Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nadarzyn

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.nadarzyn.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Kalendarium

«grudzień 2023»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.nadarzyn.pl

Treść strony

Protokół z XXXI Sesji Rady Gminy Nadarzyn

Protokół z XXXI Sesji Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 marca 2013 r.

1. Wiceprzewodniczący Rady Gminy Nadarzyn p. Włodzimierz Wiśniewski dokonał powitania zebranych na sali obrad radnych, sołtysów, mieszkańców Gminy Nadarzyn. Wiceprzewodniczący Rady dokonał otwarcia XXXI Sesji zwołanej na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./.

2. Na podstawie listy obecności wiceprzewodniczący RG poinformował, że na sali obrad jest obecnych 13 radnych, co stanowi quorum wobec ustawowego składu Rady liczącego 15 osób. W związku z powyższym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały. Nieobecna na Sesji jest radna Danuta Wacławiak, która wcześniej usprawiedliwiła nieobecność.

3. Wiceprzewodniczący RG odczytał zaproponowany porządek obrad w zawiadomieniu o zwołaniu XXXI Sesji /w załączeniu do protokołu porządek XXXI Sesji RG/. Przewodniczący Rady zapytał czy radni mają uwagi do zaproponowanego porządku obrad? Radny p. Michał Krupiński zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu dot. podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale zgodnie z wniosek stowarzyszenia „SZPALER”. Pani mecenas Burczaniuk poinformowała, że do rozpatrzenia wezwania są przygotowywane materiały i będzie ono rozpatrzone przez Radę na kolejnej Sesji RG, a stowarzyszenie otrzymało pismo informacyjne. Radny Krupiński czy terminy nie zostaną naruszone? Pani Mecenas Burczaniuk poinformowała, że mają tu zastosowanie przepisy zawarte w kpa. Wiceprzewodniczący Rady Gminy Nadarzyn - p. Włodzimierz Wiśniewski poddał pod głosowanie wniosek radnego Krupińskiego. W głosowaniu 1 „za”, 11 „przeciw”, 1 „wstrzymujący” rada odrzuciła wniosek p. Krupińskiego. Radny p. Andrzej Pietrzak postawił wniosek Komisji Inwentaryzacyjnej o zdjęcie z porządku obrad pkt 14 dot. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej Gminy Nadarzyn położonej w Woli Krakowiańskiej. Rada jednogłośnie 13 „za” przyjęła wniosek radnego Pietrzaka. Rada w glosowaniu 12 „za”, 1 „wstrzymujący” przyjęła porządek obrad.

4. Wiceprzewodniczący Rady Gminy stwierdził, że radni nie wnieśli uwag do protokołu z XXX  Sesji z dnia 27 lutego 2013 r. Zapytał, czy Rada jest za przyjęciem protokołu? Rada w głosowaniu 12 „za”, 1 „wstrzymujący” przyjęła protokół z XXX Sesji z dnia 27 lutego 2013 r.

5. Sprawozdanie Wójta Gminy Nadarzyn z działalności za okres między sesjami przedstawił p. Tomasz Muchalski - Zastępca Wójta Gminy Nadarzyn /w załączeniu sprawozdanie/. Zastępca Wójta poprosił sołtysów o zgłaszanie do Referatu Inwestycji ubytków asfaltowych oraz wskazanie, które drogi gruntowe można już utwardzać. Radny p. Michał Krupiński zapytał:
a) o rozbudowę oczyszczalni ścieków w Młochowie?,
b) o zakup agregatu prądotwórczego przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych,
c) o odmowną decyzję środowiskową dla planowanej sortowni śmieci w Nadarzynie?
Pan Muchalski - Zastępca Wójta Gminy Nadarzyn odpowiedział:
a) Rozbudowa oczyszczalni jest w toku realizacji,
b) o zakupie agregatu decyduje Przedsiębiorstwo Komunalne,
c) sprawy toczą się już od dwóch lat i ze strony urzędu wydawane są negatywne opinie związane z planowaną inwestycją. Rada jednogłośnie 13 „za” przyjęła sprawozdanie Wójta z działalności za okres między sesjami.

