Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nadarzyn

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.nadarzyn.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Kalendarium

«luty 2024»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.nadarzyn.pl

Treść strony

Protokół z XXXII Sesji Rady Gminy Nadarzyn

Protokół z XXXII Sesji Rady Gminy Nadarzyn z dnia 24 kwietnia 2013 r.

1. Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn p. Danuta Wacławiak dokonała powitania zebranych na sali obrad radnych, sołtysów, mieszkańców Gminy Nadarzyn. Przewodnicząca Rady dokonała otwarcia XXXII Sesji zwołanej na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./.

2. Na podstawie listy obecności przewodnicząca RG poinformowała, że na sali obrad jest obecnych 13 radnych, co stanowi quorum wobec ustawowego składu Rady liczącego 15 osób. W związku z powyższym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały. Nieobecny na Sesji jest radny Andrzej Wójcicki, który wcześniej usprawiedliwił nieobecność.

3. Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że w okręgu Nr 5 dokonano w dniu 21.04.2013 r. wyboru uzupełniającego do Rady Gminy Nadarzyn - p. Krzysztofa Burakowskiego. Wyniki wyboru są podane do publicznej wiadomości obwieszczeniem Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2013 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Nadarzyn przeprowadzonych w dniu 21 kwietnia 2013 r.
Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej - Pani Żaneta Wójtowicz wręczyła Panu Krzysztofowi Burakowskiemu zaświadczenie o wyborze na radnego Gminy Nadarzyn oraz pogratulowała Mu wyboru.

4. Przewodnicząca Rady Gminy przypomniała, że w myśl art. 23a, ust. 1 i ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym. "Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają ślubowanie. Radni nieobecni na pierwszej sesji rady gminy oraz radni którzy uzyskali mandat w czasie trwania kadencji, składają ślubowanie na pierwszej sesji, na której są obecni". Radny Krzysztof Burakowski złożył ślubowanie wobec Rady Gminy. "Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Tak mi dopomóż Bóg".
Przewodnicząca Rady poinformowała, ze na Sali obrad obecnie jest 14 radnych.

5. Przewodnicząca RG przypomniała zaproponowany porządek obrad w zawiadomieniu o zwołaniu XXXII Sesji /w załączeniu do protokołu porządek XXXII Sesji RG/. Przewodnicząca Rady zapytała czy radni mają uwagi do zaproponowanego porządku obrad? Rada jednogłośnie /14 ”za”/ przyjęła porządek obrad sesji.

6. Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że radni nie wnieśli uwag do protokołu z XXXI Sesji z dnia 28 marca 2013 r. Zapytała, czy Rada jest za przyjęciem protokołu? Rada w głosowaniu 13 ”za”, 1 „wstrzymujący” przyjęła protokół z XXXI Sesji z dnia 28 marca 2013 r.

