Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nadarzyn

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.nadarzyn.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Kalendarium

«luty 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.nadarzyn.pl

Treść strony

Protokół z XXXVIII Sesji Rady Gminy Nadarzyn

Protokół z XXXVIII Sesji Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 listopada 2013 r.

1. Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn p. Danuta Wacławiak dokonała powitania zebranych na sali obrad radnych, sołtysów, mieszkańców Gminy Nadarzyn. Przewodnicząca Rady dokonała otwarcia XXXVII Sesji zwołanej na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. /Dz. U. z 2013 r. poz. 594/.

2. Na podstawie listy obecności przewodnicząca RG poinformowała, że na sali obrad jest obecnych 15 radnych, co stanowi quorum wobec ustawowego składu Rady liczącego 15 osób. W związku z powyższym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

3. Przewodnicząca RG przypomniała zaproponowany porządek obrad w zawiadomieniu o zwołaniu XXXVIII Sesji /w załączeniu do protokołu porządek XXXVIII Sesji RG/. Przewodnicząca Rady zapytała czy radni mają uwagi do zaproponowanego porządku obrad? Rada jednogłośnie /15 ”za”/ przyjęła porządek obrad sesji.

4. Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że radni nie wnieśli uwag do protokołu z XXXVII Sesji z dnia 30 października 2013 r. Zapytała, czy Rada jest za przyjęciem protokołu? Rada jednogłośnie 15 „za” przyjęła protokół z XXXVII Sesji z dnia 30 października 2013 r.

5. Sprawozdanie Wójta Gminy Nadarzyn z działalności za okres między sesjami przedstawił p. Janusz Grzyb - Wójt Gminy Nadarzyn /w załączeniu sprawozdanie/. Poinformował, że termin na składanie zamówienia na tłuczeń upływa z końcem grudnia i w związku z tym prośba do sołtysów, aby podali we wnioskach również które ulice wymagają naprawy. Powiedział również, że prace nad budową Zespołu Szkół w Ruścu obecnie idą zgodnie z harmonogramem prac.
Radny Michał Krupiński zapytał:
1) na jakim etapie jest przygotowanie dokumentacji remontowej Pałacu w Młochowie?
2) Jaki był cel spotkania władz Gminy Nadarzyn z lekarzami w firmie Hetman?
Wójt Gminy Nadarzyn odpowiedział:
1) że aktualnie przygotowywane są ekspertyzy, które są bardzo kosztowne.
2) odbyło się spotkanie z firmą Hetman, poinformował, że lekarze mają przedstawić nowe stanowisko w tej sprawie. Pan Tomasz Muchalski poinformował, że po zebraniu Rady Społecznej SPGZOZ został poproszony o to by wziął udział we wspólnym spotkaniu z lekarzami w Hetmanie.
Pani Agnieszka Palmowska - Sołtys wsi Rozalin zapytała czy zapotrzebowanie na tłuczeń należy podawać w tonach czy samochodach? Pan Wójt odpowiedział, że lepiej podać ilość w tonach. Pani Agnieszka Palmowska zapytała o oświetlenie ulicy Przemysłowej, czy jej realizacja może nastąpić w roku następnym? Pan Wójt odpowiedział, że oświetlenie ul. Przemysłowej zostało uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Pan Bogdan Perzyna - Sołtys Wsi Stara Wieś zapytał czy jest jeszcze do wykorzystania tłuczeń z rezerwy? Pan Wójt odpowiedział, że tłuczeń jeszcze jest ale uzupełnienie zależy od sprzyjających warunków pogodowych. Rada w głosowaniu 14 ”za”, 1 „wstrzymujący” przyjęła sprawozdanie Wójta Gminy Nadarzyn z działalności za okres między sesjami.

6. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie ustalenia stawki podatku rolnego na rok 2014. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła p. Iwona Myśliwy - Kierownik Referatu ds. podatków. Przewodniczący Komisji Rolnej p. Krzysztof Burakowski przedstawił pozytywną opinię komisji dot. projektu uchwały. Rada jednogłośnie 15 „za” podjęła uchwałę w sprawie ustalenia stawki podatku rolnego na rok 2014.

7. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie: określenia wysokości ekwiwalentu członkom Ochotniczej Straży Pożarnej w Młochowie oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Nadarzynie, za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym w roku 2013. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Pan Janusz Grzyb - Wójt Gminy Nadarzyn. Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku p. Eugeniusz Kucharski przedstawił pozytywną opinię komisji dot. projektu uchwały. Rada jednogłośnie „15” za podjęła uchwałę w sprawie: określenia wysokości ekwiwalentu członkom Ochotniczej Straży Pożarnej w Młochowie oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Nadarzynie, za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym w roku 2013.

8. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Parole w Gminie Nadarzyn - etap I. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła p. Katarzyna Dorn - Rutkowska - autor planu. Radny Koper zapytał czy we wszystkich wsiach zostaną ujednolicone plany. Wyjaśnień udzielił Wójt oraz Zastępca. Przewodniczący Komisji Planu p. Sylwester Karolak przedstawił pozytywną opinię komisji dot. projektu uchwały. Rada jednogłośnie 15 „za” podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Parole w Gminie Nadarzyn - etap I.

9. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki położonej we wsi Parole w Gminie Nadarzyn. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła p. Katarzyna Dorn - Rutkowska - autor planu. Przewodniczący Komisji Planu p. Sylwester Karolak przedstawił pozytywną opinię komisji dot. projektu uchwały. Rada jednogłośnie 15 „za” podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki położonej we wsi Parole w Gminie Nadarzyn.

10. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Nadarzyn do współpracy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym i zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Nadarzyn a pozostałymi gminami Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła p. Katarzyna Dombska - Inspektor ds. funduszy zewnętrznych. Radny Krupiński zapytał czy na przyszły rok zaplanowane są środki finansowe na budowę świetlicy w Parolach. Wójt odpowiedział, że najpierw musi zostać uchwalony plan, a następnie się uprawomocnić. Przewodnicząca Komisji Budżetowej - p. Renata Bajerska przedstawiła pozytywną opinię komisji dot. projektu uchwały. Rada jednogłośnie 15 „za” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Nadarzyn do współpracy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym i zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Nadarzyn a pozostałymi gminami Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

11. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nadarzyn. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił p. Janusz Grzyb - Wójt Gminy Nadarzyn. Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej p. Andrzej Pietrzak przedstawił pozytywną opinię komisji dot. projektu uchwały. Rada w głosowaniu 13 ”za”, 2 ”wstrzymujące” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nadarzyn.

12. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej położonej w Starej Wsi, gm. Nadarzyn. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił p. Janusz Grzyb - Wójt Gminy Nadarzyn. Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej p. Andrzej Pietrzak przedstawił pozytywną opinię komisji dot. projektu uchwały. Rada jednogłośnie 15 ”za” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej położonej w Starej Wsi, gm. Nadarzyn.

13. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Nadarzyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła p. Edyta Gawrońska - Sekretarz Gminy Nadarzyn. Zgłosiła autopoprawki. Przewodniczący Komisji Statutowej p. Andrzej Wójcicki przedstawił pozytywną opinię komisji dot. projektu uchwały. Rada w głosowaniu 15 „za” podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Nadarzyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok.

14. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2013. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła p. Małgorzata Zielonka - Skarbnik Gminy Nadarzyn. Zgłosiła autopoprawki. Radny Krupiński zapytał, dlaczego w pkt. 3 w uzasadnieniu do projektu uchwały jest kwota z nadwyżki, która idzie na rozchody. Dlaczego nadwyżka idzie na rozchody, a więc bieżące wydatki? Pani Małgorzata Zielonka - Skarbnik Gminy Nadarzyn poinformował, że najpierw należy zabezpieczyć wolne środki, a następnie można przeznaczyć je na rozchody. Przewodnicząca Komisji Budżetowej przedstawiła pozytywną opinię komisji dot. projektu uchwały. Rada w głosowaniu 14 ”za”, 1”wstrzymujący” podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2013.

15. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2019. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła p. Małgorzata Zielonka - Skarbnik Gminy Nadarzyn. Zgłosiła autopoprawki. Przewodnicząca Komisji Budżetowej przedstawiła pozytywną opinię komisji dot. projektu uchwały. Rada w głosowaniu 14 ”za”, 1 ”wstrzymujący” podjęła uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2019.

