Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nadarzyn

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.nadarzyn.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Kalendarium

«luty 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.nadarzyn.pl

Treść strony

Protokół z XXXIII Sesji Rady Gminy Nadarzyn

Protokół z XXXIII Sesji Rady Gminy Nadarzyn z dnia 22 maja 2013 r.

1. Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn p. Danuta Wacławiak dokonała powitania zebranych na sali obrad radnych, sołtysów, mieszkańców Gminy Nadarzyn. Przewodnicząca Rady dokonała otwarcia XXXIII Sesji zwołanej na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./.

2. Na podstawie listy obecności przewodnicząca RG poinformowała, że na sali obrad jest obecnych 14 radnych, co stanowi quorum wobec ustawowego składu Rady liczącego 15 osób. W związku z powyższym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały. Nieobecny na Sesji jest radny Sylwester Karolak, który wcześniej usprawiedliwił nieobecność.

3. Przewodnicząca RG przypomniała zaproponowany porządek obrad w zawiadomieniu o zwołaniu XXXIII Sesji /w załączeniu do protokołu porządek XXXIII Sesji RG/. Przewodnicząca Rady zapytała czy radni mają uwagi do zaproponowanego porządku obrad? Rada jednogłośnie /14 ”za”/ przyjęła porządek obrad sesji.

4. Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że radni nie wnieśli uwag do protokołu z XXXII Sesji z dnia 24 kwietnia 2013 r. Zapytała, czy Rada jest za przyjęciem protokołu? Rada jednogłośnie 14 „za” przyjęła protokół z XXXII Sesji z dnia 24 kwietnia 2013 r.

5. Sprawozdanie Wójta Gminy Nadarzyn z działalności za okres między sesjami /w załączeniu sprawozdanie/. Radny Koper zapytał, kiedy skończy się inwentaryzacja wodociągów i kiedy mieszkańcy będą mogli się podłączać? Pan Wójt odpowiedział, że inwentaryzacja już jest zakończono i mieszkańcy mogą się podłączać. Radny Krupiński zapytał odnośnie decyzji środowiskowej Wójta Gminy Nadarzyn. Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn, poinformowała, że na ostatniej Sesji Rady Gminy ten temat został szczegółowo omówiony. Pani przewodnicząca zapytała czy Radny Krupiński nie otrzymał wyczerpujących odpowiedzi na ten temat? Pan Wójt poinformowała, że od ostatniej dyskusji na temat decyzji środowiskowej nic się nie zmieniło. Rada w głosowaniu 13 ”za”, 1 ”przeciw” przyjęła sprawozdanie Wójta Gminy Nadarzyn z działalności za okres między sesjami.

6. Sprawozdanie z czteroletniej działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie /w załączeniu sprawozdanie/. Pan Wójt podziękowała Radzie za współpracę, poinformował że jest to działalność całkowicie społeczna, bez żadnych diet. Radny Krupiński zapytał o szczegółowe informację dotyczące wydanych, zarobionych pieniędzy? Pan Wójt poinformował, że pieniądze zostały wydane na bieżące wydatki i na zwiększenie kapitału. Rada w głosowaniu 12 ”za”, 2 ”wstrzymujący” przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła p. Danuta Wacławiak - Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn. Pan Wójt poinformował, że przedstawicielem Wojewody w Radzie Społecznej, będzie Pan Arkadiusz Koper. Pan Wójt zaproponował 7 osobową Radę Społeczną. Natomiast Pani Przewodnicząca Rady zaproponowała, aby Rada Społeczna liczyła osób 5 i poddała pod głosowanie. Rada w głosowaniu 12 ”za”, 2 ” „wstrzymujący” ustaliła liczbę członków Rady Społecznej zgodnie z propozycją Przewodniczącej Rady Gminy Nadarzyn - Danuty Wacławiak. Przewodnicząca Rady zaproponowała kandydatury na członków Rady Społecznej, tj. Renata Bajerska, Andrzej Jakubowski, Wiesława Mlekicka, którzy wyrazili zgodę. Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie kandydaturę p. Renaty Bajerskiej. Rada w głosowaniu 13 ”za”, 1 ”wstrzymujący” przyjęła kandydaturę p. Bajerskiej na członka Rady Społecznej. Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie kandydaturę p. Andrzeja Jakubowskiego. Rada w głosowaniu 11 ”za”, 3 ”wstrzymujący” przyjęła kandydaturę p. Jakubowskiego na członka Rady Społecznej. Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie kandydaturę p. Wiesławy Mlekickiej. Rada w głosowaniu 14 ”za” przyjęła kandydaturę p. Mlekickiej na członka Rady Społecznej. Rada w głosowaniu 12 ”za”, 2 ”wstrzymujący” podjęła uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie.

