Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nadarzyn

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.nadarzyn.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Kalendarium

«luty 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.nadarzyn.pl

Treść strony

Protokół z XL Sesji Rady Gminy Nadarzyn

Protokół z XL Sesji Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 2013 r.

1. Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn p. Danuta Wacławiak dokonała powitania zebranych na sali obrad radnych, sołtysów, mieszkańców Gminy Nadarzyn. Przewodnicząca Rady dokonała otwarcia XL Sesji zwołanej na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. /Dz. U. z 2013 r. poz. 594/.

2. Na podstawie listy obecności przewodnicząca RG poinformowała, że na sali obrad jest obecnych 14 radnych, co stanowi quorum wobec ustawowego składu Rady liczącego 15 osób. W związku z powyższym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

3. Przewodnicząca RG przypomniała zaproponowany porządek obrad w zawiadomieniu o zwołaniu XL Sesji /w załączeniu do protokołu porządek XL Sesji RG/. Przewodnicząca Rady zapytała czy radni mają uwagi do zaproponowanego porządku obrad? Rada jednogłośnie /14 ”za”/ przyjęła porządek obrad sesji.

4. Sprawozdanie Wójta Gminy Nadarzyn z działalności za okres między sesjami przedstawił p. Janusz Grzyb - Wójt Gminy Nadarzyn /w załączeniu sprawozdanie/. Pan Janusz Grzyb - Wójt Gminy Nadarzyn wręczył dyplomy od Marszałka Województwa Mazowieckiego za zasługi dla Nadarzyna. Radny Krupiński zapytał, kiedy mieszkańcy dawnego Żabieńca zostaną podłączeni do kanalizacji? Wójt odpowiedział, że firma która wykonywała kanalizację zbankrutowała, gmina zgłosiła roszczenie w stosunku do firmy i teraz sąd zdecyduje czy roszczenie gminy zostanie uznane. Dopóki nie ma decyzji sądu, należy czekać. Rada w głosowaniu 13 ”za”, 1 ”wstrzymujący” przyjęła sprawozdanie Wójta Gminy Nadarzyn z działalności za okres między sesjami /w załączeniu sprawozdanie/.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania mężów zaufania do Gminnej Komisji do spraw Referendum w Nadarzynie oraz Obwodowych Komisji do sprawReferendum w Nadarzynie. Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn przypomniała zaproponowanych kandydatów na mężów zaufania. Rada w głosowaniu 13 „za”, 1 „wstrzymujący podjęła uchwałę w sprawie wskazania mężów zaufania do Gminnej Komisji do spraw referendum w Nadarzynie oraz Obwodowych Komisji do spraw Referendum w Nadarzynie.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2013. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła p. Małgorzata Zielonka - Skarbnik Gminy Nadarzyn. Zgłosiła autopoprawki. Przewodnicząca Komisji Budżetowej - p. Renata Bajerska przedstawiła pozytywną opinię Komisji dot. projektu uchwały.
Radny Krupiński zapytał:
1) Dlaczego nie zostały wykonane dochody majątkowe w kwocie 2 mln?
2) W jakiej kwocie zostały wykorzystane i pobrane pieniądze z pożyczki, której pełna kwota wynosiła 6 mln, czy wszystkie pieniądze zostały wykorzystane?
Ad. 1) Pani Małgorzata Zielonka - Skarbnik Gminy Nadarzyn odpowiedziała, że dochody majątkowe w kwocie 2 mln złotych miały pochodzić ze sprzedaży mienia, w związku z tym, że w 2013 r. nie było sprzedaży mienia, to nie były wykonane dochody majątkowe. Źródłem finansowania wydatków, które miały być pierwotnie pokryte tymi dochodami były dochody pochodzące z wpływów z VATu, ponieważ kwota VATu odzyskania w pierwotnej wersji budżetu była niższa, a w trakcie roku była zwiększana do wysokości faktycznego odzyskania.
Ad. 2 Pani Małgorzata Zielonka - Skarbnik Gminy Nadarzyn odpowiedziała, że pożyczka została wykorzystana w pełnej kwocie 6 mln. Rada w głosowaniu 13 ”za”, 1 „wstrzymujący” podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2013 wraz z autopoprawkami.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2019. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła p. Małgorzata Zielonka - Skarbnik Gminy Nadarzyn. Przewodnicząca Komisji Budżetowej p. Renata Bajerska przedstawiła pozytywną opinię Komisji dot. projektu uchwały. Rada w głosowaniu 13 ”za”, 1 „wstrzymujący” podjęła uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2019.