7. Sprawozdanie Wójta Gminy Nadarzyn z działalności za okres między Sesjami przedstawił p. Tomasz Muchalski - Zastępca Wójta Gminy Nadarzyn /w załączeniu sprawozdanie/. Zastępca Wójta Gminy Nadarzyn - p. Tomasz Muchalski pogratulował p. Krzysztofowi Burakowskiemu wyboru na radnego i życzył owocnej współpracy. Pan Muchalski przedstawił informację dot. stopnia realizacji inwestycji gminnych. Wiceprzewodniczący Włodzimierz Wiśniewski zwolnił się i opuścił salę obrad Radny p. Michał Krupiński zapytał o podłączenie kanalizacji Rusiec, Młochów - Żabieniec? Zastępca Wójta poinformował, ze w części już można odebrać wykonaną kanalizację, natomiast nie całość ponieważ trwają negocjację w sprawie dokonanie poprawek na jednym z odcinków. Radny p. Dawid Koper zapytał:
a) kiedy zostanie naprawiona ulica Długa po kanalizacji oraz kiedy nastąpi odbiór ul. Ogrodniczej?,
b) czy udało się skontaktować z Panią Prezydent Warszawy w sprawie terenu w Wolicy pod budowę budynku sportowo - rekreacyjnego?,
c) czy w związku z nowelizacją ustawy o odpadach komunalnych są planowane jakieś ulgi dla rodzin wielodzietnych?
Pan Muchalski odpowiedział:
a) poinformował, że  z naszej strony zostały dopełnione wszelkie uzgodnienia z wykonawcą, który rozpocznie pracę,
b) poinformował, że kontakt bezpośredni jest utrudniony, co jakiś czas kierowane są do nas pisma z których tak na prawdę nic nie wynika. Poinformował, że może przygotować katalog korespondencji z Panią Prezydent Warszawy,
c) obecnie NIK bada gminy czy wszystko zostało poprawnie wykonane. Po przetargu gmina będzie wiedziała jakie środki finansowe będzie musiała zapewnić. I dopiero wtedy będzie można na ten tematy dyskutować. Poinformował, że osobiście jest jak najbardziej na tak, żeby takie ulgi były dla najbardziej potrzebujących rodzin. Radny p. Michał Krupiński zapytał o decyzję środowiskową wydaną  dla firmy na ul. Turystycznej, czy w związku z tym będą wszystkie odpady komunalne wywożone w miejsce siedziby firmy? Pan Muchalski - Zastępca Wójta Gminy Nadarzyn poinformował, że gmina nie wydaje decyzji środowiskowych, a jedynie stwierdza brak oddziaływania na środowisko. Sołtys Wolicy p. Stanisław Żukowski poinformował, że prace na ul. Długiej już się rozpoczęły i mieszkańcy są zadowoleni. Rada jednogłośnie 13 „za” przyjęła sprawozdanie Wójta z działalności za okres między sesjami.

8. Sprawozdanie Wójta Gminy Nadarzyn z realizacji programu współpracy Gminy Nadarzyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012 roku przedstawiła p. Edyta Gawrońska - Sekretarz Gminy Nadarzyn. Radny p. Michał Krupiński zapytał o dotacje dla GLKS-u? Pan Muchalski odpowiedział, że sytuacja większości dyscyplin sportowych, które finansujemy w ciągu roku jest różna, zmienia się w zależności od osiągnięć sportowców i od tego jest zależne finansowanie, a budżet jest uchwalany na początku roku. Na chwile obecną sytuacja klubów jest stabilna brak zaległości, są realizowane wszystkie zadania sportowe. Rada w głosowaniu 12 „za”, 1 „wstrzymujący” przyjęła sprawozdanie Wójta Gminy Nadarzyn z realizacji programu współpracy Gminy Nadarzyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012 roku.

