Starosty Pruszkowskiego przesunięte poza pas drogowy i w konsekwencji, jak orzekł Starosta  – nie stanowią zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Radna M. Wąsiewicz poinformowała, że w Młochowie jest piękny park, w którym często bywa z dziećmi. Zwróciła uwagę, że należałobypoprawić estetykę tego miejsca gdzie znajdują się pojemniki na odpady, aby lepiej komponowało się z parkiem. Wójt odpowiedział, ze w ramach urządzania zieleni parkowej można będzie wkomponować zieleń w sąsiedztwie pojemników na odpady. Radna Wąsiewicz zapytała, czy mogłaby się zapoznać z koncepcją urządzenia zieleni w tym miejscu.
Radna K. Jach, zapytała czy jest możliwość ustawienia pojemników na śmieci w innym miejscu, nie przy sklepie? Wójtpoinformował, ze pojemniki są ustawione na działce gminnej. Radna Wąsiewicz zapytała, czy jest potrzeba ustawienia takich pojemników na śmieci?. Wójt poinformował, że przed zmianą ustawy o zagospodarowaniu odpadów stałych, Gmina ustawiła kontenery w miejscach najbardziej dostępnych dla mieszkańców, a obecnie są ustawiane pojemniki na odpady segregowane także w miejscach najbardziej uczęszczanych i mieszkańcy z takich pojemników korzystają. Wójt nadmienił, że takie pojemniki ustawione są przy szkołach. Radny Zaborowski zapytał 1) w jakiej odległości są ustawiane pojemniki na śmieci od działek sąsiednich. Wójt poinformował, że pojemniki ustawiono na działce gminnej u zbiegu dróg powiatowych. Radny Zaborowski zapytał? Czy te pojemniki ustawione w pasie drogowym? Inspektor ds. Ochrony Środowiskapoinformował, ze pojemniki nie sa w pasie drogowym. radny Zaborowski zapytał p. mecenasa o interpretację przepisów prawa, czy pojemniki na śmieci znajdują się w prawidłowej odległości od budynków? Pan mec. poinformował, ze jeśli chodzi o przepisy dot. selektywnego zbierania odpadów stałych, nie ma znaczenia odległość pojemników od budynków.
Przewodnicząca RG poinformowała, że skargę rozpatrywała Komisja Rewizyjna, skarżący byli zawiadomieni o terminie rozpatrywania skargi przez radę. .
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z materiałami do przedmiotowej skargi i analizie zawartych w skardze zarzutów, nie znalazła podstaw do uwzględnienia skargi./ w załączeniu skarga, projekt uchwały z uzasadnieniem/ Przewodnicząca RG poddała pod głosowanie projekt uchwały. Rada w głosowaniu: 9”za”, 6”przeciw” podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargiPaństwa Mirosławy i Grzegorza Krupińskich na działalność Wójta Gminy Nadarzyn uznając ja za bezzasadną.

