Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nadarzyn

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.nadarzyn.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Kalendarium

«lipiec 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.nadarzyn.pl

Treść strony

Protokół z XLV Sesji Rady Gminy Nadarzyn

Protokół z XLV Sesji Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 czerwca 2014 r.

1. Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn p. Danuta Wacławiak dokonała powitania zebranych na sali obrad radnych, sołtysów, mieszkańców Gminy Nadarzyn. Przewodnicząca Rady dokonała otwarcia XLV Sesji zwołanej na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. /Dz. U. z 2013 r. poz. 594/.

2. Na podstawie listy obecności przewodnicząca RG poinformowała, że na sali obrad jest obecnych 15 radnych, co stanowi quorum wobec ustawowego składu Rady liczącego 15 osób przy którym rada może obradować i podejmować prawomocne.

3. Przewodnicząca RG przypomniała zaproponowany porządek obrad w zawiadomieniu o zwołaniu XLV Sesji /w załączeniu do protokołu porządek XLV Sesji RG/. Przewodnicząca Rady zapytała czy radni mają uwagi do zaproponowanego porządku obrad? Rada jednogłośnie /15 ”za”/ przyjęła porządek obrad sesji.

4. Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że radni nie wnieśli uwag do protokołu z XLIV Sesji z dnia 28 maja 2014 r. Zapytała, czy Rada jest za przyjęciem protokołu? Rada jednogłośnie 15 „za” przyjęła protokół z XLIV Sesji z dnia 28 maja 2014 r.

5. Sprawozdanie Wójta Gminy Nadarzyn z działalności za okres między sesjami /w załączeniu do protokołu/ Radny Krupiński zwrócił uwagę na planowany zakup równiarki dla Przedsiębiorstwa Komunalnego. Uważa, że powinien zostać zakupiony również walec. Wójt odpowiedział, że zakupy będą dokonywane stopniowo. W pierwszej kolejności zostanie zakupiona równiarka.
Radny Krupiński zapytał o ewentualną trasę ścieżek rowerowych? Czy były w tej sprawie prowadzone rozmowy z IHR? Zastępca Wójta Gminy Nadarzyn odpowiedział, że jest koncepcja ścieżek rowerowych, będzie połączenie Ruśca z Młochowem. W toku procedury opracowania dokumentacji nastąpi wystąpienie do IHR. Radny Krupiński zapytał o rozbudowę świetlicy w Rozalinie, czy należy rozebrać uszkodzoną część świetlicy. Wójt odpowiedział, że nie ma potrzeby rozbierania uszkodzonej części, gmina w związku z rozbudową nie poniosła żadnych strat - wykonawca nie otrzymał zapłaty. Rada w głosowaniu 14 „za”, 1 „wstrzymujący” przyjęła sprawozdanie Wójta miny Nadarzyn z działalności za okres między sesjami.

6. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Nadarzyn za rok 2013. Sprawozdanie przedstawiła p. Edyta Gawrońska - Sekretarz gminy Nadarzyn. Zgłosiła autopoprawkę. Przewodnicząca Komisji Gospodarczej i Budżetowej p. Renata Bajerska przedstawiła pozytywna opinię komisji dot. sprawozdania. Rada w głosowaniu 14 „za”, 1 „wstrzymujący” przyjęła sprawozdanie Wójta Gminy Nadarzyn z działalności za 2013 rok.

7. Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nadarzyn za rok 2013 przedstawiła Magdalena Sieczka - Inspektor ds. księgowych. Radny Krupiński zapytał dlaczego w materiałach na sesję nie dołączono sprawozdanie z działalności Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. Przewodnicząca Rady gminy Nadarzyn - Danuta Wacławiak poinformowała, że przed rozdaniem materiałów radnym na sesję jeszcze nie było sprawozdania, ponieważ nie było ono zatwierdzone przez Radę Nadzorczą spółki. Radni otrzymali sprawozdanie przed Sesją RG. Radny Krupiński zapytał czy Spółka jest własnością gminy? Pan Mariusz Filipek - radca prawny odpowiedział, że jedynym właścicielem spółki jest gmina. Radny Wójcicki zwrócił uwagę, aby w następnym roku sprawozdanie z działalności PKN zostało przedłożone wcześniej do wglądu Rady Gminy. Przewodnicząca Komisji Gospodarczej i Budżetowej p. Renata Bajerska przedstawiła pozytywną opinię komisji dot. sprawozdania. Rada w głosowaniu 13 „za”, 2 „wstrzymujące” przyjęła sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nadarzyn za rok 2013.

8. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nadarzyn za rok 2013. Przewodnicząca Komisji Gospodarczej i Budżetowej p. Renata Bajerska przedstawiła pozytywną opinię komisji dot. projektu uchwały. Rada w głosowaniu 13 „za”, 2 „wstrzymujące” podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nadarzyn za rok 2013.

9. Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nadarzyn w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Nadarzyn za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. odczytał p. Andrzej Jakubowski - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Poinformował, że wniosek został skierowany do RIO w celu zaopiniowania. Pan Jakubowski odczytał uchwałę RIO w sprawie pozytywnej opinii dot. wniosku komisji rewizyjnej. Pani Sieczka odczytała uchwałę RIO w sprawie pozytywnej opinii dot. sprawozdania finansowego z wykonania budżetu za rok 2013.

10. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Nadarzyn za 2013 rok. Przewodnicząca Komisji Gospodarczej i Budżetowej przedstawiła pozytywną opinię komisji dot. projektu uchwały. Rada w głosowaniu 13 „za”, 2 „wstrzymujące” podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Nadarzyn za 2013 rok. Przewodnicząca Rady Gminy pogratulowała Wójtowi uzyskania absolutorium. Pan Wójt podziękowałradzie za udzielenie absolutorium. Podziękował radnym, sołtysom oraz pracownikom urzęduza wsparcie i współpracę w wykonaniu budżetu gminy.

11. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2014. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła p. Magdalena Sieczka - Inspektor ds. Księgowych zgłosiła autopoprawkę. Salę obrad opuścił radny Wiśniewski, pozostało 14 radnych. Przewodnicząca Komisji Gospodarczej i Budżetowej p. Renata Bajerska - przedstawiła pozytywną opinię Komisji dot. projektu uchwały. Rada jednogłośnie 14 „za” podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2014.

12. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2019. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła p. Magdalena Sieczka - Inspektor ds. Księgowych. Przewodnicząca Komisji p. Renata Bajerska przedstawiła pozytywną opinię komisji dot. projektu uchwały. Rada jednogłośnie 14 „za” podjęła uchwałę w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2019.

13. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nadarzyn. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła p. Anna Rodkiewicz - Inspektor ds. Gospodarki Nieruchomościami. Przewodniczący Komisji Inwetaryzacyjnej p. Andrzej Pietrzak przedstawił pozytywną opinię komisji dot. projektu uchwały. Na salę obrad powrócił radny Wiśniewski, obecnych 15 radnych na sali obrad. Rada jednogłośnie 15 „za” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nadarzyn.

14. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn Sp. z o.o. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obrębie Młochów, gm. Nadarzyn na rzecz Gminy Nadarzyn. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła p. Anna Rodkiewicz - Inspektor ds. Gospodarki Nieruchomościami oraz zgłosiła autopoprawki. Rada jednogłośnie 15 ”za” przyjęła autopoprawki. Przewodniczący Komisji Inwetaryzacyjnej p. Andrzej Pietrzak przedstawił pozytywną opinię komisji dot. projektu uchwały z autopoprawkami. Rada jednogłośnie 15 „za” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn Sp. z o.o. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obrębie Młochów, gm. Nadarzyn na rzecz Gminy Nadarzyn.

