Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nadarzyn

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.nadarzyn.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Kalendarium

«sierpień 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.nadarzyn.pl

Treść strony

Protokół z XLIX Sesji Rady Gminy Nadarzyn

Protokół z XLIX Sesji Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 października 2014 r.

1. Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn p. Danuta Wacławiak dokonała powitania zebranych na sali obrad gości: Pana Bernarda Malinowskiego z Fundacji Grobu Nieznanego Żołnierza, Panią Bożenę Żelazowską - Zastępcę Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Wójta, Zastępcę Wójta, Sekretarz, radnych, sołtysów, pracowników UG, kierowników jednostek podległych, Panią Wice Starostę Agnieszkę Kuźmińską, Ks. Proboszcza Andrzeja Wieczorka oraz mieszkańców Gminy Nadarzyn. Ks. Proboszcz Andrzej Wieczorek poinformował, że w związku z tym, że jest to ostatnia Sesja Rady Gminy chciał podziękować władzom samorządowym za dobrą i przyjazną współpracę. Przypomniał, że dzięki wsparciu i pomocy władz samorządowych powstaną nowe Ośrodki Duszpasterskich w Ruścu i Młochowie. Przewodnicząca Rady dokonała otwarcia XLIX Sesji zwołanej na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. /Dz. U. z 2013 r. poz. 594/.

2. Na podstawie listy obecności przewodnicząca RG poinformowała, że na sali obrad jest obecnych 14 radnych, co stanowi quorum wobec ustawowego składu Rady liczącego 15 osób, przy którym rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały. Radny Andrzej Jakubowski - nieobecność usprawiedliwiona.

3. Przewodnicząca RG przypomniała zaproponowany porządek obrad w zawiadomieniu o zwołaniu XLIX Sesji /w załączeniu do protokołu porządek XLIX Sesji RG/. Przewodnicząca Rady zapytała czy radni mają uwagi do zaproponowanego porządku obrad? Rada jednogłośnie /14 ”za”/ przyjęła porządek sesji.

4. Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że radni nie wnieśli uwag do protokołu z XLVIII Sesji z dnia 24 września 2014 r. Zapytała, czy Rada jest za przyjęciem protokołu? Rada jednogłośnie /14 ”za”/ przyjęła protokół z XLVIII Sesji z dnia 24 września 2014 r.

5. Wójt Gminy Nadarzyn p. Janusz Grzyb przedstawił sprawozdanie z działalności za okres między sesjami /sprawozdanie w załączeniu do protokołu/. Przypomniał, że gmina w terminie do 15 listopada ma obowiązek złożenia do regionalnej izby obrachunkowej projektu budżetu na 2015 r. i trwają przygotowania do Programu Pomocowego, który nazywa się „Sowa”. Celem tego programu jest wykonanie oświetlenia w całej gminie. Jest to oświetlenie nowoczesne, ledowe, dzięki czemu jest duża oszczędność. Wójt podziękował wszystkim tym, którzy przyczynili się do sukcesu VI kadencji. Poinformował, że Gmina Nadarzyn zajęła IV miejsce wśród gmin wiejskich w Polsce i I miejsce na Mazowszu oraz uzyskała tytuł Sportowej Gminy Roku. Pan Janusz Grzyb - Wójt Gminy Nadarzyn z Panią Danutą Wacławiak - Przewodniczącą Rady Gminy Nadarzyn wręczyli sołtysom symboliczne tabliczki z podziękowaniami za współpracę. Pani Danuta Wacławiak - Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn, podziękowała wszystkim za współpracę. Czas VI kadencji, te 4 lata zostały w pełni wykorzystane, sukces tej kadencji był możliwy dzięki wszystkim zaangażowanym i chętnym do współpracy. Podziękowała również wszystkim radnym z którymi praca była zgodna, sołtysom, kierownikom jednostek organizacyjnych, a także pracownikom Urzędu Gminy, a także Wójtowi. Rada jednogłośnie 14 „za” przyjęła sprawozdanie Wójta z działalności za okres między sesjami. Głos zabrała Pani Bożena Żelazowska - Zastępca Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Podziękowała za zaproszenie na Sesję RG, Wójtowi, Radzie, Sołtysom Dyrektorom Jednostek Podległych, Kombatantom i Dyrekcji szkoły za aktywny udział w życiu tej gminy. Wspomniała też o pięknej Sali Tradycji w Gimnazjum w Nadarzynie, a także o współpracy Dyrektora Zbigniewa Relugi z Kombatantami. Powiedziała, że jest to trudny czas przed wszystkimi kandydatami, którzy startują w wyborach samorządowych, zaapelowała aby mieć również na uwadze Sejmiki Wojewódzkie, ponieważ to tam zapadają ogromnie ważne decyzje.
Następnie głos zabrał Pan Bernard Malinowski z Fundacji Grobu Nieznanego Żołnierza, pogratulował władzom za szerzenie patriotyzmu wśród młodzieży. Poinformował, że na wniosek Fundacji Grobu Nieznanego Żołnierza z inicjatywy mieszkańców tego terenu Pan Wójt został uhonorowany Krzyżem za zasługi dla Upamiętnienia Pamięci Narodowej.