10. Rada przystąpiła do rozpatrzenia i podjęcia uchwały w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania Pani Doroty Lewczuk do usunięcia naruszenia prawa. Pani St. Bandyra – Kierownik Referatu UiA poinformowała, że w dniu 28 listopada 2012 roku Rada Gminy Nadarzyn podjęła Uchwałę Nr XXVII/278/2012 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Krakowiany w Gminie Nadarzyn.
Pani Dorota Lewczuk reprezentowana przez adwokata Annę Mrożewską skierowała do Rady Gminy Nadarzyn wezwanie do usunięcia naruszenia prawa do którego doszło w wyniku uchwalenia ww. uchwały polegającego na naruszeniu art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lutego 2007 roku w sprawie utworzenia Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Zdaniem Wzywającej Rada Gminy Nadarzyn wbrew postanowieniom studium przewidziała w treści planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Nadarzyn możliwość realizowania na terenie wsi Krakowiany, położonej w Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu tzw. zabudowy szeregowej. Umożliwienie w planie miejscowym realizacji na ww. obszarze zabudowy szeregowej w ocenie Wzywającej stanowi duże zagrożenie dla istniejących tam zasobów przyrodniczych podlegającychochronie.
Należy zauważyć, iż zgodnie z art. 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w celu określenia polityki przestrzennej, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego, rada gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest nie tyko aktem określającym założenia lokalnej polityki przestrzennej, lecz zawiera ustalenia wiążące przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Studium pełni trzy podstawowe funkcje. Po pierwsze określa założenia polityki rozwoju przestrzennego gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego. Po drugie pełni rolę koordynacyjną wobec ustaleń planów miejscowych (studium obejmuje bowiem cały obszar, podczas gdy plany miejscowe sporządza się dla całej gminy lub tylko poszczególnych jej obszarów). Po trzecie studium pełni również funkcję promocyjno-informacyjną, poprzez wskazanie obszarów atrakcyjnych inwestycyjnie lub turystycznie. Informuje mieszkańców, przedsiębiorców i inwestorów zewnętrznych o zamierzeniach władz lokalnych.
Mając powyższe na uwadze wskazać należy, iż studium jest zbiorem dyrektyw określających przyszłe zamierzenia w zakresie ładu przestrzennego na terenie całej gminy. Kompetencje do określenia tych zamierzeń ustawodawca przyznał organowi stanowiącemu gminy (radzie). Nie może zatem budzić wątpliwości, iż dokonując w studium przeznaczenia poszczególnych terenów rada gminy działa w ramach przysługującego jej władztwa planistycznego (art. 4 ust. 1 ustawy). W ramach tego władztwa rada gminy jest uprawniona do ustalania przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenów położonych na obszarze gminy. Władztwo planistyczne gminy jest bowiem uprawnieniem gminy do legalnej ingerencji w sferę wykonywania prawa własności. Nie jest to jednak władztwo absolutne i nieograniczone, gdyż gmina wykonując je, ma obowiązek działać w granicach prawa, kierować się interesem publicznym, wyważyć interesy publiczne z interesami prywatnymi, uwzględnić aspekt racjonalnego działania i proporcjonalność ingerencji w sferę wykonywania prawa własności. Wszystkie wyżej wymienione elementy winny być rozpatrywane łącznie a proporcjonalność ingerencji w sferę wykonywania poszczególnych praw własności winna być oceniana poprzez pryzmat ogólnych założeń planu.
Aby dokonać prawidłowej wykładni postanowień Studium w zaskarżonym zakresie należy zważyć co następuje. Podstawowy kierunek przeznaczenia terenu dla terenów oznaczonych w Studium (tom II – Kierunki zagospodarowania przestrzennego, pkt III.2.2.2.) jako M-2 wskazano: "zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w zabudowie wolno stojącej lub bliźniaczej; w zorganizowanych osiedlach mieszkaniowych zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w zabudowie wolno stojącej, bliźniaczej lub szeregowej,(...)" Należy przy tym zaznaczyć, iż w zakresie wskazywania kierunków przeznaczenia terenów oznaczonych jako M-2, Studium nie dokonuje rozróżnienia pomiędzy terenami zaliczonymi do Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu a pozostałymi terenami. Kierunek przeznaczenia terenów pozostaje wspólny dla obu ww. obszarów, natomiast wprowadzone w Studium rozróżnienie polega na wprowadzeniu wyłącznie w części postanowień (które wyraźnie odnoszą się do terenów Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu) odrębnych wytycznych zagospodarowania i użytkowania terenu oraz parametrów zabudowy i zagospodarowania terenu.
Obszar na terenie wsi Krakowiany, który w Studium został przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługi, w tym usługi publiczne (realizowaną wg opisu jak powyżej), w treści miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Krakowiany, zgodnie z postanowieniami § 15 pkt 1 lit. a, został przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną „realizowaną jako zabudowa wolnostojąca lub bliźniacza, a dla terenu 5MN także jako zabudowa szeregowa, (...)”, natomiast zgodnie z postanowieniami § 16 pkt 1 lit a, został przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługi „realizowaną jako zabudowa wolnostojąca lub bliźniacza, (...)”. Tym samym postanowienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w zakresie regulacji podstawowych kierunków przeznaczenia terenów, stanowią niemalże powtórzenie zapisów Studium, jednakowoż z uwzględnieniem uwarunkowań poszczególnych obszarów objętych planem, co stanowi immanentną cechę właściwie sporządzonego planu zagospodarowania przestrzennego. Godzi się przy tym zauważyć, iż w treści miejscowego planów zagospodarowania przestrzennego zabudowa szeregowa została dopuszczona w ograniczonym zakresie.
Mając na uwadze powyższe, jak również treść zapisów dotyczących podstawowych kierunków przeznaczenia terenów, nie sposób przyjąć, iż przytoczony powyżej sposób określenia minimalnych parametrów nowo wydzielanych działek budowlanych implikuje zakaz zabudowy szeregowej na terenie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Kierując się zasadami wykładni językowej oraz celowościowej należy przyjąć, iż dla terenów Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu określono minimalne rozmiary nowo wydzielanych działek budowlanych jedynie dla zabudowy realizowanej indywidualnie, tj. jako dla zabudowy wolno stojącej i bliźniaczej, natomiast dla zabudowy realizowanej w sposób zorganizowany nie dokonano takiego ustalenia. W tym zakresie przyjęto, iż minimalny rozmiar nowo wydzielanych działek budowlanych dla zabudowy szeregowej wynosi 250 m2, zarówno dla terenów położonych w Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu jak i poza nim.
W treści miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ustanowionych dla części wsi Krakowiany po przeprowadzeniu analizy istniejącego stanu prawnego, istniejącej zabudowy oraz zagospodarowania terenu, parametr dotyczący minimalnej wielkości nowowydzielanych działekbudowlanych dla zabudowy szeregowej został ustanowiony jako większy niż dla tego typu zabudowy poza Warszawskim Obszarem Chronionego Krajobrazu i parametr ten wynosi 300 m2, czyli został zwiększony o 20%.
Ponadto, w treści Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nadarzyn dla terenów oznaczonych jako M-2 w sposób wyraźny zostały przewidziane ograniczenia w zagospodarowaniu terenu, m.in. zostały wymienione określone zakazy. Zakaz zabudowy szeregowej na terenach zaliczonych do Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu nie został wymieniony w ww. ograniczeniach w zagospodarowaniu terenu. Natomiast uchwałodawca expressis verbis sformułował zakaz lokowania nowej zabudowy zagrodowej na całym terenie oznaczonym jako M-2 oraz w sposób jednoznaczny odniósł się do kwestii ograniczeń w zagospodarowaniu terenu Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu stanowiąc zakaz lokowania w WOCHK obsługi technicznej pojazdów i napraw pojazdów mechanicznych. Nie może budzić najmniejszej wątpliwości, że gdyby wolą organu uchwałodawczego, który przyjął Studium, było wprowadzenie zakazu zabudowy szeregowej, zostałby on wyraźnie skatalogowany wraz z innymi zakazami.
Zarzut naruszenia rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Mazow.2007.42.870 ze zm.) jest bezzasadny na gruncie niniejszej sprawy. Wzywająca jedynie ogólnikowo wskazuje, że zaskarżona uchwała narusza przepisy ww. rozporządzenia, nie wskazując przy tym, które jej zdaniem przepisy rozporządzenia zostały naruszone przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Z tych też względów nie jest możliwe ustosunkowanie się w sposób rzetelny i wyczerpujący do tak sformułowanego zarzutu. Zgodnie z treścią przedmiotowego rozporządzenia Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu, obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem, a także pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych. Na terenie Obszaru, mając na uwadze zróżnicowanie jego walorów przyrodniczych i krajobrazowych, wyróżnia się następujące strefy:
Mając powyższe okoliczności faktyczne i prawne na uwadze uznać należy, że wezwanie Pani Doroty Lewczukdo usunięcia naruszenia prawa jest bezpodstawne i z tych też względów nie zasługuje na uwzględnienie. Przewodnicząca RG poinformowała, że wezwanie p. Lewczuk rozpatrywała i opiniowała Komisja Planu. Przewodniczący Komisji Planu - Sylwester Karolak poinformował, ze Komisja Planuproponuje odmówić uwzględnienia wezwania Pani Doroty Lewczuk z dnia 4 grudnia 2014 roku „do usunięcia naruszenia prawa, do którego doszło w wyniku uchwalenia przez Radę Gminy Nadarzyn Uchwały Nr XXVII/278/2012 /projekt uchwały z uzasadnieniem w załączeniu/. Rada jednogłośnie /15”za”/ podjęła uchwałę w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania Pani Doroty Lewczuk do usunięcia naruszenia prawa.

