Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nadarzyn

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.nadarzyn.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Kalendarium

«październik 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.nadarzyn.pl

Treść strony

Protokół z XXXV Sesji Rady Gminy Nadarzyn

1. Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn p. Danuta Wacławiak dokonała powitania zebranych na sali obrad radnych, sołtysów, mieszkańców Gminy Nadarzyn. Przewodnicząca Rady dokonała otwarcia XXXV Sesji zwołanej na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. /Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm./
2. Na podstawie listy obecności przewodnicząca RG poinformowała, że na sali obrad  jest obecnych 14 radnych co stanowi quorum wobec ustawowego składu rady przy, którym rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały. Nieobecny radny Jacek Żukowski. /lista obecności w załączniku/.
3. Przewodnicząca RG przypomniała zaproponowany porządek obrad w zawiadomieniu o zwołaniu XXXV Sesji RG. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu dotyczącego rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Nadarzyn. Przewodnicząca Rady zaproponowała, aby dodatkowy punkt wstawić do porządku jako nr 6. Pani Przewodnicząca zapytała czy radni są za dodaniem ww. punktu do porządku obrad? W głosowaniu 14 „za” radni jednogłośnie zagłosowali za przyjęciem punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Nadarzyn do obecnego porządku obrad pod numerem 6. Rada przystąpiła do głosowania za przyjęciem proponowanego porządku obrad – rada jednogłośnie przyjęła porządek – 14 „za”  XXXV Sesji RG /w załączeniu do protokołu porządek XXXV Sesji RG/.
4. Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że radni nie wnieśli na piśmie uwag do protokołu z XXXIV Sesji z dnia 27 września 2017 r. Zapytała, czy Rada jest za przyjęciem protokołu?  Rada jednogłośnie /14 ”za”/ przyjęła protokół z XXXIV Sesji z dnia 27 września 2017 r. Na salę obrad przyszedł radny Jacek Żukowski. Od tej pory na sali obrad było 15 radnych.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności za okres między sesjami Rady Gminy przedstawił p. Janusz Grzyb /sprawozdanie w załączeniu/. Radna Jach zapytała, cz będzie kontynuowane równanie dróg gruntowych w Kajetanach. Wójt odpowiedział, że  prace równiarką są wykonywane wg harmonogramu; poprosił radną Jach o zgłoszenie się do referatu inwestycji, gdzie uzyska szczegółowych informacji. Radna Wąsiewicz zapytała czy Stara Wieś została aglomeracją i co to oznacza? Wójt odpowiedział, że tak Stara Wieś została aglomeracją co jest bardzo korzystne w kwestii budowy kanalizacji na tym terenie, ponieważ aby dostać dofinansowanie dla gmin jest ograniczenie i wynosi ono 2 mln zł, a dla aglomeracji takich ograniczeń nie ma. Salę obrad opuścił radny Tomasz Siwa. Radny Ciemiński zapytał o zgodę na wycinkę drzew na ul. Agrestowej w Ruścu. Wójt odpowiedział, że ciągle trwa oczekiwanie na pozwolenie wycinki drzew. Radny Ciemiński zapytał o termin poszerzenia ul. Osiedlowej? Wójt poprosił o zgłoszenie się do referatu inwestycji gdzie uzyska szczegółową odpowiedź. Na salę obrad powrócił radny T. Siwa. Radny Burakowski zapytał o naprawę dróg w Walendowie. Wójt odpowiedział, że po opadnięciu wód opadowych nastąpią dalsze naprawy dróg. Rada w głosowaniu 15 „za” jednogłośnie przyjęła sprawozdanie Wójta Gminy z działalności za okres między sesjami Rady Gminy.
6. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie w rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Nadarzyn. