Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nadarzyn

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.nadarzyn.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Kalendarium

«luty 2024»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.nadarzyn.pl

Treść strony

Protokół z XLI Sesji Rady Gminy Nadarzyn

Protokół z XLI Sesji Rady Gminy Nadarzyn z dnia 5 lutego 2014 r.

1. Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn p. Danuta Wacławiak dokonała powitania zebranych na sali obrad radnych, sołtysów, mieszkańców Gminy Nadarzyn. Przewodnicząca Rady dokonała otwarcia XLI Sesji zwołanej na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. /Dz. U. z 2013 r. poz. 594/.

2. Na podstawie listy obecności przewodnicząca RG poinformowała, że na sali obrad jest obecnych 14 radnych, co stanowi quorum wobec ustawowego składu Rady liczącego 15 osób. W związku z powyższym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały. Nieobecna radna Renata Bajerska, nieobecność usprawiedliwiona.

3. Przewodnicząca RG przypomniała zaproponowany porządek obrad w zawiadomieniu o zwołaniu XLI Sesji /w załączeniu do protokołu porządek XLI Sesji RG/. Przewodnicząca Rady zapytała czy radni mają uwagi do zaproponowanego porządku obrad? Rada jednogłośnie /14 ”za”/ przyjęła porządek obrad sesji.

4. Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że radni nie wnieśli uwag do protokołu z XXXIX Sesji z dnia 28 listopada 2013 r. Zapytała, czy Rada jest za przyjęciem protokołu? Rada jednogłośnie 14 „za” przyjęła protokół z XXXIX Sesji z dnia 17 grudnia 2013 r.

5. Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że radni nie wnieśli uwag do protokołu z XL Sesji z dnia 30 grudnia 2013 r. Zapytała, czy Rada jest za przyjęciem protokołu? Rada jednogłośnie 14 „za” przyjęła protokół z XL Sesji z dnia 30 grudnia 2013 r.

6. Sprawozdanie Wójta Gminy Nadarzyn z działalności za okres między sesjami przedstawił p. Janusz Grzyb - Wójt Gminy Nadarzyn /w załączeniu sprawozdanie/. Pan Janusz Grzyb - Wójt Gminy Nadarzyn podziękował wszystkim, za zaufanie jakim go obdarzyli wyborcy podczas referendum. Poinformował, ze został rozstrzygnięty przetarg na utwardzanie dróg tłuczniem. Poprosił aby sołtysi zgłaszali zapotrzebowanie na tłuczeń ze wskazaniem konkretnych dróg oraz wskazanie dróg do profilowania. Radny Krupiński zapytał o rozstrzygnięcie przetargu w sprawie rozbudowy garaży w OSP Młochów. Wójt poinformował, ze nastąpiło otwarcie przetargu, ale został unieważniony. Radny Dawid Koper zapytał na jakim etapie jest wykup gruntu przy ul. Oliwkowej w Wolicy z przeznaczeniem na budowę świetlicy? Wójt odpowiedział, że oczekuje na decyzje wyceny gruntów przez Miasto Stołeczne Warszawy. Rada w głosowaniu 12 „za”, 2 „wstrzymujące” przyjęła sprawozdanie Wójta Gminy Nadarzyn z działalności za okres miedzy sesjami.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części wsi Strzeniówka w gm. Nadarzyn. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła p. Stanisława Bandyra - Kierownik referatu Urbanistyki i Architektury. Radny Krupiński zapytał o treść rozstrzygnięcia Wojewody Mazowieckiego do uchwały dot. miejscowego planu Strzeniówki? Pani Bandyra wyjaśniła, że m. p. zag. przestrz. był opracowany na podstawie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z 2000 r. i należy uchwałę podjąć ponownie zgodnie z nową ustawą. Przewodniczący Komisji Planu p. Sylwester Karolak przedstawił pozytywną opinię komisji dot. projektu uchwały. Rada jednogłośnie 14 „za” podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części wsi Strzeniówka w gm. Nadarzyn.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nadarzyn na 2014 rok. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła p. Krystyna Masłowska - Pełnomocnik Wójta ds. uzależnień. Przewodniczący Komisji Statutowej p. Andrzej Wójcicki przedstawił pozytywną opinię komisji dot. projektu uchwały. Rada jednogłośnie 14 „za” podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nadarzyn na 2014 r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia w Gminie Nadarzyn wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła p. Grażyna Witkowska - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Przewodniczący Komisji Statutowej p. Andrzej Wójcicki przedstawił pozytywną opinię komisji dot. projektu uchwały. Przewodniczący Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej p. Maciej Szmel przedstawił pozytywną opinię komisji dot. projektu uchwały. Rada jednogłośnie 14 „za” podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia w Gminie Nadarzyn wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020.