9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Ryszarda Zalewskiego na Wójta Gminy Nadarzyn. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił p. Andrzej Jakubowski - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej /w załączeniu projekt uchwały wraz z uzasadnieniem/. Radny p. Michał Krupiński poinformował, że jako członek Komisji rewizyjnej wstrzymał się od głosu uzasadniając tym, że należało pisemnie poinformować Pana Zalewskiego w jakiej formie miał wystąpić o zgodę na ustawienie tablic historycznych. Radny p. Dawid Koper zapytał czy Wójt wydawał zezwolenie na wystawy, a jeśli tak to na jakich zasadach? Pan Zastępca Wójta przypomniał, że Pan Zalewski nie pierwszy raz organizował wystawy historyczne na rynku w Nadarzynie, przy Kościele, na Cmentarzu. Poinformował, że aby Pan Zalewski mógł zrobić wystawę należy zawrzeć umowę cywilnoprawną. Pan Zalewski złożył skargę na Wójta, a w tym samym czasie zostało wysłane pismo wyjaśniające do Pana Zalewskiego co należy po kolei zrobić, aby doszło do zawarcia takiej umowy. Od strony prawnej urząd musi takich spraw pilnować. Radny Koper zapytał czy były takie pozwolenia? Pan Muchalski odpowiedział, że były, ale zgodnie z prawem i uchwałą Rady Gminy umowa powinna mieć ramy prawne. Radny Koper zapytał czy nie można było na tych samych zasadach co wcześniej wydać zgody? Pan Muchalski odpowiedział, że w piśmie skierowanym do Wójta nie było żadnych konkretów, nawet na jaki okres czasu jest planowana wystawa. Pan Zalewski poinformował, że zgody na wystawy historyczne były i było w porządku. Ale po otrzymaniu pisma, w którym Wójt odmówił zgody na zrobienie wystawy postanowił złożyć skargę. Pan Zalewski poinformował, że złoży stosowne dokumenty odnośnie zawarcia umowy cywilnoprawnej. Jednocześnie poprosił o komentarz Pana Wójta w tej sprawie. Pan Wójta - Janusz Grzyb poinformował, że forma pisma wynikła po zdewastowaniu ostatniej wystawy historycznej, która była w Rynku w Nadarzynie, gmina nie ponosi odpowiedzialności za zdemolowanie wystawy, ani też nie zapewni ochrony. Pan Muchalski zapytał Pana Zalewskiego czy gdyby był radnym i otrzymał informację z SKO, że pod względem prawnym jest wszystko w porządku, to czy głosowałby Pan, za tym że Wójt przekroczył swoje kompetencje? Pan Zalewski poinformował, że pismo do SKO nie było złożone w trybie skargi natomiast sprawdzenia czy ta decyzja nie była wadliwa. Powiedział, że pismo, wyjaśniające, które otrzymał od Pana Wójta oraz informacja z SKO zawierające podobne informacje, które są jasne, zrozumiałe i nie ma zastrzeżeń. Rada w głosowaniu 10 „za”, 1 „przeciw”, 2 „wstrzymujący” podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Ryszarda Zalewskiego na Wójta Gminy Nadarzyn uznając skargę za bezzasadną.

10. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa  w uchwałach Rady Gminy Nadarzyn. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła p. Katarzyna Dorn - Rutkowska - autor planu. Przewodniczący Komisji Planu - p. Sylwester Karolak - przedstawił pozytywną opinię komisji dot. projektu uchwały. Rada w głosowaniu 11 „za”, 1 „przeciw”, 1 „wstrzymujący” podjęła uchwałę w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwałach Rady Gminy Nadarzyn.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Nadarzyn na rok 2012 Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła p. Grażyna Witkowska - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Radny p. Michał Krupiński zwrócił uwagę na zapis dot. danych demograficznych i społecznych i czy w tym zapisie została uwzględniona szkoła w Ruścu? Pani Witkowska odpowiedziała, że jest uwzględniona. Radny Krupiński zapytał o zasiłek z tytułu urodzenia dziecka i czy to jest to samo becikowe? Pani Witkowska odpowiedziała, że są to dwa różne świadczenia. Przewodnicząca Komisji Zdrowia - p. Renata Bajerska - przedstawiła pozytywną opinię komisji dot. projektu uchwały. Rada w głosowaniu 12 „za”, 1 „wstrzymujący” podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Nadarzyn na rok 2012.

12. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Strzeniówka w gminie Nadarzyn - etap V. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła p. Anna Market - autor planu. Przewodniczący Komisji Planu p. Sylwester Karolak przedstawił pozytywną opinię komisji dot. projektu uchwały. Rada w głosowaniu 12 ”za”, 1 „wstrzymujący” podjęła uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Strzeniówka w gminie Nadarzyn - etap V.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/488/2010 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 października 2010r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Parole w Gminie Nadarzyn. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła p. Stanisława Bandyra - Kierownik Referatu Urbanistyki i Architektury. Pani Bandyra poinformowała, że plan został podzielono na etapy, aby innym wnioskodawcom nie blokować w oczekiwaniu na uzgodnienia. Radny Krupiński zapytał kiedy zostaną uwzględnieni wnioskodawcy pozostałych części? Zastępca Wójta – Pan Tomasz Muchalski poinformował, że sołectwo Parole dzielimy na 3 etapy. Kolejni wnioskodawcy zostaną uwzględnieni w kolejnych etapach. Przewodniczący Komisji Planu – p. Sylwester Karolak - przedstawił pozytywną opinię komisji dot. projektu uchwały. Rada w głosowaniu 12 „za”, 1 „wstrzymujący” podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/488/2010 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 października 2010 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Parole w Gminie Nadarzyn.