8. Podjęcie Uchwały Budżetowej na rok 2014. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła p. Małgorzata Zielonka - Skarbnik Gminy Nadarzyn. Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały budżetowej na 2014 r., został omówiony na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji na którym zostały udzielone odpowiedzi na wszystkie pytania oraz pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie Komisje Problemowe. Na tym posiedzeniu był nieobecny Radny Michał Krupiński.
Radny Michał Krupiński zapytał:
1) Dochody majątkowe w kwocie 2 mln złotych zostały wpisane w budżet na 2014 r. i na ile te dochody są realne do osiągnięcia?
2) W załącznik Nr 6 w budżecie na 2014 r. jest wpisana kwota 534 430 zł na wspieranie i rozpowszechnianie kultury poprzez organizacje i prowadzenie orkiestry dętej na terenie Gminy Nadarzyn oraz nauki gry na instrumentach muzycznych, wcześniej orkiestra była finansowana przez Nadarzyński Ośrodek Kultury i tam była kwota 180 tys. zł. Czy ta obecna kwota jest całą kwota finansowania orkiestry, w budżecie NOK też jest ujęta?
Ad. 1 Pani Skarbnik odpowiedziała, że w związku z tym, ze nie zostały zrealizowane dochody ze sprzedaży mienia w 2013 r. w celu zabezpieczenia środków finansowych do realizacji tych zadań przedstawionych przed RG na rok 2014 jest konieczne, aby zrealizować wszystkie zadania w zapisanym budżecie, zabezpieczyć źródła finansowania w tym również 2 mln złotych ze sprzedaży mieniak, które nie zostały zrealizowane w 2013 r.
Ad. 2 Pan Wójt odpowiedział, że do tej pory orkiestra była finansowana z kilku źródeł. Kwota, która była ujęta w budżecie NOK to kwota, która była na wynagrodzenia dla instruktorów nauki gry na instrumentach. Obecnie zgodnie z zaleceniami, budżet orkiestry jest ujęty w jednej kwocie. Radny Krupiński zapytał czy uwagi wskazane przez regionalną Izbę Obrachunkową zostały naniesione do projektu budżetu na 2014 r.? Pani Skarbnik odpowiedziała, ze projekt budżetu na 2014 r., zawiera poprawki wskazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Przewodnicząca Komisji Budżetowej p. Renata Bajerska przedstawiła pozytywną opinię Komisji dot. projektu uchwały. Rada w głosowaniu 13 ”za”, 1 „wstrzymujący” podjęła Uchwałę Budżetową na rok 2014.

9. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2019. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła p. Małgorzata Zielonka - Skarbnik Gminy Nadarzyn. Przewodnicząca Komisji Budżetowej p. Renata Bajerska przedstawiła pozytywną opinię Komisji dot. projektu uchwały. Rada w głosowaniu 13 ”za”, 1 „wstrzymujący” podjęła uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2019.