8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła p. Danuta Wacławiak - Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn. Rada w głosowaniu 13 ”za”, 1 ”wstrzymujący” podjęła uchwałę w sprawie powołania Krzysztofa Burakowskiego na członka Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej.

9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Komisji Rolnej i Ochrony Środowiska. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła p. Danuta Wacławiak - Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn. Rada w głosowaniu 13 ”za”, 1 ”wstrzymujący” podjęła uchwałę w sprawie powołania Krzysztofa Burakowskiego na członka Komisji Rolnej i Ochrony Środowiska.

10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Komisji Statutowej. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła p. Danuta Wacławiak - Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn. Rada w głosowaniu 13 ”za”, 1 ”wstrzymujący” podjęła uchwałę w sprawie powołania Krzysztofa Burakowskiego na członka Komisji Statutowej.

11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Komisji Inwentaryzacyjnej. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła p. Danuta Wacławiak - Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn. Rada w głosowaniu 13 ”za”, 1 ”wstrzymujący” podjęła uchwałę w sprawie powołania Krzysztofa Burakowskiego na członka Komisji Inwentaryzacyjnej.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic obrębów ewidencyjnych w gminie Nadarzyn. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił p. Tomasz Muchalski - Zastępca Wójta Gminy Nadarzyn. Poinformował, że zmiany granic obrębów Rusiec - Młochów poprzez włączenie działki położonej w obrębie Młochów do obrębu Rusiec. Na działce stanowiącej własność Gminy Nadarzyn planowana jest inwestycja polegająca na budowie szkoły, gimnazjum i hali sportowej dla południowej części Gminy Nadarzyn, głównie miejscowości Rusiec. Radny Krupiński zwrócił uwagę, że jeśli jest zapis w dokumentach, że Orlik ma być na terenie Młochowato przy zmianie granic będzie to teren wsi Rusiec, czy w związku z tym nie zostaną cofnięte fundusze na ten cel? Radny Krupiński zgłosił wniosek formalny o powrót projektu uchwały do komisji Inwentaryzacyjnej w celu prawnego sprawdzenia. Pan Tomasz Muchalski - Zastępca Wójta Gminy Nadarzyn poinformował, że Orliki nie są przypisane do danej wsi, wszyscy mieszkańcy całej gminy mogą korzystać z Orlików w całej gminie. Poinformował, że uchwała powinna zostać dzisiaj podjęta, ponieważ w projekcie budowy musi być już obręb wsi Rusiec. Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej p. Andrzej Pietrzak przedstawił pozytywną opinię komisji dot. projektu uchwały. Przewodnicząca Rady zapytała Pana Juranda Chwojnickiego - Radcę Prawnego czy projekt uchwały jest zgodny z prawem. Pan Jurand Chwojnicki – Radca Prawny poinformował, że wszystko jest zgodne z prawem. Przewodnicząca Rady poddała pod głosowaniewniosek formalny radnego Krupińskiego. Rada w głosowaniu 12 ”za”, 1 ”wstrzymujący”, 1 ”przeciw” odrzuciła wniosek formalny radnego Krupińskiego. Rada w głosowaniu 13 ”za”, 1 ”wstrzymujący” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic obrębów ewidencyjnych w gminie Nadarzyn.