11. Rada przystąpiła do rozpatrzenia i podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i taryfy opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Prezes PKN sp z o.o- Piotr Kozłowski. Poinformował, że przedsiębiorstwo komunalne opracowało taryfę na podstawie obowiązujących przepisów. W rozliczeniach za dostawę wody i odprowadzanie ścieków rozliczenia prowadzone są z odbiorcami zakwalifikowanymi do jednej z niżej podanych taryfowych grup odbiorów usług (ozn. TGO) W oparciu o rozporządzenie Ministra Budownictwa proponuje się  następujące taryfy:

Ceny dostawy wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wg TGO:

TGO- Taryfowa grupa odbiorców usług Cena netto Cena brutto

Opłata abonamentowa netto

Opłata abonamentowa brutto

zł/m3 zł/m3 zł/odb./mc zł/odb./mc
Grupa I 2,50 2,70 0,00 0,00
Grupa II 4,71 5,09 0,00 0,00

Ceny odprowadzania ścieków z nieruchomości, wg TGO:

TGO- Taryfowa grupa odbiorców usług Cena netto Cena brutto Opłata abonamentowa netto

Opłata abonamentowa brutto

zł/m3 zł/m3 zł/odb./mc zł/odb./mc
Grupa I 5,80 6,26 0,00 0,00
Grupa II 7,91 8,54 0,00 0,00
Grupa III 13,00 14,04 0,00 0,00

Dla potrzeb określonych w art. 22[1] ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2001 r. nr 72, poz. 747 ze zm.) cena 1m3 wody ustalona jest w kwocie 2,50 zł (netto) tj. 2,70 zł/m3 brutto.

W rozliczeniach z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą, za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych gminy Nadarzyn uznaje się ścieki obciążone ładunkiem zanieczyszczeń większym od wartości granicznych określonej w indywidualnej umowie na odbiór ścieków.

W proponowanej taryfie za dostawę wody uwzględniono potrzebę zakupu i wymiany wodomierzy oraz wykonania niezbędnych prac naprawczych SUW i sieci wodociągowej. Taryfa za odprowadzanie ścieków z nieruchomości  uwzględnia koszty utrzymania sieci kanalizacyjnej oraz istniejących oczyszczalni ścieków. Pan prezes dodał, ze w Gminie Nadarzyn taryfy są najtańsze w stosunku do sąsiednich gmin i nie były podwyższane od 2010 roku. Radna M. Wąsiewicz  uważała, ze nie jest argumentem , aby podwyższać stawki bo iine Gminy maja wyższe. Prezes przedsiębiorstwa poinformował, ze podwyżka jest uwarunkowana w celu  zbilansowania kosztów. Radny  P. Miszczuk zapytał, czy spółka ma straty i dlaczego w roku wyborczym nie podwyższono taryf a dopiero teraz?  Radny P. Ciemiński proponował nie podwyższać taryf za pobór wody i odprowadzania ścieków. Radna M. Wąsiewicz  zapytała , czy można zapoznać się ze sprawozdaniem z działalności spółki?>. na powyższe  pytania odpowiedział Wójta Gminy.  Poinformował, że sprawozdanie  z rocznej działalności spółki będzie złożone w terminie do 30 czerwca i wówczas będzie można stwierdzić wynik finansowy. Przewodniczący Komisji Rolnej i Ochrony Środowiska przedstawił pozytywna opinię dot. powyższego projektu uchwały. Rada w głosowaniu 9”za”, 6”przeciw.” Podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i taryfy opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków.