10. Pan Janusz Grzyb - Wójt Gminy Nadarzyn, podziękował radnym za przyjęcie Budżetu na 2014 r., który jest bardzo ambitny i wymaga wiele trudu, pracy, aby go zrealizować. Podziękował również wszystkim radnym, sołtysomza współprace w 2013 r. oraz życzył wszystkiego dobrego w 2014 r.
Pani Czyż zapytała odnośnie finansowania orkiestry. Pan Wójt jeszcze raz wyjaśnił, że zgodnie z zaleceniami finansowanie orkiestry zostało ujęte w jednej kwocie w Budżecie Gminy na 2014 r. Pani Czyż odczytała pisma skierowane do Pana Wójta w sprawie oświadczeń Stowarzyszenia Szlakiem Tęczy, które zostały zamieszczone w Wiadomościach Nadarzyńskich oraz odczytała własne oświadczenie dot. Stowarzyszenia Szlakiem Tęczy.
Pan Nowak przypomniał, że złożył wniosek o udostępnienie informacji publicznej  dot. firmy Deloite. Minęły ponad 3 tygodnie, a odpowiedzi dalej nie ma, co jest przyczyną tak długiego oczekiwania na odpowiedź? Pani Edyta Gawrońska - Sekretarz Gminy Nadarzyn odpowiedziała, że w ostatnim czasie wniosków o udostepnienie informacji publicznej wpłynęło dużo, są one załatwiane w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej w taki sposób, aby udzielona informacja była zgodna z prawem. Sprawa została skierowana na pewno do odpowiedniej komórki i odpowiedź na pewno zostanie udzielona. Pan Nowak zapytał ile otrzymała pieniędzy firma Deloite za swoja usługę? Pan Janusz Grzyb - Wójt Gminy Nadarzyn odpowiedział, że zgodnie z zawartą umową 20% od kwoty pozyskanej z podatku VAT. Pan Nowak zapytał czy ktokolwiek z rodziny lub z rodziny żony Pana Wójta jest zatrudniony w Urzędzie Gminy lub podległych jednostkach samorządowych? Pan Wójt odpowiedział, że żona jest zatrudniona w Szkole Podstawowej w Nadarzynie i tego typu pytania prosi składać na piśmie. Pan Nowak zapytał czy ktoś z rodziny Pana Wójta lub żony otrzymał mieszkanie socjalne w Gminie Nadarzyn? Pani Danuta Wacławiak - Przewodnicząca Rady poprosiła, żeby takie pytania kierować na piśmie i odpowiedź na pewno zostanie udzielona.
Pan Rzewnicki zapytał o podejście Pana Wójta do budowy węzła w Paszkowie? Pan Wójt odpowiedział, że za Trasę Katowicką odpowiedzialna jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, która opracowała całą dokumentację. Odnośnie węzła była prowadzona obszerna korespondencja, z którą można w urzędzie się zapoznać.
Pan Ryszard Zalewski zwrócił uwagę, że ostatnia Sesja RG został przerwana i niestety nie miał możliwości zadania pytań.
Pan Ryszard Zalewski zapytał się o:
1) wywiad z Panem Wójtem, który został umieszczony w Wiadomościach Nadarzyńskich, w którym Pan Wójt stwierdza, że jeśli wejdzie komisarz to zostanie wyhamowana budowa Zespołu Szkół w Ruścu.
2) Poinformował, że został zniszczony baner referendalny i zostało zgłoszone to do odpowiedni organów ścigania, zapytał czy Pan Wójt miał coś wspólnego ze zniszczeniem baneru?
3) Zwrócił uwagę, że wszystkie postanowienia, obwieszczenia dotyczące referendum powinny być umieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej.
4) Zapytał się odnośnie wykonania zadaszenia w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Nadarzynie?
Pani Danuta Wacławiak - Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn poinformowała, że ostatniej Sesji RG nie przerwała tylko zamknęła ponieważ mimo 10 minutowej przerwy w dalszym ciągu był zakłócony porządek Sesji RG.
Ad. 1 Pan Wójt poinformował, że komisarz w Gminie Nadarzyn już był. Powiedział, że co miesiąc na każdej Sesji Rady Gminy są dokonywane zmiany w budżecie. Zarząd Komisaryczny, który ma uprawnienia Wójta oraz Rady Gminy może teoretycznie dokonywać zmian w budżecie, w praktyce nie robi tego, ponieważ nie chce ponosić żadnych odpowiedzialności. Dlatego skupia się tylko na bieżącym funkcjonowaniu Urzędu Gminy.
Ad. 2 Pan Wójt poinformował, że o referendum w Gminie Nadarzyn wie szerokie grono ludzi i nie miał nic wspólnego ze zniszczeniem baneru grupy referendalnej.