16. Interpelacje zapytania i wolne wnioski. Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn p. Danuta Wacławiakodczytała pismo p. Czyż w sprawie udzielenia pomocy Stowarzyszeniu „Szlakiem Tęczy”. Po odczytaniu pisma głos zabrała Pani Krystyna Dąbrowska - Prezes Stowarzyszenia „Szlakiem Tęczy”. Pani Prezes poinformowała, że została zawarta umowa między stowarzyszeniem a gminą. W wyniku zawartej umowy Stowarzyszenie otrzymało sale, miejsce do rehabilitacji chorych dzieci w Świetlicy w Urzucie. Zgodnie z umową Stowarzyszenie miało przystosować salę dla dzieci we własnym zakresie. Pani Dąbrowska przypomniała, że jest to sala tylko przejściowa, ponieważ Wójt Gminy Nadarzyn obiecał że sala dla dzieci ze wszystkimi potrzebnymi sprzętami do ćwiczenia będzie w obecnie budowanym Zespole Szkół w Ruścu. Pani Danuta Wacławiak zapytała czy Stowarzyszenie ma jakieś problemy i potrzebuje pomocy? Pani Dąbrowska odpowiedziała, że z gminą ma zawartą umowę i spokojnie czeka na nową salę. Radny Krupiński zwrócił uwagę, że jeśli jest problem z ogrzaniem tej sali to może należałoby zaproponować inną salę do ćwiczeń, np. przy Publicznym Przedszkolu w Nadarzynie? Pan Tomasz Muchalski - Zastępca Wójta Gminy Nadarzyn poinformował, że gmina współpracuje ze Stowarzyszeniem „Szlakiem Tęczą” już od dłuższego czasu. Zostały przeprowadzone rozmowy i wspólnie zostało ustalone, że Stowarzyszenie zostanie przeniesione najszybciej jak to możliwe do nowo budowanej szkoły w Ruścu, również ze wszystkimi architektonicznymi uzgodnieniami. Radny Krupiński zwrócił uwagę, że można by było podzielić dzieci na dwie grupy i dzieci leżące mogłyby ćwiczyć w sali, np. w PP Nadarzyn, a pozostałedalej w świetlicy w Urzucie. Pan Tomasz Muchalski - Zastępca Wójta Gminy Nadarzyn przypomniał, że wszystkie sale publiczne są przeznaczone do użytkowania przez społeczeństwo. Jeśli p. Krystyna Dąbrowska - Prezes Stowarzyszenia „Szlakiem Tęcza” uzna, że jest potrzeba zmiany sali do ćwiczeń dla dzieci i jest sala na terenie gminy, która będzie bardziej użyteczna dla Stowarzyszenia, to zostanie ona udostępniona. Pani Czyż zapytała czy Pan Zastępca Wójta Gminy Nadarzyn był w sali w której ćwiczą dzieci. Pani Czyż zwróciła uwagę, że w miesiącach zimowych bardzo ciągnie od podłogi, a duża ilość dzieci ze względu na swoje dysfunkcje ćwiczenia wykonuje na podłodze, co jest niebezpieczne dla ich zdrowia. W związku z tym zapytała czy otrzyma zgodę na zbiórkę publicznych pieniędzy. Pani Edyta Gawrońska - Sekretarz Gminy Nadarzyn poinformowała, że na zbiórki publiczne zgody udziela wójt na terenie gminy pod warunkiem, że zostanie zgodnie z ustawą o zbiórkach publicznych złożony stosowny wniosek. Jeżeli odpowiednia instytucja, która ma możliwości dokonać takiej zbiórki złoży wniosek zgodny z wymogami ustawy, to takie pozwolenie zostanie wydane. Takiego pozwolenia nie można wydać na podstawie pisma p. Czyż. Przewodnicząca Rady zwróciła uwagę, że wniosek powinien zostać uzgodniony ze Stowarzyszeniem. Przewodnicząca Rady zauważyła, że Pani Dąbrowska nie zgłosiła się z problemem do urzędu. Pani Czyż zapytała jakie wymogi formalne musi spełnić wniosek? Pani Edyta Gawrońska - Sekretarz Gminy Nadarzyn poinformowała, że w poprzednich latach z takim wnioskiem występowało Stowarzyszenie „Szlakiem Tęcza” i zgodę zawsze otrzymywało. Zwróciła uwagę, że tę sprawę należy skonsultować ze Stowarzyszeniem. Jeśli zostanie złożony stosowny wniosek to na pewno pozwolenie zostanie wydane. Natomiast wszelkie szczegóły dotyczące wymogów formalnych jakie powinien spełniać można uzyskać w urzędzie. Pani Czyż stwierdziła, że nagranie ze spotkania w firmie Hetman, zostało zmanipulowane i przedstawione w wersji wygodnej dla firmy. Poinformowała również, że jej zdaniem w manipulacji brał udział Pan Tomasz Muchalski - Zastępca Wójta Gminy Nadarzyn. Pan Tomasz Muchalski poinformował Panią Czyż, że jeśli nie wycofa tych słów zwróci się do prawnika i zostanie przygotowany wniosek do sądu przeciwko Pani Czyż. Pan Muchalski poinformował, że nie brał udziału w tworzeniu nagrania. Natomiast brał udział w pikniku zorganizowanym dla mieszkańców oraz był na spotkaniu w firmie Hetman z lekarzami. Pani Czyż poinformowała, że słów nie cofnie. Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn poprosiła, aby od następnej Sesji RG wszelkie zapytania, wnioski były kierowane na piśmie przed rozpoczęciem Sesji Rady Gminy. Pani Czyż zapytała do kogo może się zwrócić w sprawie wniosku dot. zbiórki pieniędzy? Pani Edyta Gawrońska - Sekretarz Gminy Nadarzyn zaprosiła p. Czyż z Panią Krystyną Dąbrowską - Prezesem Stowarzyszenia „Szlakiem Tęcza”. Jest ustawa, która mówi o zbiórkach publicznych, z którą należy się zapoznać i jeśli wystąpią jakieś wątpliwości to można się zwrócić i udzieli informacji. Pani Sekretarz zaznaczyła, że Stowarzyszenie jest organem,który może wystąpić o zgodę na zbiórkę publicznych pieniędzy a nie osoby prywatne.