12. Rada przystąpiła do rozpatrzenia i podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nadarzyn w roku 2015. Uzasadnienie przedstawiła p. S. Łazowska – inspektor ds. gospodarczych. Radny M. Zaborowski stwierdził, że karmę dla bezdomnych zwierząt winna zakupywać gmina. Po krótkiej przerwie radny M. Zaborowski przedstawił dwa wnioski dot, zmian w projekcie uchwały w  § pkt 3a wykreślić istniejący zapis, a zapisać: 1)   Urząd Gminy zakupi karmę, która będzie wydawana opiekunom społecznym zarejestrowanym pisemnie w Urzędzie Gminy Nadarzyn. 2) Urząd Gminy Nadarzyn będzie wydawał 1 raz w miesiącu sucha karmę w ilości max. 5 kg na miesiąc, na 1 kota. Powyższe wnioski Rada Gminy przyjęła jednogłośnie /15”za”/. Przewodniczący Komisji Rolnej i Ochrony Środowiska przedstawił pozytywną opinię komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /15”za”/ podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nadarzyn w roku 2015.

13. Rada przystąpiła do rozpatrzenia i podjęcia uchwały w sprawie dofinansowania w wysokości 50% kosztów zabiegów kastracji i sterylizacji, psów i kotów, których właścicielami są mieszkańcy Gminy Nadarzyn. Uzasadnienie przedstawiła p. Sylwia Łazowska – inspektor ds. gospodarczych. Przewodniczący Komisji Rolnej i Ochrony Środowiska przedstawił pozytywną opinię komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /15”za”/ podjęła uchwałę w sprawie dofinansowania w wysokości 50% kosztów zabiegów kastracji i sterylizacji, psów  i kotów, których właścicielami są mieszkańcy Gminy Nadarzyn.

14. Rada przystąpiła do rozpatrzenia i podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Młochów – rejon ”Żabieniec 2”w Gminie Nadarzyn. Uzasadnienie przedstawiła p. Stanisława Bandyra. Przewodniczący Komisji Planu przedstawił pozytywną opinię komisji w sprawie powyższego projektu uchwały. Rada  jednogłośnie /15”za”/ podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Młochów – rejon ”Żabieniec 2”w Gminie Nadarzyn.

15. Rada przystąpiła do rozpatrzenia i podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Nadarzyn. Uzasadnienie przedstawiła p. Anna Rodkiewicz – Kierownik Referatu GiN. Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej przedstawił pozytywną opinię dotyczącą przedstawionego projektu uchwały. Rada  jednogłośnie /15”za”/ podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Nadarzyn.

16. Podjęcie uchwały  w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi  Rusiec /ul.Cynamonowa./ Uzasadnienie przedstawiła p. Anna Rodkiewicz – Kierownik Referatu GiN. Przewodnicząca Komisji, Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej przedstawiła pozytywną opinię dotyczącą przedstawionego projektu uchwały. Rada  jednogłośnie /15”za”/ podjęła uchwałę  w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi  Rusiec /ul. Cynamonowa./

17. Rada przystąpiła do rozpatrzenia i podjęcia uchwały  w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi  Walendów  przedłużenie ul. Nad Utratą/. Uzasadnienie przedstawiła p. Anna Rodkiewicz – Kierownik Referatu GiN. Przewodnicząca Komisji, Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej przedstawiła pozytywną opinię dotyczącą przedstawionego projektu uchwały oraz zgłosiła autopoprawkę  w projekcie uchwały do tytułu uchwały, który winien brzmieć” w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/269/2008 Rady Gminy Nadarzyn z dn. 30 grudnia 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Walendów”. Rada jednogłośnie /15”za”/ podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/269/2008 Rady Gminy Nadarzyn z dn. 30 grudnia 2008r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Walendów.

18. Rada przystąpiła do rozpatrzenia i podjęcia  uchwały  w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi  Wolica /ul.Letnia/. Uzasadnienie przedstawiła p. Anna Rodkiewicz – Kierownik Referatu GiN. Przewodnicząca Komisji, Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej przedstawiła pozytywną opinię dotyczącą przedstawionego projektu uchwały. Rada  jednogłośnie /15”za”/ podjęła uchwałę  w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi  Wolica /ul.Letnia/.