10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dla osób, dzieci i uczniów objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła p. Grażyna Witkowska - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Przewodniczący Zdrowia i Opieki Społecznej p. Maciej Szmel przedstawił pozytywną opinię komisji dot. projektu uchwały. Rada jednogłośnie 14 „za” podjęła uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dla osób, dzieci i uczniów objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Nadarzyn a Gminą Brwinów dotyczącego wykonywania zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił p. Janusz Grzyb - Wójt Gminy Nadarzyn. Zastępca Przewodniczącej Komisji Gospodarczej i Budżetowej p. P. Sylwester Karolak przedstawił pozytywną opinię komisji dot. projektu uchwały. Rada jednogłośnie 14 ”za” podjęła uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Nadarzyn a Gminą Brwinów dotyczącego wykonywania zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2014. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła p. Małgorzata Zielonka - Skarbnik Gminy Nadarzyn. Zgłosiła autopoprawki. Zastępca Przewodniczącej Komisji Gospodarczej i Budżetowej p. Sylwester Karolak przedstawił pozytywną opinię komisji dot. projektu uchwały. Rada w głosowaniu 11 „za”, 2 „wstrzymujący”, 1 „nieobecny na sali” podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2014.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2019. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła p. Małgorzata Zielonka - Skarbnik Gminy Nadarzyn. Zgłosiła autopoprawki. Zastępca Przewodniczącej Komisji Gospodarczej i Budżetowej p. Sylwester Karolak przedstawił pozytywną opinię komisji dot. projektu uchwały. Rada w głosowaniu 11 ”za”, 2 „wstrzymujące”, 1 „nieobecny na sali” podjęła uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2019.

14. Pan Janusz Grzyb - Wójt gminy Nadarzyn poinformował, że na zadawane pytania będzie odpowiadał w formie pisemnej. Radny Krupiński zaproponował, aby wydłużyć termin wyłożenia projektu studium uwarunkowań i kierunków rozwoju Gminy Nadarzyn z 10 lutego do 14 marca 2014 r. Wójt poinformował, że terminy przy procedurze uchwalania studium są wyznaczane zgodnie z ustawą. Radny Krupiński poprosił Pana Mecenas o interpretację prawną w tej sprawie. Pan Jurand Chwojnicki - mecenas poinformował, że każdy może przeczytać ustawę i ją zinterpretować. Pan Ryszard Zalewski zapytał o procedurę przetargów? Pan Tomasz Muchalski - Zastępca Wójta Gminy Nadarzyn zaproponował, aby Pan Zalewski zgłosił się do Referatu Inwestycji i tam uzyska info na ten temat. Pan Zalewski zaproponował sporządzenie opisówki do uchwalonego Budżetu na rok 2014. Pan Muchalski poinformował, że urząd postara się przygotować opisówkę do budżetu w formie broszurki. Pan Ryszard Zalewski zapytał o obecną kwotę zadłużenia oraz o możliwość ściągnięcia zadłużenia od firmy Maximus? Na powyższe pytania wyczerpującej odpowiedzi udzielił Pan Muchalski. Pan Ciechomski - Prezes firmy Hetman poinformował, że jego firma jest prześladowana przez rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji o jego firmie i w związku z tym skierował sprawę do sądu. Pani Urszula Lampelka odniosła się do referendum oraz działalności firmy Hetman. W tej sprawie informacji udzielił p. Janusz Grzyb. Pani Czyż zabrała głos w sprawie działalności firmy Hetman. Pan Ciechomski udzielił wyjaśnił wątpliwości Pani Czyż. Pan Paweł Wiatr zwrócił uwagę na komentarze, które są umieszczane na stronie internetowej Nadarzyn.tv. Pan Muchalski poprosił, aby nieprawdziwe komentarze zostały usunięte ze strony Nadarzyn.tv Pan Majewski redaktor naczelny strony internetowej nadarzyn.tv poprosił o wszelkie zapytania i prośby aby kierować na piśmie. Pan Nowak zadał pytanie Panu Sołtysowi z Młochowa. Odpowiedzi udzielił p. sołtys z Młochowa i Z-ca Wójta Gminy.

15. Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała za udział w obradach i ogłosiła zamknięcie XLI Sesji.

Protokołowały: Teresa Czerniawska, Paulina Mortel

Przewodniczyła: /-/ Danuta Wacławiak

drukuj (Protokół z XLI Sesji Rady Gminy Nadarzyn)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Gminy Nadarzyn
  data wytworzenia: 2014-04-02
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2014-04-02 15:35

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 76331
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2015-02-20 13:19