Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nadarzyn

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.nadarzyn.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Kalendarium

«sierpień 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.nadarzyn.pl

Treść strony

Protokół z II Sesji Rady Gminy Nadarzyn

Protokół z II Sesji Rady Gminy Nadarzyn z dnia 10 grudnia 2014 r.

1. Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn p. Danuta Wacławiak dokonała powitania zebranych na sali obrad radnych, sołtysów, mieszkańców Gminy Nadarzyn. Przewodnicząca Rady dokonała otwarcia II Sesji zwołanej na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. /Dz. U. z 2013 r. poz. 594/.

2. Na podstawie listy obecności przewodnicząca RG poinformowała, że na sali obrad jest obecnych 14 radnych, co stanowi quorum wobec ustawowego składu Rady liczącego 15 osób, przy którym rada może obradować i podejmować prawomocne. Radny Andrzej Jakubowski poinformował o spóźnieniu.

3. Przewodnicząca RG przypomniała zaproponowany porządek obrad w zawiadomieniu o zwołaniu II Sesji /w załączeniu do protokołu porządek II Sesji RG/. Przewodnicząca Rady zapytała czy radni mają uwagi do zaproponowanego porządku obrad?
Radny Miszczuk zapytał czy radnych obowiązuje Statut Gminy Nadarzyn? Następnie przytoczył § 29 Statutu Gminy Nadarzyn, który dot. prawa inicjatywy uchwałodawczej. Poinformował, że 5 grudnia 2014 r. otrzymał plik dokumentów na Sesję Rady Gminy, w których nie wynika kto jest inicjatorem uchwał. Uważa, że są to anonimowe kartki, które nie noszą znamion projektów uchwał. Kolejno przytoczył § 30 ust. 2, który dotyczy przekazywania projektów uchwał wraz z uzasadnieniem do właściwych komisji rady w celu wydania opinii oraz ust. 5, który mówi o tym że rada faktycznie może podjąć decyzję o przyjęciu pod obrady projektu uchwały, który nie posiada opinii organów wskazanych w ust. 2, ale tylko w przypadku gdy sprawa jest radnym znana, a okoliczności wymagają szybkiego działania, z zastrzeżeniem ust. 6, który mówi że w trybie określonym w ust. 5, nie można przyjąć pod obrady projektu: Statutu lub innej uchwały ustrojowej, uchwały o przeprowadzeniu referendum lokalnego, budżetu i jego zmian, uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta. Radny Miszczuk przypomniał, że w punkcie 19 porządku obrad jest projekt uchwały dot. zmian w budżecie, który zgodnie ze statutem Gminy Nadarzyn wymaga opinii komisji, której nie ma. W związku z powyższym złożył wniosek formalny o usunięcie z porządku obrad wszystkich projektów, które nie są złożone w sposób prawidłowy tzn. zostały wniesione przez podmiot do tego nieuprawniony oraz nie zostały przekazane do zaopiniowania przez właściwe komisje rady tj. od punktu 6 - 19. Przewodnicząca Rady poinformowała, że w porządku obrad na początku jest podjęcie uchwał dot. powołania komisji rady, a dopiero później uchwała dot. zmian w budżecie. Ponadto przewodnicząca poinformowała, że radni otrzymali projekty uchwał 5 dni przed sesją i mieli możliwość zapoznania się z ich treścią jak również na sesji mogą zadawać pytania dotyczące poszczególnych tematów, gdyż są pracownicy urzędu, którzy referują poszczególne tematy. W momencie, kiedy zostanie powołana komisja można zaopiniować, zrobić 10 minutową przerwę i zapoznać z uchwałą. Radny Miszczuk zwrócił uwagę, że w dalszym ciągu nie jest znany inicjator uchwał. Przewodnicząca Rady poinformowała, że jednoznaczne jest to że to rada podejmuje uchwałę. Radny Miszczuk stwierdził, że nie jest to jednoznaczne, bo jaki organ złożył na przykład projekt uchwały dot. wysokości wynagrodzenia wójta? Radny Miszczuk zapytał Radcę Prawnego - Juranda Chwojnickiego czy jest zgodne z prawem, aby rada rozpatrywała projekty uchwał złożone przez podmiot nieuprawniony? Radca Prawny - Jurand Chwojnicki poinformował, że to rada decyduje czy będzie głosować, czy nie.