6. Sprawozdanie z  realizacji zadań oświatowych 2013/2014 przedstawiła p. Maria Jaworska - Inspektor ds. Oświaty.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Walendów w Gminie Nadarzyn - rejon ul. Romantycznej. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła p. Zuzanna Cieniuszek - Inspektor ds. Gospodarki przestrzennej. Przewodniczący Komisji Planu p. Sylwester Karolak przedstawił pozytywną opinię komisji dot. projektu uchwały. Rada jednogłośnie 14 „za” podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Walendów w gminie Nadarzyn - rejon ul. Romantycznej.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/294/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił p. Franciszek Majek - Kierownik Referatu Rolnictwa. Przewodniczący Komisji Rolnej p. Krzysztof Burakowski przedstawił pozytywną opinię komisji dot. projektu uchwały. Rada jednogłośnie 14 „za” podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/294/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki podatku rolnego na rok 2015. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła p. Iwona Myśliwy - Kierownik Referatu Realizacji Podatków i Opłat. Przewodniczący Komisji Rolnej p. Krzysztof Burakowski przedstawił pozytywną opinię komisji dot. projektu uchwały. Rada jednogłośnie 14 „za” podjęła uchwałę w sprawie ustalenia stawki podatku rolnego na rok 2015.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Nadarzyn na lata 2014-2020. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła p. Grażyna Witkowska - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nadarzynie. Przewodniczący Komisji Zdrowia p. Maciej Szmel przedstawił pozytywną opinię komisji dot. projektu uchwały. Rada jednogłośnie 14 „za” podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Nadarzyn na lata 2014-2020.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Nadarzyn nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Urzut, gm. Nadarzyn. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła p. Anna Rodkiewicz - Kierownik Referatu Geodezji. Przewodniczący komisji Inwentaryzacyjnej p. Andrzej Pietrzak przedstawił pozytywną opinię komisji dot. projektu uchwały. Rada jednogłośnie 14 „za” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny na rzecz gminy Nadarzyn nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Urzut, gm. Nadarzyn.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nadarzyn, położonej w Nadarzynie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 448/1 o całkowitej powierzchni 3,0060 ha. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła p. Anna Rodkiewicz - Kierownik Referatu Geodezji. Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej p. Andrzej Pietrzak przedstawił pozytywną opinię komisji dot. projektu uchwały. Rada jednogłośnie 14 „za” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Nadarzyn, położonej w Nadarzynie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 448/1 o całkowitej powierzchni 3,0060 ha.

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Nadarzyn
na lata 2014 - 2025. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła p. Katarzyna Dombska - Inspektor ds. Funduszy Zewnętrznych. Zgłosiła autopoprawki. Przewodnicząca Komisji Budżetowej p. Renata Bajerska przedstawiła pozytywną opinię komisji dot. projektu uchwały wraz z autopoprawkami. Rada jednogłośnie 14 „za” podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Nadarzyn na lata 2014 - 2025.

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Nadarzyn na lata 2014 - 2025. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła p. Katarzyna Dombska - Inspektor ds. Funduszy Zewnętrznych. Zgłosiła autopoprawki. Radny Karolak zgłosił poprawkę. Przewodnicząca Komisji Budżetowej p. Renata Bajerska przedstawiła pozytywną opinię komisji dot. projektu uchwały. Rada jednogłośnie 14 „za” podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Nadarzyn na lata 2014 - 2025.

15. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia wysokości ekwiwalentu członkom Ochotniczej Straży Pożarnej w Młochowie oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Nadarzynie, za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym w roku 2014. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił p. Janusz Grzyb - Wójt Gminy Nadarzyn. Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa p. Eugeniusz Kucharski przedstawił pozytywną opinię komisji dot. projektu uchwały. Rada jednogłośnie 14 ”za” podjęła uchwałę w sprawie: określenia wysokości ekwiwalentu członkom Ochotniczej Straży Pożarnej w Młochowie oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Nadarzynie, za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym w roku 2014.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XL/404/2013 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 2013 r. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła p. Magdalena Sieczka - Inspektor ds. księgowych. Przewodnicząca Komisji Budżetowej p. Renata Bajerska przedstawiła pozytywną opinię dot. projektu uchwały. Rada jednogłośnie 14 „za” podjęła uchwałę w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XL/404/2013 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 2013 r.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2026. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła p. Magdalena Sieczka - Inspektor ds. księgowych. Przewodnicząca Komisji Budżetowej p. Renata Bajerska przedstawiła pozytywną opinię komisji dot. projektu uchwały. Rada jednogłośnie 14 „za” podjęła uchwałę w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2026.

18. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Ruścu i nadania statutu. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła p. Marta Jędrzejewska - Koordynator z ramienia UG do spraw związanych z powstaniem żłobka. Przewodniczący Komisji Oświaty p. Marcin Karczmarczyk przedstawił pozytywną opinię komisji dot. projektu uchwały. Rada jednogłośnie 14 „za” podjęła uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Ruścu i nadania statutu.

19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku Nr 1 „Zaczarowany Ogród” w Ruścu. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła p. Marta Jędrzejewska - Koordynator z ramienia UG prac związanych z powstaniem żłobka. Przewodniczący Komisji Oświaty p. Marcin Karczmarczyk przedstawił pozytywną opinię komisji dot. projektu uchwały. Rada jednogłośnie 14 „za” podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku Nr 1 „Zaczarowany Ogród” w Ruścu.

20. Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn p. Danuta Wacławiak poinformowała, że wpłynęło pismo od Wojewody Mazowieckiego dot. oświadczeń majątkowych Wójta Gminy Nadarzyn - Janusza Grzyba oraz Przewodniczącej Rady Gminy Nadarzyn w którym nie stwierdzono nieprawidłowości, oświadczenia zostały złożone w komplecie. Sekretarz Gminy Nadarzyn - p. Edyta Gawrońska poinformowała, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym do końca października organ dokonujący analizy oświadczeń majątkowych składa przed radą informację w tej sprawie. Do protokołu została załączona informacja dot. oświadczeń majątkowych. Poinformowała, że oświadczenia złożyły 24 osoby są to dyrektorzy jednostek, szkół, a także osoby które wydają decyzje administracyjne w imieniu Wójta. Wójt dokonuje analizy takich oświadczeń majątkowych pod kątem formalnej prawidłowości, terminowości.
Wójt Gminy Nadarzyn - p. Janusz Grzyb zaprosił wszystkich mieszkańców Gminy Nadarzyn na obchody 11 listopada Święto Niepodległości. Zaapelował o oflagowanie domów, instytucji.
Radny Andrzej Wójcicki zwrócił uwagę na informację, która ukazała się na stronie internetowej, pojawił się projekt przebudowy dróg powiatowych szczególnie połączeń z drogami gminnymi w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych. Pomysł zwiększenia prędkości do 50 km/h jest absurdalny i uważa, ze powinno zostać ograniczenie do 40 km/h. Pomysł ten został skonsultowany z Komendantem Straży Gminnej w Nadarzynie i jest również tego samego zdania. Radny Wójcicki uważa, ze radni również powinni wyrazić swoje zdanie w tej sprawie i zająć stanowisko w tej sprawie, dlatego zgłasza wniosek o pozostawienie ograniczenia prędkości do 40 km/h na odcinku od ul. Jaworowej do ul. Akacjowej. Głosowanie wniosku: radni jednogłośnie przy 13 obecnych na sali obrad podjęli stanowisko aby znak z ograniczeniem prędkości do 40 km/h pozostał.
Pani Kamila Michalska - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w imieniu wszystkich Kierowników i Dyrektorów jednostek organizacyjnych podziękowała za 4 lata dobrej współpracy sołtysom, radnym, Przewodniczącej Rady p. Danucie Wacławiak i Wójtowi p. Januszowi Grzybowi.
Pan Dariusz Nowak - mieszkaniec Gminy Nadarzyn zapytał Wójta Gminy Nadarzyn czy te dwa budynki, które widnieją na fotografiach są własnością Pana Wójta? Pani Danuta Wacławiak - Przewodnicząca Rady przypomniała, że Wojewoda po przeanalizowaniu oświadczenia majątkowego nie stwierdził żadnych nieprawidłowości.
Pan Rzewnicki - mieszkaniec Gminy Nadarzyn zapytał czy koło PSL przeszło na pozycję bolszewizmu bo walczy z wolnością słowa i w tej sprawie dobrze byłoby napisać do Pana Piechocińskiego? Przewodnicząca Rady poprosiła, aby P. Rzewnicki nie traktował sesji jako przedwyborczy wiec i potraktował sesje poważnie. Pan Rzewnicki zasugerował, że zapewne Przewodniczą też należy do tej partii. Przewodnicząca odpowiedziała, że nigdy nie należała i nie należy do żadnej partii. Pani Przewodnicząca Rg jeszcze raz poprosiła o pytania, interpelacje lub wnioski zgodnie z punktem porządku sesji. Pan Rzewnicki w tym miejscu zadał pytanie „Czy Pani mordowała moje dzieci”? W związku z niepoważnym traktowaniem obrad przez Pana Rzewnickiego, Przewodnicząca odebrała mu głos.
Pani Beata Czyż zapytała:
1. Czy na terenie Gminy Nadarzyn jest przewidziany obszar na gospodarowanie odpadami oprócz Przedsiębiorstwa Komunalnego? Wójt Gminy Nadarzyn poprosił pytanie na piśmie. Pan Tomasz Muchalski - Zastępca Wójta Gminy Nadarzyn poinformował, że niedawno zostało uchwalone Studium Zagospodarowania Przestrzennego i były składane wnioski. Radny Michał Krupiński odpowiedział, że nie ma takiego obszaru na terenie Gminy Nadarzyn, gdzie można gospodarować odpadami.
2. Zapytała czy Wójt gminy Nadarzyn p. Janusz Grzyb wraz z Wicestarostą Powiatu Pruszkowskiego p. Agnieszką Kuźmińską są przekonani o słuszności podjęcia decyzji o braku przeprowadzaniu konsultacji społecznych dot. kontrowersyjnej firmy? Pan Tomasz Muchalski - Zastępca Wójta Gminy Nadarzyn przypomniał, że Urząd Gminy nigdy nie wydał takiej decyzji na zwiększenie do 160 tys. ton sortowania odpadów. Urząd ani Starostwo nie wydało również decyzji o RIPOKu, który jest od 2013 r. Natomiast jeśli chodzi o raporcie dot. oceny oddziaływania na środowisko była to decyzja podyktowana tym, żeby zakład mógł jak najszybciej podjąć prace modernizacyjne związane z mniejszą uciążliwością dla mieszkańców. Pani Czyż uważa, że to nie była modernizacja a rozbudowa tej firmy. Pan Tomasz Muchalski odpowiedział, że jeśli mówił nieprawdę, to można to wyjaśnić w sądzie. Przypomniał, że w grudniu 2012 r. decyzją starosty została zwiększona liczba sortowanych odpadów do 160 tys. ton. W styczniu 2013 r. decyzją Wojewody Mazowieckiego został przyznany status RIPOK sortowni Hetman. Natomiast po tej decyzji w kwietniu 2013 r., a więc kilka miesięcy później, była wykonywana analiza oddziaływania na środowisko