19. Rada przystąpiła do rozpatrzenia i podjęcia  uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Pruszkowie a Wójtem Gminy  Nadarzyn w sprawie przejęcia od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pruszkowie zadań administracji rządowej z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  Uzasadnienie przedstawił p. D. Myśliwy –  poborca opłat za usuwanie odpadów stałych. Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej przedstawił pozytywną opinię komisji dotyczącą przedstawionego projektu uchwały. Rada w głosowaniu 11”:za, 4 „wstrzym” podjęła  uchwałę w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Pruszkowie a Wójtem Gminy  Nadarzyn w sprawie przejęcia od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pruszkowie zadań administracji rządowej z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

20. Rada przystąpiła do rozpatrzenia i podjęcia uchwały w sprawie przekazania Policji w 2015 r. środków finansowych stanowiących rekompensatę pieniężną za czas służby ponadnormatywne. Uzasadnienia do projektu uchwały udzieliła p. M. Sieczka – Skarbnik Gminy. Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej przedstawił pozytywną opinię komisji dotyczącą przedstawionego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /15”za”/ podjęła uchwałę w sprawie przekazania Policji w 2015 r. środków finansowych stanowiących rekompensatę pieniężną za czas służby ponadnormatywne.

21. Rada przystąpiła do rozpatrzenia i podjęcia uchwały  w sprawie  zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Uzasadnienia do projektu uchwały udzieliła p. M. Sieczka – Skarbnik Gminy. Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej przedstawił pozytywną opinię komisji dotyczącą przedstawionego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /15”za”/ podjęła uchwałę w sprawie  zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

22. Rada przystąpiła do rozpatrzenia i podjęcia uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr III.19.2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 2014 r. Uzasadnienia i objaśnień do projektu uchwały udzieliła p. M. Sieczka – Skarbnik Gminy. Pani Skarbnik zgłosiła autopoprawki do projektu uchwały. Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej przedstawił pozytywną opinię komisji dotyczącą przedstawionego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /15”za”/ podjęła uchwałę w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr III.19.2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 2014 r. z autopoprawkami.

23. Rada przystąpiła do rozpatrzenia i podjęcia uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn  na lata 2015 -2026. Uzasadnienia do projektu uchwały udzieliła p. M. Sieczka – Skarbnik Gminy. Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej przedstawił pozytywną opinię komisji dotyczącą przedstawionego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /15”za”/ podjęła uchwałę w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn  na lata 2015 -2026.

24. Rada przystąpiła do rozpatrzenia i zatwierdzenia planów pracy na rok 2015: komisji rewizyjnej i stałych komisji Rady Gminy Nadarzyn. Przewodnicząca RG w kolejności poddała pod głosowanie plany pracy poszczególnych komisji. Plany pracy komisji na rok 2015 zostały zatwierdzone przez Radę następującymi głosami: Komisja Rewizyjna – 15”za”, Komisja Gospodarcza i Budżetowa – 15”za”, Komisja Planu – 15”za”, Komisja Rolna i Ochr. Środowiska – 15”za”, Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Op. Społ – 15”za”, Komisja KF i Sportu – 15”za”, Komisja Bezpieczeństwa i Porządku – 15”za”, Komisja Inwentaryzacyjna i Statutowa – 15”za”.