Pan Szymon Walewski zapytał Pana Wójta odnośnie wywiadu zamieszczonego w gazecie „Wiadomości Nadarzyńskie” na jakiej podstawie prawnej Pan Wójt mówi, że po ewentualnym wejściu zarządu komisarycznego zostanie wstrzymana budowa Zespołu Szkół w Ruścu. Pan Wójt odpowiedział, że jeśli zostanie odwołana Rada Gminy Nadarzyn, to nie będzie organu odpowiedzialnego za uchwalenie budżetu i dokonywania wszelkich zmian w budżecie. Pan Janusz Grzyb - Wójt Gminy Nadarzyn odczytał fragment zamieszczonego artykułu w gazecie „Wiadomości Nadarzyńskie” i wyjaśnił, że powiedział że inwestycje w tym budowa Zespołu Szkół w Ruścu zostanie wyhamowana, ponieważ zarząd komisaryczny nie ma kompetencji takich jak Rada Gminy. Radny Michał Krupiński zapytał Pana Walewskiego czy lekarze planują pisać jakieś pismo wyjaśniające i czy obawy po spotkaniu z firmą Hetman zostały rozwiane i nastąpiła zmiana stanowiska? Pan Szymon Walewski poinformował, że w dniu 28.11.2013 r. zostało uzgodnione stanowisko lekarzy i w żadnej mierze nie odwołujemy tego co zostało zawarte w proteście lekarzy. Pan Walewski wyraził niepokój o przyszłość zdrowotną mieszkańców Nadarzyna. Pan Tomasz Muchalski przypomniał, że została przeprowadzona ekspertyza, która nie wykazała żadnego zagrożenia zdrowia. Zwrócił też uwagę, że Pan Szymon Walewski nie powinien wypowiadać się w imieniu wszystkich lekarzy. Pan Rzewnicki przekazał dokumenty do przeanalizowania przez Wójta.
Mieszkaniec Ruśćca Pan Wiesław Kołodziejczyk zapytał na jakim etapie jest budowa i czy jest jakiś harmonogram wykonywanych prac przy budowie Zespołu Szkół w Ruścu i gdzie można się z nim zapoznać? Pan Tomasz Muchalski odpowiedział, że obecnie jest etap fundamentów. Poinformował również, że są dwa harmonogramy budowy, ogólny i szczegółowy. Pierwszy etap zakończenia budowy Zespołu będzie oddanie do użytku części przeznaczonej dla uczniów ze szkoły podstawowej, planowany termin użytkowania to wrzesień 2014 r. Pan Kołodziejczyk zwrócił uwagę, ze głównym powodem referendum jest obecność firmy Hetman na terenie wsi Nadarzyn. Czy Hetman ma zamiar zmienić lokalizację swojej działalności na tereny byłej Jednostki Wojskowej w Ruścu? Pan Tomasz Muchalski odpowiedział, że nikt ze zmianą  lokalizacji firmy Hetman nie występował i nic na ten temat nie wie. Pan Janusz Grzyb - Wójt Gminy Nadarzyn poinformował, że na terenach byłej Jednostki Wojskowej jest uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zgodnie z którym nie jest możliwe prowadzenie działalności usługowo - produkcyjnej. Radny Krupiński przypomniał, że Stowarzyszenia działające na terenie Gminy Nadarzyn mają zamiar odwołać się od decyzji SKO. Radny Andrzej Wójcicki uważa, że aby mówić o szkodliwości należałoby najpierw dokonać pomiarów liczbowych i przedstawić. Uważa tez, że odory są niemierzalne. Pan Tomasz Muchalski zwrócił uwagę, że firmę Hetman obowiązują normy prawne. Pan Krzysztof Pietrzykowski - Inspektor ds. ochrony środowiska poinformował, że na emisje odorów nie ma przepisów prawnych. Poziom hałasu zapylenia mierzy się za pomocą tła w tym przypadku np. jest to trasa katowicka, która uniemożliwia rzetelny pomiar.

17. Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała za udział w obradach Rady i ogłosiła zamknięcie XXXVIII Sesji RG.

Protokołowały: Paulina Mortel, Teresa Czerniawska

Przewodniczyła: Danuta Wacławiak

drukuj (Protokół z XXXVIII Sesji Rady Gminy Nadarzyn)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Gminy Nadarzyn
  data wytworzenia: 2014-02-20
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2014-02-20 13:58

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 28057
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-02-20 15:51