czy jest potrzebna czy nie. Decyzja była taka, że jedna instytucja wypowiedziała się, że trzeba ta analizę wykonać a druga że nie trzeba. I ta analiza służyła tylko do tego, ponieważ firma Hetman zwróciła się o możliwość modernizacji, a nie o RIPOK. I aby była jak najmniejsza uciążliwość dla mieszkańców Pan Tomasz Muchalski - Zastępca Wójta Gminy Nadarzyn wyraził zgodę dla dobra mieszkańców, aby ta modernizacja nastąpiła jak najszybciej, aby dla mieszkańców ta firma była jak najmniej uciążliwa. Ta modernizacja cały czas trwa. Pani Agnieszka Kuźmińska - Wicestarosta Powiatu Pruszkowskiego zapytała czy Pani Czyż potwierdza swoje przekonanie, że starostwo wydało decyzję w ciągu 1 dnia? Pani Czyż odpowiedziała, że potwierdza że widziała dokumenty, postanowienie podpisane przez p. Muchalskiego w tym samym dniu co Pani Kuźmińska - Wicestarosta Powiatu Pruszkowskiego podpisała decyzje. Pani Kuźmińska wyjaśniła, że starostwo nie wydało decyzji w ciągu jednego dnia. Wniosek firmy Hetman wpłynął 9 grudnia, a decyzja została wydana 21 grudnia. Jest to decyzja administracyjna i jeśli wnioskodawca spełnia wszystkie warunki to taką decyzje starostwo musi wydać. Pani Czyż przypomniała, że zwróciła się z prośbą o ocieplenie podłogi dla dzieci ze Stowarzyszenia „Szlakiem Tęczy”. Jak w tym roku w okresie zimowym zostanie rozwiązana ta sytuacja? Czy dzieci będą miały zapewnione godne warunki? Pan Tomasz Muchalski - Zastępca Wójta Gminy Nadarzyn przypomniał, że wraz z budowa Kompleksu Szkół w Ruścu powstanie sala dla Stowarzyszenia „Szlakiem Tęczy”. W tym roku dzieci będą miały zapewnione warunki.
Pan Paweł Wiatr - mieszkaniec Gminy Nadarzyn przypomniał radnemu Krupińskiemu, że zadał na piśmie pytania i chciałby uzyskać odpowiedź. Radny Michał Krupiński poinformował, że odpowiedź została wysłana drogą pocztową. Pan Wiatr zapytał czy radny Krupiński może przytoczyć odpowiedź? Radny Krupiński poinformował, że nie będzie przytaczał odpowiedzi, ale można ją opublikować.
Pan Tomasz - pogratulował Panu Wójtowi medalu.
Pan Piotr Kozłowski - Prezes Sp. zo.o.o. Przedsiębiorstwo Komunalne, podziękował radnym, sołtysom, wójtowi podziękował za współpracę. Podziękował za wszystkie podjęte decyzje, które spowodowały że mieszkańcy Gminy Nadarzyn nie będą ponosić kosztów podatków w taryfie za wodę i ścieki. Zwrócił się z prośbą, jest okres wyborczy, w ulotkach często jest umieszczane, że drogi gminne i prywatne będą odśnieżane przez Przedsiębiorstwo Komunalne. W pierwszej kolejności odśnieżane są drogi gminne po których jeżdżą autobusy i dowożą dzieci do szkół, pozostałe drogi gminne, a drogi prywatne są odśnieżane na samym końcu - odpłatnie.
Pan Tomasz Muchalski - Zastępca Wójta Gminy Nadarzyn zwrócił uwagę, że banery Pana Nowaka oraz innych kandydatów wiszą w miejscach, na które trzeba uzyskać pozwolenie ze starostwa. Czy uważa Pan, ze jest to łamanie prawa? Pan Dariusz Nowak odpowiedział, że jego banery wiszą w miejscach, gdzie nie było wymagane pozwolenie, a za inne banery nie odpowiada.
Pan Ryszard Zalewski - mieszkaniec Gminy Nadarzyn odniósł się do oświadczeń majątkowych Pana Janusza Grzyba - Wójta Gminy Nadarzyn oraz stanowiska dot. pomówień, oszczerstw dot. Wójta. Uważa, że gdyby Pan Wójt odpowiedział wprost czy budynki, które pokazywał Pan Nowak na fotografiach należą do Niego sprawa byłaby jasna i skończyłyby się wszelkie pomówienia na ten temat. Pan Janusz Grzyb przypomniał, że takie oświadczenia dot. majątku musi składać ciągle. Pan Tomasz Muchalski przypomniał, że oprócz oświadczenia majątkowego które składane jest raz w roku, na bieżącą przy nabywania majątku ciągle składane są dodatkowe oświadczenia. Pan Zalewski zapytał czy wnioski dot. sprawdzenia umów zawartych w sprawie ławek, odśnieżania. Przewodnicząca Rady poinformowała, że pismo zostało skierowane do Komisji Rewizyjnej, nieobecny jest Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Andrzej Jakubowski w związku z tym nie odpowie na pytanie. Radny Michał Krupiński poinformował, że w maju skierował wniosek do Komisji Rewizyjnej o podjęcie dalszych prac związanych ze sprawdzeniem zawartych umów. Ten wniosek pozostał bez odpowiedzi.
Pan Tomasz Muchalski - Zastępca Wójta Gminy Nadarzyn zapytał Pana Wiktora Majewskiego czy coś wie odnośnie IP, które Prokuratora ustala odnośnie wpisów na stronie nadarzyn.tv? Czy był pan przesłuchiwany w ten sprawie? Pan Wiktor Majewski odpowiedział, że był przesłuchiwany.

21. Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała za udział w obradach Rady i ogłosiła zamknięcie XLIX Sesji RG.

Protokołowała: Paulina Mortel

drukuj (Protokół z XLIX Sesji Rady Gminy Nadarzyn)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Gminy Nadarzyn
  data wytworzenia: 2014-10-29
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2014-12-30 15:45

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 55170
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2015-02-20 13:19