Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nadarzyn

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.nadarzyn.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Kalendarium

«kwiecień 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.nadarzyn.pl

Treść strony

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze,
w tym na kierownicze i samodzielne stanowiska urzędnicze
GOPS.111.1.2019

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nadarzynie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nadarzynie ul. Mszczonowska 24; 05-830 Nadarzyn.

Stanowisko - ds. księgowych

I. Wymagania niezbędne:

1. posiadanie obywatelstwa polskiego, lub innych państw, zgodnie z art. 11 ust 2 i 3 Ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.),
2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3. nieposzlakowana opinia,
4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,
6. wykształcenie wyższe o kierunku ekonomicznym, lub co najmniej wykształcenie średnie ekonomiczne i udokumentowany co najmniej 2 letni staż pracy.

II. Wymagania dodatkowe:

1. znajomość przepisów Ustawy o rachunkowości w szczególności rachunkowości budżetowej, Ustawy o finansach publicznych, Ustawy o Samorządzie Gminnym, Ustawy o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych,
2. znajomość przepisów ubezpieczeń społecznych,
3. znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej,
4. doświadczenie w administracji samorządowej,
5. znajomość obsługi komputera i programów biurowych, pakiet Ms Office,
6. znajomość obsługi programów: księgowość budżetowa U.I. Info-System TiR Groszek, Informatyczny System Zarządzania Jednostkami Samorządu Terytorialnego - „SJO BESTIA” Ministerstwa Finansów, RAKS Kadry-Płace, PŁATNIK,
7. terminowość, dokładność, odpowiedzialność,
8. umiejętność pracy w zespole,
9. odporność na sytuacje stresowe.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych,
2. prowadzenie księgowości wydatków bieżących Ośrodka,
3. bieżąca kontrola dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
4. bieżące dekretowanie dokumentów księgowych oraz prowadzenie szczegółowej ewidencji syntetycznej i analitycznej wydatków i dochodów budżetowych z podziałem na paragrafy zgodnie z aktualną klasyfikacją budżetową,
5. rozliczanie delegacji służbowych i ryczałtów za używanie samochodów do celów służbowych,
6. uzgadnianie obrotów i sald kont, w tym rozrachunkowych z ZUS, US, pracownikami, kontrahentami,
7. bieżąca analiza zaangażowania wydatków w stosunku do planu,
8. bieżące i terminowe sporządzanie w zakresie prowadzonych spraw zestawień, rozliczeń i sprawozdań budżetowych, statystycznych i finansowych (m. in. aplikacja CAS),
9. bieżąca kontrola wyciągów bankowych, przygotowanie przelewów bankowych zgodnie z dokumentami finansowymi oraz nadzór nad terminowością płatności,
10. prowadzenie ewidencji księgowej oraz uzgadnianie ze stanowiskami merytorycznymi należności w zakresie nienależnie pobranych świadczeń, funduszu i zaliczki alimentacyjnej,
11. obsługa programu PŁATNIK - zgłoszenia/wyrejestrowywania z ZUS pracowników, sporządzanie comiesięcznych deklaracji o wysokości składek społecznych i zdrowotnych,
12. sporządzanie listy płac dla pracowników - rozliczanie wynagrodzeń oraz wszelkich świadczeń dotyczących pracowników oraz umów cywilno-prawnych,
13. obsługa rozliczeń dłużników alimentacyjnych,
14. wykonywanie innych czynności zleconych przez Głównego Księgowego, Kierownika Ośrodka.

IV. Informacja o warunkach pracy:

1. Praca w niepełnym wymiarze czasu pracy (½ etatu).
2. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin.
3. Praca związana z techniczną obsługą urządzeń biurowych.

V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nadarzynie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy/wyższy niż 6%.

VI. Wymagane dokumenty:

1. list motywacyjny,
2. kwestionariusz osobowy, - wg wzoru -do pobrania,
3. kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania w zakresie wykształcenia,
4. kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy,
5. kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności (np. o ukończonych kursach, szkoleniach itp.),
6. oświadczenie - wg wzoru - do pobrania:
• o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
• o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• posiadanym obywatelstwie polskim,
7. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność*

* w przypadku osoby niepełnosprawnej, która zamierza skorzystać z uprawnienia wynikającego z art. 13a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

VII. Terminy i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko ds. księgowych” należy składać w formie pisemnej w zaklejonych kopertach w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nadarzynie pok. 128 lub przesłać na adres: ul. Mszczonowska 24, 05-830 Nadarzyn, do dnia 11.07.2019 do godziny 15:00 (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Ośrodka lub data złożenia w pok. 128).

VIII. Dane osobowe - klauzula informacyjna:

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
1. Administrator danych i kontakt do niego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie, ul. Mszczonowska 24, 05-830 Nadarzyn, reprezentowany przez Kierownika.
2. Kontakt do inspektora ochrony danych: rodo@nadarzyn.pl
3. Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nadarzynie.
4. Informacje o odbiorcach danych: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie.
5. Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w Gminnym Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których Kierownik Ośrodka ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska).
6. Uprawnienia:
1) prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej,
2) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 11 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
8. Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

Konkurs przeprowadza się w dwóch etapach:
1. W pierwszym etapie Komisja dokonuje analizy dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym oraz ustala listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu.
2. W drugim etapie Komisja dokonuje oceny merytorycznej kandydata prowadzonej w formie testu i rozmowy kwalifikacyjnej.

Data ogłoszenia: 01.07.2019 r.

drukuj (Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Masłowska
  data wytworzenia: 2019-07-01
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2019-07-01 11:10

Pliki do pobrania:

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Masłowska
  data wytworzenia: 2019-07-01
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2019-07-01 11:10

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 90916
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-11-30 14:21