25. Rada przystąpiła do rozpatrzenia i  podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego – Piotra Miszczuka. Przewodnicząca RG poinformowała, ze zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym  Radni składają pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania. Kolejne oświadczenia majątkowe są składane przez radnych co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, oraz na 2 miesiące przed upływem kadencji. Jeżeli termin na złożenie oświadczenia majątkowego przez radnego nie zostanie dotrzymany, przewodniczący rady gminy w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia niedotrzymania terminu wzywa osobę, która nie złożyła oświadczenia do jego niezwłocznego złożenia wyznaczając dodatkowy czternastodniowy termin. Termin ten liczy się od dnia skutecznego dostarczenia wezwania. Dwóch radnych : P. Miszczuk i M. Zaborowski nie złożyli oświadczeń w wymaganym terminie.    Radny Piotr Miszczuk  na pierwszym posiedzeniu Rady Gminy Nadarzyn w dniu 1 grudnia 2014 roku złożył ślubowanie. Termin do złożenia pierwszego oświadczenia majątkowego upływał dnia 31 grudnia 2014 roku. Wobec niedotrzymania powyższego terminu, Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn na podstawie art. 24h ust. 5a ustawy o samorządzie gminnym wezwała radnego Piotra Miszczuka do niezwłocznego złożenia oświadczenia majątkowego, wyznaczając dodatkowy czternastodniowy termin.
Wezwanie Przewodniczącej Rady Gminy wyznaczające dodatkowy termin zostało wysłane radnemu Piotrowi Miszczukowi za pośrednictwem Poczty Polskiej w dniu 7 stycznia 2015r, pod adres korespondencyjny wskazany przez radnego. Listonosz nie zastał jednak adresata pod wskazanym adresem, w związku z czym pozostawił w skrzynce oddawczej adresata zawiadomienie o pozostawieniu w dniu 8 stycznia 2015 roku przesyłki w Urzędzie Pocztowym Nadarzyn, ze wskazaniem informacji o możliwości odbioru przesyłki w tym urzędzie. Z powodu nieodebrania przesyłki w terminie 7 dni, listonosz pozostawił w dniu 16 stycznia 2015 roku w skrzynce oddawczej adresata zawiadomienie powtórne. Przesyłka mimo pozostawienia jej w urzędzie pocztowym i dwukrotnym zawiadomieniu pozostawionym w skrzynce oddawczej adresata nie została odebrana. Powyższe okoliczności potwierdzają adnotacje pocztowe na kopercie. Ani przewodnicząca Rady, ani Biuro Rady  nie dysponowało wówczas  adresem poczty elektronicznej   radnego p. Miszczuka.
Zgodnie z art. 39 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) organ administracji doręcza pisma za pokwitowaniem przez pocztę, przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub organy. Powyższy przepis wskazuje podmioty z pośrednictwa których organ administracji może korzystać przy doręczaniu pism. Takie uregulowanie oznacza, że Kodeks postępowania administracyjnego nie wprowadza w tym zakresie jakichkolwiek ograniczeń podmiotowych. Zatem organ administracji może skorzystać z doręczenia za pośrednictwem: poczty, swoich pracowników, upoważnione osoby lub organy. Art. 39 k.p.a. ani inne przepisy z rozdziału 8 k.p.a. (Doręczenia) nie ograniczają organu administracji w wyborze podmiotu doręczającego pisma (tak również Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9 stycznia 2014 roku, sygn. akt II OSK 2821/13).
Zgodnie z art. 44 § 1 pkt 1) kodeksu postępowania administracyjnego pismo przechowuje się w placówce operatora pocztowego przez okres 14 dni od pierwszej awizacji. Termin na odbiór pisma upłynął zatem dnia 22 stycznia 2015 roku. Zgodnie z art. 44 § 4 kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uznaje się za skuteczne z upływem ostatniego dnia okresu, o którym mowa w art. 44 § 1 k.p.a. Pismo zostało zatem skutecznie doręczone z dniem 22 stycznia 2015 roku. Wyznaczony przez Przewodniczącą Rady Gminy dodatkowy termin upłynął więc z dniem 5 lutego 2015 roku. Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn  przypominała na sesji RG w dniu 10 grudnia 2014r. o konieczności złożenia oświadczeń majątkowych oraz upływającym terminie na spełnienie tego obowiązku.
Po upływie terminu na odbiór przesyłki z wezwaniem radny Piotr Miszczuk wysłał do Przewodniczącej Rady Gminy pismo wzywające do poinformowania go o obowiązku złożenia oświadczenia majątkowego. Wskazuje to na świadomość radnego Piotra Miszczuka o obowiązku złożenia oświadczenia majątkowego oraz o uchybieniu przez radnego Piotra Miszczuka terminu na jego złożenie. Radny nie podjął również żadnych czynności zmierzających do zapoznania się z treścią pisma przesłanego mu przez Przewodniczącą Rady Gminy. Radny  p. Miszczuk nie próbował również skontaktować się z Przewodniczącą Rady  w celu uzyskania informacji o wyznaczonym dodatkowym terminie na złożenie oświadczenia majątkowego. Radny Piotr Miszczuk pomimo świadomości ciążącego na nim obowiązku oraz pisemnego wezwania nie złożył wymaganego oświadczenia majątkowego .Zgodnie z dyspozycją art. 383 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), przed podjęciem niniejszej uchwały, radnemu  Piotrowi Miszczukowi umożliwiono złożenie wyjaśnień ustnie do protokołu sesji. O możliwości złożenia wyjaśnień radny Piotr Miszczuk został poinformowany przez Przewodniczącą Rady Gminy Nadarzyn pismem z dnia 27 lutego 2015 roku. Wobec niezłożenia w obowiązującym terminie oświadczenia majątkowego przez radnego Piotra Miszczuka, Rada Gminy Nadarzyn, stosownie do art. 383 § 2 Kodeksu wyborczego i art. 24k ust. 1 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym zobowiązana była do podjęcia uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu najpóźniej w terminie miesiąca od wystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu. Radny P. Miszczuk zapytał p.mec. Uljasza , który z przepisów ustawy o samorządzie gminy odsyła do kodeksu postępowania administracyjnego? Pan mec. Uljasz poinformował, ze ustawa o samorządzie gminnym a w szczególności Kodeks Wyborczy odsyłają do przepisów kpa na podstawie których, należy uznać, że p. radnemu Miszczukowi skutecznie  wysłano wezwanie.  Radny p.Miszczuk stwierdził, że przewodnicząca RG nie jest organem. Pan mecenas poinformował, że organem jest Rada gminy, a przewodnicząca reprezentuje radę Pan Miszczuk zapytał przewodniczącej RG, dlaczego w przypadku dostarczenia wezwania do złożenia oświadczenia wybrała formę za pośrednictwem poczty, a nie w inny skuteczny sposób. Przewodnicząca RG poinformowała, ze wybrała formę wysyłki pocztowej, aby mieć potwierdzenie odbioru.
Radny P. Miszczuk złożył wyjaśnienia. Poinformował, ze zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym radny ma obowiązek złożenia oświadczenia majątkowego, musiał mieć czas aby  przygotować odpowiednie dokumenty , w związku z czym termin się wydłużył. Oczekiwał od przewodniczącej RG wezwania z obligatoryjnym terminem Stwierdził, że nie otrzymał terminu obligatoryjnego od przewodniczącej RG do złożenia oświadczenia. Pan Miszczuk uważał, że wezwanie można było dostarczyć za pośrednictwem pracownika biura RG lub za pośrednictwem poczty emaila.  Pan Miszczuk wnioskował, o oddalenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
Radny p. Zaborowski zadał kilka zapytań do p. mec. Uljasza. Pan mec. Uljasz udzielił wyczerpujących informacji.
Przewodnicząca RG poinformowała, ze wówczas nie posiadała adresów poczty elektronicznej do panów Miszczuka i Zaborowskiego i nie mogła w inny sposób wezwać do złożenia oświadczeń majątkowych. Przewodnicząca RG nadmieniła, że w styczniu 2015r, spotkała p. Zaborowskiego w Sądzie Okręgowym w Warszawie i wówczas poinformowała, że wysłała do Niego wezwanie do złożenia oświadczenia. Są świadkowie tej rozmowy.
Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej i Statutowej przedstawił pozytywna opinię komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Przewodnicząca RG poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Piotra Miszczuka. Rada w głosowaniu: 9”za”, 5”przeciw” /radny P. Miszczuk nie głosował/ podjęła uchwałę w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Piotra Miszczuka. 