Ad. 3 Pani Sekretarz - Edyta Gawrońska odpowiedziała, że wszystkie informacje dotyczące referendum są umieszczane na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń, wszystkie Postanowienia Komisarza, Obwieszczenie Wójta są umieszczane.
Pan Tomasz Muchalski - Zastępca Wójta Gminy Nadarzyn odniósł się do wypowiedzi p. Zalewskiego odnośnie komisarza. Wyjaśnił, że komisarz nie ma uprawnień do ciała kolegialnego jakim jest rada, tzn. nie może podejmować uchwał w imieniu rady, co wiąże się z tym, że nie może wykonywać czynności, które rada wykonuje. Nie może podejmować uchwał dotyczących  pożyczek, np. finansowej dot. budowy szkoły w Ruścu.
Ad. 4 Pan Muchalski - Zastępca Wójta Gminy Nadarzyn, poinformował, że odpowiedź na pismo dotyczące balustrady w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Nadarzynie jest przygotowana i zostanie dostarczona. Pan Tomasz Muchalski odczytał pismo przygotowane przez Kierownika Referatu Inwestycji.
Pan Krzysztof Brański, zauważył, że Pani która udostępniła dokumenty dotyczące przebudowy zadaszenia w OSP w Nadarzynie nie była zorientowana w sprawie i nie potrafiła odpowiedzieć na żadne pytanie.
Pan Tomasz Muchalski - Zastępca Wójta Gminy Nadarzyn poinformował, że Pani, która dokumenty udostępniała, nie prowadziła tej sprawy w związku z tym nie była jej znana.
Radny Michał Krupiński odniósł się do działalności komisarza i zwrócił uwagę na kwestię zaciągania zobowiązań finansowych. Przypomniał, ze na poprzedniej Sesji Rg zadał pytanie Panu Wójtowi dlaczego jest uruchamiany kredyt na 5 mln złotych bez osobnej uchwały Rady Gminy, a jedynie na podstawie uchwały budżetowej, która nie była jeszcze podjęta, miała tylko pozytywną opinię RIO. I teraz, gdy jest podejmowana uchwała, która będzie wyrażała zgodę na wzięcie tego kredytu i wchodzi z dniem 1 stycznia 2014 r. to kredyt jest uruchamiany 2.01.2014 r., czyli jest związek między uchwała budżetową RG, a zaciąganiem zobowiązań finansowych, czyli nasza uchwała nie jest tutaj potrzebna. Pan Janusz Grzyb - Wójt Gminy Nadarzyn odpowiedział, że kredyt krótkoterminowy, czyli debet to nie jest to samo co pożyczka lub kredyt. Debet jest na koncie bieżącym i w zależności od tego jak się pojawiają środki, żeby utrzymać płynność finansową, zwłaszcza w miesiącach styczeń, luty, gdzie tzw. udziały przychodzą w grudniu w wysokości 80% zaliczki na miesiąc styczeń, a 20 % przychodzi tylko w miesiącu styczeń. Na koncie robi się tzw. minus, czyli debet. W momencie, gdy środki wpływają to pokrywa się ten debet. I uchwała budżetowa wystarczy. Ten debet musi być spłacony do końca roku, więc on nie ma wpływu na wskaźnik zadłużenia. Do każdego innego kredytu jest potrzeba uchwała Rady Gminy, opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej i przetarg na bank, w którym zostanie zaciągnięty kredyt.
Pan Mariusz Karpiński zapytał czy Pan Muchalski przeczytał kartę informacyjną przedsięwzięcia pt. Rozbudowa Punktu Konfekcjonowania Odpadów? Pan Muchalski odpowiedział, że przeczytał. Pan Karpiński zapytał czy po przeczytaniu Pan Muchalski coś postanowił w tej sprawie czy zostały podjęte jakieś działania do wszczęcia postepowania w sprawie firmy Hetman? Pan Karpiński poinformował, że został złożony wniosek do Sądu o sprostowanie informacji, która jest nieprawdziwa i dotyczy uprawnień komisarza. Pan Muchalski odpowiedział, że z karty informacyjnej wynika, że  będzie się przemieszczało 70 samochodów, a nie 200 i poprosił o sprostowanie. Pan Karpiński wyjaśnił, że takie pismo wydało Starostwo.

11. Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała za udział w obradach Rady i ogłosiła zamknięcie XL Sesji RG.

Protokołowały: Paulina Mortel, Teresa Czerniawska

Przewodniczyła: Danuta Wacławiak

drukuj (Protokół z XL Sesji Rady Gminy Nadarzyn)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Gminy Nadarzyn
  data wytworzenia: 2014-02-20
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2014-02-20 15:51

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 23954
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-02-20 15:51