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Andrzej Jakubowski przedstawił stanowisko Komisji, uznające skargę za bezzasadną. Skarżący uzyskał stosowną odpowiedź przez pracownika, któremu zadekretowano przedmiotowe pismo tj. p. Franciszka Majek – kierownika Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Urzędu Gminy Nadarzyn, będącego jednocześnie Prezesem Zarządu Gminnej Spółki Wodno-Melioracyjnej „Nadarzyn” w Nadarzynie. Tematyka wystąpienia skarżącego wykraczała poza zadania Gminy, a zatem zgodnie z obowiązującym prawem, nie było możliwe przypisywanie Wójtowi Gminy odpowiedzialności za przedmiotowe kwestie. Radna Jach zapytała o to kto wykonuje odwodnienie. Na pytanie odpowiedzi udzielił Franciszek Majek – kierownik ref. rolnictwa, wyjaśnił, iż odwodnienie na tych terenach miało służyć produkcji rolnej, problemem jest brak współpracy pomiędzy właścicielami działek, którzy notorycznie nie chcą wpuszczać wykonawców na posesje. Radna Wąsiewicz zapytała czy Pan skarżący otrzymał wyjaśnienie w odpowiednim terminie? Radny Jakubowski odpowiedział, iż pismo do Pana skarżącego zostało przekazane z lekkim opóźnieniem, ze względu na przedłużającą się procedurę rozpoznania przedmiotowej sprawy. Przewodnicząca Rady p. D. Wacławiak zapytała kto z Radnych jest za uznaniem skargi za bezzasadną? Rada w głosowaniu 11 „za” 4 „wstrzymujące się” podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia  skargi  na działalność Wójta Gminy Nadarzyn uznając ją za bezzasadną.
7. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Andrzej Jakubowski przedstawił stanowisko Komisji, uznające skargę za bezzasadną. Stosownego wyjaśnienia dokonał mec. Krzysztof Zygrzak. Radna B. Kapitan  poinformowała, że przed posiedzeniem Komisji Rewizyjnej nie znała pełnej treści materiałów. Wyraziła, że jest przeciwna, aby skargę p. Prejssa na działalność dyrektora NOK uznać za bezzasadną. Radna K. Jach zapytała, czy skarżący otrzymał od p. dyrektor NOK odpowiedź na zapytania w ramach udostępnienia informacji publicznej? Pan mec. Zygrzak odpowiedział, że p. dyrektor udzieliła odpowiedzi z zachowaniem przepisów ustawowych. Pani Jach poinformowała, że złożyła pismo do gminy Nadarzyn i nie otrzymała odpowiedzi. Pani Sekretarz powiedziała, iż sprawdzi ten przykład, a odpowiedź zostanie udzielona. Przewodnicząca Rady zapytała kto z Radnych jest za uznaniem skargi na działalność dyrektora NOK-u za bezzasadną. Rada w głosowaniu 11 „za”;  3 „przeciw”, 1 „wstrzym.” uznała skargę na działalność Dyrektora NOK za bezzasadną podejmując uchwałę.
8. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Urzut w Gminie Nadarzyn – rejon al. Katowickiej. / wyszedł radny Pietrzak/ Uzasadnienie do uchwały przedstawiła p. Stanisława Bandyra – kierownik referatu urbanistyki i architektury. Przewodniczący Komisji Planu i Zagospodarowania Przestrzennego Gminy – p. Sylwester Karolak przedstawił pozytywną opinie komisji. Rada w głosowaniu 14 „za” podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Urzut w Gminie Nadarzyn – rejon al. Katowickiej.
9. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn. /Stara Wieś/ Uzasadnienie do uchwały przedstawiła p. Marianna Przywoźna – inspektor ref. inwestycji. Radny Eugeniusz Kucharski – Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej Statutowej przedstawił pozytywną opinie komisji do punktu 9 i 10. Rada w głosowaniu 14 „za” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn. /Stara Wieś/.
10. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn. /Wolica/ Uzasadnienie do uchwały przedstawiła p. Marianna Przywoźna – inspektor ref. inwestycji. Rada w głosowaniu 14 „za” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn. /Wolica/. Na salę obrad powrócił Radny Pietrzak.
11. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Kostowcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. św. Stanisława Kostki w Kostowcu. Uzasadnienie do wszystkich 5 uchwał dotyczących przekształcenia szkół 6 – letnich w 8 – letnie przedstawiła p. Maria Aleksińska – Dyrektor GZO. Przewodnicząca Komisji Oświaty – p. Elżbieta Zdzebel przedstawiła pozytywną opinie komisji do wszystkich 5 uchwał. Rada w głosowaniu 15 „za” podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Kostowcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. św. Stanisława Kostki w Kostowcu.
12. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Młochowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Młochowie. Rada w głosowaniu 15 „za” podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Młochowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Młochowie. /Wyszedł radny Kucharski/
13. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Witolda Doroszewskiego w Nadarzynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Witolda Doroszewskiego  w Nadarzynie. Rada w głosowaniu 14 „za” podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Witolda Doroszewskiego w Nadarzynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Witolda Doroszewskiego  w Nadarzynie.
14. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Ruścu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Ruścu. Rada w głosowaniu 14 „za” podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Ruścu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Ruścu.  
15. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. bł. ks. B. Markiewicza w Woli Krakowiańskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. bł. ks. B. Markiewicza w Woli Krakowiańskiej. Rada w głosowaniu 14 „za” podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. bł. ks. B. Markiewicza w Woli Krakowiańskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. bł. ks. B. Markiewicza w Woli Krakowiańskiej.
16. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie.
Przewodnicząca RG poinformowała, że zakończyła się kadencja Rady Społecznej SPGZOZ i należy wybrać skład rady na kolejne cztery lata. Przewodnicząca odczytała pismo Wójta Gminy, który wskazał na przewodniczącego Rady Społecznej radnego Andrzeja Jakubowskiego /wyraził zgodę/ oraz pismo Wojewody Mazowieckiego,  wskazujące na przedstawiciela p. Dariusza Nowaka. Na członków Rady Społecznej zgłosił Pan Wójt następujące osoby: Renata Bajerska, Wiesława Mlekicka, Anna Szabat. W załączeniu oświadczenia wymienionych osób kandydujących do Rady Społecznej SPGZOZ. Przewodnicząca RG na członka Rady Społecznej SPGZOZ zgłosiła radnego Andrzeja  Pietrzaka /wyraził zgodę/. Przewodnicząca  zaproponowała  odrębne jawne głosowanie na każdą z kandydatur. Rada wyraziła zgodę  na tę formę głosowania.
Na przewodniczącego Rady Społecznej SPGZOZ w głosowaniu: 13”za”, 1 ”przeciw” wybrano p. Andrzeja Jakubowskiego. /wrócił radny Kucharski, wyszedł radny Jakubowski/.
Na członków Rady Społecznej w głosowaniu wybrano następujące osoby:
1) Renata Bajerska -  14 „za”
2) Wiesława Mlekicka – 14 „za”
3) Anna Szabat – 14 „za”
4) Andrzej Pietrzak – 14 „za”
5) Dariusz Nowak – przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego - 4 „za”; 10 „przeciw” /pan Dariusz Nowak nie został wybrany do Rady Społecznej/
Przewodnicząca Rady Gminy zapytała kto z radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie. Rada w głosowaniu 12 „za”; 2 „przeciw” podjęła uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie.
17. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Nadarzyn a Gminą Brwinów dotyczącego wykonywania zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich. /zadanie Gminy Nadarzyn/ Pani Edyta Gawrońska – Sekretarz Gminy przedstawiła uzasadnienie do punktów 17 i 18. Przewodniczący Komisji Budżetowej przedstawił pozytywną opinie komisji do punktów 17 i 18. Rada w głosowaniu 14 „za” podjęła uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Nadarzyn a Gminą Brwinów dotyczącego wykonywania zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich. /zadanie Gminy Nadarzyn/
18. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Nadarzyn a Gminą Brwinów dotyczącego wykonywania zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich /zadanie Gminy Brwinów/ Rada w głosowaniu 14 „za” podjęła uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Nadarzyn a Gminą Brwinów dotyczącego wykonywania zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich /zadanie Gminy Brwinów/
19. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie ustalenia stawki podatku rolnego na rok 2018. Uzasadnienie przedstawiła p. Iwona Myśliwy – kierownik ref. Podatków i Opłat. Pani Myśliwy poinformowała, że Wójt Gminy proponuje obniżenie ceny skupu żyta ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres jedenastu  kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 wynoszącą 52,49 zł za 1 dt* /Monitor Polski z dnia 20 października 2017 roku poz.963/ do kwoty  32,00 zł za 1 dt* żyta, która będzie obowiązywać w roku 2018. Proponowaną stawkę pozytywnie zaopiniowała Mazowiecka Izba Rolnicza. Radny Krzysztof Burakowski przedstawił pozytywną opinię komisji Rolnej. Rada w głosowaniu 14 „za” podjęła uchwałę w sprawie ustalenia stawki podatku rolnego na rok 2018.
20. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od roku 2018. Uzasadnienie przedstawiła p. Iwona Myśliwy – kierownik ref. Podatków i Opłat. Poinformowała, że z uwagi na zmianę i podwyższenie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych o wskaźnik inflacji 1,9% w stosunku do roku poprzedniego ogłoszonych w Obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lipca 2017 r. (Monitor Polski poz.800) proponuje się podwyższenie stawki dotyczącej gruntów pozostałych z 0,25 zł. na stawkę 0,30 zł. Powyższe zmiany są konieczne ze względu na dostosowanie stawek lokalnych do obowiązujących przepisów określonych przez Ministra Rozwoju i Finansów. Radny Jacek Żukowski przedstawił pozytywną opinie komisji Budżetowej. Rada w głosowaniu 13 „za”, 1 „przeciw” podjęła uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od roku 2018.
21. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XXV.338.2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. Uzasadnienie do uchwały przedstawiła skarbnik Gminy Nadarzyn p. Magdalena Sieczka, która zgłosiła autopoprawkę. Radna Jach zapytała o przesunięcie środków finansowych w dziale oświaty. Pani Skarbnik poinformowała, iż przesunięcie wynika z reformy oświaty. Przewodniczący Komisji Budżetowej p. Jacek Żukowski przedstawił pozytywną opinie komisji. Rada Gminy Nadarzyn w głosowaniu 14 „za”, podjęła uchwałę w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XXV.338.2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. wraz z autopoprawkami.
22. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026. Skarbnik Gminy Nadarzyn p. Magdalena Sieczka przedstawiła uzasadnienie do uchwały. Radna Kapitan zapytała o przesunięcie środków finansowych w GOS? Pani Skarbnik odpowiedziała, że są to pieniądze na wynagrodzenia dla trenerów. /Wrócił radny Jakubowski/  Radna Jach zapytała do kogo skierować pismo o udostępnienie umów cywilno-prawnych w sprawie GOS. Pani Skarbnik odpowiedziała, że pismo należy skierować do dyrektora GOS. Przewodniczący Komisji Budżetowej - p. Jacek Żukowski przedstawił pozytywną opinię komisji. Rada jednogłośnie 15 „za” podjęła uchwałę w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026.
23. Sekretarz Gminy odczytała raport oświadczeń majątkowych złożonych wójtowi za rok 2016 dotyczący kierowników urzędu i pracowników urzędu wydających decyzje. Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że 14 radnych Rady Gminy Nadarzyn  w terminie ustawowym złożyło oświadczenia majątkowe.  Oświadczenia majątkowe przesłano do Urzędu Skarbowego. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszkowie wniósł uwagi do niektórych oświadczeń. Z uwagami radni winni zapoznać się w Biurze Rady Gminy. Radny Żukowski przedstawił pismo grupy mieszkańców Wolicy /załącznik 2/, dotyczące zwalczenia szkodliwej działalności bobrów, budujących tamy w rowie melioracyjnym znajdującym się na terenie gminy Michałowice, powodując podtopienia przyległych nieruchomości. Prezes GSWM „Nadarzyn’ – Franciszek Majek, poinformował, że zgodnie z ustawą prawo wodne, Starostwo Powiatowe odpowiada za utrzymanie rowów melioracyjnych. Dodał także, że w Gminie Michałowice nie ma spółki wodnej, jeżeli tamy pojawią się na terenie Gminy  Nadarzyn, to pan Majek zobowiąże się do usunięcia tam. Wskazał także, iż należy złożyć odpowiedni wniosek w ww. sprawie do starostwa powiatowego. Jeden z mieszkańców wsi Wolica poinformował, iż składał pismo do starostwa i nie uzyskał odpowiedzi.
24. Przewodnicząca RG podziękowała za udział w obradach i ogłosiła zamknięcie XXXV Sesji Rady Gminy Nadarzyn.

Przewodniczyła: Danuta Wacławiak

Protokołowały: Teresa Czerniawska,  Justyna Łęcka

 

drukuj (Protokół z XXXV Sesji Rady Gminy Nadarzyn)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Gminy Nadarzyn
  data wytworzenia: 2017-11-29
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-12-01 11:54
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2017-12-28 15:35

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 89868
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2018-02-09 13:15