26. Rada  przystąpiła do rozpatrzenia i podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego - Marcina Zaborowskiego. Przewodnicząca RG poinformowała, że dwóch radnych p. P.Miszczuk i p. Zaborowski nie złożyli w terminie ustawowym oświadczenia majątkowego. W związku z tym wysłała wezwanie wyznaczające dodatkowy termin wezwania zostało wysłane radnemu Marcinowi Zaborowskiemu za pośrednictwem Poczty Polskiej w dniu 7 stycznia 2015r, pod adres korespondencyjny wskazany przez radnego. Listonosz nie zastał jednak adresata pod wskazanym adresem, w związku z czym pozostawił w skrzynce oddawczej adresata zawiadomienie o pozostawieniu w dniu 8 stycznia 2015 roku przesyłki w Urzędzie Pocztowym Nadarzyn, ze wskazaniem informacji o możliwości odbioru przesyłki w tym urzędzie. Z powodu nieodebrania przesyłki w terminie 7 dni, listonosz pozostawił w dniu 16 stycznia 2015 roku w skrzynce oddawczej adresata zawiadomienie powtórne. Przesyłka mimo pozostawienia jej w urzędzie pocztowym i dwukrotnym zawiadomieniu pozostawionym w skrzynce oddawczej adresata nie została odebrana. Powyższe okoliczności potwierdzają adnotacje pocztowe na kopercie.
Wezwanie Przewodniczącej Rady Gminy wyznaczające dodatkowy termin zostało wysłane radnemu Marcinowi Zaborowskiemu za pośrednictwem Poczty Polskiej w dniu 7 stycznia 2015 r, pod adres korespondencyjny wskazany przez radnego. Listonosz nie zastał jednak adresata pod wskazanym adresem, w związku z czym pozostawił w skrzynce oddawczej adresata zawiadomienie o pozostawieniu w dniu 8 stycznia 2015 roku przesyłki w Urzędzie Pocztowym Nadarzyn, ze wskazaniem informacji o możliwości odbioru przesyłki w tym urzędzie. Z powodu nieodebrania przesyłki w terminie 7 dni, listonosz pozostawił w dniu 16 stycznia 2015 roku w skrzynce oddawczej adresata zawiadomienie powtórne. Przesyłka mimo pozostawienia jej w urzędzie pocztowym i dwukrotnym zawiadomieniu pozostawionym w skrzynce oddawczej adresata nie została odebrana. Powyższe okoliczności potwierdzają adnotacje pocztowe na kopercie. Ponadto Przewodnicząca Rady poinformowała, że w dniu 30 grudnia 2014r. po skończonej sesji RG Pan Zaborowski rozmawiał w sprawie oświadczenia majątkowego i poinformował, że chciałby złożyć oświadczenie w dniu 31 grudnia 2014r. ale z powodu tego że Biuro RG pracuje do godz. 12:00 może nie zdążyć. Wówczas Przewodnicząca Rady udostępniła Panu Zaborowskiemu nr telefonu, aby zadzwonił w przypadku jeśli nie zdąży dojechać do godz. 12:00. Przewodnicząca zobowiązała się przyjechać do Biura Rady i przyjąć od p. Zaborowskiego oświadczenie. Pan Zaborowski zadzwonił w dniu 31 grudnia 2014r. ok. godz. 18:00 informując, że niestety nie zdążył dojechać do Urzędu Gminy do godz. 16:00.
Po wysłaniu pisma wzywającego do złożenia oświadczenia majątkowego, Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn w dniu 13 stycznia 2015r.  spotkała radnego Zaborowskiego w sądzie zwróciła uwagę radnemu Marcinowi Zaborowskiemu, że minął termin na złożenie oświadczenia majątkowego oraz poinformowała o wysłaniu do Niego za pośrednictwem Poczty Polskiej pisemnego wezwania wyznaczającego dodatkowy termin na złożenie oświadczenia. Przewodnicząca Rady Gminy przypomniała również radnemu Marcinowi Zaborowskiemu o niezłożonym oświadczeniu majątkowym na posiedzeniu komisji w dniu 17 lutego 2015 roku. Radny Marcin Zaborowski posiadał zatem świadomość obowiązku złożenia oświadczenia majątkowego, jak również był wielokrotnie informowany (w tym osobiście przez Przewodniczącą Rady Gminy) o przesłanej korespondencji z wezwaniem oraz uchybieniu terminowi na złożenie oświadczenia. Mimo to radny Marcin Zaborowski nie złożył wymaganego oświadczenia majątkowego, ani w pierwszym terminie zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, ani w drugim dodatkowym  wyznaczonym przez Przewodniczącą rady terminie.
Wobec niezłożenia oświadczenia majątkowego przez radnego Marcina Zaborowskiego, Rada Gminy Nadarzyn, stosownie do art. 383 § 2 Kodeksu wyborczego i art. 24k ust. 1 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym zobowiązana była do podjęcia uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu najpóźniej w terminie miesiąca od wystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu.
Radny Marcin Zaborowski złożył wyjaśnienia. Poinformował, że miał trudności z uzyskaniem dokładnych danych do oświadczenia majątkowego w terminie do końca 2014 roku,.  W styczniu 2015r. miał trudne problemy rodzinne, nie miał czasu myśleć o złożeniu oświadczenia.  Przyznał, że nie złożył oświadczenia w wymaganym terminie ustawowym , oczekiwał od p. przewodniczącej RG na wydłużenie terminu. Stwierdził, ze nie otrzymał skutecznego wezwania. Przewodnicząca RG poinformowała, że wysłała do p. Zaborowskiego wezwanie do złożenia oświadczenia majątkowego za pośrednictwem poczty, ale p. Zaborowski nie odbierał korespondencji. Pan Zaborowski poinformował, ze korespondencji nie odbierał z przyczyn osobistych. Pan Zaborowski poinformował, że na posiedzeniu  Komisji Planu w dniu 5 marca br złożył oświadczenie do protokołu z posiedzenia z dnia 17 lutego br o uzupełnienie Jego wypowiedzi nt wezwania przez przewodniczącą RG do złożenia oświadczenia majątkowego. Przewodnicząca RG poinformowała,  że na posiedzeniu Komisji Planu jedynie przypominała Panu Zaborowskiemu o złożeniu oświadczenia majątkowego. Radny Pan Zaborowski nadal  twierdził, że nie był skutecznie wezwany do złożenia oświadczenia, a można było wezwać pocztą elektroniczną. Przewodnicząca RG odpowiedziała, że wówczas nie posiadała do Pana Zaborowskiego adresu poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej p. Zaborowski udostępnił dopiero 27 lutego br , a wezwanie do złożenia oświadczenia było wysłane w dniu 7 stycznia 2015 r. Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej i Statutowej  przedstawił pozytywna opinię komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Przewodnicząca RG poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Marcina Zaborowskiego. Rada w głosowaniu: 9”za”, 5”przeciw” /radny M. Zaborowski nie głosował/ podjęła uchwałę  w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Marcina Zaborowskiego.