13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kajetany /ul. Bogatki/. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła p. Krystyna Kubiak - Inspektor ds. ewidencji gruntów i numeracji porządkowej. Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury p. Marcin Karczmarczyk przedstawił pozytywną opinię komisji dot. projektu uchwały. Rada jednogłośnie 14 ”za” podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kajetany /ul. Bogatki/.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2013. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła p. Małgorzata Zielonka - Skarbnik Gminy Nadarzyn. Radny Krupiński zapytał o zwiększenie kwoty na zakup tłucznia? Pan Wójt odpowiedział, że była możliwość zwiększenia budżetu na ten cel, potrzeby są duże, dzięki temu udało się polepszyć stan dróg w całej gminie. Radny Krupiński zapytał o świetlicę w Młochowie i dlaczego są tak duże kwoty na projekt inwestycji dot. rozbudowy garaży OSP? Pan Tomasz Muchalski poinformował, że jest to kwota umowna, która wymaga przedyskutowania. Wójt odpowiedział, że aby pozyskać pieniądze na świetlicę w Rozalinie należy najpierw zmienić projekt, aby spełniał normy. Inwestycja została przełożona na przyszły rok. Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej p. Michał Krupiński - przedstawił pozytywną opinię komisji dot. projektu uchwały. Rada w głosowaniu 12 ”za”, 2 ”wstrzymujący” podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2013.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2019. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła p. Małgorzata Zielonka - Skarbnik Gminy Nadarzyn. Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej p. Michał Krupiński - przedstawił pozytywną opinię komisji dot. projektu uchwały. Rada jednogłośnie 14 ”za” podjęła uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2019.

16. Prezes Firmy Hetman Pan Sławomir Ciechomski, poinformował że postanowił przyjść na Sesję Rady Gminy Nadarzyn, w związku z licznymi zarzutami co do działalności jego firmy, aby udzielić odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania. Następnie głos zabrał Pan Artur Ciągło - mieszkaniec wsi Nadarzyn i sąsiad firmy Hetman. Poinformował, że do Prezesa firmy Hetman zarzuty są kierowane od dwóch lat. Podczas licznych spotkań mieszkańców z Panem Prezesem wspólnie próbowano dojść do kompromisu, do którego nie doszło. W kwietniu mieszkańcy dowiedzieli się o planowanym rozszerzeniu działalności firmy Hetman.

Pani Agnieszka Łacińska mieszkającaw bliskim sąsiedztwie firmy Hetman, zarzuciła Panu prezesowi niedotrzymanie terminu dot. usunięcia wagi. Prezes Firmy Hetman - p. Sławomir Ciechomski odniósł się do zarzutu Pani Łacińskiej informując, że zostały poczynione wszelkie działania ku temu, aby waga, która przeszkadzała p. Łacińskiej została przeniesiona w mniej dokuczliwe miejsce. Niestety, aby waga została przeniesiona wymagane jest uzyskanie szeregu decyzji, pozwoleń, a także przebudowy parkingu. Na chwilę obecną wszystkie normy prawne zostały spełnione i waga zostanie przeniesiona. Trwało to tak długo, ponieważ mieszkańcy swoimi donosami na działalność firmy utrudniali i opóźnili uzyskanie wszelkich pozwoleń i decyzji na przeniesienie wagi.

Pani Łacińska poinformowała, że zgłaszała różnego rodzaju uciążliwości do p. Wójta. Pan Wójt Janusz Grzyb odpowiedział, że owszem p. Łacińska zgłaszała zarzuty, ale polecił jej zawiadomienie wszelkich służb o problemie. Pani Łacińska poinformowała, że służby zostały powiadomione i nawet mają odnotowane śledztwo w tej sprawie. Są to donosy wszystkich okolicznych mieszkańców. Poinformowała również, że Prezes firmy Hetman zadeklarował się o przeniesieniu wagi do końca 2011 roku. Prezes Hetmana poinformował, ze nie mógł dotrzymać tego terminu, ponieważ donosy mieszkańców utrudniły otrzymanie niezbędnych pozwoleń.

Pan Artur Ciągło poinformował, że przyszedł na Sesję Rady Gminy, aby zainteresować tym problemem władze, radę. Powiedział również, że firma Hetman ma zamiar wybudować kompostownik. Prezes Firmy Hetman - p. Sławomir Ciechomski poinformował, że owszem będzie, ale biostabilizacja. Firma jest nastawiona na nowoczesne gospodarowanie odpadami i przestrzeganie wszelkich standardów. Komisja Urzędu Marszałkowskiego przeprowadziła kontrolę w firmie i została wyłoniona spośród 144 firm jako jedna z sześciu najlepszych instalacji. Rozbudowa jest niezbędna, aby zmniejszyć do minimum emisyjność poprzez zamknięcie strefy dostaw i odbiorów odpadów.