15. Przewodnicząca RG poinformowała, ze przed sesją kilku mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu na sesji. Jako pierwszy głos zabrał prezes PKN sp. z o.o. p. Piotr Kozłowski. Poinformował, że w telewizji internetowej nadarzyn tv jest zamieszczony artykuł p. Brańskiego opisujący tryb podjęcia przez Radę Gminy uchwaływ sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości oraz artykułprzedstawiający nieprawdziwy obrazdziałalności PKN. Pan Kozłowski poinformował, że udzielił pisemnej odpowiedzi na powyższe artykułyi poprosił redakcję nadarzyn tv o opublikowanie, a jednocześnie zapoznał wójta i radnych Gminy Nadarzyn z treścią odpowiedzi.
Przewodnicząca RG zwróciła uwagę, że na sesji RG zapytania i wnioski winny być kierowane do wójta i radnych, a nie nawzajem do mieszkańców.
Pan Ryszard Zalewski zapytał: Czy na stronie internetowej będzie opublikowane sprawozdanie z rocznej działalności wójta? Wójt poinformował, że sprawozdanie będzie zamieszczone w biuletynie informacji publicznej w materiałach pod zawiadomieniem o zwołaniu XLV sesji. Wójt poprosił - p. R. Zalewskiego aby szczegółowe zapytania kierowane do wójta przedłożył w formie pisemnej. P. R. Zalewski skierował zapytania do przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w sprawie kontroli umów zawartych przez Gminę z firmą Janisiów, stwierdził, ze nie otrzymał  pełnej odpowiedzi. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odpowiedział, że odbyły się posiedzenia komisji na których był obecny p. Zalewski i wówczas komisja rozpatrywała umowy z firmą Janisiów. Komisja przerwała kontrolę umów, ponieważ musiała zająć się rozpatrzeniem sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok. Do zbadanych dotychczas umów zawartych z firmą Janisiów Komisja Rewizyjna nie wniosła zastrzeżeń. Komisja planuje cd kontroli umów z firmą Janisów. Pan R. Zalewski poinformował, że złożył pismo do Wójta Gminy o udostępnienie kopii umów. Pani Sekretarz poinformowała, że Referat Inwestycji wyznaczył termin na udostępnienie umów, a Pan Zalewski nie przybył. Pan R. Zalewski zapytał, o zmianę przeznaczenia działek w Woli Krakowiańskiej i czy zmianę przeznaczenia w planie tych działek był interes prywatny?
Z-ca Wójta p. Tomasz Muchalski poinformował, ze procedura planistyczna trwa kilka lat i nie można snuć domysłów, że zmianę planu dokonano dla interesów prywatnych. Jeśli powtórzą się takie domniemania pod adresem Jego osoby wówczas podejmie prawne działania. Pan Muchalski poinformował, że działkę w Woli Krakowiańskiej zakupił po zmianie przeznaczenia terenu.
Pan Paweł Wiatr zadał kilka zapytań do radnego Michała Krupińskiego. Na zapytanie w sprawie Stowarzyszenia Szpaler, radny Krupiński poinformował, ze odpowie na piśmie, Na zapytanie w sprawie utwardzenia i oświetlenia ul. Weneckiej w Młochowie, radny Krupiński poinformował, że droga jest gminna i Gmina odpowiada za inwestycje. Pan Z-ca Wójta poinformował, że inwestycje gminne są wykonywane na wnioski rad sołeckich, a wówczas w Radzie Sołeckiej w Młochowie był członkiem p. Michał Krupiński.
Pani M. Duszyńska - przedstawiciel Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Nadarzyn odczytała pismo stowarzyszenia skierowane do Wójta i Rady Gminy Nadarzyn oraz stwierdziła brak odpowiedzi. W piśmie było wystąpienie o wsparcie finansowe na zorganizowanie pikniku. Przewodnicząca RG poinformowała, że w budżecie Gminy na rok bieżący nie było zabezpieczenia środków finansowych na piknik organizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Nadarzyn. Wójt poinformował, że można w sekretariacie Urzędu Gminy zapisać się na wizytę do Wójta Gminy. Wójt poinformował, że nikt ze Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Nadarzyn nie zapisywał się na spotkanie z Wójtem Gminy i nigdy nie było tak, że Wójt kogoś nie przyjął.

16. Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała za udział w obradach i ogłosiła zamknięcie XLV Sesji.

Protokołowały: Teresa Czerniawska

Przewodniczyła: Danuta Wacławiak

drukuj (Protokół z XLV Sesji Rady Gminy Nadarzyn)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Gminy Nadarzyn
  data wytworzenia: 2014-08-06
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2014-08-06 11:22

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 53053
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2015-02-20 13:19