Sekretarz Gminy Nadarzyn - Edyta Gawrońska poinformowała, że projekty uchwał przekazywane są do Biura Rady przez sekretarza, przygotowywane są zgodnie z regulaminem organizacyjnym przez pracowników urzędu i jednostek, opiniuje projekty radca prawny, który ma pełnomocnictwo do tego aby reprezentować gminę i jej interes prawny i uważa, że jest to wystarczającym uzasadnieniem tego, że projekty uchwał są przygotowywane w sposób właściwy.
Radny Zaborowski zwrócił uwagę, że jest to problem natury formalnej. W każdym projekcie uchwały powinien być podany wnioskodawca. Ten wnioskodawca formalnie nie został wskazany w projektach uchwał. Sekretarz Gminy poinformowała, że wnioskodawcą jest wójt. Radny Zaborowski zwrócił uwagę, że tej informacji nie ma w żadnym z projektów uchwał, w związku z tym w okresie 5 dni przed sesją radni nie zostali poinformowani o tym jakie uchwały będą przedmiotem obrad sesji.
Zastępca Wójta Gminy Nadarzyn - Tomasz Muchalski powiedział, że projekty uchwał są przygotowywane tak jak w większości gmin bez zbędnych formalności, ale z uwzględnieniem aspektu formalnoprawnego.
Wójt Gminy Nadarzyn - Janusz Grzyb poinformował, że skierował projekty uchwał do Biura Rady.
Sekretarz Gminy Nadarzyn - Edyta Gawrońska poinformowała, że zgodnie ze statutem projekty uchwał są zaopiniowane przez radcę prawnego, a uchwały budżetowe są parafowane przez osobę do tego upoważnioną.
Radny Zaborowski poinformował, że klub ma odmienne zdanie na ten temat. Powiedział, że celem klubu nie jest zakłócanie i utrudnianie pracy rady, a jedynie uporządkowanie obrad tak, aby rada mogła procedować zgodnie z prawem. Przypomniał, że na projektach uchwał jest pieczęć i podpis radcy prawnego, natomiast brak pieczęci i podpisu organu wnoszącego i to jest jedyne zastrzeżenie. Radny Zaborowski poinformował, że klub zgłosił to zastrzeżenie, aby w przyszłości wszystko było procedowane zgodnie z przepisami prawa. Przewodnicząca Rady - Danuta Wacławiak poinformowała, że jeśli będą jakieś uwagi to prosi o zgłaszanie.
Na sesję przybył radny Andrzej Jakubowski, Od tej pory na sali obrad było 15 radnych. Zastępca Wójta Gminy Nadarzyn - Tomasz Muchalski poinformował, że to radni głosują i to radni podejmują decyzje, jeśli na tej sesji nie zostaną podjęte uchwały wskazane w porządku sesji to otwarcie żłobka zostanie opóźnione i autobus do Walendowa nie będzie jeździł.
Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn - Danuta Wacławiak przypomniała, że wszelkie uchwały zawsze są omawiane na Sesji RG przez pracowników, którzy przygotowali projekty uchwał.
Radny Zaborowski zwrócił uwagę, że formalnie kolejna sesja może zostać zwołana w ciągu 5 dni od ostatniej, a wiec jeśli chodzi o terminy to jak najbardziej ze wszystkim rada zdąży.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek formalny zgłoszony przez radnego Miszczuka dotyczący zdjęcia z porządku obrad punktów od 6 - 19. Rada w głosowaniu 6 „za”, 9 ”przeciw” odrzuciła wniosek formalny dot. zdjęcia z porządku obrad punktów od 6 - 19. Rada w głosowaniu 9 „za”, 6 „przeciw” przyjęła porządek obrad.

4. Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że radni nie wnieśli uwag do protokołu z I Sesji z dnia 1 grudnia 2014 r. Zapytała, czy Rada jest za przyjęciem protokołu? Rada jednogłośnie 15 „za” przyjęła protokół z I Sesji z dnia 1grudnia 2014 r.

5. Sprawozdanie Wójta Gminy Nadarzyn z działalności za okres między sesjami przedstawił Wójt Gminy Nadarzyn - Janusz Grzyb /w załączeniu do protokołu sprawozdanie/. Radny Karolak zapytał o salę gimnastyczną w SP Kostowiec? Wójt odpowiedział, że pozwolenie już jest, natomiast obecnie trwają poszukiwania funduszy.
Radna Wąsiewicz zapytała o kanalizację w Starej Wsi w okolicach ul. Miłosnej jest duży ubytek nawierzchni czy wykonawca ma obowiązek uporządkowania terenu po wykonaniu prac?
Wójt odpowiedział, że każda inwestycja jest i kończy się rozstrzygnięciem przetargu. Wówczas następuje podpisanie umowy i wykonawca wchodzi na plac budowy. A wiec jest mu przekazywany teren i to wykonawca jest odpowiedzialny za ten teren, z chwilą kiedy wykonawca zakończy pracę musi to zgłosić i komisja zbiera się do odbioru. Wykonawca ma obowiązek oddać teren w takim stanie w jakim go zastał. Radna Wąsiewicz zwróciła uwagę, że obecnie ul. Grodziska jest w kiepskim stanie, czy komisja, która będzie odbierała wykonaną pracę będzie w stanie wskazać, które szkody były przed wejściem wykonawcy na plac budowy, a które powstały? Wójt odpowiedział, że tak ponieważ jest określony zakres prac. Ulica Grodziska jest drogą powiatową i tam zawsze jest jakiś przedstawiciel powiatu.
Sołtys wsi Rozalin - Agnieszka Palmowska zapytała o fundusz sołecki? Wójt odpowiedział, że w projekcie budżetu na rok 2015 jest uwzględniony fundusz sołecki i po jego uchwaleniu przez Radę Gminy, może nastąpić realizacja. Rada jednogłośnie 15 ”za” przyjęła sprawozdanie Wójta Gminy Nadarzyn za okres między sesjami.

6. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/519/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 października 2014 r. w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Ruścu i nadania statutu. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła p. Marta Jędrzejewska - Koordynator z ramienia UG do spraw związanych z powstaniem żłobka. Radny Miszczuk poprosił o przeczytanie poprawki tj. fragmentu tekstu jednolitego statutu. Pani Jędrzejewska odczytała § 16 ust. 1 statutu żłobka. Rada jednogłośnie 15 ”za” podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/519/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 października 2014 r. w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Ruścu i nadania statutu.

7. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Nadarzyn a Gminą Brwinów dotyczącego wykonywania zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Wójt Gminy Nadarzyn - Janusz Grzyb. Radny Miszczuk poinformował, że mieszkańcy zgłaszają problem dojazdów i czy w związku z tym linia autobusowa mogłaby zostać wydłużona do Walendowa? Sekretarz odpowiedziała, że Walendów jest obsługiwany przez tę linię autobusową. Od nowego roku pilotażowo jest prowadzone zwiększenie liczby kursów do Kajetan i Walendowa na wniosek mieszkańców. Rada jednogłośnie 15 ”za” podjęła uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Nadarzyn a Gminą Brwinów dotyczącego wykonywania zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich.

8. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Nadarzyn. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Wójt Gminy Nadarzyn - Janusz Grzyb. Poinformował, że Skarbnik - Małgorzata Zielonka przez wiele miesięcy przebywała na zwolnieniu lekarskim. Następnie złożyła wniosek o rozwiązanie umowy z dniem 31 marca 2015 r. W związku z tym wyraził zgodę na rozwiązanie stosunku pracy, jednocześnie Pani Zielonka przyjęła warunki, które sama wskazała. Obecnie nie mamy skarbnika i proponuję na to stanowisko Panią Magdalenę Sieczkę, która wyraziła zgodę. Wójt poinformował, że przez te wszystkie miesiące Pani Sieczka zastępowała Panią Skarbnik. Dodał, że jest to osoba najdłużej pracującą w urzędzie, jest księgową samorządową od 20 stu lat. Radny Ciemiński zwrócił uwagę, że jest to odpowiedzialne stanowisko, a nie było żadnej rekrutacji i czy w związku z tym nie powinna być przeprowadzona? Wójt odpowiedział, że Pani Sieczka jest doświadczonym i sprawdzonym pracownikiem samorządowym. Radna Wąsiewicz zapytała czy radni mają możliwość zadania pytań Pani Sieczce? Przewodnicząca Rady odpowiedziała, że tak. Radna Wąsiewicz poprosiła Panią Sieczkę o przybliżenie sylwetki zawodowej. Pani Sieczka poinformowała, że pracę w Urzędzie Gminy Nadarzyn podjęła zaraz po skończeniu szkoły średniej - liceum ekonomiczne. Od urodzenia mieszka w Młochów, w tym środowisku się wychowała i wszelkie problemy i potrzeby są jej znane. W trakcie pracy w urzędzie podjęła studia. A następnie ukończyła studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie i Rachunkowość w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Radna Wąsiewicz zapytała, czy Pani Sieczka ma jakieś doświadczenie w prawie podatkowym? Pani Sieczka odpowiedziała, że na studiach miała zajęcia z prawa podatkowego. Wójt poinformował, że są dwa referaty jeden to podatkowy za który odpowiada Pani Iwona Myśliwy, a drugi realizacja budżetu. Nad jednym i nad drugim pieczę sprawuję skarbnik, ale bezpośrednio za pion podatkowy odpowiada Pani Myśliwy. Radna Kapitan zapytała jak dużym zespołem będzie kierowała Pani Sieczka? Pani Sieczka odpowiedziała, że jest to zespół liczący 9 osób. Radna Jach zapytała jakimi obowiązującymi zasadami będzie się Pani Sieczka kierowała przy prowadzeniu gospodarki finansowej gminy? Pani Sieczka odpowiedziała, że praca będzie opierać się na ustawie o rachunkowości, finansach publicznych. Radny Zaborowski zapytał jaką część budżetu, który wynosi 89936291,66 zł stanowi bieżące zadłużenie gminy? Pani Sieczka odpowiedziała, że zadłużenie jest na poziomie 45 %.
Radny Zaborowski zwrócił uwagę, że poprawka do budżetu pojawiła się z powodu problemów z programem Bestia i pytanie brzmi, jakie to były problemy i skąd się wzięły błędy? Pani Sieczka odpowiedziała, że była awaria zasilania i program się zawiesił. Powiedziała również, że było już bardzo mało czasu na przygotowanie materiałów zostały popełnione błędy. Radny Miszczuk zwrócił uwagę, że stanowisko skarbnika jest porównywalne do ministra finansów i w gestii tej osoby będzie kształtowanie polityki finansowej gminy. Radny Miszczuk zapytał czy kandydatka ma jakiś pomysł jak ograniczyć wysokość wydatków bieżących na administracje? Pani Sieczka odpowiedziała, że nie przygotowała odpowiedzi na takie pytanie i może to zrobić na następną Sesję RG. Radny Miszczuk zapytał czy obecnie są jakieś zagrożenia krótkoterminowe i długoterminowe jeżeli chodzi o finanse gminy? Wójt poinformował, że to pytanie nie powinno zostać skierowane do skarbnika, ponieważ politykę kształtuje Rada Gminy, a propozycję tej polityki przedstawia Wójt. Radny Miszczuk nie zgodził się z wypowiedzią Wójta, stwierdzając, że skarbnik musi opiniować wszystkie projekty uchwał, które dotyczą finansów, w związku z tym rola skarbnika jest bardzo istotna. Pani Sieczka poinformowała, że nie ma takich zagrożeń. Radny Zaborowski poinformował, że Klub nie jest przeciwny kandydaturze Pani Sieczki, ponieważ klub składa się z nowych radnych, którzy nie znają Pani Sieczki ani przebiegu jej kariery. Klub nie chce blokować tej decyzji, ale klub nie będzie głosował „za” z powodu braku znajomości kandydatury i dlatego klub wstrzyma się od głosu. Rada w głosowaniu 9 ”za”, 6 ”wstrzymujące” podjęła uchwałę w sprawie powołania Skarbnika Gminy Nadarzyn.

9. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. Przewodnicząca Rady zawnioskowała, aby skład komisji Rewizyjnej liczył 5 radnych. Rada jednogłośnie 15 ”za” przyjęła wniosek zaproponowany przez Przewodniczącą Rady. Przewodnicząca Rady poinformowała, że do Komisji Rewizyjnej zgłosili się następujący radni: Andrzej Jakubowski, Dariusz Jakubowski, Sylwester Karolak, Elżbieta Zdzebel. Radny Miszczuk zgłosił następujące kandydatury: Katarzyna Jach, Marcin Zaborowski, Piotr Miszczuk. Radna Jach wycofała swoją kandydaturę. Radny Zaborowski również wycofał swoją kandydaturę. Pozostali kandydaci wyrazili zgodę. Rada przystąpiła do głosowania nad zgłoszonymi kandydaturami. Rada 15 ”za” przyjęła kandydatury radnych: Andrzej Jakubowski, Dariusz Jakubowski, Sylwester Karolak, Elżbieta Zdzebel, Piotr Miszczuk Rada jednogłośnie 15 ”za” podjęła uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

10. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Nadarzyn. Przewodnicząca Rady odczytała nazwy stałych komisji. Radna Wąsiewicz poprosiła o uzasadnienie dlaczego Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej zostały połączone? Przewodnicząca Rady uzasadniła, że są to komisje, które spotykają się dość rzadko i stąd pomysł na połączenie tych komisji. Radna Wąsiewicz zaproponowała, żeby może zintensyfikować pracę w tych komisjach? Przewodnicząca Rady poinformowała, że komisje spotykają się w zależności od potrzeb. Pani Wąsiewicz uważa, że w tych komisjach można intensywnie popracować, zwiększyć zainteresowanie na terenie gminy jest dużo zabytków, pomników przyrody, biblioteki, szkoły, więc pracy jest dużo. Radny Zaborowski czy Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej będzie opiniować uchwały dot. nazw ulic? Przewodnicząca poinformowała, że wnioski dot. nazw ulic są składane przez rady sołeckie, mieszkańców do rady i komisja opiniuje taki projekt uchwały. Radny Miszczuk zapytał kto jest inicjatorem uchwały, w dalszym ciągu brakuje podpisu pod projektem uchwały? Zastępca Wójta odpowiedział, że wójt skierował projekt uchwały do Rady Gminy. Radny Zaborowski zgłosił wniosek formalny o rozdzielnie Komisji na Oświaty i Kultury oraz Zdrowia i Opieki Społecznej. Rada przystąpiła do głosowania nad wnioskiem zgłoszonym przez radnego Zaborowskiego dot. rozdzielenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej na Komisję Oświaty i Kultury oraz Komisje Zdrowia i Opieki Społecznej. Rada w głosowaniu 6 ”za”, 9 ”przeciw” odrzuciła wniosek zgłoszony przez radnego Zaborowskiego. Rada w głosowaniu 9 ”za”, 6 ”przeciw” podjęła uchwałę w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Nadarzyn.

11. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie powołania Komisji Gospodarczej i Budżetowej. Przewodnicząca Rady zawnioskowała o to, aby liczba radnych w każdej komisji stałej nie przekroczyła liczbę 7 osób. Rada jednogłośnie 15 ”za” przyjęła wniosek zaproponowany przez Przewodniczącą Rady. Przewodnicząca Rady poinformowała, że do Komisji Gospodarczej i Budżetowej zgłosili się następujący radni: Andrzej Jakubowski, Dariusz Jakubowski, Sylwester Karolak, Krzysztof Burakowski, Jacek Żukowski. Radny Miszczuk zgłosił następujące kandydatury: Katarzyna Jach, Marcin Zaborowski, Piotr Miszczuk. Wszyscy radni wyrazili zgodę na kandydowanie. Przewodnicząca Rady przeprowadziła głosowanie nad poszczególnymi kandydatami. Kandydaci otrzymali następująca ilość głosów: Andrzej Jakubowski 11 ”za”, 4 ”wstrzym.”, Dariusz Jakubowski - 9 ”za”, 6 ”wstrzym.”, Sylwester Karolak - 11 ”za”, 4 ”wstrzym.”, Krzysztof Burakowski - 14 ”za”, 1 ”wstrzym.”, Jacek Żukowski - 9 ”za”, 6 ”wstrzym.”, Katarzyna Jach - 11 ”za”, 4 ”wstrzym”, Marcin Zaborowski - 12 ”za”, 3 ”wstrzym.”, Piotr Miszczuk - 6 ”za”, 9 ”wstrzym”. Przewodnicząca Rady poinformowała, że w 7 osobowy skład komisji weszli radni, którzy otrzymali najwyższą liczbę głosów „za” tj: Burakowski Krzysztof, Jach Katarzyna, Jakubowski Andrzej, Jakubowski Dariusz, Karolak Sylwester, Zaborowski Marcin, Żukowski Jacek. Rada jednogłośnie /15 ”za”/ podjęła uchwałę w sprawie powołania Komisji Gospodarczej i Budżetowej o w/w składzie.

12. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie powołania Komisji Planu i Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nadarzyn. Przewodnicząca Rady poinformowała, że do Komisji Planu i Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nadarzyn zgłosili się następujący radni: Krzysztof Burakowski, Andrzej Jakubowski, Dariusz Jakubowski, Sylwester Karolak, Jacek Żukowski. Radny Miszczuk zgłosił następujące kandydatury: Bożena Kapitan, Małgorzata Wąsiewicz, Piotr Miszczuk. Wszyscy radni wyrazili zgodę na kandydowanie. Przewodnicząca Rady przeprowadziła głosowanie nad poszczególnymi kandydatami. Kandydaci otrzymali następująca ilość głosów: Krzysztof Burakowski - 10 ”za”, 5 ”wstrzym”, Andrzej Jakubowski 12 ”za”, 3 ”wstrzym.”, Dariusz Jakubowski - „11 ”za”, 4 ”wstrzym.”, Sylwester Karolak - 12 ”za”, 3 ”wstrzym.”, Jacek Żukowski - 9 ”za”, 6 ”wstrzym.”, Kapitan Bożena - 11 ”za”, 4 ”wstrzym”, Wąsiewicz Małgorzata - 12 ”za”, 3 ”wstrzym.”, Piotr Miszczuk - 6 ”za”, 9 ”wstrzym”. Przewodnicząca Rady poinformowała, że w 7 osobowy skład komisji weszli radni, którzy otrzymali najwyższą liczbę głosów „za” tj: Burakowski Krzysztof, Jakubowski Andrzej, Jakubowski Dariusz, Kapitan Bożena, Karolak Sylwester, Wąsiewicz Małgorzata, Żukowski Jacek. Rada jednogłośnie /15 ”za”/ podjęła uchwałę w sprawie powołania Komisji Gospodarczej i Budżetowej o w/w składzie.

13. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie powołania Komisji Rolnej i Ochrony Środowiska. Przewodnicząca Rady poinformowała, że do Komisji Rolnej i Ochrony Środowiska zgłosili się następujący kandydaci: Krzysztof Burakowski, Jan Perzyna, Andrzej Pietrzak, Jacek Żukowski. Radny Miszczuk zgłosił następujące kandydatury: Marcin Zaborowski, Bożena Kapitan, Piotr Miszczuk. Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę. Rada jednogłośnie 15 ”za” podjęła uchwałę w sprawie powołania Komisji Rolnej i Ochrony Środowiska.

14. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Przewodnicząca Rady poinformowała, że do powyższej komisji zgłosili się następujący radni: Andrzej Jakubowski, Dariusz Jakubowski, Jan Perzyna, Jacek Żukowski. Radny Miszczuk zgłosił następujące kandydatury: Paweł Ciemiński, Katarzyna Jach, Marcin Zaborowski. Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Rada jednogłośnie 15 ”za” podjęła uchwałę w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

15. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej. Przewodnicząca Rady poinformowała, ze do w/w komisji zgłosili się następujący radni: Krzysztof Burakowski, Jan Perzyna, Andrzej Pietrzak, Elżbieta Zdzebel, Andrzej Jakubowski. Radny Miszczuk zgłosił następujące kandydatury: Małgorzata Wąsiewicz, Paweł Ciemiński. Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Rada jednogłośnie 15 ”za” podjęła uchwałę w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej.

16. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie powołania Komisji Kultury Fizycznej i Sportu. Przewodnicząca Rady poinformowała, że do powyższej komisji zgłosili następujący radni: Dariusz Jakubowski, Jan Perzyna, Elżbieta Zdzebel, Jacek Żukowski. Radny Miszczuk zgłosił następujące kandydatury: Małgorzata Wąsiewicz, Paweł Ciemiński, Bożena Kapitan. Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Rada jednogłośnie 15 ”za” podjęła uchwałę w sprawie powołania Komisji Kultury Fizycznej i Sportu.

17. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i Statutowej. Przewodnicząca Rady poinformowała, że do w/w komisji zgłosili się następujący radni: Krzysztof Burakowski, Sylwester Karolak. Jan Perzyna, Andrzej Pietrzak, Elżbieta Zdzebel. Radny Miszczuk zgłosił następujące kandydatury: Marcin Zaborowski, Piotr Miszczuk. Rada jednogłośnie 15 ”za” podjęła uchwałę w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i Statutowej.

18. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy Nadarzyn. Przewodnicząca Rady poinformowała, że wynagrodzenie nie ulega zmianie już od kilku lat. Wraz z początkiem nowej kadencji rada ma obowiązek podjąć taką uchwałę.
Radny Miszczuk zapytał kto jest organem przygotowującym ten projekt uchwały? Przewodnicząca Rady odpowiedziała, że rada otrzymała projekt uchwały od wójta, przygotowany przez Magdalenę Sieczka. Radny Miszczuk przypomniał, że zgodnie z §29 Statutu Gminy Nadarzyn inicjatorem uchwałodawczym jest 5 organów, w których nie znajduje się Pani Magdalena Sieczka. A zatem kto jest inicjatorem uchwałodawczym? Przewodnicząca Rady poinformowała, że inicjatorem uchwałodawczym jest organ wykonawczy, czyli Wójt. Radny Miszczuk zapytał czy mógłby zabrać głos z mównicy? Przewodnicząca Rady poinformowała, że nie ma takiej potrzeby ponieważ ma Pan przed sobą mikrofon. Przewodnicząca Rady udzieliła głosu radnemu Miszczukowi. Radny Miszczuk poinformował o rankingu w czasopiśmie samorządu terytorialnego Wspólnota, w którym był raport - ranking najdroższych i najtańszych samorządów w Polsce. W kategorii gmin wiejskich do 10 tys. mieszkańców Urząd Gminy Nadarzyn jest drugim najdroższym samorządem w Polsce, Radny Miszczuk zaznaczył, ze Klub Zielona Gmina ma pomysł jak Wójtowi pomóc opuścić to zaszczytne pierwsze miejsce w kategorii Najdroższych samorządów w kraju. W związku z powyższym Klub Zielona Gmina zaproponowała poprawkę do projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy Nadarzyn, aby § 1 zamienić na następujące brzmienie: Wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 5 tys. złotych, ustawa przewiduje widełki miedzy 4200 a 5900, dodatek funkcyjny pozostawić w kwocie maksymalnej, czyli 1900 zł, dodatek specjalny pozostawić w kwocie maksymalnej czyli 40% kwoty zasadniczej i dodatku funkcyjnego, co da kwotę 2760 zł i dodatek za wysługę lat w wysokości maksymalnej tj. 20 % płacy zasadniczej, tj. 1000 zł. Radny Miszczuk uzasadnił propozycję Klubu. Radny Miszczuk zaznaczył, że Klub Zielona Gmina deklaruje w przypadku przyjęcia przez radę proponowanej poprawki przez Klub dot. obniżenia wysokości kwoty nagrodzenia Wójta, klub niezwłocznie złoży projekt uchwały w sprawie obniżenia diety radnych o tyle samo punktów procentowych. Jedocześnie radny Miszczuk zgłosił wniosek o głosowanie imienne w tej sprawie, dołączając pisemny wniosek Klubu Zielona Gmina podpisany przez jednego radnego /podpis nieczytelny/. Radny Zaborowski wyraźnie podkreślił, że Klub wnioskując o obniżenie maksymalnej wysokości wynagrodzenia Wójta chcę być solidarny z Wójtem. Klub, czyli radni chcą, aby gmina była tańsza. Przewodnicząca Rady złożyła wniosek formalny, aby odrzucić  proponowane poprawki przez Klub Zielona Gmina do projektu uchwały. Rada przystąpiła do głosowania nad wnioskiem formalnym /dalej idącym/zgłoszonym przez Przewodniczącą Rady. Rada w głosowaniu 9 ”za”, 6 ”przeciw” przyjęła wniosek formalny zgłoszony przez Przewodniczącą Rady. Przewodnicząca Rady stwierdziła, że wniosek zgłoszony przez Nią został przegłosowany, w związku z tym głosowanie nad wnioskiem Klubu Zielona Gmina jest bezzasadne. Rada przystąpiła do głosowania nad projektem uchwały. Rada w głosowaniu 9 ”za”, 6 ”przeciw” podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy Nadarzyn.

19. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XL/404/2013 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 2013 r. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Nadarzyn - Magdalena Sieczka. Przewodnicząca Rady zapytała, czy są zapytania i uwagi dotyczące tego punku. W związku z tym, że nie było żadnych uwag, przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały. Rada w głosowaniu 9 ”za” i 6 ”wstrzymujący” podjęła uchwałę w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XL/404/2013 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 2013 r.