Pan Artur Ciągło poinformował, że w okresie letnim wszystkie bramy są pootwierane, pojawia się ptactwo, szczury. Pan Ciechomski odpowiedział, że Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska przeprowadził liczne, niezapowiedziane kontrole w firmie. Kontrole były spowodowane donosami mieszkańców o zagrożeniu życia i zdrowia. Żadna z kontroli nie stwierdziła jakichkolwiek nieprawidłowości prawnych, jest na to dokumentacja. Firma Hetman postępuje zgodnie z ustawą o odpadach komunalnych.

Pani Łacińska zwróciła uwagę, że była kontrola z BIOŚ, była Pani Inspektor, ale w firmie nie było osoby kompetentnej, aby została wpuszczona na teren firmy. Prezes firmy poinformował, że inspektor kontrolujący wchodzi na teren bez zgody właściciela.

Pan Sebastian Ślusarczyk - reprezentujący firmę doradczą dla firmy Hetman poinformował, że zgodnie z ustawą o inspekcji kontroli i swobodzie działalności gospodarczej, jeśli istnieje zagrożenie zdrowia i życia, inspektor przeprowadzający kontrolę wchodzi na teren bez pozwolenia. Pan Łukasz Zieliński - sąsiad firmy Hetman poinformował, że przyszedł na Sesję Rady Gminy za namową sąsiadów. Powiedział, że sąsiedztwo z firmą Hetman jest bardzo uciążliwe. Zapytał czemu służy podwojenie mocy linii? Pan Sebastian Ślusarczyk odpowiedział, że chodzi o to aby zmniejszyć emisyjność. Prezes firmy Hetman poinformował, że firma jest instalacją regionalną, ale pozostałe firmy nie zamykają swojej działalności one nadal będą pracować. Pani Łacińska poinformowała, że firma Hetman jest położona w obszarze krajobrazu chronionego. Pan Tomasz Muchalski przypomniał Pani Łacińskiej, że na wniosek mieszkańców plan zagospodarowania przestrzennego dla tych terenów został uchwalony w 1994 r. W 2004 r. plan zagospodarowania znowu na wniosek mieszkańców został zmieniony. Pani Łacińska odczytała wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Pan Muchalski poinformował, że decyzje dotyczącą oceny zgodności inwestycji z planem wydaje Starostwo, a nie Urząd Gminy.

Radny p. Andrzej Wójcicki złożył wniosek formalny do Komisji Rolnej, która zajmuje się również ochroną środowiska, aby przygotowała w formie pisemnej informację na temat działalności firmy Hetman, jakie w związku z rozbudową firmy czekają nas zmiany. Pani Ewa Japał - mieszkanka wsi Nadarzyn, poinformowała, że mieszkańcy przygotowali materiał informacyjny i poprosiła o podłączenie do sprzętu, w celu obejrzenia. Pani Danuta Wacławiak - Przewodnicząca Rady wyraziła zgodę i poprosiła o pomoc informatyka.

Pan Piotr Karczmarczyk - przedstawiciel firmy doradczej pracującej dla firmy Hetman poinformował, że wszystkie zarzuty odnoszące się do granic warszawskiego chronionego krajobrazu są ściśle określone i dostępne na stronie internetowej. Obszar chroniony biegnie przez część działki firmy Hetman, ale ta część nie wchodzi w granice inwestycji. Nie ma tu otuliny chronionego krajobrazu. Poinformował również, że rozbudowa nie polega na zwiększeniu mocy przerobowości. Zmiana polega na zastąpieniu ludzkiej pracy na pracę maszyn.

Następnie został wyświetlony materiał przygotowany przez Stowarzyszenie „Zielona Gmina”.

