Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nadarzyn

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.nadarzyn.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Kalendarium

«marzec 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.nadarzyn.pl

Treść strony

Protokół z XXIX Sesji Rady Gminy Nadarzyn

Protokół z XXIX Sesji Rady Gminy Nadarzyn z dnia 23 stycznia 2013 r.

1. Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn p. Danuta Wacławiak dokonała powitania zebranych na sali obrad radnych, sołtysów, mieszkańców Gminy Nadarzyn. Przewodnicząca Rady dokonała otwarcia XXIX Sesji zwołanej na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./.

2. Na podstawie listy obecności przewodnicząca RG poinformowała, że na sali obrad jest obecnych 12 radnych, co stanowi quorum wobec ustawowego składu Rady liczącego 15 osób. W związku z powyższym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

3. Przewodnicząca RG przypomniała zaproponowany porządek obrad w zawiadomieniu o zwołaniu XXIX Sesji /w załączeniu do protokołu porządek XXIX Sesji RG/. Przewodnicząca Rady zapytała czy radni mają uwagi do zaproponowanego porządku obrad?

4. Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że radni nie wnieśli uwag do protokołu z XXVIII Sesji z dnia 27 grudnia 2012 r. Zapytała, czy Rada jest za przyjęciem protokołu? Rada w głosowaniu 13 ”za”, 1 „wstrzymujący” przyjęła protokół z XXVIII Sesji z dnia 27 grudnia 2012 r.