6. Sprawozdanie z działalności Straży Gminnej w Nadarzynie za rok 2012 przedstawił p. Adam Piskorz - Komendant Straży Gminnej /w załączeniu sprawozdanie/. Radny Krupiński zapytał - jak można ocenić poprawę bezpieczeństwa publicznego w gminie? Komendant Straży Gminnej odpowiedział, że zdecydowanie nastąpiła poprawa bezpieczeństwa publicznego przy współpracy straży gminnej z policją. Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku - P. Eugeniusz Kucharski przedstawił pozytywną opinię komisji dot. sprawozdania. Rada jednogłośnie 13 „za” przyjęła sprawozdanie z działalności Straży Gminnej w Nadarzynie za rok 2012.

7. Sprawozdanie z działalności Zakładu Usług Komunalnych w Nadarzynie za rok 2012 przedstawił p. Dominik Wiktorek - Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych. Radny Krupiński zapytał
a) o ilość wyprodukowanej wody a ilość sprzedanej, jakie są straty?
b) czy są publikowane badania wody?,
c) o ilość przyjętych ścieków?,
d) o zakup agregatu?
Pan Wiktorek odpowiedział:
a) straty wody wynoszą około 14%. Na pozostałe pytania Pan Wiktorek nie udzielił odpowiedzi, ponieważ nie jest pracownikiem Przedsiębiorstwa Komunalnego. Wiceprzewodniczący Komisji Rolnej i Ochrony Środowiska p. Andrzej Pietrzak przedstawił pozytywną opinię komisji dot. sprawozdania. Rada w głosowaniu 12 „za”, 1 „przeciw” przyjęła sprawozdanie z działalności Zakładu Usług Komunalnych w Nadarzynie za rok 2012.

8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ogniska Dziecięco-Młodzieżowego „Tęcza” w Nadarzynie za rok 2012 przedstawiła p. Krystyna Masłowska - Dyrektor Gminnego Ogniska Dziecięco-Młodzieżowego „Tęcza”. Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury p. Marcin Karczmarczyk przedstawił pozytywną opinię komisji dot. sprawozdania. Rada jednogłośnie 13 „za” przyjęła sprawozdanie z działalności Ogniska Dziecięco-Młodzieżowego „Tęcza” w Nadarzynie za rok 2012.

9. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nadarzynie za rok 2012 przedstawiła p. Stefania Łęcka - Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nadarzynie. Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej p. Renata Bajerska przedstawiła pozytywną opinię komisji dot. sprawozdania. Rada jednogłośnie 13 „za” przyjęła sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nadarzynie za rok 2012.

10. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Sportu w Nadarzynie za rok 2012 przedstawił p. Dariusz Maranowski - Dyrektor GOS. Przewodniczący Komisji Sportu i Kultury Fizycznej p. Jan Perzyna przedstawił pozytywną opinię dot. sprawozdania. Rada jednogłośnie 13 „za” przyjęła sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Sportu w Nadarzynie za rok 2012.

11. Sprawozdanie z działalności Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury w Nadarzynie za rok 2012 przedstawiła p. Kamila Michalska - Dyrektor NOK. Radny Krupiński zapytał dlaczego w sprawozdaniu finansowym w wydatkach zamieszczona jest pozycja dot. orkiestry dętej  OSP. Pani Michalska odpowiedziała, że jest to kwota przeznaczona na wynagrodzenia dla instruktorów muzycznych. Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury p. Marcin Karczmarczyk przedstawił pozytywną opinię komisji dot. sprawozdania. Rada jednogłośnie 13 „za” przyjęła sprawozdanie z działalności Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury w Nadarzynie za rok 2012.

12. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Nadarzyn za rok 2012 przedstawiła p. Ewa Marjańska - Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Nadarzyn. Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury p. Marcin Karczmarczyk przedstawił pozytywną opinię komisji dot. sprawozdania. Rada jednogłośnie 13 „za” przyjęła sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Nadarzyn za rok 2012.

13. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nadarzynie za rok 2012 przedstawiła p. Grażyna Witkowska - Kierownik GOPS. Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej p. Renata Bajerska przedstawiła pozytywną opinię komisji dot. sprawozdania. Rada jednogłośnie 13 „za” przyjęła sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nadarzynie za rok 2012.

