Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nadarzyn

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.nadarzyn.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Kalendarium

«czerwiec 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.nadarzyn.pl

Treść strony

Protokół z XLIV Sesji Rady Gminy Nadarzyn

Protokół z XLIV Sesji Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 maja 2014 r.

1. Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn p. Danuta Wacławiak dokonała powitania zebranych na sali obrad radnych, sołtysów, mieszkańców Gminy Nadarzyn. Przewodnicząca Rady dokonała otwarcia XLIV Sesji zwołanej na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. /Dz. U. z 2013 r. poz. 594/.

2. Na podstawie listy obecności przewodnicząca RG poinformowała, że na sali obrad jest obecnych 15 radnych, co stanowi quorum wobec ustawowego składu Rady liczącego 15 osób przy którym rada może obradować i podejmować prawomocne.

3. Przewodnicząca RG przypomniała zaproponowany porządek obrad w zawiadomieniu o zwołaniu XLIV Sesji /w załączeniu do protokołu porządek XLIV Sesji RG/. Przewodnicząca Rady zapytała czy radni mają uwagi do zaproponowanego porządku obrad? Radny Michał Krupiński postawił wniosek dotyczący zdjęcia pkt 15 w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Nadarzyn z proponowanego porządku tej sesji do momentu zapoznania Rady Gminy ze sprawozdaniem Przedsiębiorstwa Komunalnego Nadarzyn Sp. z o.o. Pan mec. Filipek poinformował, że w projekcie uchwały nie wskazano jakiego podmiotu dotyczy. Radny Krupiński zapytał, dlaczego pod uzasadnieniem podpisał prezes spółki. Pan mec. Filipek poinformował, że uzasadnienie podpisał prezes PKN Sp. z.o.o. ponieważ problematyka dotyczy Jego przedsiębiorstwa, natomiast sprawozdanie z rocznej działalności będzie złożone do Wójta Gminy i do Krajowego Rejestru Sadowego w terminie do 30 czerwca 2014 r. Przewodnicząca RG uważa, że uchwałę Rada Gminy powinna podjąć, bo PKN sp. z o.o. może wystąpić do rady o podwyżkę taryf opłat za wodę i ścieki. Z-ca Wójta Gminy p. Tomasz Muchalski przypomniał sposób naliczania taryf opłat za wodę i ścieki. Poinformował, że przy naliczaniu taryf obowiązuje podatek VAT Pan Muchalski przypomniał, że przy naliczaniu taryf Rada Gminy była zapoznawana z kalkulacją. Radny Krupiński nadal uważał, że Rada Gminy powinna być zapoznana ze sprawozdaniem spółki PKN. Przewodnicząca RG poddała pod głosowanie wniosek radnego Krupińskiego. Rada w głosowaniu 2 ”za”, 13 ”przeciw” nie przyjęła wniosku radnego Krupińskiego. Rada w głosowaniu: 13 ”za”, 2 „wstrzym” przyjęła porządek obrad sesji.

4. Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że radni nie wnieśli uwag do protokołu z XLIII Sesji z dnia 30 kwietnia 2014 r. Zapytała, czy Rada jest za przyjęciem protokołu? Rada jednogłośnie 15 „za” przyjęła protokół z XLIII Sesji z dnia 30 kwietnia 2014 r.

5. Sprawozdanie Wójta Gminy Nadarzyn z działalności za okres między sesjami przedstawił p. Janusz Grzyb - Wójt Gminy Nadarzyn /w załączeniu sprawozdanie/. Radny A. Wójcicki zapytał, czy do wyborów będzie oświetlona ul. Akacjowa w Nadarzynie. Wójt poinformował, że są wykonywane kolejne procedury i do zimy powinno być zamontowane oświetlenie ul. Akacjowej. Rada jednogłośnie 15 ”za” przyjęła sprawozdanie Wójta Gminy.

6. Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie z działalności Rady Społecznej SPGZOZ w Nadarzynie /w załączeniu sprawozdanie/. Rada w głosowaniu 14 ”za” przyjęła sprawozdanie /14 radnych obecnych na sali/.

7. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 rok Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie. Dyrektor SPGZOZ przedstawił sprawozdanie z działalności merytorycznej zakładu /w załączeniu sprawozdanie/. Pan Chustecki poinformował, że sprawozdanie ma przygotowane również w formie wizualnej, ale wcześniej nie zgłosił o tym fakcie do Przewodniczącej RG.
Radny Krupiński uważał, że dyrektor przygotował sprawozdanie w formie wizualnej to powinien przedstawić. Pani Przewodnicząca Rady Gminy przypomniała, że radni otrzymali w materiałach na sesję sprawozdania w formie papierowej, a jeżeli p. dyrektor chciał dodatkowo przedstawić w formie wizualnej to należało wcześniej zgłosić. Sprawozdanie finansowe oraz bilans za rok 2013 przedstawiła Pani Paulina Skoczyska - księgowa z SPGZOZ w Nadarzynie. Radny A. Wójcicki zapytał jaki stosunek ma Pan Dyrektor do Zakładu Opieki Zdrowotnej? Czy ma on przynosić zyski, czy przede wszystkim dbać o zdrowie mieszkańców? Dyrektor Chustecki odpowiedział, że filozofia Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej jest to, aby stale się rozwijać i leczyć ludzi. Przewodniczący Komisji Zdrowia p. M. Szmel przedstawił pozytywną opinię komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie 14 ”za” podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 rok Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie.

8. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie nadania imienia Gimnazjum im. Św. Jana Pawła II w Nadarzynie. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła p. M. Jaworska - inspektor ds. oświaty. Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury p. M. Karczmarczyk  przedłożył pozytywna opinię komisji dotyczącą przedstawionego projektu uchwały. Rada jednogłośnie 14 ”za” podjęła uchwałę w sprawie nadania imienia Gimnazjum im. Św. Jana Pawła II w Nadarzynie.

9. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu systemowego POKL pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - „Moja przyszłość” dla czterech grup projektowych: w Gimnazjum w Nadarzynie, w Szkole Podstawowej w Nadarzynie, w Szkole Podstawowej w Młochowie i w Szkole Podstawowej w Woli Krakowiańskiej. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła p. K. Dombska - inspektor ds. funduszy zewnętrznych. Przewodnicząca Komisji Gospodarczej i Budżetowej przedstawiła pozytywną opinię komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Na salę obrad przybył radny W. Wiśniewski - obecnych 15 radnych. Rada jednogłośnie 15 ”za” podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu systemowego POKL pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - „Moja przyszłość” dla czterech grup projektowych: w Gimnazjum w Nadarzynie, w Szkole Podstawowej w Nadarzynie, w Szkole Podstawowej w Młochowie i w Szkole Podstawowej w Woli Krakowiańskiej.

10. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie współdziałania Gminy Nadarzyn z Powiatem Pruszkowskim przy realizacji zadania pn. ”Remont odwodnienia przy drodze powiatowej nr 1501W - ul. Grodziskiej w Starej Wsi”. Uzasadnienie przedstawił Wójt Gminy Nadarzyn - p. J. Grzyb. Przewodnicząca Komisji Gospodarczej i Budżetowej p. R. Bajerska przedstawiła pozytywna opinię dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie 15 ”za” podjęła uchwałę w sprawie współdziałania Gminy Nadarzyn z Powiatem Pruszkowskim przy realizacji zadania pn. ”Remont odwodnienia przy drodze powiatowej nr 1501W - ul. Grodziskiej w Starej Wsi”.

11. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLIII/434/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Młochów - rejon parku. Uzasadnienie przedstawiła p. Katarzyna  Rutkowska-Dorn - projektantka planu. Przewodniczący Komisji Planu p. S. Karolak przedłożył pozytywną opinię komisji dotycząca powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie 15 ”za” podjęła uchwałę w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLIII/434/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Młochów - rejon parku.

12. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Młochów - rejon parku. Uzasadnienie przedstawiła P. K. Rutkowska-Dorn - projektantka planu. Przewodniczący Komisji Planu p. S. Karolak przedłożył pozytywną opinię komisji dotycząca powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie 15 ”za” podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Młochów - rejon parku.

13. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia Programu Karta Nadarzyniaka. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Z-ca Wójta Gminy p. T. Muchalski. Poinformował, że Gmina Nadarzyn kierując się chęcią pomocy w rozwoju kulturowym, sportowym turystycznym, wychowawczym, a także w zakresie podstawowych potrzeb życiowych mieszkańców Gminy Nadarzyn, a także wsparciem lokalnego biznesu i punktów usługowych poprzez reklamę podejmuje uchwałę, która będzie wspierać te działania. Podstawą wydania Karty Nadarzyniaka jest nie tylko sam fakt mieszkania i zameldowania w Gminie Nadarzyn, ale również rozliczania podatków w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie, co mamy nadzieję spowoduje podjęcie przez osoby nierozliczające się w ten sposób decyzji o zarejestrowaniu się, jako płatników podatku we właściwym Urzędzie, a w konsekwencji zwiększenia dochodów Gminy Nadarzyn. Przewodniczący Komisji Statutowej p. A. Wójcicki przedstawił pozytywną opinię komisji w sprawie powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie 15 ”za” podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Programu Karta Nadarzyniaka.

14. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Stara Wieś. Uzasadnienie przedstawiła p. K. Kubiak - inspektor ds. ewidencji gruntu i numeracji porządkowej. Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury p. M. Karczmarczyk przedstawił pozytywną opinię komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie 15 ”za” podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Stara Wieś.

15. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Nadarzyn. Uzasadnienie przedstawiłmec. M. Filipek oraz Wójt Gminy Nadarzyn. Radny Koper zapytał czy od początku istnienia spółki płaciła podatek od nieruchomości do Urzędu Gminy? Pan Wójt odpowiedział, że częściowo tak, ale starała się o umorzenie podatku. Radny Koper zapytał jakie jest obecnie zadłużenie spółki? Pan Wójt odpowiedział, że dług spółki jest powyżej 800 tys. złotych naliczenie tego podatku zwiększy zadłużenie. A to spowoduje podniesienie stawek za wodę i ścieki. Uchwała jest potrzebna, aby przerwać ewentualne zadłużenie. Radny Koper zapytał czy spółka wystąpiła do Wójta Gminy Nadarzyn z wnioskiem o umorzenie podatku? Pan Wójt odpowiedział, że owszem spółka złożyła taki wniosek. Natomiast Wójt poinformował spółkę, że umorzenie podatku w wysokości 800 tys. złotych nie rozwiąże problemu.
Radny Koper zapytał czy od początku funkcjonowania spółki były przyznawane nagrody, premie dla prezesa oraz członków zarządu, a także jakie wynagrodzenie mają członkowie zarządu spółki? Pan Wójt poprosił, aby z zapytaniem o te dane wystąpić na piśmie, ponieważ na pamięć nie pamięta. Pan Piotr Kozłowski - Prezes Spółki poinformował, że osobiście nie otrzymał żadnej nagrody. Pan M. Filipek - radca prawny poinformował, ze zgodnie z ustawa członkowie zarządu nie otrzymują nagród. Radny Koper zapytał Pan Filipka czy pamięta swoje wynagrodzenie jako członka rady nadzorczej spółki. Pan Mariusz Filipek poinformował, że pamięta, jednak prosi o pytanie na piśmie. Przewodnicząca Komisji Gospodarczej i Budżetowej p. R. Bajerska przedstawiła pozytywną opinię Komisji dot. projektu uchwały. Rada w głosowaniu: 13 ”za”, 2 „wstrzym” podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Nadarzyn.

16. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Nadarzynna rok 2014. Uzasadnienie przedstawiła p. Beata Olkowska - zastępująca Skarbnika Gminy Nadarzyn. Zgłosiła autopoprawki. Przewodnicząca Komisji Gospodarczej i Budżetowej p. R. Bajerska przedstawiła pozytywną opinię komisji w sprawie powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie 14 ”za”, 1 radny nieobecny na sali, podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie Gminy Nadarzynna rok 2014 z autopoprawkami.

17. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2019. Uzasadnienie przedstawiła p. Beata Olkowska - zastępująca Skarbnika Gminy. Przewodnicząca Komisji Gospodarczej i Budżetowej p. R. Bajerska przedstawiła pozytywną opinię komisji w sprawie powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie 14 ”za”, 1 radny nieobecny na sali, podjęła uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2019.