20. Przewodnicząca Rady przypomniała o składaniu oświadczeń majątkowych. Wójt Gminy Nadarzyn złożył mieszkańcom i wszystkim zgromadzonym życzenia świąteczne. Przewodnicząca Rady dołączyła się do świątecznych życzeń. Radny Zaborowski zapytał czy zgodnie z § 23 Przewodnicząca Rady nie ma obowiązku obligatoryjnego na wniosek co najmniej 4 radnych przeprowadzić głosowania imiennego nad projektem uchwały? Radny Miszczuk przypomniał, że złożył wniosek formalny o zmianę uchwały oraz jednocześnie został złożony pisemny wniosek o głosowanie imienne na podstawie § 23 ust. 3 Statutu Gminy Nadarzyn. Przewodnicząca Rady poinformowała, że zgłosiła wniosek formalny dalej idący, a § 23 ust. 3 Statutu Gminy mówi o głosowaniu imiennym, w przypadku wniosku pod pisanych przez co najmniej czterech radnych. Radny Miszczuk uważa, że prawo do skorzystania z § 23 jest prawem niezbywalnym i nie można tego przegłosować. Przewodnicząca Rady stwierdziła, że ma odmienne zdanie w tej sprawie. Radny Miszczuk poprosił o interpretacje § 23 ust. 3 radcę prawnego. Radca Prawny - Jurand Chwojnicki poinformował, że każdy z wnioskujących powinien złożyć oświadczenie woli swoim podpisem, a wniosek został podpisany tylko przez jednego radnego. Radny Miszczuk poinformował, że grupa radnych jest Klubem, który powołał przewodniczącego klubu, który ma prawo występować w imieniu radnych którzy są członkami klubu. Radny Zaborowski poinformował, że w takiej sytuacji każdy z członków klubów chciałby w tej chwili złożyć oświadczenie woli. Radny Zaborowski oświadczył, że głosował za obniżeniem wysokości wynagrodzenia Wójta i obniżeniem diet dla radnych w celu zmniejszenia kosztów funkcjonowania gminy. Przewodnicząca Rady poinformowała, że nie było takiego projektu uchwały w porządku obrad, więc nie jest to forma uchwały. Radny Miszczuk zabrał głos w sprawie uchwały dot. zmian w budżecie. Przypomniał, że Przewodnicząca Rady wcześniej poinformowała, że będzie w jakiś sposób zwołana Komisja Budżetowa i w tzw. międzyczasie zostanie zaopiniowany projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XL/404/2013 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 2013 r. Radny Miszczuk zwrócił uwagę, że nic takiego nie miało miejsca. Przypomniał również, że §30 ust. 6 w trybie określonym w ust. 5, nie można przyjąć pod obrady projektu: Statutu lub innej uchwały ustrojowej, uchwały o przeprowadzeniu referendum lokalnego, budżetu i jego zmian, uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta. Radny Miszczuk zauważył, że Przewodnicząca rady dopuściła się poddania pod głosowanie projektu uchwały dot. zmian w budżecie bez opinii komisji i w związku z tym złamała Statut Gminy Nadarzyn. Radny Miszczuk poprosił o wytłumaczenie, dlaczego Przewodnicząca Rady dopuściła się złamania Statutu Gminy Nadarzyn? Przewodnicząca Rady poinformowała, że Komisje były nieukonstytuowane, a radni dostali materiały 5 dni przed Sesją RG i zapoznali się z materiałami. Ponadto członkowie Komisji Budżetowej są na sali obrad i mogli zadawać  pytania do Pani Skarbnik. Radna Wąsiewicz dla pewności zwróciła się do radcy prawnego, że w przypadku kiedy radni dostają materiały na Sesje RG nie podpisane przez nikogo, wnioskujemy że merytorycznie przygotowuje to pracownik. Radna Jach zwróciła uwagę, że w momencie składania przez Wójta sprawozdania za okres między sesjami padła informacja dot. realizacji projektu drogi  Nr 94 w Kajetanach. Radna Jacha w imieniu mieszkańców zapytała dokąd droga będzie prowadziła i przez kogo taki wniosek został złożony, bo na pewno nie przez radę sołecką? Wójt w odpowiedzi zaprosił radna Jach do referatu Inwestycji w celu zapoznania się z dokumentacją. Radny Zaborowski zapytał o powody rozwiązania umowy z dr. Szymonem Walewskim? Radny Zaborowski poinformował również, ze o godz. 15.30 odbędzie się protest mieszkańców przed Urzędem Gminy dot. zwolnienia dr. Szymona Walewskiego, jak również będzie on dotyczył innych osób. Radny Zaborowski zapytał czy Wójt odpowie na zgromadzeniu na nurtujące pytania mieszkańców? Wójt odpowiedział, że dr Szymon Walewski nie jest pracownikiem podlegającym pod wójta. Jest pracownikiem, który podlega pod Dyrektora Chusteckiego. Wójt poinformował, że jeżeli zostanie zaproszony to udzieli odpowiedzi na zadane pytania. Radny Zaborowski w imieniu Organizatora Protestu zaprosił Wójta na protest mieszkańców. Wójt zaprosił przedstawicieli protestu mieszkańców na salę konferencyjną w urzędzie.
Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Panu Rzewnickiemu, który przed sesją zgłosił chęć zabrania głosu w wolnych wnioskach.
Pan Rzewnicki - mieszkaniec wsi Wolica poinformował, że w Radzie Gminy Nadarzyn są nowi radni i w Jego okręgu również jest nowy radny. I w związku z tym chciałby poznać radnego i zadać mu kilka pytań. Radny Żukowski poinformował, że jeśli są jakieś pytania to zaprasza. Pan Rzewnicki  skierował kilka zapytań do Wójta Gminy dot. kanalizacji i naprawy drogi w Wolicy /ul. Graniczna/. Wójt udzielił odpowiedzi.

21. Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała za udział w obradach i po wyczerpaniu porządku obrad ogłosiła zamknięcie sesji.

Protokołowały: Teresa Czerniawska, Paulina Mortel

Przewodniczyła: Danuta Wacławiak

drukuj (Protokół z II Sesji Rady Gminy Nadarzyn)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Gminy Nadarzyn
  data wytworzenia: 2015-01-08
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2015-01-08 15:08
 • zmodyfikował: Michał Wilczak
  ostatnia modyfikacja: 2015-01-08 15:09

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 55545
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2015-02-20 13:19