27. Przewodnicząca RG poinformowała, ze kilka osób zgłosiło się do zabrania głosu, poprosiła, aby w pierwszej kolejności zabrali głos radni i sołtysi. Radny p. Marcin Zaborowski zapytał p. mec Uljasza, czy po podjęciu uchwały przez Radę Gminy w sprawie wygaszenia mandatów radnych , ci radni mogą uczestniczyć w posiedzeniach Komisji i sesji Rady Gminy. Pan mecenas poinformował, że mandaty radnych wygasają po uprawomocnieniu. Od uchwały Rady Gminy, radni mają prawo się odwoływać do WSA. Kolejno głos zabrał pan Wiatr. Zwrócił uwagę na wygaszenie mandatów radnych Miszczuka i Zaborowskiego i sytuację jaka zmierza do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy. Zapytał, czy Panowie Miszczuk i Zaborowski poniosą koszty za wybory uzupełniające. następnie p. Rzewnicki z Wolicy poinformował, o złożonej do RIO skardze na działalność Wójta Gminy. Przewodnicząca RG poinformowała, ze skargę rozpatrzy Rada Gminy na kolejnej sesji. Na zakończenie głos zabrał p;. Tomasz Folwarski wniósł uwagi do wydanej książki nt historii Nadarzyna.

28. Po wyczerpaniu porządku obrad przewodnicząca RG podziękowała za udział  i ogłosiła zamknięcie V Sesji RG.

Protokołowała: Teresa Czerniawska

Przewodniczyła: Danuta Wacławiak

drukuj (Protokół z V Sesji Rady Gminy Nadarzyn)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Gminy Nadarzyn
  data wytworzenia: 2015-04-14
 • opublikował: Andrzej Zalesiński
  data publikacji: 2015-04-14 12:25
 • zmodyfikował: Andrzej Zalesiński
  ostatnia modyfikacja: 2015-04-14 12:32

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 65721
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-01-15 10:00