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nadarzyn w roku 2013. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił p. Franciszek Majek - Kierownik Referatu Rolnictwa. Wiceprzewodniczący Komisji Rolnej i Ochrony Środowiska - p. Andrzej Pietrzak przedstawił pozytywną opinię dot. projektu uchwały. Rada jednogłośnie 13 „za” podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Nadarzyn w roku 2013.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/295/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców gminy i zagospodarowania tych odpadów. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił p. Franciszek Majek - Kierownik Referatu Rolnictwa. Radny Krupiński zapytał czy gmina zobowiązuje się do zaopatrywania mieszkańców w pojemniki i worki na odpady komunalne. Pan Majek odpowiedział, że gmina będzie zapewniać i pojemniki i worki. Radny p. Andrzej Wójcicki zapytał czy to wiąże się z dodatkowymi opłatami? Pan Zastępca Wójta – Tomasz Muchalski odpowiedział, że wszystkie elementy takie jak pojemniki, worki, itd. będą zapewnione w kwocie ustalonej przez gminę. Wiceprzewodniczący Komisji Rolnej i Ochrony Środowiska przedstawił pozytywną opinie komisji dot. projektu uchwały. Rada jednogłośnie 13 „za” podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/295/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców gminy i zagospodarowania tych odpadów.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2013. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła p. Małgorzata Zielonka - Skarbnik Gminy Nadarzyn. Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej p. Michał Krupiński przedstawił pozytywną opinię komisji dot. projektu uchwały. Rada jednogłośnie 13 „za” podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2013.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2019. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła p. Małgorzata Zielonka - Skarbnik Gminy Nadarzyn. Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej p. Michał Krupiński przedstawił pozytywną opinię komisji dot. projektu uchwały. Rada jednogłośnie 13 „za” podjęła uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2019.

18. Zastępca Wójta Gminy Nadarzyn - Tomasz Muchalski złożył życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych. Przypomniał radnym o złożeniu oświadczeń majątkowych w terminie do końca kwietnia br. Pełnomocnik PIS p. Karpiński zapytał o:
a) dlaczego firma Deloitte została zatrudniona przy odzyskaniu podatku VAT?,
b) czy coś się zmieniło w sprawie wystaw p. Zalewskiego?,
c) publikację zarządzenia Wójta dot. powołania komisji mieszkaniowej.
Pan Zastępca Wójta - Tomasz Muchalski odpowiedział:
a) firma Deloitte odbyła prezentację przed radnymi i została wybrana spośród innych ofert. Gmina Nadarzyn była pierwszą gminą w sąsiedztwie, która wystąpiła o odzyskanie podatku VAT,
b) że Pan Zalewski odpowiedź otrzymał, a nawet zgłosił się do komitetu obchodów 560lecia przyznania praw miejskich dla Nadarzyna,
c) poinformował, że przyznanie kluczy do mieszkań odbyło się publicznie na sesji RG, natomiast aspekty prawne omówi Pani Mecenas. Pan Karpiński powiedział, że interesuje go legalizm działań Pana Wójta. Pani Mecenas Burczaniuk poinformowała, że zarządzenie Wójta jest dokumentem wewnętrznym. Pani Mecenas ustosunkowała się również do pytania o firmę Deloitte informując, że umowa została zawarta poza zamówieniami publicznymi, ponieważ nie ma przepisów prawnych, które by to nakazywały. Pani Mecenas Burczaniuk pouczyła p. Karpińskiego – pełnomocnika PIS z art. 226§1 kk.

19. Wiceprzewodniczący RG podziękował za udział w obradach i ogłosił zamknięcie XXXI sesji.

Protokołowały:
1) Teresa Czerniawska
2) Paulina Mortel

Przewodniczył:
Włodzimierz Wiśniewski

drukuj (Protokół z XXXI Sesji Rady Gminy Nadarzyn)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Gminy Nadarzyn
  data wytworzenia: 2013-05-29
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2013-05-29 15:30
 • zmodyfikował: Michał Wilczak
  ostatnia modyfikacja: 2013-05-29 15:31

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 79604
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2014-02-20 15:51