18. Radny p. Marcin Karczmarczyk poinformował, że w dniu 31 maja 2014 r. odbędzie się piknik na kompleksie Orlika w Ruścu i serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców. Pan Dariusz Nowak - mieszkaniec Gminy Nadarzyn zapytał czy jest możliwość, aby w Gminie Nadarzyn powstał punkt prawny dla mieszkańców? Pan Janusz Grzyb - Wójt Gminy Nadarzyn odpowiedział, że jednym z takim punktów jest punkt działający przy Gminnym Ośrodku Opieki Społecznej, natomiast drugi funkcjonuje przy Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ma też powstać trzeci punkt prawny, ale ten temat przybliży Pani Katarzyna Dombska - Inspektor ds. funduszy Zewnętrznych. Pani Dombska poinformowała, że będzie taki program, dzięki któremu będzie można korzystać z porad psychologa oraz prawnika. Pan Nowak zapytał Pana Wójta czym się zajmował w latach 80-tych. Pan Wójt poinformował, że chętnie opowie o swoim życiorysie, ale prosi na piśmie. Pan Nowak zapytał również Pana Wójta, gdzie można nabyć tanią ziemię? Pan Wójt odpowiedział, że w tej sprawie można się zgłosić np. do Biura Nieruchomości, które zajmuje się nieruchomościami.
Proboszcz Wieczorek z Parafii Św. Klemensa w Nadarzynie poinformował, że w 2016 r. będzie 216 rocznica powstania świątyni. Przypomniał, że 5 lat temu zwrócił się z prośbą do Rady Gminy Nadarzyn o pomoc finansową i uchwałą Rady Gminy Nadarzyn pomoc wynosiła 200 tys. złotych. Niestety nie mógł z tej pomocy skorzystać i w związku z tym zwraca się z prośbą o to wsparcie finansowe teraz. Pan Wójt zapytał na kiedy potrzebne są te pieniądze. Ksiądz proboszcz poinformował, że prace renowacyjne trwają już i pieniążki przydadzą się w każdej chwili.
Pani Jakubowska - mieszkanka Gminy Nadarzyn zapytała, dlaczego gmina oddaje obiekt sportowy, który powstał na terenie NSM pod Zarząd Spółdzielni NSM, który jest bankrutem? Poinformowała, że teren jest w tej chwili dewastowany przez młodzież i trzeba podjąć jakieś kroki. Radny Wójcicki poinformował, że zostały podjęte pewnie kroki. Tak naprawdę opiekę powinna sprawować Straż Gminna i Policja. Obiekt niedługo zostanie skończony i będzie monitoring z odtwarzaniem. Pan Wójt poinformował, że nie pozwoli aby obiekt został zniszczony i na pewno zostaną odpowiednie kroki w tym kierunku.
Pan Wiatr - mieszkaniec Gminy Nadarzyn zwrócił uwagę, że osoby które przedstawiają sprawozdanie pozostawały na sali obrad do końca, ponieważ mieszkańcy maja pytania, a nie chcąc zakłócać porządku obrad, mogłyby zadać pytania w punkcie: Interpelacje, zapytania i wolne wnioski. Przypomniał również, że złożył pisma do Pana Krupińskiego i zapytał kiedy odpowiedź zostanie udzielona? Radny Krupiński poinformował, że odpowiedzi zostały wysłane za pośrednictwem poczty, odpowiedni dowód nadania ma przy sobie.
Pani Zbroszczyk - mieszkanka Gminy Nadarzyn zadała pytanie odnośnie Karty Nadarzyniaka. Czy Karta Nadarzyniaka będzie obejmowała zniżki na basen, kino? Pan Wójt odpowiedział, że to wszystko to kwestia do ustalenia, wszystko wyjaśni się w przeciągu 2 miesięcy.
Radny Krupiński wypowiedział się do prośby Pana Wiatr dotyczącej, aby osoby przedstawiające sprawozdania pozostawały do końca obrad Sesji, tak aby i mieszkańcy mogli zadać pytania osobom przedstawiającym. Poinformował, że od tego są radni i takie pytanie można złożyć za pośrednictwem radnego.

19. Po wyczerpaniu porządku obrad przewodnicząca RG podziękowała za udział i ogłosiła zamknięcie XLIV Sesji.

Protokołowały: Teresa Czerniawska, Paulina Mortel

Przewodniczyła: Danuta Wacławiak

drukuj (Protokół z XLIV Sesji Rady Gminy Nadarzyn)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Gminy Nadarzyn
  data wytworzenia: 2014-07-02
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2014-07-02 15:41

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 52879
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2015-02-20 13:19