Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nadarzyn

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.nadarzyn.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Kalendarium

«czerwiec 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.nadarzyn.pl

Treść strony

Protokół z III Sesji Rady Gminy Nadarzyn

Protokół z III Sesji Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 2014 r.

1. Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn p. Danuta Wacławiak dokonała powitania zebranych na sali obrad radnych, sołtysów, mieszkańców Gminy Nadarzyn. Przewodnicząca Rady dokonała otwarcia III Sesji zwołanej na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. /Dz. U. z 2013 r. poz. 594/.

2. Na podstawie listy obecności przewodnicząca RG poinformowała, że na sali obrad jest obecnych 15 radnych, co stanowi quorum wobec ustawowego składu Rady liczącego 15 osób, przy którym rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

3. Przewodnicząca RG przypomniała zaproponowany porządek obrad w zawiadomieniu o zwołaniu III Sesji /w załączeniu do protokołu porządek III Sesji RG/. Przewodnicząca Rady zapytała czy radni mają uwagi do zaproponowanego porządku obrad? Rada jednogłośnie /15 ”za”/ przyjęła porządek sesji.

4. Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że radni nie wnieśli na piśmie uwag do protokołu z II Sesji z dnia 10 grudnia 2014 r. Zapytała, czy Rada jest za przyjęciem protokołu? Radny Miszczuk poinformował, że nie wszyscy radni mieli możliwość zapoznania się z protokołem II sesji. Radny Miszczuk zaproponował, aby protokół w wersji roboczej w ciągu 7 dni od sesji przesyłać radnym w formie elektronicznej. Przewodnicząca Rady poprosiła, aby radni zapoznawali się z treścią protokołu z sesji w biurze Rady Gminy. Rada w głosowaniu /9 ”za”, 5 „przeciw”, 1 „wstrzym”/ przyjęła protokół z II Sesji z dnia 10 grudnia 2014 r.

5. Wójt Gminy Nadarzyn p. Janusz Grzyb przedstawił sprawozdanie z działalności za okres między sesjami /sprawozdanie w załączeniu do protokołu/. Wójt poinformował o gotowości do zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Nadarzyn. Poinformował, że na dzisiejszą sesję przedłożono do uchwalenia przez Radę Gminy projekt budżetu na rok 2015. Wójt podziękował komisjom rady, za pozytywną opinię projektu budżetu na 2015 rok. Radna E. Zdzebel zapytała, czy w roku 2015 nastąpi realizacja oświetlenia ulicznego na ul. Słonecznej w Nadarzynie. Wójt poinformował, że po uchwaleniu budżetu przez radę gminy nastąpi jego rozpisanie na zaplanowane wcześniej zadania. Rada jednogłośnie /15 ”za”/ przyjęła sprawozdanie wójta za okres między sesjami rady.

6. Rada przystąpiła do rozpatrzenia i podjęcia uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XL/404/2013 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 2013 r. Uzasadnienie przedstawiła Pani Skarbnik Gminy - Magdalena Sieczka oraz zgłosiła autopoprawki. Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. Rada jednogłośnie /15 ”za”/ podjęła uchwałę w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XL/404/2013 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 2013 r. z autopoprawkami.

7. Rada przystąpiła do rozpatrzenia i podjęcia uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2026. Uzasadnienie przedstawiła Pani Skarbnik Gminy - Magdalena Sieczka. Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. Rada w głosowaniu: 9 ”za”, 6 ”wstrzym” podjęła uchwałę w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2026.

