Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nadarzyn

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.nadarzyn.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Kalendarium

«lipiec 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.nadarzyn.pl

Treść strony

Protokół z XLII Sesji Rady Gminy Nadarzyn

Protokół z XLII Sesji Rady Gminy Nadarzyn z dnia 26 marca 2014 r.

1. Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn p. Danuta Wacławiak dokonała powitania zebranych na sali obrad radnych, sołtysów, mieszkańców Gminy Nadarzyn. Przewodnicząca Rady dokonała otwarcia XLII Sesji zwołanej na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. /Dz. U. z 2013 r. poz. 594/.

2. Na podstawie listy obecności przewodnicząca RG poinformowała, że na sali obrad jest obecnych 14 radnych, co stanowi quorum wobec ustawowego składu Rady liczącego 15 osób. W związku z powyższym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały. Spóźnienie się na Sesję zgłosił telefonicznie radny Michał Krupiński.

3. Przewodnicząca RG przypomniała zaproponowany porządek obrad w zawiadomieniu o zwołaniu XLII Sesji /w załączeniu do protokołu porządek XLII Sesji RG/. Przewodnicząca Rady zapytała czy radni mają uwagi do zaproponowanego porządku obrad? Przewodnicząca Komisji Gospodarczej i Budżetowej zgłosiła wniosek o uzupełnienie porządku obrad w pkt 27 o treści: podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków przeznaczonych na fundusz sołecki. Rada jednogłośnie /14 ”za”/ przyjęła porządek obrad sesji z wnioskiem przewodniczącej Komisji Gospodarczej i Budżetowej.

4. Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że radni nie wnieśli uwag do protokołu z XLI Sesji z dnia 5 lutego 2014 r. Zapytała, czy Rada jest za przyjęciem protokołu? Rada jednogłośnie 14 „za” przyjęła protokół z XLI Sesji z dnia 5 lutego 2014 r.

5. Sprawozdanie Wójta Gminy Nadarzyn z działalności za okres między sesjami przedstawił p. Janusz Grzyb - Wójt Gminy Nadarzyn /w załączeniu sprawozdanie/. Na zakończenie swojej wypowiedzi pan Wójt podziękował Pani Stefanii Łęckiej za wieloletnią pracę w Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych. Pani Stefania Łęcka podziękowała Władzom Gminy za zaufanie, poinformowała że nadal będzie pracować społecznie pomagając rodzinom potrzebującym, będących w trudnej sytuacji i nadal liczy na współpracę z Gminą. Pani Łęcka wyraziła zadowolenie, że dotychczasowe jej zadania przejęła Pani Krystyna Masłowska.
Rada jednogłośnie /14 ”za”/ przyjęła sprawozdanie Wójta Gminy Nadarzyn z działalności za okres miedzy sesjami.

6. Sprawozdanie Wójta Gminy Nadarzyn z realizacji programu współpracy Gminy Nadarzyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 r. przedstawiła pani Edyta Gawrońska - Sekretarz Gminy Nadarzyn /w załączeniu sprawozdanie/. Radny p. A. Wójcicki przedstawił pozytywną opinię dotyczącą powyższego sprawozdania. Rada /14 ”za”/ jednogłośnie przyjęła sprawozdanie Wójta Gminy Nadarzyn z realizacji programu współpracy Gminy Nadarzyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 r.

7. Sprawozdanie z działalności Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury za rok 2013 przedstawiła Pani Kamila Michalska - Dyrektor NOK. Przewodniczący Komisji Oświaty p. M. Karczmarczyk przedstawił pozytywną opinię Komisji.
Na sesję przybył radny Michał Krupiński - obecnych na sali obrad 15 radnych.
Rada jednogłośnie 15 ”za” przyjęła sprawozdanie z działalności Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury za rok 2013.

8. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Nadarzyn za rok 2013 przedstawiła Pani Ewa Marjańska w załączeniu sprawozdanie. Przewodniczący Komisji Oświaty p. M. Karczmarczyk przedstawił pozytywną opinię Komisji. Rada jednogłośnie 14 ”za” przyjęła sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej w Nadarzynie za rok 2013.

9. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ogniska D-M „Tęcza” w Nadarzynie za rok 2013 złożyła Pani Krystyna Masłowska /w załączeniu sprawozdanie/. Przewodniczący Komisji Oświaty p. M. Karczmarczyk przedstawił pozytywną opinię Komisji. Rada jednogłośnie 14 ”za” przyjęła sprawozdanie z działalności Gminnego Ogniska D-M „Tęcza” w Nadarzynie za rok 2013.

10. Sprawozdanie przedstawiła Pani Grażyna Witkowska - kierownik GOPS. Przewodniczący Komisji Zdrowia przedstawił pozytywną opinię Komisji dotyczącą powyższego sprawozdania. Rada jednogłośnie „za” przy 14-stu obecnych przyjęła sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nadarzynie za rok 2013.

11. Sprawozdanie za 2013 rok z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Nadarzyn na lata 2013-2015 przedstawiła Pani Grażyna Witkowska - kierownik GOPS. Przewodniczący Komisji Zdrowia przedstawił pozytywną opinię Komisji dotyczącą powyższego sprawozdania. Rada jednogłośnie „za” przy 15-stu obecnych przyjęła sprawozdanie za 2013 rok z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Nadarzyn na Lata 2013-2015.

12. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Sportu w Nadarzynie za rok 2013 przedstawił Pan Dariusz Maranowski - Dyrektor GOS w Nadarzynie. Przewodniczący Komisji Sportu przedstawił pozytywną opinię w sprawie powyższego sprawozdania. Rada jednogłośnie /15 ”za”/ przyjęła sprawozdanie z działalności GOS za 2013 rok.

13. Sprawozdanie z działalności Straży Gminnej w Nadarzynie za rok 2013 przedstawiła Pani Anna Janicka w zastępstwie za Komendanta Straży Gminnej. Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przedstawił pozytywną opinię komisji dotyczącą przedstawionego sprawozdania. Rada jednogłośnie /15 ”za”/ przyjęła sprawozdanie z działalności Straży Gminnej za 2013 rok.

14. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/239/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, zmienionej Uchwałą Nr XXVI/268/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 października 2012 r. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Edyta Gawrońska - Sekretarz Gminy oraz zgłosiła autopoprawkę do podstawy prawnej /projektu uchwały/. Przewodniczący Komisji Statutowej p. A. Wójcicki przedstawił pozytywną opinię Komisji dotyczącą przedstawionego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /15 ”za”/ podjęła uchwał w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/239/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, zmienionej Uchwałą Nr XXVI/268/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 października 2012r z autopoprawką.

15. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/240/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, zmienionej Uchwałą Nr XXVI/269/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 października 2012 r. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Edyta Gawrońska - Sekretarz Gminy.
Przewodniczący Komisji Statutowej p. A. Wójcicki przedstawił pozytywną opinię Komisji  dotyczącą przedstawionego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /15 ”za”/ podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/240/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, zmienionej Uchwałą Nr XXVI/269/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 października 2012 r.

16. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/408/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia w Gminie Nadarzyn wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ”Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014- 2020. Uzasadnienie przedstawiła p. Grażyna Witkowska - kierownik GOPS w Nadarzynie. Przewodniczący Komisji Zdrowia przedstawił pozytywną opinię komisji w sprawie powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /15 ”za”/ podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/408/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia w Gminie Nadarzyn wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ”Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

17. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII, Działanie 7.1.Poddziałanie 7.1.1. Uzasadnienie przedstawiła p. Grażyna Witkowska - kierownik GOPS w Nadarzynie. Przewodniczący Komisji Zdrowia przedstawił pozytywną opinię komisji w sprawie powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /15 ”za”/ podjęła uchwałę w sprawie realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII, Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.1.

18. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nadarzyn w roku 2014. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła p. S. Łazowska - inspektor ds. gospodarczych. Przewodniczący Komisji Rolnej i Ochrony Środowiska przedstawił pozytywną opinię dot. projektu uchwały. Rada jednogłośnie 15 ”za” podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nadarzyn w roku 2014.

19. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji. Uzasadnienie przedstawiła p. M. Jaworska - inspektor ds. oświaty. Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury przedstawił pozytywną opinię dot. powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /15 ”za”/ podjęła uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnegooraz trybui zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji.

20. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi. Uzasadnienie przedstawiła p. M. Jaworska - inspektor ds. oświaty. Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury przedstawił pozytywną opinię dot. powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /15 ”za”/ podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi.

21. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nadarzyn”. W pierwszej kolejności Rada rozpatrzyła wnioski mieszkańców /uwagi/ wniesione do projektu studium te, których Wójt Gminy nie uwzględnił. Pani Katarzyna Rutkowska - Dorn - projektantka studium poinformowała, że projekt studium jest opracowany zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze. zm.) z zachowaniem wszystkich procedur prawnych. Mieszkańcy złożyli wnioski, które rozpatrzył Wójt Gminy, część z tych wniosków została uwzględniona, a część wniosków Wójt pozostawił do rozstrzygnięcia przez Radę Gminy /załącznik Nr 5 do projektu uchwały/. Pani projektantka odczytywała kolejno uwagi mieszkańców nieuwzględnione przez Wójta, a Przewodnicząca Rady Gminy każdy wniosek poddawała pod głosowanie. Przy niektórych wnioskach głos zabierali mieszkańcy. Pan Antonowski podtrzymał swoje uwagi i poprosił radę o uwzględnienie. Wójt Gminy uzasadnił odrzucenie uwag p. Antonowskiego. Poinformował, że teren o który wnioskował p. Antonowski jest terenem podmokłym, nie nadającym się pod budownictwo jest położony w strefie zieleni. Radni: A. Pietrzak i D. Wacławiak poinformowali, że byli na wizji lokalnej i stwierdzili, że teren w obecnym stanie nie nadaje się pod budownictwo. Radny M. Krupiński zapytał o teren przy świetlicy w Rozalinie? Pan Wójt poinformował, że na tym terenie od lat znajduje się oczko wodne i jest to teren, który może zostać wykorzystany na cele rekreacyjne.
W głosowaniu Rada Gminy wszystkich uwag nie uwzględniła /w zał. Nr 5 do projektu uchwały zaznaczono wyniki głosowania/.
Radny Krupiński uważał, że uwaga dot. dyskusji publicznej jest słuszna i powinna być uwzględniona. Pani Katarzyna Rutkowska - Dorn poinformowała, że przy pracy nad projektem studium zachowano procedury ustawowe. Przewodniczący Komisji Planu przedstawił pozytywną opinię Komisji dotyczącą odrzuconych uwag mieszkańców /zał. Nr 5/ oraz pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca RG poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nadarzyn”. Rada w głosowaniu: 14 ”za, 1 ”wstrzym” podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nadarzyn”.

22. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieodpłatną służebnością przesyłu nieruchomości będącej własnością Gminy Nadarzyn /Młochów/. Uzasadnienie przedstawiła p. A. Rodkiewicz - p.o. kierownika Referatu Geodezji. Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej przedstawił pozytywną opinię w sprawie powyższej uchwały. Rada jednogłośnie /15 ”za”/ podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieodpłatną służebnością przesyłu nieruchomości będącej własnością Gminy Nadarzyn /Młochów/.

23. Rada przystąpiła do podjęcia uchwaływ sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieodpłatną służebnością przesyłu nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Nadarzyn /Rusiec/. Uzasadnienie przedstawiła p. A. Rodkiewicz - p.o. kierownika Referatu Geodezji. Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej przedstawił pozytywną opinię w sprawie powyższej uchwały. Rada jednogłośnie /15 ”za”/ podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieodpłatną służebnością przesyłu nieruchomości będącej własnością Gminy Nadarzyn /Rusiec/.

24. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Nadarzyn nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Rozalin, gm. Nadarzyn. Uzasadnienie przedstawiła p. A. Rodkiewicz - p.o. kierownika Referatu Geodezji. Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej przedstawił pozytywną opinię w sprawie powyższej uchwały. Rada jednogłośnie /15 ”za”/ podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Nadarzyn nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Rozalin, gm. Nadarzyn.

25. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Nadarzyn nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Stara Wieś, gm. Nadarzyn. Uzasadnienie przedstawiła p. A. Rodkiewicz - p.o. kierownika Referatu Geodezji. Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej przedstawił pozytywną opinię w sprawie powyższej uchwały. Rada jednogłośnie /15 ”za”/ podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Nadarzyn nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Stara Wieś, gm. Nadarzyn.

26. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Nadarzyn nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Stara Wieś, gm. Nadarzyn. Uzasadnienie przedstawiła p. A. Rodkiewicz – p.o. kierownika Referatu Geodezji. Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej przedstawił pozytywną opinię w sprawie powyższej uchwały. Rada jednogłośnie /15 ”za”/ podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Nadarzyn nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Stara Wieś, gm. Nadarzyn.

27. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków przeznaczonych na fundusz sołecki. Uzasadnienie przedstawiła p.o. Skarbnika Gminy - p. Magdalena Sieczka. Przewodnicząca Komisji Gospodarczej i Budżetowej  przedstawiła pozytywną opinię komisji w sprawie projektu uchwały. Rada jednogłośnie /15 ”za”/ podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków przeznaczonych na fundusz sołecki.

28. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego i ustanowienia zabezpieczenia. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła p. Magdalena Sieczka - z up. Skarbnika Gminy inspektor ds. księgowych. Przewodnicząca Komisji Gospodarczej i Budżetowej przedstawiła pozytywną opinię w sprawie powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /15 ”za”/ podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego i ustanowienia zabezpieczenia.

29. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2014. Uzasadnienie przedstawiła p. Magdalena Sieczka - z up. Skarbnika Gminy inspektor ds. księgowych. Pani M. Sieczka zgłosiła autopoprawki. Przewodnicząca Komisji Gospodarczej i Budżetowej przedstawiła pozytywną opinię w sprawie powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /15 ”za”/ podjęła uchwałę z autopoprawkami.

30. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2019. Uzasadnienie przedstawiła p. Magdalena Sieczka - z up. Skarbnika  Gminy inspektor ds. księgowych. Pani M. Sieczka zgłosiła autopoprawki. Przewodnicząca Komisji Gospodarczej i Budżetowej przedstawiła pozytywną opinię w sprawie powyższego projektu uchwały. Rada w głosowaniu /13 ”za”, 1 ”wstrzym”/ przy 14 obecnych podjęła uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2019.

31. Rada przystąpiła do przyjęcia planów pracy Komisji Problemowych na 2014 rok. Plany pracy Komisji radni otrzymali w materiałach na sesję. Przewodnicząca RG poddała pod głosowanie kolejno plany pracy /wyniki głosowania w załączeniu do protokołu/.

32. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
Przewodnicząca Rady Gminy:
1) odczytała zaproszenie dla radnych i sołtysów do Gimnazjum w Nadarzynie na "Non omnis moriar - rzecz o Karolu Łoniewskim" w dniu 29 marca br. Spotkanie organizuje Muzeum Dulag, po którym będzie możliwość obejrzenia nadarzyńskich gimnazjalistów.
2) Przypomniała radnym o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2013r w terminie do 30 kwietnia 2014 r.
Radny Michał Krupiński poinformował, że w dniu dzisiejszym odbyło się w WSA postępowanie sądowe pomiędzy Gminą Nadarzyn a Stowarzyszeniami: Szpaler i Nasz Zielony Nadarzyn. Ogłoszenie wyroku nastąpi w dniu 9 kwietnia br.
Kolejno głos zabrał p. Rzewnicki - mieszkaniec z Wolicy. Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła, aby Pan Rzewnicki przedstawił konkretne wnioski.
W dalszej kolejności Pan Karpiński zapytał:
1) ile wniosków wpłynęło do projektu studium?
2) czy wśród radnych są wnioskodawcy?
Przewodnicząca RG poprosiła, aby Pan Karpiński swoje wnioski złożył do Urzędu Gminy na piśmie.
Pan Karpiński zapytał, czy mieszkańcy, których rada rozpatrywała uwagi na sesji byli informowaniu o terminie sesji? Przewodnicząca RG poinformowała, ze zawiadomienie o zwołaniu sesji RG podawane jest do wiadomości publicznej na co najmniej 5 dni przed jej terminem.
Pan Karpiński zapytał o wysokość długu publicznego oraz wskaźnik spłaty zadłużenia w Gminie Nadarzyn? Pani M. Sieczka poinformowała, ze na dzień dzisiejszy dług publiczny wynosi 35,8% oraz wskaźnik spłaty zadłużenia w wysokości 21,19%.
Pan Ryszard Zalewski - mieszkaniec z Nadarzyna poruszył kilka zagadnień: 1) kiedy zostanie przedstawiona - szczegółowa opisówka budżetu gminy na 2014 r. 2) oczekuje informacji zawiadomienia o posiedzeniach komisji problemowych, 3) zwrócił uwagę na awarię kanalizacji na budowie SP w Ruścu, zapytał czy trzeba było zatrudniać zewnętrzną firmę do usunięcia awarii?
Z-ca Wójta poinformował, że budżet gminy będzie szczegółowo rozpisany. W sprawie usunięcia wycieku fekali z kanalizacji w Ruścu należało zatrudnić firmę specjalistyczną, aby nie doszło do skażenia środowiska. Mieszkaniec z Ruśca p. Nowak zapytał, dlaczego mieszkańcy Ruśca nie byli zawiadomieni o awarii kanalizacji? Wójt poinformował, ze o awarii kanalizacji powiadomiono odpowiednie służby, aby zapobiec skażeniu środowiska.
Pan Nowak zapytał radnego Karczmarczyka jaki temat omawiano na naradzie koordynacyjnej na budowie szkoły w Ruścu? Pan Muchalski poinformował, że p. radny Karczmarczyk brał udział w wizji lokalnej na budowie szkoły, natomiast w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział osoby zainteresowane budową /Rada Rodziców, mieszkańcy z Ruśca i Starej Wsi/. Pan Muchalski poinformował, że w dniu 2 kwietnia br.  zaplanowana jest wizja lokalna na budowie, należy ustalić liczbę osób uczestniczących.
Przedstawicielka Stowarzyszenia Kajetany poinformowała, że od września 2013 r. Stowarzyszenie nie otrzymało odpowiedzi na pismo. Z-ca Wójta Gminy poinformował, ze to pismo dotyczyło wniosku do budżetu na rok 2014, który jest uwzględniony i w części już realizowany.
Mieszkanka zapytała, czy jest możliwość czipowania psów? Wójt poinformował, że była podpisana umowa w tej sprawie z trzema powiatami.
Mieszkaniec z Ruśca zapytał radnego Krupińskiego, czy występował z wnioskami do studium jako radny, czy jako przedstawiciel Stowarzyszenia Szpaler. Pan Michał Krupiński poinformował, że jest Prezesem Stowarzyszenia Szpaler.
Radny Krupiński uważał, że wniosek w sprawie dyskusji publicznej powinien być rozpatrzony pozytywnie.
Wójt poinformował, że zgodnie z przepisami ustawy został wyznaczony termin dyskusji publicznej nt. studium - dn. 9 stycznia br. ale mieszkańcy w tym dniu nie przybyli na dyskusję.
Sołtys  Sołectwa Stara Wieś - B. Perzyna stwierdził, że ustawodawca nakłada za wiele obowiązków na sołtysa, sołtys nie jest na etacie, funkcja sołtysa jest społeczna. Sołtys poprosił, aby w Statucie Sołeckim dokonać odpowiednich zmian w oparciu o przepisy ustawowe.

33. Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała za udział w obradach i ogłosiła zamknięcie XLII Sesji Rady Gminy Nadarzyn.

Protokołowały: Teresa Czerniawska, Paulina Mortel

Przewodniczyła: /-/ Danuta Wacławiak

drukuj (Protokół z XLII Sesji Rady Gminy Nadarzyn)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Gminy Nadarzyn
  data wytworzenia: 2014-05-09
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2014-05-09 13:49
 • zmodyfikował: Michał Wilczak
  ostatnia modyfikacja: 2014-05-09 14:17

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 53048
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2015-02-20 13:19