Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nadarzyn

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.nadarzyn.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Kalendarium

«sierpień 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.nadarzyn.pl

Treść strony

Obwieszczenie Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 21 lutego 2021 r.

GG.6840.1.2.2020.PL

Nadarzyn, dn. 21.07.2021 r.

Wójt Gminy Nadarzyn
ogłasza
pierwszy przetarg ustny ograniczony
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej będącej własnością Gminy Nadarzyn

Przetargiem objęta jest nieruchomość położona w obrębie i gm. Nadarzyn, oznaczona jako działka ewidencyjna nr 81 o łącznej powierzchni 0,03 ha opisana w prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie Księdze Wieczystej Nr WA1P/00032538/0. W dziale III - „Prawa, roszczenia i ograniczenia” w/w księgi wieczystej ujawnione są ograniczenia w sposobie korzystania z działek, które nie są przedmiotem sprzedaży.

Forma sprzedaży: przetarg ustny, ograniczony do właścicieli nieruchomości bezpośrednio graniczących z przedmiotem sprzedaży.

Opis nieruchomości: Działka posiada kształt prostokąta i sąsiaduje z nieruchomościami niezabudowanymi oraz działką stanowiącą dojazd do nieruchomości. Bokiem od strony zachodniej przylega do działki ewidencyjnej nr 79/1 w obrębie Urzut w Gminie Nadarzyn, oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Urzut jako 33KD – dojazd, ciągi pieszo-jezdne. Od pozostałych stron sąsiaduje z nieruchomościami niezabudowanymi. Nieruchomość jest niezabudowana. W zasięgu nieruchomości przebiegają sieci uzbrojenia technicznego terenu: wodociąg, kanalizacja, gaz i energia elektryczna.

Przetarg jest ograniczony ponieważ sprzedawana nieruchomość nie może być samodzielnie zagospodarowana, natomiast może poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległych.

Przeznaczenie w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego: ML/M - tereny zabudowy letniskowej i mieszkaniowej jednorodzinnej.

Sprzedawana nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz praw i roszczeń osób trzecich.

Cena wywoławcza - 28 455,00 zł netto
(dwadzieścia osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć złotych 00/100)

Wadium - 5 691 zł (pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden złotych)

Przetarg odbędzie się 31 sierpnia 2021 roku o godz. 12:00
w siedzibie Urzędu Gminy Nadarzyn przy ul. Mszczonowskiej 24,
w sali konferencyjnej - p. 220

Należny podatek VAT zostanie doliczony do wylicytowanej w przetargu ceny zakupu.

Postąpienie zostanie ustalone przez uczestników przetargu w wysokości nie niższej niż 1% ceny wywoławczej.

W celu zakwalifikowania do przetargu należy przedłożyć w Referacie Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Nadarzyn (pok. nr 110, parter) zgłoszenie w formie pisemnej zawierające dane osób przystępujących do przetargu oraz datę sporządzenia zgłoszenia a także dołączyć tytuł własności nieruchomości przyległej najpóźniej 7 dni przed planowanym terminem przetargu.

Lista podmiotów zakwalifikowanych przez komisję przetargową do uczestnictwa w przetargu zostanie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nadarzyn (www.bip.nadarzyn.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24 nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu nie później niż do dn. 24.08.2021 r. na konto Urzędu Gminy Nadarzyn BS Piaseczno 36 8002 0004 0050 0193 2030 0009. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, przelewem na konto wskazane przez uczestnika przetargu. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia własności nieruchomości. W przypadku uchylenia się od zawarcia aktu notarialnego wadium nie podlega zwrotowi. W tytule wpłaty wadium należy wpisać: wadium na sprzedaż w przetargu dz. ew. nr 81 w Urzucie.

Przetarg jest ważny bez względu na ilość uczestników, jeśli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż 3 dni przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości.

Uczestnik przetargu winien przedłożyć komisji przeprowadzającej przetarg dokument tożsamości oraz:

 • spółki - umowę spółki,
 • podmioty, na które przepisy ustawy nakładają obowiązek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego - aktualny odpis z KRS,
 • cudzoziemcy - promesę wydaną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli jest ona wymagana przepisami prawa,
 • cudzoziemcy - osoby prawne - dodatkowo odpis z właściwego rejestru, uwierzytelniony przez tłumacza przysięgłego,
 • pełnomocnicy - dodatkowo pełnomocnictwo do udziału w przetargu sporządzone w formie aktu notarialnego,
 • osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej - dodatkowo pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie ustalonej w przetargu przez współmałżonka przystępującego do przetargu.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane będą do przedstawienia pisemnego oświadczenia:

 • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Nadarzyn w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości – podstawa prawna art. 6 ust.1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO).
 • że znany jest im stan przedmiotu przetargu i nie wnoszą z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń,
 • że zapoznały się z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości objętej przetargiem.

Komisja dopuszcza do licytacji tylko tych uczestników, którzy złożyli dokumenty wymagane przez organizatora przetargu.

Uczestnik, który spóźnił się na otwarcie przetargu nie zostanie dopuszczony do licytacji.

Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości (w przypadku gdy zezwolenie to jest wymagane). W przypadku nieuzyskania zezwolenia jw. przed zawarciem aktu notarialnego wadium przepada na rzecz Gminy Nadarzyn.

Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów - wznowienie i okazanie granic na koszt i staraniem nabywcy.

Nabywca ponosi wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości.

Informacje szczegółowe nt. nieruchomości i zasad przetargu można uzyskać w Referacie Geodezji i Gospodarki Przestrzennej pok. 110 (parter) tel. (22) 729-81-85 wew. 162.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

WÓJT GMINY
(-) Dariusz Zwoliński

---
Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuję, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Nadarzyn z siedzibą w Nadarzynie przy ul. Mszczonowskiej 24, 05-830 Nadarzyn, zwana dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Państwa danych osobowych.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD): rodo@nadarzyn.pl
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji określonej sprawy i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust.1 a/b/c/d/e.
Podanie danych jest dobrowolne , lecz niezbędne do zrealizowania sprawy, w przypadku niepodania danych niemożliwa jest realizacja celu.
Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Państwa dane osobowe będą przechowywane w czasie niezbędnym do realizacji wniosku, umowy itp., przez czas określony w szczegółowych przepisach prawa.

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 21 lutego 2021 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Wypych-Bilińska
  data wytworzenia: 2021-07-21
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2021-07-21 15:20

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 160603
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-08-04 14:48