14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia z gminami: Mszczonów, Radziejowice, Żabia Wola, Raszyn. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła p. Stanisława Bandyra - Kierownik Referatu Urbanistyki i Architektury. Radny p. Michał Krupiński zapytał o zmianę linii kolejki WKD oraz o pozyskanie środków z funduszy europejskich na ten cel? Pan Muchalski poinformował, że Gmina Raszyn nie jest zainteresowana, i stąd ta zmiana uchwały. Do porozumienia przystąpiła gmina Brwinów. Obecnie nie ma lokalizacji na budowę kolejki, są to jedynie intencje. Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad na chwilę obecną nie pomoże sfinansować tego projektu, ponieważ priorytetem jest wykonanie projektu Salomea - Paszków, za 2 miesiące rozpoczynają się prace. Przewodniczący Komisji Planu - p. Sylwester Karolak przedstawił pozytywną opinię komisji dot. projektu uchwały. Rada w głosowaniu 12 „za”, 1 „wstrzymujący” podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia z gminami: Mszczonów, Radziejowice, Żabia Wola, Raszyn.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2013. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła p. Małgorzata Zielonka - Skarbnik Gminy Nadarzyn. Radny Krupiński zapytał o przeznaczoną kwotę w budżecie na Obchody 560-lecia Nadania Praw Miejskich dla Nadarzyna oraz na budowę garaży przy OSP Młochów. Pani Zielonka poinformowała, że 35 tysięcy to dotacje, natomiast 7 tysięcy środki własne na Obchody 560-lecia Nadania Praw Miejskich dla Nadarzyna. Pan Muchalski poinformował, że na budowę garaży w Młochowie jest zaplanowane 25 tys. Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej - p. Michał Krupiński przedstawił pozytywną opinię komisji dot. projektu uchwały. Rada w głosowaniu 12 „za”, 1 „wstrzymujący” podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2013.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2019. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła p. Małgorzata Zielonka - Skarbnik Gminy Nadarzyn. Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej - p. Michał Krupiński przedstawił pozytywną opinię komisji dot. projektu uchwały. Rada w głosowaniu 12 „za”, 1 „wstrzymujący” podjęła uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2019.

17. Przewodnicząca rady Gminy Nadarzyn p. Danuta Wacławiak przypomniała radnym o składaniu oświadczeń majątkowych - termin do końca kwietnia br.
Pan Ryszard Zalewski zapytał w jakim trybie został powołany Pan Kozłowski oraz Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Komunalnego? Pan Zastępca Wójta Gminy Nadarzyn - Tomasz Muchalski poprosił o złożenie pisma w tej sprawie. Pan Zalewski wniósł uwagi do pracy Gminnej Komisji Wyborczej. Pan Muchalski poprosił o uwagi na piśmie.

18. Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała za udział w obradach Rady i ogłosiła zamknięcie XXXII Sesji RG.

Protokołowały:
1) Teresa Czerniawska
2) Paulina Mortel

Przewodniczyła:
Danuta Wacławiak

drukuj (Protokół z XXXII Sesji Rady Gminy Nadarzyn)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Gminy Nadarzyn
  data wytworzenia: 2013-05-29
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2013-05-29 15:48
 • zmodyfikował: Michał Wilczak
  ostatnia modyfikacja: 2013-05-29 15:50

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 81275
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2014-02-20 15:51