8. Rada przystąpiła do rozpatrzenia i podjęcia uchwały budżetowej na rok 2015. Uzasadnienie i objaśnienia udzieliła p. M. Sieczka - Skarbnik Gminy Nadarzyn. Pani Skarbnik zgłosiła autopoprawki do projektu uchwały oraz odczytała uchwałę wydającą pozytywną opinię Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie przedstawionego radzie projektu budżetu. Przewodnicząca RG poinformowała, że projekt budżetu na 2015 r. był rozpatrywany i opiniowany przez stałe komisje i komisję rewizyjną rady na wspólnym posiedzeniu zorganizowanym przez Komisję Gospodarczą i Budżetową. Radny P. Miszczuk zwrócił uwagę na planowane dochody z mandatów oraz planowane wydatki na administrację /umowy - zlecenia/, zapytał dlaczego te wydatki wzrosły? Wójt Gminy  poinformował, że z zaplanowanych dochodów za mandaty ściągalność jest mała. Odnośnie planowanych wydatków na administrację zwiększenie wiąże się z rozbudową Referatu Promocji, planuje się utworzenie studia radiowego, aby mieszkańcy mieli bliski kontakt z  gminą. Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej poinformował, ze komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały budżetowej na rok 2015 wraz z autopoprawkami. Rada w głosowaniu: 9 ”za”, 6 ”wstrzym” podjęła uchwałę budżetowa na rok 2015 z autopoprawkami.

9. Rada przystąpiła do rozpatrzenia i podjęcia uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2026. Uzasadnienie do projektu uchwały przedłożyła pani Skarbnik Gminy. Radny M. Zaborowski zwrócił uwagę, ze projekty uchwał budżetowych skierowane do Rady Gminy nie są podpisane przez wójta. Sekretarz Gminy poinformowała, że projekty uchwał przekazane radzie są pismem przewodnim o takim samym numerze przesyłki jak na projektach uchwał z upoważnienia wójta. Wójt poinformował, ze radni w biurze RG mogą zapoznać się z pismem wójta w tej sprawie. Pani Skarbnik poinformowała, że Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie wydało pozytywną opinię dotyczącą powyższego projektu uchwały. Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały budżetowej na rok 2015 wraz z autopoprawkami. Rada w głosowaniu: 9 ”za”, 6 ”wstrzym” podjęła uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2026.