5. Sprawozdanie Wójta Gminy Nadarzyn z działalności za okres między sesjami /w załączeniu sprawozdanie/. Radny p. Andrzej Pietrzak zapytał o wykonanie projektów na oświetlenie ulicznego w Strzeniówce. Pan Wójt odpowiedział, że nie wszystkie projekty zmieściły się w umowie, następne będą wykonane w kolejnym etapie. Radny p. Michał Krupiński zapytał czy jest możliwość posypania solą ronda w Młochowie i przyległych do niego dróg, które prowadzą do okolicznych wsi. Wójt odpowiedział, że powinno być posypane solą i zostanie złożone zastrzeżenie do powiatu. Radny p. Michał Krupiński zapytał o przebieg konsultacji w społeczeństwie dot. przywrócenia Nadarzynowi praw miejskich. Wójt poinformował, że po pierwszym sondażu wśród mieszkańców niewykluczone, że będzie należało się wycofać z tej propozycji z powodu licznych obaw mieszkańców. Radny p. Andrzej Wójcicki zapytał się o deklaracje w sprawie odbierania odpadów komunalnych. Zastępca Wójta Gminy Nadarzyn p. Tomasz Muchalski poinformował, że wszystkie uchwały związane z odpadami komunalnymi zgodnie z wymaganiami ustawodawcy zostały podjęte, w tym również uchwała dot. deklaracji na odbiór odpadów komunalnych. Poinformował, że deklaracje będą składane po przetargu. Radny p. Dawid Koper: - zapytał kiedy będą wykonane dalsze etapy kanalizacji w Wolicy? - zapytał czy gmina wykupi pod ośrodka Sportu i Rekreacji w Wolicy? - zapytał dlaczego Przedsiębiorstwo Komunalne nie poinformowało o wyłączeniu wody w Wolicy? Wójt odpowiedział, że projekt na wykonanie kanalizacji winny być skończone do końca kwietnia br., wszystko zależy od pozwoleń. Wójt odpowiedział, że mimo usilnych starań, nie może spotkać się z Panią Prezydent W-wy, ponieważ spotkania wciąż są odwoływane przez władze miasta. Zastępca Wójta poinformował, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu będzie tak skonstruowany, że zarówno będzie możliwa usługa oświatowa jak i mieszkaniowa, będzie dwufunkcyjność tego terenu. Wójt poinformował, że jeśli chodzi o wyłączenia wody, to należy się zgłosić do Przedsiębiorstwa Komunalnego w tej sprawie, powiedział również, że żadne uwagi na ten temat nie trafiły do urzędu. Radny p. Andrzej Pietrzak zapytał czy dotychczasowe umowy na odbiór odpadów należy wypowiadać prywatnie, czy te umowy wygasną samoistnie? Pan Zastępca Wójta Tomasz Muchalski odpowiedział, że jest to temat sporny. Rada jednogłośnie przyjęła sprawozdanie Wójta Gminy Nadarzyn z działalności za okres między sesjami.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Nadarzyn nieruchomości położonych w Młochowie, gm. Nadarzyn. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił p. Andrzej Żuchowski - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntowej. Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej - p. Andrzej Pietrzak przedstawił pozytywną opinię komisji dot. projektu uchwały. Rada jednogłośnie 14 „za” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Nadarzyn nieruchomości położonych w Młochowie, gm. Nadarzyn.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Nadarzyn działki drogowej położonej w Nadarzynie. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił p. Andrzej Żuchowski - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntowej. Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej - p. Andrzej Pietrzak przedstawił pozytywną opinię komisji dot. projektu uchwały. Rada jednogłośnie 14 „za” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Nadarzyn działki drogowej położonej w Nadarzynie.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Nadarzyn na lata 2013-2015. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła p. Grażyna Witkowska - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zgłosiła autopoprawki. Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej p. Renata Bajerska przedstawiła pozytywną opinię komisji dot. projektu uchwały wraz z autopoprawkami. Rada jednogłośnie 14 ”za” podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Nadarzyn na lata 2013-2015 z autopoprawkami.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nadarzyn na 2013 rok. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła p. Krystyna Masłowska - Pełnomocnik Wójta ds. Uzależnień. Zgłosiła autopoprawki. Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej p. Renata Bajerska przedstawiła pozytywną opinię komisji dot. projektu uchwały wraz z autopoprawkami. Przewodniczący Komisji Statutowej p. Andrzej Wójcicki przedstawił pozytywna opinie komisji dot. projektu uchwały wraz z autopoprawkami. Rada jednogłośnie „za” przy 13 obecnych na Sali podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nadarzyn na 2013 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił p. Dariusz Maranowski - Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zgłosił autopoprawki. Przewodniczący Komisji Sportu i Kultury Fizycznej p. Jan Perzyna - przedstawił pozytywną opinię komisji dot. projektu uchwały wraz z autopoprawkami. Rada jednogłośnie 14 „za” podjęła uchwałę w sprawie zasad przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Krakowiany w Gminie Nadarzyn. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła p. Katarzyna Dorn - Rutkowska - autor planu. Radny p. Michał Krupiński złożył wniosek formalny o oddalenie projektu uchwały do komisji planu w celu ponownego przeanalizowania czy projekt uchwały jest zgodny z rozporządzeniem dot. ochrony krajobrazu. Pani Katarzyna Dorn - Rutkowska poinformowała, ze ta uchwała nie dotyczy obszaru chronionego krajobrazu, a więc oddalenie projektu uchwały jest nieuzasadnione. Zastępca Wójta dodał, że ta uchwała dotyczy zmian podjętej uchwały wcześniej. Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn zapytała kto jest za odrzuceniem wniosku formalnego radnego Krupińskiego, w głosowaniu 11 „za”, 1 „przeciw”, 2 „wstrzymujące”. Wniosek radnego Krupińskiego został odrzucony. Przewodniczący Komisji Planu p. Sylwester Karolak przedstawił pozytywną opinię komisji dot. projektu uchwały. Rada w głosowaniu 13 „za”, 1 „przeciw” podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Krakowiany w Gminie Nadarzyn.