Pan Łukasz Zieliński zapytał czy każdy może parkować samochód na terenie oczyszczalni ścieków? Zapytał również o wydaną decyzję dot. nieprzeprowadzenia badania środowiskowego? Pan Tomasz Muchalski - Zastępca Wójta Gminy Nadarzyn, poinformował, że gmina nie wydaje pozwolenia na budowę, tym zajmuję się starostwo powiatowe. Aby takie usługi nie powstawały na naszym terenie możemy jedynie uchwalić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Właściciele działek wnioskowali o przeznaczenie działek pod usługi produkcyjne i zgodnie z planem na tymterenie może być działalność produkcyjna. Inspektor Nadzoru Budowlanego bada, czy na danym terenie może być konkretna działalność. W tej sprawie rozstrzygnie Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Pan Muchalski poinformował, że droga do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego jest bardzo długa, a na koniec gmina musiałaby zapłacić ogromne odszkodowanie dla firm, które istnieją na tym terenie.

Pan Krzysztof Pietrzykowski - Inspektor ds. Ochrony Środowiska odniósł się do bieżących postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i w sprawie raportu decyzji środowiskowej. Poinformował, że firma Hetman jest ciągle kontrolowana i z żadnej kontroli nie wynikło oddziaływanie na środowisko przekraczające normy. Wszystkie zarzuty mieszkańców były kierowane do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie, który następnie przeprowadzał kontrole w firmie Hetman. Nie ma podstaw, żeby stwierdzić, że firma Hetman przekracza normy, wniosek dot. rozbudowy prawnie nie ma wymogu, aby przeprowadzić ocenę oddziaływania na środowisko. Mieszkańcy zgłosili odwołanie od decyzji do SKO, które wyda decyzję w tej sprawie. Jeśli Samorządowe Kolegium Odwoławcze wskaże przeprowadzenie postępowania dotyczącego oddziaływania na środowisko to zostanie ono przeprowadzone.

Pan Muchalski poinformował, że gmina w tej sprawie może działać tylko w pewnym zakresie. Należy wspólnie zastanowić się nad ograniczeniem uciążliwości firmy Hetman. Radny Wójcicki uważa, że radni powinni uzyskać szersze informacje w tym temacie. Pan Muchalski poinformował, że wszystkie dokumenty w trakcie wytwarzania są dostępne, ale mało czytelne dla mieszkańców. Radny Krupiński poinformował, że również złożył odwołanie od decyzji wydanej przez Wójta Gminy Nadarzyn.

Pan Janusz Grzyb - Wójt Gminy Nadarzyn  poinformował, że Pan Krzysztof Pietrzykowski jest specjalistą w zakresie ochrony środowiska. Pan Karczmarczyk powiedział, że zostanie przygotowana prezentacja odnośnie działalności firmy Hetman. Pan Ciągło podziękował Panu Muchalskiemu za wyrażenie chęci współpracy rozwiązania tego problemu.

Pan Mariusz Karpiński - pełnomocnik PIS również zabrał głos w tej sprawie. Pan Kisiel - mieszkaniec NSM, poinformował, że przyszedł na Sesję RG, ponieważ została dostarczona mu ulotka z niepokojącymi informacjami.  Pani Łacińska zwróciła uwagę, że gmina sprzedała działkę firmie Hetman. Pan Janusz Grzyb - Wójt Gminy Nadarzyn, poinformował, że wójt nie sprzedaje działki sam, tylko zgodnie z ustawą o nieruchomościach działka może zostać sprzedana w przetargu nieograniczonym, do którego może przystąpić każdy. 

Pani Danuta Wacławiak - Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn zwróciła uwagę, że sugestia radnego Wójcickiego dot. przygotowania informacji na temat działalności firmy Hetman i współpraca ze strony Prezesa Firmy Hetman może pozwoli na dojście do porozumienia.

17. Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała za udział w obradach Rady i ogłosiła zamknięcie XXXIII Sesji RG.

Protokołowała: Paulina Mortel

Przewodniczyła: Danuta Wacławiak

drukuj (Protokół z XXXIII Sesji Rady Gminy Nadarzyn)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Gminy Nadarzyn
  data wytworzenia: 2013-07-05
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2013-07-05 14:49
 • zmodyfikował: Michał Wilczak
  ostatnia modyfikacja: 2013-07-05 14:50

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 28059
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-02-20 15:51