10. Przewodnicząca RG poinformowała, że do biura RG zgłaszają się mieszkańcy i proszą o kontakt lub spotkanie z radnymi /np. ze Starej Wsi i Kajetan/. Do tej pory radni nie wszyscy wyrazili zgody na udostępnienie mieszkańcom kontaktów telefonicznych, ani nie zorganizowali dyżurów. Radna K. Jach zwróciła uwagę, że w budżecie gminy jest uchwalona duża kwota za korzystanie ze służbowych telefonów, zapytała czy radni posiadają służbowe telefony. Przewodnicząca RG poinformowała, że służbowe telefony komórkowe posiada przewodniczący i wiceprzewodniczący rady. Radna K. Jach zapytała, czy dla sołectwa Kajetan uchwalono środki finansowe tylko w ramach funduszu sołeckiego? Wójt poinformował, że uchwalony budżet będzie rozpisany na konkretne zadania i np. w dziale kanalizacji jest ujęte sołectwo Kajetany. Radny M. Zaborowski złożył kilka zapytań wymagających wglądu w dokumenty. Wójt poprosił, aby radny Zaborowski złożył zapytania w formie pisemnej. Radny P. Miszczuk  poinformował, że przy przyjęciu protokołu z ostatniej sesji wstrzymał się od głosu ponieważ w treści protokołu skrócone są jego wypowiedzi. Przewodnicząca RG poinformowała, ze na 6 dni przed sesją radny Miszczuk był zapoznany z treścią protokoły /kserokopię zabrał do domu/ i mógł zgłosić na piśmie uwagi /zgodnie ze statutem gminy/. Przewodnicząca RG poinformował, że protokół z sesji winien odzwierciedlać przebieg obrad, ma być streszczony.
Przewodnicząca RG poinformowała, że przed sesją 3 osoby zapowiedziało wystąpienie w wolnych w nioskach. W pierwszej kolejności głos zabrała Pani Zoń mieszkanka z Kajetan Poinformowała, że 1) w przypadku awarii sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Rolnej z trasa Katowicką jest duże zagrożenie bezpieczeństwa publicznego, zapytała, czy straż gminna mogłaby w tym momencie kierować ruchem drogowym? Z-ca Wójta Gminy poinformował, że skrzyżowanie na trasie katowickiej należy pod zarząd GDDiA w Warszawie. Straż Gminna nie jest organem uprawnionym do kierowania ruchem drogowym. Mieszkanka Kajetan zapytała również o kanalizację w Kajetanach i Szamotach oraz o wybudowanie świetlicy w Kajetanach. Odpowiedzi udzielił z-ca Wójta Gminy. Poinformował, że planuje się wybudowanie świetlicy wiejskiej wspólnej dla miejscowości: Kajetany, Walendów - zlecono wykonanie koncepcji.
Kolejno przewodnicząca udzieliła głosu mieszkańcowi wsi Rusiec, który zadał kilka pytań  radnemu ze swojego okręgu min. Dlaczego radny P. Ciemiński wstrzymał się od głosu przy uchwalaniu budżetu gminy? Radny P. Ciemiński poinformował, że po sesji RG udzieli odpowiedzi. Radny M. Zaborowski w imieniu Klubu Radnych poinformował, że radni z klubu nie byli w stanie zapoznać się szczegółowo z projektem budżetu gminy na rok 2015, dlatego wstrzymali się od głosu. Z-ca Wójta Gminy przypomniał, że projekt budżetu gminy na rok 2015 od 14 listopada był do wglądu w biurze RG. Wójt Gminy przypomniał, że projekt  budżetu był omawiany szczegółowo na dwóch posiedzeniach komisji budżetowej. Radny M.  radna M. Wąsiewicz w imieniu Klubu Radnych poinformowała, że prawdopodobnie będą zorganizowane dyżury radnych oraz będzie funkcjonowała strona internetowa klubu. Następnie głos zabrał p. Tanasiewicz, który skierował kilka zapytań do Wójta Gminy. Dlaczego w Młochowie Pan Wójt ustawił pojemniki na śmieci pod nadzorem policji? Wójt poinformował, że pojemniki ustawiono ww Młochowie na działce gminnej. Pan Tanasiewicz zapytał o wydatki z budżetu gminy na kanalizację w Wolicy oraz czy przy drodze serwisowej jakaś inwestycja będzie własnością gminy. Z-ca Wójta poinformował, że w sprawie budowy drogi serwisowej odbyło się wiele spotkań z mieszkańcami oraz wskazał, że jest dokumentacja w urzędzie w Referacie Architektury i Urbanistyki i można się z nią zapoznać szczegółowo.
Sołtys sołectwa Stara Wieś B. Perzyna stwierdził, że radny winien udostępnić swoim wyborcom kontakt /nie musi się chować przed mieszkańcami/. Jako sołtys stwierdził, że nie wszyscy mieszkańcy korzystają z internetu. Poinformował, że On jako sołtys udostępnia radnym swój nr telefonu w celu kontaktowym, a tym bardziej radny powinien udostępnić kontakt telefoniczny z mieszkańcami, radni pobierają diety i stać ich wykupić telefon za tzw. 1 złotówkę. Radny M. Zaborowski w imieniu Klubu Radnych poinformował, że będzie zorganizowany odrębny nr telefonu do kontaktu z mieszkańcami.
Przewodnicząca RG poinformowała, że więcej mieszkańców nie zgłaszało udziału /zabrania głosu/ na sesji.

11. Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała za udział w obradach i po wyczerpaniu porządku obrad ogłosiła zamknięcie sesji.

Protokołowała: Teresa Czerniawska

Przewodniczyła: Danuta Wacławiak

drukuj (Protokół z III Sesji Rady Gminy Nadarzyn)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Gminy Nadarzyn
  data wytworzenia: 2015-02-13
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2015-02-13 16:40
 • zmodyfikował: Michał Wilczak
  ostatnia modyfikacja: 2015-02-20 13:19

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 52878
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2015-02-20 13:19