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wola Krakowiańska w Gminie Nadarzyn. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła p. Katarzyna Dorn - Rutkowska - autor planu. Przewodniczący Komisji Planu p. Sylwester Karolak przedstawił pozytywną opinię komisji dot. projektu uchwały. Rada w głosowaniu 13 „za”, 1 „przeciw” podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wola Krakowiańska w Gminie Nadarzyn.

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Nadarzyn w Gminie Nadarzyn - rejon „Stasinek”. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła p. Katarzyna Dorn - Rutkowska - autor planu. Przewodniczący Komisji Planu p. Sylwester Karolak przedstawił pozytywną opinię komisji dot. projektu uchwały. Rada jednogłośnie 14 „za” podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Nadarzyn w Gminie Nadarzyn - rejon „Stasinek”.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2013. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła p. Małgorzata Zielonka - Skarbnik Gminy Nadarzyn. Zgłosiła autopoprawki. Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej p. Michał Krupiński przedstawił pozytywną opinię komisji dot. projektu uchwały wraz z autopoprawkami. Radny p. Michał Krupiński zapytał o planowane wydatki na projekty dróg, tzn., które drogi zostały zakwalifikowane po uprzednich konsultacjach z sołtysami. Krupiński poinformował, że obecny sołtys z Młochowa nie brał w nich udziału. Zastępca Wójta p. Tomasz Muchalski odpowiedział, że obecny sołtys wsi Młochowa nie mógł brać udziału w spotkaniach ponieważ, nie był jeszcze sołtysem, a rozmowy w tym temacie odbyły się 3 lata temu, a więc nie są to nowe projekty. Rada w głosowaniu przy obecnych na sali 13 radnych 1 „wstrzymujący”, 12 „za” podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2013.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2019. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła p. Małgorzata Zielonka - Skarbnik Gminy Nadarzyn. Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej p. Michał Krupiński przedstawił pozytywną opinię komisji dot. projektu uchwały. Rada w głosowaniu 1 „wstrzymujący, 13 „za” podjęła uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2019.

16. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił p. Tomasz Muchalski. Przewodniczący Komisji Statutowej p. Andrzej Wójcicki przedstawił pozytywna opinię komisji dot. projektu uchwały. Rada jednogłośnie „za” przy 13 obecnych na sali. podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

17. Pan Ryszard Zalewski zapytał jak Komisja Budżetowa ustosunkowała się do uchwał RIO - zalecenia pokontrolne. Pan Zastępca Wójta Tomasz Muchalski odpowiedział, że wszystkie informacje są jawne, dostępne również na stronie internetowej, a więc można się z nimi zapoznać. Dodatkowo wspomniał, że opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej jest jedna z najlepszych spośród okolicznych gmin. Radny p. Dawid Koper poinformował, że nie dostał jako radny zaleceń pokontrolnych RIO. Sołtys p. Bogdan Perzyna zapytał o odśnieżanie ulicy Grodziskiej wraz z chodnikiem? Pan Muchalski odpowiedział, ze odśnieżaniem powinien zająć się zarządca drogi łącznie z pasem zieleni i chodnikiem, w tym przypadku starostwo. Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn p. Danuta Wacławiak przypomniała przewodniczącym poszczególnych komisji problemowych o przygotowaniu sprawozdań za 2012 r. z pracy komisji oraz planów pracy na 2013 r. Przewodnicząca Rady poinformowała, że po zamknięciu Sesji RG odbędzie się prezentacja szkoły podstawowej Stowarzyszenie „STERNIK”.

18. Po wyczerpaniu porządku obrad, Przewodnicząca RG podziękowała za udział w obradach i ogłosiła zamknięcie XXIX Sesji.

Protokołowały:
1) Teresa Czerniawska
2) Paulina Mortel

Przewodniczyła:
Danuta Wacławiak

drukuj (Protokół z XXIX Sesji Rady Gminy Nadarzyn)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Gminy Nadarzyn
  data wytworzenia: 2013-02-28
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2013-02-28 14:44

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 24638
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-02-20 15:51